Επικοινωνήστε μαζί μας στο εμαιλ: filoumenosgr@ hotmail.gr

Ποιοί ὑποκινοῦν τήν οἰκονομική κρίση; Τί ἐπιδιώκουν σέ βάρος τῆς Πατρίδος μας;

Ἐρώτηση : Ποιοί ὑποκινοῦν τήν οἰκονομική κρίση; Τί ἐπιδιώκουν σέ βάρος τῆς Πατρίδος μας; Τί πρέπει νά πιστεύη ὁ Ἑλληνικός λαός ἀπό τήν Ἱστορία του, ὥστε νά μή κλονισθῆ;

(Νομικός ἀπό Θεσσαλονίκη)

Ἀπάνηση: Ἡ οἰκονομική κρίση γενικά εἶναι τεχνητή! Τό κράτος εἶναι ἕνας μηχανισμός πού λειτουργεῖ κάτω ἀπό καθορισμένο σχέδιο τῆς θείας Προνοίας. Ἕνας μεμονωμένος ἄνθρωπος, ἕνας, αἴφνης, ἐπιχειρηματίας, ἐνδέχεται νά χρεωκοπήση, ὅμως τό κράτος δέν εἶναι δυνατόν νά χρεωκοπήση, διότι συγκροτεῖται ἐν βουλῇ πολλῶν ἀνθρώπων καί οἱ πολλοί ἀναπλάθουν τά ἐπιχειρήματα καί ἐπιβάλλουν πλειοψηφικῶς τό συμφερώτερο. Παράλληλα ἐφευρίσκουν τρόπους, διά τῶν ὁποίων τίθενται σέ λειτουργία οἱ δικλεῖδες ἀσφαλείας, πού χρησιμοποιεῖ τό κράτος ὅταν ἀντιμετωπίζη τήν ἀπειλή τοῦ ἐκμηδενισμοῦ του. Ὅθεν τό κράτος δέν κινδυνεύει μέ πτώχευση –θυμηθῆτε τόν λόγο πυροτέχνημα τοῦ πρωθυπουργοῦ Χαρ. Τρικούπη: «Δυστυχῶς ἐπτωχεύσαμε!» πού δέν εἶχε καμμιά συνέπεια στό κράτος.

Ἕνας εἶναι ὁ τρόπος πτωχεύσεως τοῦ κράτους: «ἡ κατάληψη τῆς ἐξουσίας ἀπό ὄργανα ἑνός συστήματος μιᾶς μυστικοπαθοῦς μασονίας, πού θά ἐνεργοῦν ὡς ἐντεταλμένοι πράκτορες τοῦ συστήματος πού ἐλέγχεται ἀπό τή ροτσιλδική πυραμίδα. Αὐτοί ἀποτελοῦντες σύστημα συμμορίας, προστατευμένης ἀπό τήν παγκόσμιο ἀράχνη, θά μεθοδεύσουν, βάσει ἑνός ἐνδεχομένως καί πολυχρονίου σχεδίου, τήν παράδοση τῆς χώρας στά τραπεζικά ὄρνια.

Εἶναι γνωστοί οἱ τρόποι δράσεως τῆς gang τῶν ἐξουσιαστῶν: ἁδρές δανειοληψίες ἀπό κονσόρτσια τραπεζῶν· δημιουργία παροχετεύσεων τοῦ δημοσίου χρήματος σέ θυράκια τῶν ἀφεντικῶν τῶν ἐξουσιαστῶν· δημόσια σπατάλη· δολιοφθορές· ὑπεξαιρέσεις κ.τ.τ… Τό σύστημα ἔχει ὀργανωθῆ δυνάμει, ἕτοιμο νά προβῆ σέ ὅποια μειοδοτική πράξη, μέ ἕνα καί μόνο νεῦμα τοῦ ἀρχηγοῦ πού ἐλέγχει τούς ἐξουσιαστές. Τώρα ἡ χρεωκοπία τῆς χώρας εἶναι ἀναπόφευκτη.

