Επικοινωνήστε μαζί μας στο εμαιλ: filoumenosgr@ hotmail.gr

Τό Σατανικό σχέδιο της Νέας Παγκόσμιας Τυραννίας ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ

Οί συνωμότες της ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ (ΕΠΟΧΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666) κρύβονται πίσω άπό τήν ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ έναντίον τού ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ (Texe Marss). Ή βάρβαρη έκστρατεία γιά τό ξερίζωμα κάθε τί Χριστιανικού μαίνεται σάν καταιγίδα σ’ σλη τήν γη, πού θέλουν νά τήν μετατρέψουν σ’ενα άποκρυφιστικό =(μαγικό σατανικό) «παράδεισο». Ξεσκεπάζονται έπώνυμα -γιά πρώτη φορά -οί άρχισυνωμότες της ΝΕΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΤΑΞΗΣ = (ΤΥΡΑΝΝΙΑΣ) καί άποκαλύπτεται ό άπαίσιος στόχος τους: Ή ύπονόμευση προαιώνιων θεσμών -σπως εΙναι ή οίκογένεια -καί άρπαγή τών παιδιών μας. Ή Άμερικn ,ένας γίγαντας μέ πήλινα πόδια καταρέει. Ή Παγκόσμια Κυβέρνησις έπίκειται. Ή Νέα Έποχή τού ‘Υδροχόου (= ΕΠΟΧΗ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666) φιλοδοξεί νά δημιουργήση ενα ψεύτικο παράδεισο, πού δέν εΙναι άλλo άπό τήν ΕΣΧΑΤΗ ΕΞΑΠΑ ΤΗΣΗ. ‘Όλα δείχνουν δτι εφθασε τό ΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΕΚΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΟΙ ΓΡΑΦΕΣ. Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ μπορεί νά άντιμετωπισθή μέ τήν βοήθεια τού ΘΕΟΥ.
ΜΟΝΟ ΜΕ ΓΕΝΙΚΉ ΑΦΥΠΝΙΣΉ ΚΑΙ ΕΝΉΜΕΡΩΣΉ πρίν εΙναι πολύ άργά!

Ύδροχοιστές • ΝΕΑ ΕΠΟΧΉ

‘Ένα σημαντικό άστρονομικό γεγονός, πού έλαβε χώρα τό 4 π.Χ. εΙχε ως άποτέλεσμα νά κινήσει τό ένδιαφέρον τών τότε Άστρονόμων, οί όποίοι άπεφάνθησαν στι κάποιο κοσμο’ίστορικό γεγονός θά συνέβαινε, οπως πράγματι εγινε μέ τή Γέννηση του Θεανθρώπου. Τό φαινόμενο αυτό ηταν μία σπάνια σύνοδος τών πλανητών γύρω άπό τόν ηλιο, πού εΙχαν φορά πρός τήν Άνατολή. Είναι γνωστό στ! κάθε 2000 χρόνια (περίπου) συμβαίνουν κοσμο’ίστορικά γεγονότα, τά όποία μέ τίς θέσεις τών πλανητών, καθώς καί μέ τό πέρασμα της έαρινης ίσημερίας διά μέσου ένός νέου άστερισμού στό ζωδιακό σύστημα. Ετσι τήν έποχή της Γεννήσεως τού ΧΡΙΣΤΟΥ περάσαμε στό ζωδιακό σύστημα τών ΙΧΘΥΩΝ, γι’ αυτό καί εμβλημα τών πρώτων Χριστιανών ηταν ο ΙΧΘΥΣ (Ιησούς Χριστός Θεού Υίός Σωτήρ).

Οί άστρο λόγοι λένε στι τό 1962 ή Γη πέρασε άπό τό ζώδιον τών ‘Ιχθύων στό ζώδιο τού ‘Υδροχόου. Ή έποχή τών ‘Ιχθύων εχει ονομασθεί ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ καί ή έποχή τού ‘Υδροχόου = (ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ) = ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ. Ή Ν.ΕΠΟΧΗ ύποστηρίζεται άπό δίκτυο Σιωνιστικών όργανισμών καί λεσχών: ΙΔΡΥΜΑ ΔΡΑΓΑΝ, ΜΑΣΣΩΝΙΑ, ο.Η.Ε., ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ, ΛΕΣΧΗ ΡΩΜΗΣ, ΟΥΝΕΣΚΟ, ΙΔΡΥΜΑ ΡΟΚΦΕΛΛΕΡ, καθώς καί άπό τόν έκδοτικό όργανισμό TARA CENTER καί χιλιάδες αλλους διεθνείς όργανισμούς, πού κρύβονται πίσω άπό τήν ΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ (τού ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ). Ή κίνηση αυτή άποσκοπεί σε μιά “ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ» μέ μιά παγκόσμια θρησκεία κι’ εναν παγκόσμιο διδάσκαλο. Ή παγκόσμια αυτή θρησκεία εΊναι ο έπάρατος ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ. Ή αιρεσις τών αίρέσεων, δηλ. όλες οί θρησκείες νά γίνουν μία παγκόσμια θρησκεία, μ’ έναν παγκόσμιο διδάσκαλο, τόν προφητευόμενο Αντίχριστο. Ό διδάσκαλος αυτός, δηλ. δ Άντίχριστος, καί οί ύποτακτικοί του είναι δαιμονικές υπάρξεις.

Σκοπός της ΝΕΑ ΕΠΟΧΗΣ εΙναι τό παγκόσμιο ΣΥΣΤΗΜΑ. ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ, παγκόσμια εξουσία τροφοδοσίας, παγκόσμιος φόρος καί νέο οικονομικό συστημα, μαρκαρισμα όλων τών προ’ίόντων μέ Bar Code «666», έκτόπισις όλων τών θρησκειών καί τών συμβόλων καί μύησις τών άνθρώπων στόν Σατανα (έωσφορική μύηση) καί έξόντωσις όλων τών διαφωνούντων στούς σκοπούς της ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ.

Ή κίνησις της ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ είναι μία σύνθεσις άνατολικών θρησκειών καί άρχαίων μυστηριακών διδασκαλιών καί ένός συνδυασμού γνωστικισμού καί πνευματισμού, βασιζόμενη σέ έσωτερικές διδασκαλίες μεταβιβαζόμενες άπό δαιμονικές όντότητες. Στήν κίνηση αύτή της ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ (NEW AGE) ύπάρχουν τύποι άποκρυφισμού, σπως ή έσωτειιική ένόιιαση, ή άστρολογία, ό άγνωστικισμός, ό ύπνωτισμός, ο πανθε’ίσμός, ή ΓΙΟΓΚΑ, ή μετενσάρκωσις, ή κρυσταλλοθεραπεία, τά UFO καί ή άναγέννησις της μαγείας. ‘Όλα’ αύτά, οί Νεοεποχίτες προσπαθούν νά τά πραγματοποιήσουν μέσα άπό μία ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ των, κυβερνητικης, πολιτικοοικονομικης καί θρησκευτικης.

ΟΛΑ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΉ!

Καί στήν Πατρίδα μας όλα τά πολιτικά κόμματα εχουν στίς σημαίες τους τά σύμβολα της ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ. Τά σύμβολά των εΙναι τό 666, τό αντιστραμμένο τρίγωνο, χερια φέρουσα δάδα, συνδυασμός Τριγώνων, ή σβάστικα, εΙδωλολατρικοί ΑΙγυπτιακοί σταυροί, κεφαλές τράγου, όδοντωτοί τροχοί, άστέρες διάφοροι, καί αλλα μαγικά σήματα, τό ούράνιο τόξο [πού στάθηκε ή διαθήκη τού ΘΕΟΥ οτι δέν θά καταστραφη ό κόσμος με κατακλυσμο ϋδατος]. Οί Νεοεποχίτες χρησιμοποιούν τό ούράνιο τόξο σάν γέφυρα της ένώσεως της άνθρωπίνης προσωπικότητος μέ τόν Μ.Α.Τ.Σ., δηλ. τόν Μέγα Άρχιτέκτονα τού Σύμπαντος Έωσφόρο. Μέ τίς πυραμίδες, πού εΙναι τό κεντρικό σύμβολο της άρ’χαίας Αίγυπτιακης θρησκείας καί άποτελούν τούς ναούς της ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ.

