Επικοινωνήστε μαζί μας στο εμαιλ: filoumenosgr@ hotmail.gr

Ποιοί κυβερνοῦν τόν κόσμο; Μέ ποιούς ἔχομε νά κάνωμε;

Ποιοί ἐλέγχουν σήμερα τά πράγματα σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο; Ὁ καθηγητής τῆς
Φιλοσοφίας στό Πάντειο Πανεπιστήμιο κ. Χρῆστος Γιανναρᾶς, σέ μία τηλεοπτική
ἐκπομπή, εἶχε πῆ, μεταξύ ἄλλων, τά ἑξῆς:


“….. Ἡ παγκοσμιοποίησις τῆς οἰκονομίας ἔχει ἀνοίξει διαστάσεις μιᾶς
‘ἀπανθρωποποίησης’, οἱ ὁποῖες εἶναι ἐφιαλτικές. Ὑπάρχουν 4-5 ἄνθρωποι στόν
κόσμο- πάνω σʼ αὐτό, εἶχε ἕνα τεῦχος ἡ Monde Diplomatique πρό καιροῦ, πού ἦταν
ἀποκαλύπτικό-, οἱ ὁποῖοι μποροῦν νά τινάξουν, ὁποιαδήποτε στιγμή θέλουν, τό
χρηματιστήριο τοῦ Τόκυο καί τῆς Νέας Ὑόρκης, στόν ἀέρα. Δηλ., κρατοῦν τά
‘κλειδιά’ τῆς παγκόσμιας οἰκονομίας, καί, αὐτούς τούς ἀνθρώπους, δέν τούς ἔχει
ἐκλέξει κανείς. Δέν μπορεῖ νά τούς ἐπιβληθῆ καμμία πολιτική δύναμη. Καί, σέ μία
στατιστική πού ἔγινε γιά τούς 50 ἰσχυρότερους ἀνθρώπους τοῦ πλανήτη, δέν ὑπῆρχε,
ἀνάμεσα στούς 50, οὔτε ἕνας πολιτικός, οὔτε κἄν ὁ Κλίντον. Ἦταν οἰκονομικά
ἰσχυροί παράγοντες, οἱ ὁποῖοι διευθύνουν τίς τύχες τῆς ἀνθρωπότητος, λίγο ἤ πολύ.
Μπορεῖ νά εἶναι (αὐτό) ‘ ἄσπρο-μαῦρο’, σχεδιασμένο, ἀλλά, δίνει μία εἰκόνα….”.


Ἡ Monde Diplomatique, λοιπόν, πού εἶναι ἕνα ἀπό τά ὄργανα τῆς Νέας Τάξεως,
εἶχε γράψει ὅτι 5 ἄνθρωποι ἐλέγχουν σήμερα τήν παγκόσμια κατάσταση. Αὐτοί,
προφανῶς, ἐλέγχουν τίς μεγάλες πολυεθνικές ἑταιρεῖες, οἱ ὁποῖες κατέχουν καί
διαχειρίζονται τίς φυσικές πρῶτες ὕλες παγκοσμίως, τά ἐργοστάσια παραγωγῆς
ὅπλων, τά μαζικά μέσα ἐνημερώσεως, τήν ἔρευνα καί τήν τεχνολογία, τήν παιδεία καί
τήν πολιτική, κλπ. Καί, οἱ μεγάλες πολυεθνικές, μέ τήν μέθοδο τῆς πυραμίδας,
ἐλέγχουν τίς ὑπόλοιπες ἑταιρεῖες, τά χρηματιστήρια, τό ἑνοποιημένο σήμερα
παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα, τίς κυβερνήσεις τῶν κρατῶν, κλπ. Στήν κυριολεξία,
δέν ὑπάρχει, αὐτήν τήν στιγμή, οὔτε μία σοβαρή ἀμερικανική ἑταιρεία, πού νά μήν
ἀνήκει στούς Ἑβραίους, εἴτε ἔμμεσα στίς τράπεζές τους, εἴτε ἄμεσα σέ ἰδιῶτες.

Σ᾽αὐτό τό σημεῖο, στούς 5 ἀνθρώπους, συμφωνοῦσε (παραδόξως;) καί ὁ μακαριστός
Γέροντας Παΐσιος, ὁ ὁποῖος ἔχει πῆ τό ἑξῆς: « Ὁ λογισμός μοῦ λέει, ὅτι 5 ἄνθρωποι
σήμερα κάνουν κουμάντο τήν ἀνθρωπότητα. Δέν ξέρω ποιοί εἶναι ἤ ποῦ εἶναι, ξέρω
ὅμως ὅτι εἶναι 5 ἄνθρωποι». Ἀλήθεια, πῶς τό ἤξερε;…..