Πρέπει νά ποῦμε πώς τό σύστημα τοῦτο ἐφαρμόζεται σέ προηγμένες χῶρες. Στίς Ἀφρικανικές χῶρες ἐφαρμόζεται τρόπος ἄλλος, ταχύς καί ἀνέξοδος: ἡ ἰουδαϊκή δικτατορία πού ἀπομυζᾶ τήν Ἀφρική στό ἀκέραιο, προσλαμβάνει ἔναντι ὀλίγων δολαρίων δύο μισθοφορικά τάγματα, ἀντιτιθέμενα μεταξύ τους, καί τά ρίχνει στήν ἀλληλοσφαγή, ἐνῶ παράλληλα ἰδιοποιεῖται τίς πλουτοπαραγωγικές πηγές τῆς χώρας. Γνωρίζουν ἡ Νότιος Ἀφρική, ἡ Ἀκτή Ἐλεφαντοστοῦ, ἡ Νιγηρία, ἡ Μποτσουάνα, ἡ Ροδεσία…, τί ἐστί ἰουδαῖος ἀφέντης!

Ἐν κατακλεῖδι, τά συστήματα ὑποδουλώσεως, διά τῶν ὁποίων ὑλοποιεῖται τό σχέδιο χρεωκοπίας, εἶναι οἱ χρηματοπωλειακές καί τοκογλυφικές ἐπιχειρήσεις (τράπεζες, χρηματιστήρια), τά μέσα ἐπικοινωνιῶν (πρακτορεῖα εἰδήσεων, ἔντυπα καί ἠλεκτρονικά μέσα), τά κόμματα πάντα ἀνεξαιρέτως, καθώς καί οἱ δολοφονικές συμμορίες. Ληστρικά καί μαφιόζικα ἄντρα, κινούμενα στό ἡμίφως, δραστικῶς προστατευόμενα ἀπό τόν ἐπίσημο, σέ κάθε χώρα, ἀντιπρόσωπο τοῦ Rothschild. Μέ τόν ἑσμό τοῦτον τῶν ἐπιφανῶν καθαρμάτων, ἡ ὅποια χώρα θά ὁδηγηθῆ μαθηματικῶς στή χρεωκοπία. Μελετῆστε Ἀργεντινή, Ἰσλανίδα κ.ἄ. χῶρες πού πτώχευσαν καί τά συμπεράσματα θά ἔρθουν μόνα τους.

Ὥστε ἡ οἰκονομική κρίση πού πλήττει, λίγο-πολύ ὅλες τίς χῶρες, πλήν Γερμανίας καί Κίνας (καί γι’ αὐτές ἔρχεται ἡ ὥρα τους!), εἶναι φαινόμενο παγκόσμιο, ὑποκινούμενο ἀπό συγκεκριμένο ρατσισμό: ἕνα σατανόμικτο, ἀτσάλινο, ἀναίσθητο σύστημα ἐσχατικῆς τρομοκρατίας, μιά πυραμίδα ροτσιλδική πού καταδυναστεύει τήν ἀνθρωπότητα, ὁδηγώντας την, διά μιᾶς ἀνεκδιηγήτου στενώσεως, στήν πλέον φρικαλέα ἐξουθένωση καί ταπείνωση. Κατόπιν τούτων, ἀντιλαμβάνεσθε, ἕνας εἶναι ὁ ὑποκινητής τῆς παγκοσμίου ταραχῆς καί δυστυχίας: ὁ Rothschild! Ἀπ’ αὐτόν θά ἀρχίση τήν ἐκδίκηση τῶν ἀσελγῶν, ὁ μέγας ἐκεῖνος Προφήτης, τόν οποῖο ὁ Ἰησοῦς Χριστός θά ἐπιβραβεύση μέ τόν «ἀστέρα τόν πρωινόν» (Ἁπ. β΄28), τοὐτέστιν τήν ἐξουσία, νά σημάνη τήν ἔναρξη τῆς βασιλείας τῶν πραέων.