Μέ τό σύμβολο της Ειρήνης πού άποτελεί γράμμα της τεκτινικής αλφαβήτου” του θανάτου τό άντεστραμμένο Φ, ο ΝΕΡΩΝ ΣΤΑΥΡΩΣΕ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΠΕΤΡΟ Σ’ ΕΝΑ ΣτΑΥΡΟ ΜΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ. Κι εμεινε γνωστός ως ό Σταυρός του Ν’ερωνα, πού συμβολίζεται τό AVM τών Ινδουίστών, πού, σημαίνει δαιμονική έπίκληση τού Βράχμα, τού Σίβα καί τού Βισνού, της έωσφορικης τριάδος τού ‘Ινδου’ίσμού. Τήν πεντάλφα πού άπεικονίζεται στούς όδηγούς μαύρης μαγείας σάν τό κλειδί τού διαβόλου, τόν αγκυλωτό σταυρό, πού εΙναι έπίσης εμβλημα μαγείας καί πάρα πολλά άλλα μαντάλα
Ό Σιωνισμός σήμερα μέ τόν οΙκουμενισμό, ύποδουλώνει όλο καί σέ μικρότερο κλοιό τόν σημερινό ανθρωπο, ύλικώς καί πνευματικώς, μή άφήνοντάς του περιθώριο προσωπικών, ήθικών καί παραδοσιακών ένασχολιών, καθιστώντας τόν ερμαιο τού έβραϊκού θρησκευτικου ΤΑΛΜΟΥΔ, τού βιβλίου τών ‘Εβραίων, πού καθυβρίζει τόν ΣΩΤΗΡΑ μας ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΝ, τήν ΠΑΝΑΓΙΑ μας ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ καί ΟΛΟΥΣ τούς ΑΓΙΟΥΣ μας, προκειμένου οΙ Νεοεποχίτες νά προσκυνήσουν τό θηρίο της ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ τού ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ. (Τό λευκό άδελφατο, τό ανδρο αυτό της έωσφορικης έπιστήμης εΙχε όνομασθεί Κέντρο ‘Ινδοθιβετιανης ‘Ιατρικης). Τό άξιολογώτερον πάντων πλοκάμι τού Σιωνισμού εΙναι ό οΙκουμενισμός, πού άποσκοπεί στήν ύποδούλωση όλων τών αίρέσεων καί θρησκειών μέ άρχηγούς τόν Πάπα καί τόν Δαλά’ί Λάμα.

Ή καινότομος Έκκλησία του Νεοημερολογισμου στήν Πατρίδα μας ύποτάχθηκε στόν ΟΙκουμενισμό μέ τήν ‘Ένωση καί τήν συμπροσευχή τών αίρεσιαρχών της προκαθημένων στίς 27-10-86 της Άσίζης της ‘Ιταλίας μέ έπικεφαλης τόν Πατριάρχη Δημήτριο, πού παρέδωσε τήν Όρθοδοξία προδοτικώς στούς μάγους γκουρού, ραβίνους, μωαμεθανούς κλπ. Τήν ήμέρα έκείνη Μετέπειτα τό 1990 είδαμε τόν Πατριάρχη Δημήτριο άπο τηλεοράσεως στήν Άμερική νά συμπροσεύχεται μετά τών αίρετικών σατανιστών πρός χάριν του κ. Μπούς, στήν Οίκουμενική Λειτουργία Είρήνης, οπου ό Άπόστολος της πανηγυρικης αύτης θείας λειτουργίας πού έτελέσθη στό μνημείο Λίνκολν στήν Ούάσιγκτον, άναγνώσθηκε έκ τού Κορανίου. Έπίσης καί ή κατάργησις τών 4 Άγίων ΟΙκουμενικών Συνόδων, πού πραγματοποίησε στήν ουσία ό Νεοημερολογιτισμός μέ τήν ένωσή του μέ τό Μονοφυστισμό, πιστοποιούν τήν ‘ύποταγή της Κρατούσης Έκκλησίας στούς Άντιχρίστους.

Οί έωσφορισταί έτοιμάζουν κάποια προσωπίκότητα παγκοσμίου εμβέλειας γιά τήν ανάληψη θέσεως του παγκόσμιου Κυβερνήτη γιά τήν διεκπεραίωση τών σχεδίων τους. Πρόκειται γιά τόν Μείτρέγια (ΜΕΙΤΡΕΓΙΑ σημαίνει “!ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ Ο ΜΕΣΣΙΑΣ). ητοι ό Άντίχριστος 666. Τά βιβλία τών σατανιστών ΝΕΟΕΠΟΧΙΤΩΝ βρίζουν τόν ΤΡΙΣΑΓΙΟ ΣΩΤΗΡΑ ΜΑΣ ΧΡΙΣΤΟ καί αποκαλούν τόν (ΜΕΙΤΡΕΓΙΑ νεοχριστό). Αύτός εΙναι ό προφητευμένος Άντίχριστος 666. Στό βιβλίο τών νεοεποχιτών “Ή έπανεμφάνισις τού Χριστού καί οΙ δάσκαλοι της Σοφίας”, έκτός του στι σέ κάθε σελίδα ύβρίζεται ό ΧΡΙΣΤΟΣ μας, παρουσιάζει ώς Χριστό τόν Άντίχριστο , ό όποίος μυήθηκε στήν υπόγεια πυραμίδα του Λευκού άδελφάτου στήν Σαμπάλλα, στή σελίδα 96 τοποθετεί τόν Πάπα Παύλο)ως πρόδρομο καί ύποτακτικό τού ΜΕΤΡΕΓΙΑ (Άντιχρίστου 666).

