Επικοινωνήστε μαζί μας στο εμαιλ: filoumenosgr@ hotmail.gr

Πως θα επιστρέψετε τον ΑΜΚΑ και την κάρτα με εξώδικο τυποποιημένη φόρμα

 
Παραθέτουμε στη συνέχεια τρόπο επιστροφής της κάρτα με τον ΑΜΚΑ με εξώδικη διαμαρτυρία την οποία επιδίδει δικαστικός επιμελητής στο Υπουργείο Απασχόλησης.

Η επιστροφή του ΑΜΚΑ δεν σημαίνει παραίτηση από τα εργασιακά, υγειονομικά, ασφαλιστικά μισθοδοτικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματά μας.


Αντιθέτως επισημαίνουμε στο Υπουργείο ότι στην περίπτωση που μας διαγράψει από το μητρώο ασφαλισμένων θα στραφούμε εναντίον της διοικήσεως και του συγκεκριμένου υπαλλήλου που μας διέγραψε η μας δημιουργεί προβλήματα στην παροχή των αγαθών και υπηρεσιών που όφείλει να μας παρέχει το κράτος.


——————————————————————————-

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΚΑΤΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚAl ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων), όπως νομίμως εκπροσωπείται, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου 29 Αθήνα 101-10

Με την ιδιότητα του εργαζομένου ως ……………………………., υπαγόμενος στην ασφαλιστική κάλυψη του Ασφαλιστικού Φορέα ……………………………………., παρέλαβα στις ………. …….. ….. το σήμα ασφάλισης περιόδου…………………….. , το οποίο σε αντίθεση με τα προηγουμένως κρατούντα, περιέχει εκτός των άλλων και τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), δηλαδή τον μοναδικό αριθμό αναγνώρισής μου από το ενιαίο σύστημα.
Η επιβολή του εν λόγω αριθμού, που επιβλήθηκε ερήμην μου και έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη θρησκευτική μου συνείδηση, εφόσον με καθιστά μη αναγνωρίσιμο ως φυσικό πρόσωπο όπως ορίζει το Σύνταγμα και ο Αστικός Κώδικας, αποκαλύπτοντας ταυτόχρονα στο χρήστη του συστήματος ένα πλήθος ευαίσθητων προσωπικών μου δεδομένων που κωδικοποιούνται στον 11 ψήφιο αριθμό (πχ. Την ημερομηνία γέννησής μου στα πρώτα έξι ψηφία) , δεν είναι από εμένα απoδεκτός.
Η άρνησή μου να τον παραλάβω στοχεύει ειδικότερα στην έμπρακτη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 2 παρ. 1, 5 παρ. 2 και 13 παρ. 1, του Συντάγματος, δηλαδή την διαφύλαξη των ιδεωδών της αξiας μου ως ανθρώπου και ως πολίτη στα πλαίσια ενός δημοκρατικού ευνομούμενου κράτους, της αξιοπρέπειάς μου και της ελευθερίας της θρησκευτικής μου συνείδησης. Οι συνταγματικές αυτές διατάξεις, που δεν μπορούν να θεωρούνται ευχολόγιο, όπως και πολύ απέχουν από το να θεωρούνται αυτονόητες σήμερα, όχι μόνο αποτελούν τον πρώτο από τους δύο βασικούς πυλώνες της σύστασης του Έθνους μας, αλλά συνιστούν ταυτόχρονα και κατευθυντήριες διατάξεις για την ερμηνεία και εφαρμογή όλων των διατάξεων του Συντάγματος και των νόμων, που κατοχυρώνουν ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα.
Ο δεύτερος πυλώνας στον οποίο εδράζεται η άρνησή μου – και με αυξημένης ισχύος Συνταγματική εξoυσιοδότηση του άρθρου 3 του Συντάγματος είναι η Xρισnανική Πίστη και μάλιστα με την μορφή της επικρατούσας θρησκείας της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Συγκεκριμένα ο αριθμός αυτός, όπως πρoκύπτει από τον σχετικό νόμο (3655/08) αποτελώντας μοναδικό και ισόβιο πρoσωπικό αριθμό που δεν χαρακτηρίζει έγγραφα ή μεμονωμένες δραστηριότητες όπως άλλοι (πχ διαβατήριο, ταυτότητα, ΑΦΜ) αλλά φυσικά πρόσωπα, οδηγεί στην αριθμοποίηση του ατόμου, που αντίκειται κάθετα στις παραδόσεις και της αξίες της Ορθόδοξης Xριστιανικής πίστης, με αποτέλεσμα η αποδοχή και χρήση του να με θέτει εκτός του πληρώματος της Eκκλησίας κατά τους ιερούς κανόνες και κατά
συνέπεια να μου δημιουργεί σοβαρότατα συνειδησιακά προβλήματα.
Επομένως ο σεβασμός του συνόλου των ηθικών αρχών και αξιών που εκπηγάζουν από την συμμετοχή στη μυστηριακή και πνευματική ζωή της Ανατολικής Ορθόδοξης Eκκλησίας, επιβάλλει την εφαρμογή και την τήρηση κάπoιων κανόνων, που η παράβασή τους δεν επισείει ποινικές αλλά ηθικές κυpώσεις. Οι ηθικές κυρώσεις όμως, είναι και οι κατεξοχήν σημαντικές, εάν αφορούν σε ζητήματα απόλυτα, σαν αυτό της θρησκευτικής συνείδησης, όπως αvτίστοιχα, απόλυτα, είναι και τα συνταγματικά δικαιώματα της ζωής και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας (άρθρο 5).
Η υποχρεωτική παραλαβή επομένως του ΑΜΚΑ, με οποιονδήποτε τρόπο και αν αυτή επιβάλλεται (υπουργική απόφαση, προεδρικό διάταγμα, ακόμα και νόμο) προσβάλλει ευθέως τη θρησκευτική μου ελευθερία, δηλαδή το απόλυτο Συνταγματικό δικαίωμά μου, που άπτεται της αξίας μου ως ανθρώπου, όπως σχετικά τυποποιείται σύμφωνα με τα παραπάνω από το Ελληνικό Σύνταγμα και την Eυρωπαική Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Αυτό συμβαίνει , γιατί , μεταξύ άλλων, το σύστημα δεν διασφαλίζει την πρoστασiα των προσωπικών μου δεδομένων από τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση τους από άγνωστες τράπεζες πληροφοριών.
Επειδή σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποχρεωθώ από κανένα Ταμείο, Οργανισμό ή άλλο φορέα να υπαχθώ στο εν λόγω σύστημα παραλαμβάνοντας τον ΑΜΚΑ.
Επειδή η αποδοχή και χρήση του είναι ευθέως αντισυνταγματική γιατί αντιβαίνει το δικαίωμα να απολαμβάνω ακώλυτα το δικαίωμα της ελευθερίας της θρησκευτικής μου συνείδησης.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΖΗΤΩ

– Να εξαιρεθώ από την παραλαβή του, να μην εισαχθεί ο εν λόγω ΑΜΚΑ στο πληροφοριακό σύστημα και να παραμείνει σε ισχύ ο ήδη υπάρχων αριθμός Α.Μ. Ασφαλισμένου .. …………. , όπως γινόταν μέχρι σήμερα.
– Δηλώνω ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσω τον εν λόγω αριθμό, παρά το γεγονός ότι θα υπόκειμαι πλήρως ως ασφαλισμένος στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από την ένταξή μου ως ασφαλισμένου στο Ταμείο σας.
– Επιφυλάσσομαι για κάθε νόμιμο δικαίωμά μου που θα προκύψει από την αδυναμία μου να αποδείξω την ιδιότητά μου ως ασφαλισμένου στις αρμόδιες προς έλεγχo διοικητικές αρχές σε περίπτωση διαγραφής μου από τα μητρώα ασφαλισμένων
– Αιτούμαι όπως το ασφαλιστικό μου Ταμείο συνεχίσει κανονικά την παροχή όλων των ευεργετημάτων που απολαμβάνω ήτοι ασφαλιστικών, μισθολογικών, υγειονομικών και συνταξιοδοτικών σύμφωνα με το ισχύον κατά την έναρξη της απασχόλησής μου νομικό πλαίσιο που κατευθύνει τις αμοιβαίες συμβατικές μας δεσμεύσεις με τον οικείο Ασφαλιστικό μου Φορέα, χωρίς καθυστερήσεις και προσκόμματα όπως ακριβώς συνέβαινε μέχρι σήμερα, διαφορετικά επιφυλάσσομαι για την άσκηση κάθε νομίμου δικαιώματός μου τόσο κατά της Διοίκησης όσο και κατά του υπογράφοντος την αvτισυνταγματική διοικητική πράξη υπαλλήλoυ.
Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα στο YΠOYPΓEΙO AΠAΣXOΛHΣHΣ ΚAΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ όπως νομίμως εκπροσωπείται, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός…………………………………
παραδίδοντας ταυτόχρονα την με αριθμό…………………….. κάρτα ΑΜΚΑ, προκειμένου να λάβει γνώση και για τις έννομες συνέπειες.

 

Related Posts
0 Comments

No Comment.