Ἔλθωμεν στά καθ’ ἡμᾶς. Ἡ Πατρίδα μας, ὅσοι γνωρίζουν καλῶς, εἶναι ὑποταγμένη στόν ἰουδαῖο ἀφέντη, ἤδη ἀπό τοῦ Ἰανουαρίου τοῦ 1833, ὅταν, μαζί μέ τόν Ὄθωνα καί τίς 3.000 ἀτόμων, πού τόν συνόδευαν, συμπεριλαμβάνονταν καί 160 πανουκλιασμένοι ἐσκενάζι ἰουδαῖοι μέ ἐπικεφαλῆς, ποιόν νομίζετε; Τόν Max Rothschild! Ἀμέσως τό βδελυκτό ἐκεῖνο κάθαρμα ἀρχίζει νά σφυρηλατῆ τά νέα δεσμά, νά θέτη τίς βάσεις τῆς ὑποδουλώσεως τῶν μόλις δά ἐλευθέρων Ἑλλήνων: «ἐγγυᾶται» τή δανειοληψία τοῦ Ἑλληνικοῦ δημοσίου ἀπό ροτσιλδίτικες τράπεζες τοῦ Λονδίνου· συσταίνει τήν πρώτη, στήν ἱστορία τῶν Ἀθηνῶν, ἰουδαϊκή συναγωγή (θά γνωρίζετε, οἱ θαυμάσιοι Ἀθηναῖοι δέν ἐπέτρεψαν ποτέ ἰουδαῖο νά βεβηλώση τή γῆ τους!)· προβαίνει σέ μετωνυμίες τῶν ἰουδαίων τῆς συνοδίας τους (τότε ἐμφανίζονται οἱ ἑλληνοποιημένοι ἰουδαῖοι: Οἰκονόμου, Πλυτᾶς, Μπουρλᾶς, Ραγκούσης, Μαγρίζος…)· ἀγοράζει μεγάλες ἐκτάσεις γῆς καί τίς ἑβραιοποιεῖ…

Εἰδικά γιά τήν ἀγορά γῆς. Μέ τήν λήψη ἀποφάσεως τῆς ἀναδείξεως τῶν Ἀθηνῶν σέ πρωτεύουσα τῆς ὀθωμανικοσυμμαχοεβραϊκοπλήκτου Χώρας μας, τήν 12/12/1834, ὁ δαιμονομανής πρίγκηψ στέλνει ἀξιωματούχους του νά ἀγοράσουν ἐκτάσεις στήν Ἀττική. Ἐκεῖ ὅπου κεῖται τό Ἀνάκτορο (νῦν Βουλή) καί σέ ἀκτίνα 2 χιλιομέτρων (500 στρέμματα συμπαγῆ) ἀρθρώνει τό βασίλειό του ὁ lunaticus Rothschild.

Αὐτό πού ἐνδιαφέρει τή συζήτησή μας. Μέ τήν ἵδρυση τῆς «Ἐθνικῆς Τραπέζης», τό 1841, ὁ Rothschild ἁρπάζει τήν εὐκαιρία, ἀγοράζει τό μεγαλύτερο μέρος τῶν μετοχῶν, ὥσπου αὐτή τελικά θά γλυστρήση στήν ἐξουσία του. Παράλληλα ἅπλωσε τήν ἀράχνη του πρός ὅλους τούς τομεῖς καί τοποθέτησε τούς ἀξιωματούχους του διαχειριστές τῆς ἴδιας τῆς Ἑλλάδος. Τό νερό εἶναι στό αὐλάκι. Ἡ Ἑλλάς εἶναι πλέον ἁλυσσοδεμένη!

Ὅσον ἀφορᾶ τό ἐρώτημά σας, «Τί ἐπιδιώκουν, εἰς βάρος τῆς Πατρίδος μας;», εἶναι σαφές καί ξεκάθαρο· οἱ ἰουδαῖοι ἀποβλέπουν στήν καταβαράθρωση καί ὁλοσχερῆ ἐκμηδένιση τοῦ Ἔθνους μας. Θέλουν νά ἐξαλείψουν, εἰ δυνατόν, καί τό ὄνομα «Ἑλλάς», νά μή ἀκούγεται, ποτέ καί πουθενά, τό πολυδόξαστο μέ εὐεργεσίες πρός πάντα τά ἔθνη ὄνομα. Τό μῖσος τῶν ἰουδαίων, ἐναντίον παντός Ἑλληνικοῦ εἶναι ἀπύθμενο καί ἀκατασίγαστο, ραμπινικό καί λυσσῶδες· βρίσκει δέ διέξοδο στή μουλωχτή μάχη ἐναντίον αὐτοῦ. Μελετῆστε τήν ἀναστροφή τοῦ ἰουδαίου μεταξύ τῶν Ἑλλήνων· κοιτάξτε πῶς, ὅσοι ἀπό τούς Ἕλληνες συναναστρέφονται μέ αὐτούς, ἔχασαν ἀνεπιστρεπτί τήν ἑλληνικότητά τους, μετασκευαζόμενοι σέ «υἱούς γεέννης, διπλότεροι ἐκείνων» (βλ. Ματ. κγ΄ 15). Θέλετε ὀνόματα; Ἰουλιανός, Πλήθων, Καζατζάκης, Μπουτάρης, Δραγώνα, Ρεπούση, Δήμου, Λοβέρδος, Ἀνδριανόπουλος, Βγενόπουλος, Λιακόπουλος, Βοσκόπουλος. Ὁ ἰουδαῖος ἐπιφέρει ἀνεπανόρθωτη βλάβη στήν ἀνθρωπότητα· ρυπαίνει μέ τήν παρουσία του τόν ἀέρα καί μολύνει τίς ψυχές ὅσων τόν προσεγγίζουν. Εἶναι ἐπεξεργασμένος διά τοῦ διαβόλου διάβολος.