Ποιά, ὅμως, εἶναι τά χαρακτηριστικά αὐτῆς τῆς ὀλιγαρχίας; Πρῶτον, ὅτι εἶναι
ὅλοι τους Ἑβραῖοι. Ὅσοι δεν εἶναι οἱ ἴδιοι Ἑβραῖοι, εἶναι χρηματοδοτούμενοι καί
ἄρα ἐξαρτώμενοι ἀπό τούς Ἑβραίους, οἱ ὁποῖοι ἐλέγχουν τά πάντα. Κολλέγια,
τηλεοπτικά κανάλια, ραδιοφωνικούς σταθμούς, ἐφημερίδες, πολιτικά κόμματα κλπ..
Ἐλέγχουν ὅ,τι τούς ἐπιτρέπει νά μπαίνουν καθημερινά στά σπίτια τῶν ἀνθρώπων. Οἱ
σύγχρονοι πολίτες νομίζουν ὅτι, κλειδώνοντας τίς πόρτες τῶν σπιτιῶν τους, ἀφήνουν
τά πορνεία ἔξω ἀπό αὐτά καί δέν βλέπουν ὅτι αὐτά μπαίνουν κάθε μέρα στό σαλόνι
τους μέσῳ τῆς τηλεοράσεως.


Δεύτερον, ὅτι διακατέχονται ἀπό ἀντίχριστο πνεῦμα, τό ὁποῖο τούς καθοδηγεῖ
καί ἀπό τό ὁποῖο παίρνουν ἐντολές. Τρίτον, ὅτι ἀντιστρατεύονται τόν Χριστιανισμό
καί κυρίως τήν Ὀρθοδοξία καί τήν Ἐκκλησία, τίς ὁποῖες μισοῦν, ὅπως ἐπίσης καί
τούς Ὀρθοδόξους λαούς. Τέταρτον, ὅτι δέν ὑπολογίζουν κανέναν προκειμένου νά
ἐξυπηρετήσουν τά συμφέροντά τους καί νά πραγματοποιήσουν τούς στόχους τους.
Δέν τούς ἐνδιαφέρει ποιός εἶναι ὁ καθένας, τί ὁ καθένας πιστεύει ἤ ποῦ ἀνήκει. Ἕνα
τούς ἐνδιαφέρει: Νά τόν ὑποτάξουν στό οἰκονομικό τους σύστημα, νά τόν κάνουν νά
δουλεύη γι᾽ αὐτούς καί νά τοῦ παίρνουν πίσω τά χρήματά του, τά ὁποῖα ἐκεῖνοι θά
τοῦ δίνουν. Πέμπτον, ὅτι εἶναι Σιωνισταί (αὐτοί δημιούργησαν τό κράτος τοῦ
Ἰσραήλ) ἐλέγχουν τήν Μασωνία καί δημιούργησαν ὅλες τίς αἱρετικές ἀντίχριστες
ὀργανώσεις (Μάρτυρες τοῦ Ἱεχωβᾶ, ἐκκλησία τῶν Μορμόνων, ἐκκλησία τῶν
Σαϊεντολόγων, διάφορες ἀποκρυφιστικές ὀργανώσεις, κλπ.) μέ σκοπό νά χτυπήσουν,
ἀποδυναμώσουν καί ἐξαλείψουν ἀπό προσώπου γῆς τόν Χριστιανισμό καί τήν
Ἐκκλησία. Ἕκτον, ὅτι αὐτοί εἶναι οἱ δημιουργοί καί φορεῖς τοῦ ἀντιχρίστου
πνεύματος τῆς Νέας Ἐποχῆς, ὅπως καί οἱ δημιουργοί, ὀργανωταί, συντονισταί καί
ἐκτελεσταί τῶν στόχων τῆς παγκοσμιοποιήσεως, σέ πολιτικό, οἰκονομικό,
θρησκευτικό καί πολιτισμικό ἐπίπεδο. Ἕβδομον, ὅτι αὐτοί εἶναι οἱ δημιουργοί καί
διαχειρισταί τῶν παγκοσμίων καί τοπικῶν (τεχνητῶν ὅλων) οἰκονομικῶν κρίσεων καί
οἱ ὀργανωταί καί δημιουργοί τῶν τοπικῶν ἀπελευθερωτικῶν κινημάτων ἤ τοπικῶν
πολέμων (π.χ. πόλεμος τοῦ Ἰράκ). Καί, ὄγδοον, ὅτι αὐτοί εἶναι οἱ κατευθύνοντες τήν
πορεία τῆς ἀνθρωπότητος, κατά παραχώρησιν Θεοῦ, στό ἐσχατολογικό της τέλος, τό
ὁποῖο μᾶς ἔχει ἀποκαλυφθῆ καί εἶναι κατατεθειμένο στό βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως.