Άποδεδειγμένως ο Πάπας εΙναι ό αρχηγός τών αίρέσεων καί αίτία κάθε κακού καί δυστυχίας της ανθρωπότητος. π.χ. Πίσω από τά γεγονότα τού Περσικού καί της Γιουγκοσλαβίας κρύβονται τά έκατομμύρια δολλάρια τών δωρεών του Πάπα. Γι’ αύτό καί ό ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ό ΑΙΤΩΛΟΣ προφήτεψε: Τόν ‘Πάπα νά καταρασθε. Αύτός θά εΙναι ή αίτία. Οί έμφανίσεις τού Άντιχρίστου εΙναι πολλές (δέν γνωρίζουμε αν πραγματικά αύτός εΙναι ό Άντίχριστος). Τό σίγουρον εΙναι ζει, ή ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗ ΤΟΥ (δηλ. του Άντιχρίστου). Ό Σιωνισμός προπαγανδίζει ότι ο Άναμενόμενος Άντίχριστος σύντομα θά έμφανισθη, της έμφανίσεώς του ομως θά προηγηθούν έπώδυνα γεγονότα, οπω ς λέγουν οΙ ΑΓΙΟΙ της ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ, ό ΑΓ. ΚΟΣΜΑΣ ό ΑΙΤΩΛΟΣ, ό ΑΓ. ΜΕΘΟΔΙΟΣ. ό ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ κ.α.. Θά τιμωρηθη ή άποστασία της ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ. ΘΑ ΥΠΑΡΞΗ ΑΝΑΛΑΜΠΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ καί μετά παρέλευση μικρού χρόνου θά έμφανισθη ό Άντίχριστος 666. Τό κίνημα της ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ εΙναι καθοδηγούμενο από ύψηλόβαθμους Σιωνιστές, πού αποτελούν τήν σπονδυλική στήλη της ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ. Μέσα στό σραμα Ενός 4ου Ράϊχ προσπαθούν νά έφαρμόσουν τά γραπτά της θεμελιώτριας της ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ ‘Άλις Μπείλη (δηλ. οΙ θρησκείες νά γίνουν μία σατανική θρησκεία, ήτοι ό Σατανικός Οικουμενισμός). Έπιχειρούν τήν διάλυσιν τού Χριστιανισμού μέ παγκόσμιο διακυβερνήτη τόν Άντίχριστο 666. Ό Προφήτης Δανιήλ στήν Παλαιά Διαθήκη, στό 20 Κεφάλαιο, στίχο 25, λέει καί βλασφήμούς λόγους προς τον Θεόν θα λαλήση καί τούς Άγίους τού ΥΨΙΣΤΟΥ θά κατατρέξη καί τούς νόμους καί τούς καιρούς θά άλλάξη. Στό ΙΓ’ Κεφάλαιο της Άποκαλύψεως, στίχο 13, γράφει “καί ποιεί σημεία μεγάλα, καί πυρ ϊνα έκ του ουρανού καταβαίνει εΙς τήν γην ένώπιον των ανθρώπων” ‘Ο αποκρυφιστής νεοεποχίτης David Spangler, καθοδηγητής της Νέας Έποχης, τήν 1η Φεβρουαρίου 1982 στό South Fieloh Michigan πιστοποίησε Οτι στόν καθεδρικό ναό τού Άγ. ‘Ιωάννου τού Προφήτου έγκαταστάθηκαν προβολείς άκτίνων λείζερ, πού μέ τήν χρησιν των προβολέων μπορούν νά έκπεμφθoύν άκτίνες λεϊζερ σέ δορυφόρους τηλεποικοινωνιών καί νά έπανεκπεμφθούν μέσω της ίονόσφαιράς. ‘Έτσι τα λέ’ίζερ μπoρoύν νά φαίνωνται οτι ερχονται από τόν oυρανό σάν φωτιά, ώστόσο μπορούν τα λέϊζερ νά δώσουν εΙκόνες όρατές στό 1/3 της γης μέ τήν κατά κράτος γλωσσα. Iσως ετσι έπαληθεύεται τό ΙΓ’ Κεφάλαιο της Άποκαλύψεως. Έπίσης λέει ό SpalngIer οτι γιά νά είσχωρήση ό ανθρωπος στήν Νέα Έποχή πρέπει νά μυηθη στόν έωσφορισμό καί όλα του τά βιΒλία σφραγίζονται μέ τό 666. Ό Άντίχριστος θά έπιβληθη στόν κόσμο μέ τήν έπιστημονική του μαγεία, που αλλοιώνει τόν νoυ καί τήν διάνοια, κάνοντας τόν ανθρωπο αβoυλo πλάσμα, προκαλωντας του αύτοκτονία, ψυχικές ασθένειες, τρέλλα, παραλογισμό, κτλ. Τό κέντρο της Έπιστημονικης Μαγείας εΙναι οΙ Μασωνικές Στοές ανά τόν κόσμο,οπου μέ τά κομπιούτερ 666 καί ακτίνες λέϊζερ διοχετεύουν τή μαγεία σάν σύννεφο μέ εΙδικόν δορυφόρο στίς τηλεοράσεις, στά τηλέφωνα, στήν άτμόσφαρα καί παντού γιά νά έξοντώσουν τούς ανθρώπους, εΙδικά τυς Χριστιανούς. ΟΙ πυραμίδες της ΑΙγύπτου καί είδικά ή πυραμίδα τού Χέοπος εΙναι τό αντρο διoχετεύσεως της μαγείας τού Άντιχρίστου. Στήν κορυφή αύτης της πυραμιδος εχουν βάλλει ακτίνες λέίζερ. Οί καινούργιες ταυτότητες, οΙ κάρτες ύγείας κτλ. εμπεριέχονται στίς ραδιουργίες της Νέας Έποχης καί τού σφραγίσματος 666, καί τά έμμπιστευτικά μας στοιχεία (τό διάβασμά τους τό αναλαμβάνουν τα λέϊζερ καί ή μνήμη τών κομπιούτερ). Προσοχή στήν άρνησιν της νέας ταυτότητας 666. Τό παιχνίδι τού Χριστοδούλου μέ τήν έκάστοτε κυβέρνηση,τάχα γιά τό θρήσκευμα, εΙναι ΠΑΓΙΔΑ.

‘ΕφΌσον ή ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ φέρει καί λειτουργεΙ μέ τό Άντίχριστο (666) καί μέ αλλα δαιμονικά σύμβολα αόρατα μέ γυμνό μάτι, τί σημασία εχει το θρήσκευμα; Έδω τό θρήσκευμα δέν εΙναι όμολογία, αλλά έμπαιγμός, καταρα καί κόλαση. Δέν αλλαξοπιστούμε γιά νά κερδίσωμε τόν αίώνιο θάνατο. ΟΙ αντίχριστοι λίγο χρόνο Εχουν στή διάθεσή τους. Τό ‘Ιερό Eυαγγέλιo της Όρθοδοξίας μας θά μας οδηγήση σ’ αύτούς τούς εσχατους καιρούς καί κανείς δεν θά
κλονίση τήν πίστι τών Πατέρων μας, της ‘Εκκλησίας τών ήρώων μας αγωνιστών της Πατρίδος. ΟΙ Προφητες της Νέας Έποχης εχουν κατακλυσει τόν κόσμo καί τή χώρα μας. Σχολές καί σεμινάρια γιόγκα, γνωστικισμoiι, άλχημείας, πολεμικων τεχνων, αστρολογίας, έσωτερικoύ Χριστιανισμού, θεραπευτικές συγχεντρώσεις, ύγιεινές διατροφές Κ.α. καλούν τόν κόσμο μέ αφίσσες στούς δρόμoυς. μέ βιβλία μυστηρίου καί νεοεποχίτικες διαφημίσεις της τηλεόρασης καί τού ραδιοφώνου μέ είδικές έκπομπές αποκρυφισμού, αστρολογίας κτλ. μέ κέντρα μορφώσεως της νεολαίας, ακόμα και μέ Δημοτικά Πνευματικά Κέντρα (Δήμου Άθηναίων, Χαλκίδος κλπ, σέ συνεργασία
με διαφορα κέντρα έλευθέρων σπουδών καί φιλοσοφιΚών μελετών, προγραμμάτων της Ε.Ο.Κ. γιά ύγεία, ζωή κτλ, στίς όμάδες ευαγγελιστών. πεντηκοστιανών, Ιεχωβάδων, φωτισμένων σέ βιβλιοπωλεία αποκρυφιστικών βιβλίων. Αύτά χρηματοδοτούνται μάλλον από τον διεθνη Σιωνισμό!! Αυτοί σταύρωσαν τό Χριστό, πρίν 2000 χρόνια, σήμερα σταυρώνουν τόν Χριστιανισμό. Τότε τιμωρήθηκαν απύ τον ΤιΤο. 70 μ.Χ .. ένώ τώρα ή τιμωρία τους έξ ούρανου εΙναι έπί θύραις.

Νά τί αποκάλυψε ή ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟΣ, στό σπήλαιο Μπέϊτ Σαχούρ γιά τούς άποστατοϋντες καί τά σχέδιά τους. «ο Ίορδάνης καί ό Νείλος θά βαφούν μέ ανθρώπινο αΙμα καί ή Έρυθρά Θάλασσα θά γίνη έρυθροτέρα. ΟΙ τέσσερις μεγάλοι νησοι μεταξύ Γαλατίας καί Σιδώνος θά δοκιμασθούν δεινώς. ΟΙ Άρχιερείς, οΙ όποίοι διά της φοΒεράς άποστασίας των έβεβήλωσαν τούς θρόνους τού Μάρκου. Άνδρέου Διονυσίου καί αλλων καί όσων τούς ακολούθησαν, θά πνιγoύν στό ίδιo τους τό αΙμα. Ό φοβερός λοιμός τών Γαλλων της ΑΙγύπτου θά αποδεκατίση τούς τυράννους, οΙ όποίο ι θά έκδιωχθούν ύπό έπαναστατημένων Άράβων καί Ίουδαίων από τήν ΑΓΙΑ ΓΗ. ΟΙ ‘Άραβες θά έρημώσουν τήν Ρώμη. Ή Έλλάς χάριν της βαθείας πίστεως τού λαού της θά απαλλαγεί όλων των σατανικών δεσμων καί θά γίνη πάλι κραταιά καί σεβαστή εΙς πάντας».