Τί νά πιστεύη ὁ ἑλληνικός λαός; Νά πιστεύη τήν ἐπιβλητική καί ὑπερέχουσα ἱστορία μας· τήν ἄφθορη καί ἀγγελόφθογγη Γλῶσσα μας· τή γονιοματική μονοείδεια τοῦ Ἤθους μας· τήν ἀνανταγώνιστη καί ἀναντίκρουστη Ἑλληνικότητά μας· τέλος, τή θεόκτιστη καί θεοπρεπῆ Ὀρθοδοξία μας…

Θέλετε νά ψηλαφήσουμε καθ’ ἕκαστον τά πιστεύματα καί σεβάσματά μας; Ἡ Ἱστορία μας προξενεῖ θαυμασμό παγκοσμίως. Θεμέλιος αὐτῆς, ἡ «Μυθολογία» μας μέ 13.000 ὀνόματα, σαφῶς ἱστορικά: Ἱστορία με 7.000 ἀποικίες πέριξ τῆς Μεσογείου, σέ μεγάλο βάθος· μέ πρωταγωνιστές ἐπιβλητικές προσωπικότητες παγκοσμίου ἐμβελείας, πού ἡ κάθε μία μόνη της γράφει ἱστορία. Ἡ γλῶσσα μας, μεταλλεῖο πολυτίμων μεταλλευμάτων, ἐκφράζεται μέ 90.000.000 λέξεις ἔναντι 350.000 λέξεων τῆς ἀγγλικῆς! Τούτη, ὡς μεγαλούργημα τῆς παγκοσμίου δόξης καί ἐπισημότητος, καί ὑπερκείμενη παντός ἄλλου γλωσσικοῦ δημιουργήματος, ἀποτελεῖ τή ζύμη γιά τό «ἀνέβασμα» ὅλων τῶν γλωσσῶν, οὖσα lingua Adamica. Τέτοια ἐξαστράπτουσα ἐπισημότης καί ἱεροπρέπεια, τέτοιο ἀκροτενές ὕψος, βάθος καί πλάτος ἐκφράσεως (Ἴδετε Ὁμηρικά ἔπη, Ὀρφικούς Ὕμνους, Ἀρεοπαγιτικά συγγράμματα, Ἑωθινά Λέοντος Σοφοῦ, Ἡρωικό Εὐαγγέλιο Ἁγίου Νικοδήμου), ποιά ἀπό τίς λοιπές βραχυγνώμονες γλῶσσες τοῦ κόσμου ἔχει νά ἐπιδείξη; Τό Ἦθος τῶν Ἑλλήνων, ἕνα θεῖο ἐμφύτευμα πού κεντρίζει τό εἶναι μας πρός τό μοναδικό καί ἀνάδελφο, δέν συγκρίνεται μέ κανενός ἄλλου ἔθνους. Πρόκειται περί ἀρχιγενναρχικοῦ ἰδιώματος, ἀναγομένου στούς γεννήτορες τοῦ Ἔθνους μας –τόν Πελασγό, τόν Γραικό, τόν Ἕλληνα, τόν Δῶρο, τόν Ξοῦδο, τόν Ἀχαιό, τόν Ἴωνα, τόν Θεσσαλό, τόν Μακεδόνα, τόν Εὔρυτο…–, ἄρα διαμορφωμένο ἀρχῆθεν καί ριζόθεν. Μελετῆστε τόν διαιώνιο Ἕλληνα καί θά τόν βρῆτε: πρᾶο καί μαχητή, ὑποχωρητικό καί στερέμνιο, αἰσθηματικό καί λογικόφρονα, ἀσκητικό καί διασκεδαστικό, συντηρητικό καί ἐλευθερόφρονα, θεοσεβῆ καί παράτολμο, γενναιόδωρο καί οἰκονόμο. Ἑλληνικό ἦθος: πλοῖο πού μᾶς μεταφέρει ἀλλά τό κυβερνοῦμε ἐμεῖς, μέ αἴσθηση ἐλευθερία καί εὐθύνης. Ἡ ἁγία Ὀρθοδοξία μας, ράβδος εὐθύτητος τοῦ μεγάλου Ἀρχιερέως, τοῦ τρανοῦ Προφήτου, τοῦ ἀνικήτου Βασιλέως, τοῦ Κυρίου ἡμῶν, λέγω, Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν, πού ἐμπιστεύθηκε τό Ἔθνος μας, ὡς τόν ἐπίσημο ραβδοῦχο Αὐτοῦ! Ἀμφιβάλλετε; Ὅμως διά Ἑλλήνων ἐξεχριστιανίσθησαν: Οἱ Γεωργιανοί, οἱ Ἰταλοί, οἱ Γερμανοί, οἱ Ἀγγλοι, οἱ Σλάβοι, οἱ Αίμιακοί, καί ἄλλοι! Ἐμεῖς ἐκφράζουμε τήν Πίστη τῆς ἀπέφθου ἀληθείας καί ἀσφαλοῦς σωτηρίας· ἐμεῖς χειραγωγοῦμε τά ἔθνη πάντα πρός ἀληθῆ ἐπίγνωσιν· ἐμεῖς προτείνουμε τίς γραφές, τούς Ὅρους καί Κανόνες τῶν ἱερῶν Συνόδων καί τή θεολογική ἀκριβολογία· ἐμεῖς, ὡς διά σίφωνος, μεταφέρουμε ἀσφαλῶς τό αὐθεντικό, κατόπιν θεϊκῆς ἀναθέσεως.