3. Τί ἐπιδιώκουν οἱ «δοκοῦντες ἄρχειν τῶν ἐθνῶν»;


Ἀναφερόμενος εἰς τούς ἀνθρώπους αὐτούς, εἰς τό ἑξῆς, θά ἀναφέρωμαι εἰς τό
ἀντίχριστο πολιτικο-οικονομικό σύστημα, τό ὁποῖο αὐτοί ἔχουν δημιουργήσει,
διαμορφώσει, ἐπιβάλει παγκοσμίως, λειτουργοῦν καί συντονίζουν. Πίσω ἀπό αὐτό,
πάντα ὑπονοοῦνται αὐτοί. Τό ἀντίχριστο αὐτό σύστημα, λοιπόν, πού σήμερα
βασιλεύει καί ἄρχισε νά καταδυναστεύη τήν ἀνθρωπότητα, ἐπιδιώκει:


Α) Νά ἐπιβάλη στίς κυβερνήσεις τῶν κρατῶν τήν θέλησή του καί νά τίς ὑποτάξη
πρός πραγματοποίησι τῶν γενικῶν στόχων του, οἱ ὁποῖοι εἶναι: Ἡ πολιτογράφησις
ὅλων τῶν πολιτῶν τοῦ πλανήτη στό ἀντίχριστο πολιτικο-οικονομικό σύστημα, ὁ
συγκεντρωτικός ἔλεγχος διακινήσεως τῶν καταναλωτικῶν προϊόντων καί ὁ
συγκεντρωτικός ἔλεγχος τῶν δραστηριοτήτων τῶν ἀνθρωπίνων μαζῶν, δηλ. ὁ
παγκόσμιος ἔλεγχος τῶν ἀνθρώπων, ὥστε καί ἡ πολιτογράφησίς τους στό παγκόσμιο
ἀντίχριστο πολιτικο-οικονομικό σύστημα νά γίνη μία πραγματικότητα.


Β) Νά ἑνοποιήση, μέσῳ τῆς παγκοσμιοποιήσεως, τά κράτη, ἀρχικά σέ ἐπί μέρους
ὁμοσπονδίες, καί τελικά νά τά ἑνοποιήση πλήρως, ὥστε ὁ συγκεντρωτικός ἔλεγχος
ὅλων τῶν ἀνθρώπων τοῦ πλανήτη νά γίνη μία πραγματικότητα.
Ἐπίσης, νά ἑνοποιήση τά οἰκονομικά καί πολιτικά συστήματα γιά τόν ἴδιο σκοπό. Ἐπίσης, νά
ἑνοποιήση τίς θρησκεῖες καί τούς πολιτισμούς χωρίς νά τούς ἀφαιρῆ τά ἰδιαίτερα
χαρακτηριστικά τους, κατά τό πνεῦμα τῆς Νέας Ἐποχῆς, ἀρκεῖ ὅλες νά
ἀναγνωρίζουν ἕναν ἀρχηγό, μία κεφαλή, ἡ ὁποία ὑποτίθεται θά διασφαλίζη αὐτήν
τήν ψευτοενότητα.
Γ) Νά προετοιμάση τήν ἀνθρωπότητα γιά τήν ἔλευση τοῦ Ἀντιχρίστου. Ὅλα τά
παραπάνω ἀποσκοποῦν σέ ἕνα λελογισμένο τέλος, τό ὁποῖο, στήν περίπτωση τοῦ
ἀντιχρίστου συστήματος, εἶναι αὐτό πού περιγράφεται στήν Ἀποκάλυψη, δηλ. ἡ
προετοιμασία τῶν λαῶν γιά τήν ἔλευση τοῦ Ἀντιχρίστου, ὥστε αὐτός νά γίνη
ἀποδεκτός, ὡς καί ἡ προεργασία, ὥστε, ὅταν αὐτός γεννηθῆ, ὅλα νά εἶναι ἕτοιμα
ὥστε νά ἐπιβληθῆ σάν παγκόσμιος δικτάτορας, ἡ ὁποία εἶναι καί ἡ τελική ἐπιδίωξις.
Δι᾽ αὐτοῦ, τοῦ Ἀντιχρίστου, θά βασιλεύσουν οἱ Ἑβραῖοι παγκοσμίως. Αὐτό, ὅμως, θά
διαρκέση μόνο 7 χρόνια. Μετά, ὁ Χριστός θά καταργήση καί τήν βασιλεία καί τήν
δύναμή τους.

(Δαμασκηνός μοναχός Ἁγιορείτης – 20/11/2010)

Related Posts
0 Comments

No Comment.