 

H γίογκα είναι πρακτική όδός γιά τήν πραγμάτωση τού σατανικού κύκλου σ’ αυτά τα θεοσοφικά (θεός-oφις) ροδοσταυριακά τάγματα του Σιωνισμού πού ώς μέσον γιά τήν μύησιν (στόν σατανισμό) τών θυμάτων τους εχουν (σύμβολα) ταρώ, γεωμαντεία, αστρολογία. αλχημία κ,α.,• μά όλα αύτά στή ροή τού αποκρυφισμού, της γιόγκας, ξεκινώντας συστηματικά άπό τό 1888 (GOLDE DΑWN). ‘Όσο γιά τή γιόγκα, οΙ ήμερομηνίες γιά τήν ϋπαρξή της βυθίζονται στό σκοτάδι τού παρελθόντος.

ΟΙ Νεο-έποχίτες τήν κληρονόμησαν μέσα στό πακέτο τού Έωσφορισμού της Άρείας φυλης. ή Γιόγκα δόθηκε μέ μαγική μορφή, μέ σεξουαλικά οργια καί λατρευτικά τελετουργικά των δαιμόνων. Στίς ασκήσεις της Γιόγκα τό ανθρώπινο σώμα μετατρέπεται σέ ναό των δαιμόνων καί εΙναι γνωστή ή στάση τού διαλογισμού σχηματίζοντας πυραμίδα, προκειμένου νά έγκολπωθη μύριους δαίμονες κτλ.

Τό κέντρο τoυ Λευκoύ Άδελφάτου εΙναι ή Σαμπάλλα, η υπόγεια πυραμίδα στό Θιβέτ, καί επαιξε σημαντικότατο ρόλο από τήν αρχαιότητα. Έκεί διδάσκονται απόκρυφες τέχνες καί έπιστημες, οπως τό ταε βοντό καί τά φιλοσοφικά συστήματα καί ή άνωτάτη τέχνη της μαγείας, Ή Σαμπάλλα μέ τίς τρομακτικές έπικλήσεις καί τελετουργίες, γράφει ή Νεο-έποχίτισσα πρόεδρος της θεοσοφίας ‘Άλις Μπέϊλι. από τά πολύ παλιά χρόνια έξουσίαζε μέ μυστικό τρόπο τήν πορεία τών λαών καί τών έθνών, διαχύνοντας ένεργειακές ακτίνες καί αναθυμιάσεις δαιμονίων. Τήν μύηση στόν έωσφορισμό τήν μεταδίδουν στήν άνθρωπότητα, τό δεύτερο όργανωμένο κέντρο τού Λευκού Άδελφάτου, οί μύστες τού Θιβέτ καί τών Ίμαλαίων.

‘Ωστόσο έλέγχει καί τόν όμιλο έξυπηρετητών τού κόσμου, πού ή lδια δημιούργηοε (Ρόταρυ, Λά’ίονς, Ζόντα, ‘Ερυθρός Σταυρός, Χάν, Χέν, Προσκοπισμός, κ.α.). Σύμφωνα μέ τά γραπτά της νεο-έποχίτησας Άλις Μπέϊλι καί αλλων μάγων γκουρού, μέντιουμ, οΙ αποκρυφιστές εχουν ταυτίσει τίς 7 ακτίνες ένεργείας σέ 7 κέντρα τού σώματος καί ριχνουν το βάρος της μαγείας στό συγκινησιακό κυρίως καί όλες αύτές οΙ μαγείες γίνονται μέ τήν έπιστήμη μάλιστα της άστρολογίας, καί δεν είναι τυχαίοι πού όλα τά κανάλια, περιοδικά, έφημερίδες τά διαφημίζουνε.

Ή Σαμπάλλα, τό κέντρο τού έωσφορισμού καί της μαγείας, έπιχειρεί μεγάλη επίθεση κατά τοϋ άνθρωπίνου γένους. Δεν γνωρίζει ομως ότι στό τέλος της φθάνει καί θά διαλυθεί από τόν Δίκαιο ΙΗΣΟΎ.( ‘Ο ωΝ = ο Ύπάρχων). Μέ τήν βοήθειαν τών διεθνών οργανισμών, διαδίδει τήν Άτλαντεία μαγεία. Πρίν άπό λίγα χρόνια συνήλθαν οΙ Σαμπαλλιστές (έωσφοριστές) ύπό τήν σκιάν τού υπερτάτου αρχοντος (Άντιχρίστου), είς τήν Ιεράν γι’ αύτούς πυραμίδα, γιά τήν συνέχεια τού αγώνος τους κατά τού Χριστιανισμού καί βqσικά κατά τού Άρχηγοϋ του ΙΗΣΟΥ. Ό ωΝ, πού τόν αποκαλούν καταραμμένο πύρινο τριγράμματο, ό όποίος λένε συνεχίζει νά μάς κατακαίει με τούς όπαδούς τού Χριστιανούς, σπως καί στό παρελθόν. Τά κύρια σπλα κατά τών Χριστιανών θά εΙναι ή ΠΕΙΝΑ, ή ΔΙΨΑ, η ΤΡΟΜΕΡΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ, ΟΙ συνεχείς, ΠΟΛΕΜΟΙ, οι ακατανίκητες ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ, ή ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΙΣ δια της διαβρώσεως όλων τών θρησκειών, ΟΙ όποίες αναγνωρίζουν ώς Άρχηγόν τους τόν “ΤΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΝ”.

Διά τήν έπιτυχίαν της ΠΕΙΝΑΣ καί της ΔΙΨΑΣ χρειάζεται ή καταστροφή διά ΠΥΡΟΣ όλων τών δασών καί φυτών. ΟΙ μέχρι τώρα συνεργασθέντες μέ έμας,μάς είναι περιττοί. ‘Όλα τά δίποδα πού δημιούργησε ό καταραμένος καίων έμας ΤΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ πρέπει νά έκλείψουν εν μέσω αναθυμιάσεων των φυτων
ήδονης, τού θανάτου, τών ναρκωτικών καί τού βορβόρου τών νεκρών ώκεανών.

Οί άκτινοβολίες ενεργειακης μαγείας από τήν Σαμπάλλα γιά όλα τά κράτη μέ τήν άστρολογική μαγεία εχουν τεθεί σε χάρτη σκακιού απο το Λευκό Άδελφάτο (αντρο υψηλης μαγείας) καί μέ τίς ύποδείξεις της Άστρολογίας(μαγείας) σφυροκοπούνται τα κράτη με τίς ενεργειακές ακτίνες της Σαμπάλλα. προκειμενου νά έκφυλισθούν καί νά ύποταχθούν στό Εωσφόρο καί στή ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ. ‘Όλες τίς ενεργειακές μαγείες ή Σαμπάλλα διοχετεύει μέσω μεγάλων στομίων, θά λέγαμε, π.χ. ‘Ισπανία, Αυστραλία, Γαλλία. Μ. Βρεταννία. Ν. Ύόρκη. Δυτικό ήμισφαίρειο, Γενεύη, Ευρώπη, Σοβ. ‘Ένωση, Τόκυο, ‘Άπω Άνατολή, Νταρτζελινγκ γιά τήν Ίνδία καί την Ασία κτλ. Δηλαδή στέλνει ένεργειακές ακτίνες μαγείας.