Τέλος, ἡ Ἑλληνικότης, θά λέγαμε πώς παρομοιάζεται πρός ἰμάντα πού περιδένει τά παραπάνω στοιχεῖα ζωῆς· ἕνα κρᾶμμα πολύχρυσο· μία θήκη πολυτελής· ἕνα στερέωμα κατάστερο! Θέλετε νά δῆτε τή μεγαλωσύνη τῆς Ἑλληνικότητος; Συγκρίνετέ την μέ τόν ἀμερικανισμό, τόν εὐρωπαϊσμό, τόν ἀσιατισμό, τόν μουσουλμανισμό, τόν παπισμό, τόν προτεσταντισμό, τόν ἰουδαϊσμό… Λέξη ἄλλη τιμιωτέρα αὐτῆς, μᾶς διαβεβαιώνει ὁ τῆς Ἀλεξανδρείας ποιητής, δέν ὑπάρχει! Τί; Μήπως πολλοί πού ἀρνήθηκαν τήν φθονητή Ἑλληνικότητα, κινούμενοι ἀνάμεσά μας προδοτικῶς ἀναιροῦν τίς εὐλογημένες ἰδιότητες τοῦ Ἔθνους μας; Μηδαμῶς!

Μετά τίς παραπάνω παραθέσεις, δέν ἐπιτρέπεται στόν Ἕλληνα νά ἀποδυσπετῆ καί νά ἀπελπίζεται. Ὑπάρχουν, ἀκόμα, ἀτόφιοι καί ἀκέραιοι Ἕλληνες. Φέρνω στό μέσον τοῦτο: τήν ἑπομένη τῆς 11ης Σεπτεμβρίου 2001, ρωτήθηκαν Ἕλληνες σέ σφυγμομέτρηση, ποιός ὀργάνωσε τό ἀπερινόητο χτύπημα στούς Πύργους τῆς Νέας Ὑόρκης; Τό 7% ἀπάντησε εὐθαρσῶς: Ἡ «Mossad»! Στά λοιπά ἔθνη δέν θά ἀπαντοῦσε οὔτε τό 1‰, στοχεύοντας τήν ἀνθρωποκτόνο συμμορία τῶν καθαρμάτων.

Λοιπόν, ὅταν στρεφόμαστε πρός τήν Ἑλληνικότητα καί τούς γενναίους τῆς ἀληθείας ὑπερασπιστές, δέν θά καταπίνουμε βλακωδῶς τά σκουπίδια τῶν καναλιῶν… http://dorotheosmonahos.blogspot.com

Related Posts
0 Comments

No Comment.