Επικοινωνήστε μαζί μας στο εμαιλ: filoumenosgr@ hotmail.gr

Ἀρχὴ εὐαγγελίου,ἀρχὴ μετανοίας

Ἡ ἀρχὴ ευαγγελίου,ἡ ἔναρξη δηλαδή τῆς περιόδου τῆς Καινῆς Διαθήκης,σημαίνει καὶ ἀρχὴ μετάνοιας.Μέχρι τότεπολλοὶ θὰ ἤθελαν νὰ μετανοήσουν,ἀλλὰ ἡ μετάνοια τους δὲν γινόταν δεκτή.Πολλοὶ θὰ ἤθελαν ν’ἀποκαταστήσουν τὶς σχέσεις τους μὲ τὸν Θεό,ἀλλὰ δὲν μποροῦσαν. Ὁ νόμος ἦταν αὐστηρὸς καὶ ἄτεγκτος.Ἀδύνατον ὁ ἄνθρωπος ,ἀκόμα καὶ ὁ πιὸ θεοσεβὴς καὶ ενάρετος,νὰ μὴν πέση σὲ κάποια παράβασι.Ὁ δὲ παραβάτης ὤφειλε νὰ πληρώση γιὰ κάθε ἀμάρτημά του.Δὲν ὑπῆρχε εὐσπλαχνία καὶ ἔλεος.Ἡ πύλη τῆς μετανοίας ἦταν κλειστή.Οἱ στεναγμοὶ καὶ τὰ δάκρυα δὲν εἰσακούγονταν.Ὅλοι οἱ δίκαιοι τῆς προ Χριστοῦ ἐποχῆς,περίμεναν μὲ πόθο,πότε ν’ἀνοίξη ἡ θύρα τοῦ ἐλέους.

Αὐτὸς τώρα ὁ πανανθρώπινος καὶ μακροχρόνιος πόνος τώρα ἱκανοποιεῖται.Ἡ χάρις,ποὺ ἔφερε ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς μὲ τὴν ἔλευσί του στὸν κόσμο,συγχωρεῖ στὸ ἐξῆς τὸν ἁμαρτωλό ἄνθρωπο.

Τὸν συγχωρεῖ,ὑπὸ μία μόνο προϋπόθεση.

Ποιὰ προυπόθεση;

Νὰ πιστέψη στὸν Χριστό,ποὺ μπορεί νὰ τὸν σώσει καὶ νὰ δείξει μετάνοια.

Τί σημαίνει μετάνοια;

Μετάνοια σημαίνει ἀλλαγὴ φρονήματος,σκέψεως,γνώμης.Μετάνοια θὰ πῆ ἀλλαγὴ ὅλου τοῦ ἐσωτερικοῦ κὀσμου.Μετάνοια θὰ πῆ ἀλλαγὴ προσανατολισμοῦ καὶ σκοποῦ.Ἡ μετάνοια δὲν περιορίζεται σὲ λόγια καὶ συναισθήματα τῆς στιγμῆς.Σὲ αὐτὸν που μετανόησε ἀληθινὰ ἡ μετάνοια ἀπλώνεται και περιλαμβάνει ὅλον του τὸν εὐατόν,απὸ τὴν ἐξωτερική του ὄψι μέχρι τὰ ἐσώτερα βάθη του.Σὲ αὐτὸν που μετανόησε αληθινά,ἡ μετάνοια δὲν διαρκεί μόνο μια στιγμή.Είναι κάτι ποὺ διαρκεῖ ἰσοβίως.Γίνεται τὸ γνώρισμα τῆς ζωῆς του.Αποτελεῖ πλέον τὸ μόνιμο χαρακτηριστικό του.Ἡ μετάνοια λυτρώνει καὶ ἐλευθερώνει,ἀνοίγει τὴν πύλη τῆς σωτηρίας.

Ὅποιος κάνει ἀρχὴ νὰ μετανοεῖ,αὐτὸς βρῆκε τὸν δρόμο που ὁδηγεῖ στὴν σωτηρία.Γι’αὐτὸ τὰ πατερική βιβλία,μὲ τὰ διάφορα ὠφέλιμα παραδείγματα ἁγίων και ἀσκητῶν,μᾶς συνιστοῦν νὰ βάλουμε «ἀρχὴν μετανοίας ».Ἡ εἰλικρινὴς μετάνοια σώζει ἄτομα και λαοὺς ολόκληρους,ὅπως διδάσκει ἡ ἱστορία.Ἡ μετάνοια μπορεῖ νὰ σώσει ὁλόκληρο τὸν κόσμο.

Προσοχὴ ὅμως,διότι ἡ μετάνοια ἱσχύει μόνο ὅσο ὁ ἄνθρωπος βρίσκεται ἀκόμη στὴν παροῦσα ζωή. Μετὰ θάνατον δὲν ὑπάρχει

μετάνοια.Πόσο πολύτιμος εἶναι ὁ χρόνος αὐτῆς τῆς ζωῆς!…

 

π. Αυγουστῖνος Καντιώτης

Related Posts
0 Comments

No Comment.