Ή Σαμπάλλα μέσω ένεργειακών ακτίνων μαγείας καθιέρωσε 3 παγκόσμιες έορτές φεστιβάλ: 1ον Το φεστιβάλ τού ΠΑΣΧΑ μέ σκοπό κάποια μέρα να αντικατασταθεί ή ΑΝΑΣΤΑΣΗ του ΚΥΡΙΟΥ μας με την ανάσταση τού Λευκού Άδελφάτου. Ή ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ θά πάψη νά εχει πρωτεύοντα ρόλο, λένε οί Σατανιστές. 2ον Το μεγάλο φεστιβαλ της Σαμπάλλα θά είναι πρός τιμήν τού Βούδα. Στη γιορτή αυτή θά γίνεται είσροή νέφους ύποβολών της Ύφηλίου, ώστε να διαβάλλεται η διάνοια τού ανθρώπου. Καί 3ον φεστιβάλ είναι τού ανθρωπίνου πνεύματος, πόύ θά συμμορφωθεί σύμφωνα μέ τήν βούλησιν του Βούδα, Πρόκειταl γιά έορτή μεγάλης έπικλήσεως τήν ήμέρα της Πανσελήνου των Διδύμων, κτλ. Εδω γιά ολα αυτά εθύνεται τό Λευκό Άδελφατο της ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ του ΑΝΤιΧΡIΣΤΟΥ, πού αποφάσισε τήν τελεία καταστροφή της Έλλάδος, της Ρωσσίας καί ‘ολων των Χριστιανικών χωρών.

 

 

Τό Λευκό Άδελφατο, άνωτάτη μυστική σατανιστική οργάνωση. Ή διεθνής Μασωνική ‘Υπερστοά “Μπίλντεμπεργκ” διά μέσου της ‘Ελληνικης Μασωνίας καί τών αβουλων στήν ‘Ελλάδα πολιτικών όργάνωσεων τήν καταστροφή άπανταχου της ‘Ορθοδοξίας, μέ έξαχρείωση τού ηθικού ‘καί βιοτικού έπιπέδου μέ τόν τζόγο, σεξουαλική διαστροφή, ναρκωτικά. Μυστικιστικές θρησκευτικές αΙρέσεις καί συνθετικές τροφές. Παράλληλα, ό ΑΞΟΝΑΣ τού ΘΑΝΑΤΟΥ, ΜΑΣΩΝΙΑ•ΣΙΩΝΙΣΜΟΣ•ΒΑΤΙΚΑΝΟ με την βοήθεια τών ROTARY καί LIONS Κ.τ.λ. ύποκινεί, στελεχώνει καί χρηματοδοτεί τά διάφορα αυτονομιστικά κινήματα, οπως τό Μακεδονικό, Δωδεκανησιακό, Θρακικό, Κυπριακό καί Κρητικό. Σκοπός ή συρρίκνωση της ΕΛΛΑΔΟΣ στά ορια έπαρχίας του Μεγάλου ‘Iσραήλ των Έβραίων Σιωνοταλμουδιστων.

Άκριβώς παράλληλη εΙναι ή δράσις τού ‘Άξονος τού θανάτου στήν ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΡΩΣΙΑ καί ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ. Τά ουφο εΙναι ψεύτικα, είναι κατασκευάσματα του Λευκού αδελφάτου καί δέν είναι εξωγηινα. βραβεύτηκε δέ τό Λευκό αδελφάτο μέ Νόμπελ στό Σατανιστή Δαλά’ί Λάμα καί τίς έπισκέψεις τού Μασώνου Σιωνοταλμουδιστη Παπα Ρώμης στούς πρόποδες τού Θιβέτ. Διά τήν τελείαν έξαφάνησι τού ‘Ελληνικού λαού στά πλαίσια της όλοκληρωτικης αφομοιώσεως της υπο Σατανοκρατουμένης ΕΟΚ προωθείται έξάλειψη της ‘Ορθοδοξίας διά της τών πάντων ένώσεως στή μαγεία καί στή σατανολατρεαι της γνωστης παναιρέσεως τού ΟΙκουμενισμού. μέ κεφαλή τόν Πάπα Ρώμης.

Τό Λευκό Άδελφάτο, καθως καί ολες οί Μασωνικές στοές είναι καθαρά θρησκευτικές όργανώσεις. Θεό εχουν τόν ΤΑΧ-ΜΠΟΥ Λ-ΟΝ, πού σημαίνει (Τ ΑΧ= θεός των παλαιών ‘ΕΒραίων. ΜΠΟΥ Λ = Βάαλ ή ΒεελζεΒούλ, ΟΝ = -Οσιρις = ό αρχαίος θεός της κολάσεως καί της μαυρης μαγείας των Αίγυπτίων. Έπόμενο Βημα του Άξονα του θανάτου είναι ή έξαφάνησι τού ΑΓΙΟΥ ΦΩΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓιΟΥ ΤΑΦΟΥ καί της “Ορθοδόξου Όμολογίας υου ΠΑΤΡIΑΡΧΕΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ Ή ήρωϊκή δμως στάση τού Πατριάρχου ΔΙΟΔΩΡΟΥ εματαίωσε τά σχέδια τών σκοτεινών δυνάμεων. ‘Εξ αιτίας τών γεγονότων του Παναγίου Τάφου έπληροφορήθη ή παγκόσμιος κοινή γνώμη τό ΑΙΩΝΙΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΑΓιΟΥ ΦΩΤΟΣ καί αποκαλύφθησαν τα χιτλερικης έμπεύσεως Σιωνιστικά σχέδια περί τού ζωτικού χώρου τού Ίσραήλ: Έπίσης αποκαλύφθηκε ή προδοτική στάση της Kυβερνήσεως καί της ήγεσίας της Έκκλησίας της Έλλάδος. Έπίσης μέ τήν έφαρμογή τού σχεδίου “ΤζοΒάνι ΒΕΚΚΟ” θά τουριστικοποιηθη τό OPOΣ ΣIΝΑ,τό ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ,κτλ, θά διωχθούν οί ακολουθούντες τό ΠΑΤΡΙΟΝ EOPTOΛOΓlON καί θά καταργηθη ό Ορθόδοξος μοναχισμός.

“Ετσι ή ‘Ελληνική Κυβέρνησι καί τά κόμματα, όργανα τυφλά της Μασωνίας, άνεγνώρισαν τό Ίσραηλ και υπετάγησαν εις τόν Σιωνισμόν. Μετά τό ξεπΌύλημα της ΚΥΠΡΟΥ ένετάχθη καί ή Κρήτη είς τόν αμυντικό σχεδιασμό του ‘Iσραηλ, τό όποίο με πρόσχημα τόν “ίσλαμικόν κίνδυνον” αποικίζει τάς δύο μεγαλονήσους, Τό σχέδιο δέ διαμελισμού της Έλλάδος εχει άρχίσει ηδη νά εφαρμόζεται με τό Β.
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ, Μακεδονικό, Θρακικό, Δωδεκάνησα, Κρήτη. Ό δέ άμοιρος ‘Ελληνικός λαός έκτος τών Θεομηνιών ενεκα της άποστασίας του, ταχέως θά γευθη καί τήν λιτότητα της πείνας, ώς καί άλλα όδυνηρά γεγονότα καί καταστάσεις, πού οι σκοτεινές δυνάμεις επιΒάλλουν. Ή προπαγάνδα της Ν. Έποχης είναι ετοιμη νά έξαπολύση τήν τελειωτική έπίθεση κατά της ανθρωπότητος.

ΤΑ ΣΗΜΕιΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ ΒΟΟΥΝ.

 

 

Ή άνοδος Του αποκρυφισμού καί τών αντίχριστων αίρέσεων παγκοσμίως προειδοποιειν οτι έπίκειται ή ελευση του Άντιχρίστου. Οί άνθρωποι ανήμποροι, εκτός εξαιρέσεων, ξέχασαν μέσα τους τόν ΣΩΤΗΡΑ ΜΑΣ XPIΣTO. θά υποκύψουν στο θηρίο της ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ. Ό ΚΥΡΙΟΣ ΜΑΣ ΙΗΣΟΥΣ μας είπε: “Τό φως έλήλυθεν είς τόν κόσμον, αλλ’ οί άνθρωποι ηγάπησαν τό σκότοσ μάλλον ή τό φώς ούκ ερχονται πρός τό φώς ‘ίνα μή ελεγθη αυτών τά εργα, ην γάρ πονηρά αύτων τά εργα”. Ό ‘Ιησούς Χριστός είναι τό φως της άληθείαςεΙς τονς αιωνας των αΙώνων” Ή ζωή Του, ή αγάπη Του, ή Σταύρωσή Του καί ή ΑΝΑΣΤΑΣΗ Του, τά μύρια θαύματα από τότε ώς σήμερα στό χώρο της ‘Ορθοδοξίας, “Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΦΩΤΟΣ κάθε χρόνο στά ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ, ή δικαιοσύνη Του. ή αλήθεια καί ή θυσία Του καί τί άλλο νά πούμε γιά τήν άγαπη Του καί τήν μακροθυμία τού ΣΩΤΗΡΟΣ μας ΧΡΙΣΤΟΥ.Ποιος θεος (δαίμονας της Ν. ΕΠΟΧΗΣ) διακρίνεται γιά. όλα αυτά του τά χαρίσματα; ‘Ο Βούδας, ό Κρίσνά, ό Σίβας, ό Έρμης; ‘Όλοι αυτoί δαιμόνια είναι. ‘Όλοι οί ΑΓΙΟΙ της ΠΙΣΤΞΩΣ μας έθαυματούργησαν στούς πονεμένους καί θά θαυματουργούν εως της συντελείας. Οί ‘Άγιοι Ραφαήλ, Κυπριανός, Έφραίμ, η Χάρις των Εικόνων της ΠΑΝΑΓιΑΣ της ΤΗΝΟΥ, της ΜΑΛΕΒΗΣ κτλ. Τί εχουν να διδάξουν οί ΝεΟΕποχίτές,;Τίς φιλοσοφίες καί τίς τέχνες των δαιμόνων , τόν λευκό θάνατο, τίς κλοπές, τίς απατεωνιές; ‘Ο σιωνισμος απλωσε τά πλοκάμια του καί διέΒρωσε τά πάντα. ‘Ο ίδιος ό Θεός, ό ΙΗΣΟΥΣ, προειδοποίησε τούς ανθρώπους νά μήν έξαπατηθουν από τον Ά ντίχριστο καί τούς όπαδούς τους Σιωνιστες.

‘Ο Ευαγγελιστής ‘Ιωάννης στήν Α’ Έπιστολή, κεφ. Δ 1-3 γράφει: “Άγαπητοί μή παντί πνευματι πιστευετε, αλλά δοκιμάζετε τά πνεύματα εΙ έκ τού Θεού έστίν, στι πολλοί ψευδοπροφηται έξεληλυθησαν εΙς τόν κόσμον. Έν τουτω γιγνώσκετε τό ‘πνεύμα τού Θεού’ παν πνεύμα ο ομολογει ΙΗΣΟΥΝ ΧΡΙΣΤΟΝ ΕΝ ΣΑΡΚΙ ΕΛΗΛ ΥΘΟΤΑ έκ τού Θεού ΕΣΤΙ. Καί παν πνεύμα, ο μή ομολογεί τόν ΙΗΣΟΥΝ ΧΡΙΣΤΟΝ ΕΝ ΣΑΡΚΙ ΕΛΗΛΥΘΟΤΑ έκ τού Θεού ΟΥΚ ΕΣΤΙ, Καί τούτο έστί τό τού Άντιχρίστου ο άκηκόατε οτι ερχεται καί νύν έν τω κόσμω έστί ηδη”. Ό ‘Άγιος Ίππόλυτος, Έπίσκοπος Ρώμης 230 μ.Χ., γράφει γιά τίς ήμέρες,μας,Γνωρίζετε οτι στίς εσχατες ήμέρες θά γίνει όδύνη καί ταραχή καί φθόνος καί μίσος, άμέλεια των ποιμένων οΙ Ναοί τού Θεού θά γίνουν οπως τά σπίτια καί θά καταστραφούν οΙ Έκκλησίες. Παντού πορνείες, μαγείες, μέντιουμ, ψευδοπροφητες, ψευδαπόστολοι, ανθρωποι γόη τες, αρπαγες, φθοροποιοί, κακοποιοί, μοιχοί καί οί ποιμένες θά γίνουν σάν λύκοι. Θά γίνουν σημεία στόν ηλιο, στή σελήνη, στ’αστρα, παγετοί, καύσωνες, κεραυνοί αίφνίδια κτλ. Τά σημεία των καιρων περιλαμβάνουν ολα τά λεγόμενα τού ΑΓΙΟΥ ΙΠΠΟΛΥΤΟΥ.

‘Όταν ρωτήθηκε ό ΚΥΡΙΟΣ μας ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ πότε θά γίνη ή Δευτέρα Παρουσία, ‘Εκείνος απήντησε: Θά τό καταλάΒετε οταν ή συκή βγάλει φύλλα, τότε (δέν) θά παρέλθη αύτή ή γενιά, δηλ. ή έπανίδρυσις τού ΙΣΡΑΗΛ, οπου τό 70 μ.Χ. καταστράφηκε άπό τούς Ρωμαίους όλοσχερώς. Τό ‘Ισραήλ εγινε κράτος τό 1948.

Ό Σιωνισμός μέ ολο τόν Άνατολικό άποκρυφισμό έπιχειρεί τήν ύποδούλωση της ανθρωπότητος μέ τήν έπιστημονική μαγεία τών ακτίνων λέ’ίζερ. Ό Άντίχριστος θά έπιβληθεί μέ τήν έπιστημονική μορφή ένεργειακης άκτινοβολΙας της μαγείας, π.χ. οί Μασωνικές Στοές παγκοσμίως θά τελούν μαγείες καί μέ τά κομπιούτερς καί εΙδικoν~ πoμπoύ~, μέ άκτίνες λειζερ διοχετεύουν τήν μαγεία σάν σύννεφο καί οί άναθυμιάσεις τών δαιμονίων μέ εΙδικό δορυφόρο κατευθύνονται στίς τηλεοράσεις καί τά τηλέφωνα, ακόμη καί γιά τήν έξόντωσιν τών Χριστιανών σήμερα.

Μ’ αυτή τήν έπιστημονική μαγεία το Λευκό Άδελφάτo πολεμάει σήμερα όλόκληρη τήν άνθρωπότητα. Ειναι γνωστό οτι στήν Πυραμίδα τού Χέοπος τοποθετήθηκε μηxανισμός μέ άκτίνες λέϊζερ, που διοχετεύει έπιστημονικές μαγείες στόν κόσμο. Φυσικά στους όρθοδόξους Χριστιανους ολα αύτά δέν εχουν ίσχύ. ‘Ενώ στονς άνθρώπους της αποστασίας έπηΡΕάζουν. τήν ζωή τους καί τις σκέψεις τους, νεκρώνοντας τα αίσθητήρια, όργανα τού έγκεφάλου καί διεγείρoντας τά κέντρα τού έγκεφάλου πού φέρνουν πανσεξουαλισμό καί βία,καί πάνω, απ’ ολα θά.έπιβληθη τό σφράγισμα τού Άντιχριστου 666. Ή πλάνη ομως της Ν.ΕΠΟΧΗΣ θά συντρίψη τούς-δικούς της όπαδούς μέ πονο καί αΙμα. Οί ‘Άγιοι κα ίοί Προφητες προφήτευσαν οτι θά έπιζήσει τό 1/3 της Γης. Τά 2/3 θά έξολοθρευτούν, άλλά τό 1/3 πού θά μείνη, θά περάση διά πυρός. Θά πυρώσω αύτους οπως τό άργυριο καί θά δοκιμάσω
αύτούς οπως δοκιμάζεται ό χρυσός. Αυτός έπικαλέσεται τό όνομά μου καί εγώ θ’ ακούσω αύτόν καί θά πώ. Aυτός είναι ό λαός μου”.

Η καταστροφή θά λήξει μέ τήν επέμβαση του ΘΕΟΥ καί τά πυρηνικά θά πλυθούν μέ τρομακτικές βροχές, πού θά έξαπολύση ή αγάπη τού θΕΟΥ γιά νά καθαρίση τήν γην από τόν μολυσμόν των πυρηνικων. Καί αν κάποιοι πούν οτι ό Θεός δέν εφερε ειρήνη ξεγελιούνται. Τα πυρηνικά 1ον βρίσκονται στά χέρια τού Σιωνισμού, 20ν αυτοί υπηρετoύν τόν άνθρωποκτόνο διάβολο, 3ον κατά παραχώρησιν τού θεού θά συμβούν αυτά γιά νά ελθη ή άναλαμπή της ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ καί νά έξαφανίσουν τήν Ν.ΕΠΟΧΗ. ‘Ωστόσο θά δοκιμασθη ό ανθρωπος διά τών αγαθών πού θά δώση ο ΘΕΟΣ στήν ΑΝΑΛΑΜΠΗ της ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ καί ή προαίρεση τών ανθρώπων “ίνα παν στόμα φραγή καί υπόδικoς γένηται πας ό κόσμος του Θεού”. Θά κηρυχθη τό Εύαγγέλιο σ’ όλόκληρη τήν γην. Μετά παρέλευσιν πολύ όλίγου χρόνου θά φανη καί ό ιδιος ό Άντίχριστος καί ολοι οί εχθροί τού Θεού Νεο-εποχίτες αποκρυφιστές (ως λέγει η ΑΓιΑ ΓΡΑΦΗ) θά καουν στήν λίμνη τήν καιομένη έν πυρί καί θείαφι, ο έστίν ό θάνατος ο δεύτερος”(ΑΠΟΚ. Κα 8).

Γιά νά αποφύγη κανείς τίς παγίδες της Ν.ΕΠΟΧΗΣ καί τού ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ πρέπει νά προσκολληθη στήν ΑΓιΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ, νά εχη μυστηριακή ζωή καί συχνή εξομολόγηση καί Άγία Κοινωνία καί μέ έπιμελη ανάγνωσιν της ΑΓ. ΓΡΑΦΗΣ. Μακρυά από τούς Ίεχωβάδες, πού είναι πρόδρομοι τoυ Άντιχρίστου καί έργάτες τού Σιωνισμού. Χ= 600, Ξύπνα=Ξ=60, περιοδικό ΣΚΟΠΙΑ=ΣΤ=6, σύνολον 666. Μακρυά από αύτούς πού δέχονται τό 666, τόν οικουμενισμό, τίς πιστωτικές κάρτες, ταυτότητες, ΕΟΚ κλπ. Άπό τό βιβλίο S.P. OSPITOF ΜΕDΙΑ. Ή Νέα Τάξις Πραγμάτων φέρνει τήν αποσύνθεση τoυ πολιτισμού, τήν Άποεθνικοποίηση, κατάργησι συνόρων, άνακάτεμα φυλών (αποχριστιανο-ποίησιν). Έπιδιώκει ό Έθνικός Στρατός νά γίνη μισθοφορικός,μέ συμμετοχή καί αλλων φυλών, Άλβανων, Πακιστανων κτλ. Άφανισμό τών ίδανικών της φυλης μας, καταστροφή τής παιδείας. Έλεγχο τού νού μέ τά media, φασιστικό ήλεκτρονικό Ελεγχο ανθρώπων, ζώων καί πραγμάτων.

Ή Νέα Τάξις Πραγμάτων θέλει τούς ‘Έλληνες φτωχούς, επιδιώκει τήν κατάργησιν της ίδιοκτησίάς, συρρίκνωσιν του αγροτικού πληθυσμου ,έξάπλωσιν καί έπιβολήν τών μεταλλαγμένων είδών, δηλητηρίασιν της ύγείας μας μέ τίς βιομηχανικές ετοιμες τροφές. Αύτήν τήν καταστροφική να δηλητηριάσίν μας, ύπηρετούν καί οί άεροψεκασμοί (οί μεγάλες φαρδιές λευκές ούρές πού αφήνουν αεροσκάφη πού βομβαρδίζουν τόν ένάεριο χώρο της Έλλάδος μέ έπικίνδυνα χημικά, βάριο, άλουμινόσκονη, μαλάθιο κτλ, τα όποία προκαλούν βλάβες στόν όργανισμό (ζαλάδες, πόνoυς,ασθμα, άπώλεια μνήμης κ.α.), Έφημ. ~Eθνoς 16/2/03, ωστε οί ‘Έλληνες νά είναι μόνιμα άδιάθετοι καί νά μήν αντιδρούν. Mαγιoπoίησις τών ανθρώπων, βιολογικό αφανισμό ως γένος. ‘Όλα είναι προσχεδιασμένα μέ σατανικό τρόπο από τους έβραιομασώνους κτλ.

Τόν προτεύοντα ρόλο τόν παίζει ή Ε.Ε. Ή ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ επιβάλλει τή σεξουαλική αγωγή στά σχολεία, ότι ολα είναι φυσικά καί ολα επιτρέπονται, οπως γράφει ή Κυοιακάτικη Έλευθεροτυπία τόν ‘Ιουνιο 2000, οπου παρουσιάζει τό τί συμβαίνει κατά τήν διάρκεια τών πενθημέρων έκδρομων στίς ΗΠΑ καί σχεδόν παντού. Μέσω τών κόμικς, ή Ν.ΕΠΟΧΗ περνά τίς απoκρυφιστικές (μαγικές) ίδέες της στά παιδιά. Άρκετά βιβλία κόμικς είναι άντίχριστα. Τό παιδί μαθαίνει οτι είναι φυσικό νά καλεί πνεύματα, δαίμονες κτλ, μέ τήν μουσική τών Μπητλς, Ρόλινγκ Στόουνς (σατανιστικών συγκροτημάτων χέβι μέταλς, ροκ), περνά αντίστροφα μηνύματα σατανικών επικλήσεων. Διαβάστε τό βιβλίο τού ΤΕΧΕ ΜΑΡΣ “Λεηλατημένοι άπό τήν Ν.ΕΠΟΧΗ”. Έκεί μιλούν γιά τή Θεά μητέρα, μέ λατρεία σατανική. Τελεία καταστροφή της ΟIΚΟγενείας καί διάλυσις των πάντων. Αύτά καί αλλα πάρα πολλά είναι τά σχέδια της Ν.ΕΠΟΧΗΣ.

Μακρυά από τά βιβλία καί τά κινηματογραφικά εργα τού ΧΑΡΥ ΠΟΤΕΡ. Μυούν στή μαγεία.

Ό μεγαλύτερος, θανάσιμος κίνδυνος της Ν.ΕΠΟΧΗΣ είναι ό ελεγχος των πάντων. Άνθρώπων, ζώων καί πραγμάτων. Γι’ αυτό έδημιούργησαν τήν τρομοκρατία, ταχα, ενεκα άσφαλείας τών άνθρώπων, νά σφραγίσουν ολόκληρο τόν πλανήτη μέ τό 666 καί νά τόν στείλουν στήν αίώνια κόλασιν. Σύμφωνα μέ πολλές έφημερίδες, Π.χ. Έλευθεροτυπία 27/9/2003, Δείξε μου τό χέρι σου καί τό μάτι σου νά σού πώ αν είσαι τρομοκράτης.

Έφαρμογές:

1ον Δακτυλικό άποτύπωμα: καταγράφει σημεία καί μορφές σχεδίων τού δακτυλικού αποτυπώματος, 2ον Άναγνώριση προσώπου: μετρά τά διαφορετικά χαρακτηριστικά τού προσώπου, 3ον Όγκομέτρησις χεριού, 4ον Σάρωσις ίριδος 5ov Σάρωσις άμφιβληστροειδους χιτώνα, 6ον Έπιβεβαίωσις υπoγραφων, 7ον Άναγνώρισις φωνης. Τό πρωτοφανές σέ εκταση καί μέγεθος ήλεκτρονικό φάκέλλωμα στηρίζεται σ’ ενα διεθνές σύστημα παρακολουθήσεως καί καταγραφών, πού θά μπορεί ανά πάσα στιγμή καί με τό πρόσχημα της αντιτρομοκρατικής δράσεως νά παρατηρη κάθε ϋποπτη κίνησιν καί νά είσβάλλη καί χωρίς δικαστική αδεια στά “εύαίσθητα δίκτυα” ολης της Εύρώπης.

Στό πλαίσιο της ΤΡΟΜΟΣΥΜΦΩΝΙΑΣ Ε.Ε.-Η.Π.Α., πού ύπογράφηκε τόν περασμένο Ίούνιο, οί Άμερικανικές Άρχές απαιτούν καί έπιτυγχάνουν νά εχουν πρόσβασιν σ’ ολα τά προσωπικά δεδομένα τών πολιτών πού ταξιδεύουν άπό τήν Εύρώπη στήν Άμερική αεροπορικώς. Τό όργουελικης έμπνεύσεως σύστημα συνοδεύεται από τήν εκδοσιν βιομετρικών διαβατηρίων, πού θά αντικαταστήσουν τήν ΒΙΖΑ, πλήν της Έλλάδος. Τήν ίδια στιγμή πολυεθνικές αστυνομικές όμάδες ‘εχουν δικαίωμα νά θεωρούν οποιονδήποτε αύτοί θέλουν τρομοκράτη, κατασκευάζονταςύπόπτους. Δηλαδή σφραγίζουν τόν κόσμο μέ τό 666 πού πρόσφατα ειδαμε τό σύστημα στήν Άμερική. ΣΥΝΤΟΜΑ ΘΑ ΓΕΝΙΚΕΥΘΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΣΕ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ, ΛΙΜΑΝΙΑ. ΣYNOPA κτλ. Τά μηχανήματα τού σφραγίσματος εχουν πρό πολλού τοποθετηθεί. Παραμένει ή ενεργοποίησίς των. Καί κάτι σχετικά μέ τόν Α.Φ.Μ. Ξέρεις γιατί ο σημερινός αριθμός φορολογικού μητρώουν (ΑΦ.Μ.) τού συστήματος TAXIS ΕΚΑΜ ως ίσόβιος καί ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ, είναι ΚΟΛΑΣΙΜΟΣ καί ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666, ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΩΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΣ ΑΠΟ ΚΑΘΕ XΡΙΣTlANO;;


Έπειδή διά μέσου τών (Η/Υ) ήλεκτρονικών ύπολογιστών της Έφορίας, ολοι οί Α.Φ.Μ. διοχετεύονται στίς Βρυξέλλες, στό Λουξεβούργο, στήν N.S.A. διά τού άντιχρίστου άριθμού 666, έπειδή πληροί όλες τις προυποθέσεις τού ΕΚΑΜ (τού νόμου 1599/Η6) επειδή έπαληθεύεται ή προφητεία της Άποκαλύψεως οτι δέν θά μπορεί κανείς νά πωλεί καί ν’ άγοράζη παρά ό εχων τό χάραγμα 666. ‘Επειδή όποιος κάνει χρησι τού Α.Φ.Μ. συντάσσεται μέ τόν Άντίχριστο καί άρνείται τόν ΧΡΙΣΤΟ. Έπειδή δοΑΦ.Μ. καί οποιοσδήποτε ΕΚΑΜ,ΔΙΑΣ. ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ, ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ, ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (Ε.Ε.Α.), ΑΜΚΑ (Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλίσεως), Άριθμός Διαβατηρίου] είναι σύνταξις μέ τόν Άντίχριστο, διότι όλα λειτουργούν μέ τό 666. Έπειδή ο Α.Φ.Μ. είναι ισόβιος καί μοναδικός, έπειδή οί Άντίχριστοι Κυβερνώντες θέλουν ο κάθε πολιτης νά πάρη μία ηλεκτρονική κάρτα πού θά άντικαταστήσει το δίπλωμα οδηγήσεως, τό διαβατήριο, τού βιβλιάριο άσθενεάις, τό ηλεκτρονικό του πορτοφόλι, τήν ταυτότητα ΜΕ ΤΟΝ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΙΣΟΒΙΟ ΑΡΙΘΜΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ. Γι’ αύτό ολοι πρέπει ν’ άντισταθούμε στά άντίχριστα συστήματα.

Ό τρόπος είναι ό έξης:

Καταθέτομε τήν φορολογικό δήλωση σ’ ένα λευκό χαρτί, μή μηχανογραφημένο στηνΔ.Ο,Υ. (Έφορία) xωρις τήν άναγραφή τού Α.Φ.Μ. Ή κατάθεσις γίνεται με δικαστικό έπιμελητή. Μέ τήν δυναμική μας αρνησιν, οχι μόνον θά δέχονται τήν φορολογική μας δήλωσην χωρίς δικαστικό έπιμελητή, αλλα καί θά καταρρεύση τό σύστημα TAXIS (είναι ζήτημα σωτηρίας ψυχης η αΙωνίου κολάσεως, άλλά και θέμα προσβολης της άνθρωπίνης άξίας μας). Δέν εΙναι μόνον κολάσιμο τό σφράγισμα στό χέρι η στό μέτωπο, άλλά καί ή χρήσις_.τού 666 σέ βιομετρική κάρτα. ‘επομένως Χριστιανοί μου, πρέπει νά αποβάλλουμε τό νούμερο ΕΚΑΜ -666 τού Άντιχρίστου καί τις ηλεκτρονικές κάρτες ‘Άν άδρανήσούμε, θά είμαστε ύπεύθυνοι γιά τό ολοκληοωτικό σφραγισμα στο χέρι καί στό μέτωπο καί τότε θά είναι πολύ αργά νά τα άποβάλλουμε -άρνηθούμε, μέ άποτέλεσμα τήν αΙώνια κόλαση.

Υ.Γ.• Στις 20 Απριλίου ακουστηκε από τον ALPHA: Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Γ. ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΝΑ ΛΕΕΙ ΣΤΟΝ Γ. Α ΥΤΙΑ ΟΤΙ ΑΠΟ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (2005) ΘΑ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ Η ΕΞΥΠΝΗ ΚΑΡΤΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ, ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΙΝ κλπ. Α ΥΤΗ Η ΚΑΡΤΑ ΕΙΝΑ! ΙΔΙΑ ΑΚΡΙΒΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΤΟΣΟΙ ΑΓΏΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙ.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΚΟΛΑΣΗ!!! ΜΑΚΡΥΑ!!! ΑΡΑ ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ.
-Στίς 26-4-2004 το κανάλι ΝΕΤ εΙπε οτι: Ο ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΘΑ
ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΕΓ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΚΑΙ οι ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΘΑ ΕΦΟΔΙΑΣΘΟΥΝ ΜΕ ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΚΑΡΤΑ,
ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΧΕΡΙΟΥ, ΙΡΙΔΟΣ κ.τ.λ., δηλ. ΘΑ ΣΦΡΑΓιΖΟΝΤΑI ΜΕ ΤΟ 666.

ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΠΑΤΕΡΕΣ. ΧΡΕΟΣ ΣΟΥ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΣΟΥ. ΦΩΤΟΤΥΠΗΣΕ ΤΟ, AfΩNIΣOY ΚΑΙ ΕΣΥ. ΠΡΟΣΟΧΗ!!! 1.300 ΣΟΥΠΕΡ ΚΑΜΕΡΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ!!! ΒΛΕΠΟΥΝ, ΑΚΟΥΝΕ, ΜΙΛΑΝΕ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΥΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΣΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ!

Απο Ορθόδοξον έντυπον

Related Posts
0 Comments

No Comment.