Επικοινωνήστε μαζί μας στο εμαιλ: filoumenosgr@ hotmail.gr

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΛΑΦΡΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ (ΑΜΑΡΤΩΛΩΝ ΣΩΤΗΡΙΑ, ΑΓΑΠΙΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΤΟΥ ΚΡΗΤΟΣ)

 

Ἀγκαλὰ καὶ τὰ ἄνω εἰρημένα ἁμαρτήματα εἶναι τὰ ἀρχαιότερα, καὶ πρέπει νὰ τὰ μισῆς ὁλοψύχως, ὅμως μὴ νομίσης, πὼς ἔχεις ἄδειαν καὶ συγχώρησιν, νὰ πίπτης εἰς τὰ μικρότερα πταίσματα, χωρὶς φόβον τινά, ἢ ἔλεγχον τῆς συνειδήσεως· ἀλλὰ μάλιστα ἐνθυμούμενος, ὅτι ἔχεις νὰ δώσης ἀπολογίαν τῷ φοβερῶ καὶ ἀδεκάστω Κριτὴ περὶ παντὸς λόγου, ἐγκρατεύου καὶ ἀπὸ ταῦτα, ὅση σοὶ δύναμις· διατὶ ἐὰν εἰς τὰ ἀργὰ καὶ ἄκαιρα λόγια ἔχεις νὰ δώσης λόγον, διατὶ τὰ εἶπες χωρὶς ἀνάγκην ἢ χρείαν τινά, πῶς θαρρεῖς νὰ ἑξαλειφθῶσι τὰ πολλὰ καὶ ἀναρίθμητά σου ἐγκλήματα, χωρὶς τινὰ ἔλεγχον καὶ κατάκρισιν.

Εικόνα

Όστις καταφρονεῖ τὸν μικρὸν ἐγκρεμνόν, ταχέως πίπτει εἰς τὸν μεγαλήτερον. Διά ἕνα καρφὶ χάνεις ἕνα πέταλον, καὶ διὰ αὐτὸν τὸν ὀλίγον σίδηρο ζημιώνεσαι ἕνα πολύτιμον ἄλογον, καὶ διὰ ἕνα ἄλογον, θανατώνεται ἕνας ἄνθρωπος· καὶ ἐὰν ἐπιμελεῖτο ἐξ ἀρχῆς ὁπού τοῦ ἦλθε ἡ ὀλίγη ζημία, δὲν ἐφονεύετο πρὸ καιροῦ διὰ τὴν ἀπροσεξίαν αὐτοῦ. Τα μεγάλα παλάτια καὶ αἱ οἰκοδομαὶ ὁπού χαλούσι, πρῶτον πίπτει ἕνας λίθος μικρός, καὶ ἀνοίγει ὀλίγον εἰς ἕνα τόπον ὁ τοῖχος, ἔπειτα κατ’ ὀλίγον ὀλίγον πίπτουσι τελείως, καὶ ἐδαφίζονται. Πολλάκις συμβαίνει καὶ τινὰ μικρὰ ζῶα ὡσὰν νὰ εἰποῦμεν, μελίσσια, σφίκαις, σφοῦροι, καὶ ἕτερα ὅμοια, ὅταν ἦναι ἄπειρον πλῆθος, φενεύουσιν ἕνα ἀρκούδι, ἢ λέοντα, ἢ καὶ ἄνθρωπον. Τάχα δὲν εἶνε τὰ σπειρία τῆς ἄμμου ἐλαφρὰ καὶ μικρότατα; Αλλ’ ἐὰν φορτώσης ἕνα καράβι, νὰ τὸ γεμίσης. Βουλά καὶ πνίγεται ἢ τάχα δὲν εἶναι αἱ ρανίδες τοῦ ὕδατος πολλὰ μικραῖς; Ἀλλά ἠνωμέναις πολλαῖς καὶ ἀμέτρηταις, κάμνουσιν ἕνα ποτάμι μεγάλον καὶ φοβερώτατον, τὸ ὁποῖον ἀφανίζει μεγάλας οἰκοδομᾶς καὶ σπήτια περίφημα, καὶ ξεριζώνει δένδρα ἀήττητα.

Ο θεῖος Γρηγόριος λέγει, ὅτι μερικαῖς φοραῖς εἶναι κίνδυνος περισσότερος νὰ πέση τινὰς εἰς μικρὰ παραπτώματα, παρὰ εἰς μεγάλα· διατὶ ὅσον μᾶλλον γνωρίζεται τὸ βαρὺ ἀνόμημα, τοσούτον ἐπιμελῶς διορθώνεται. Αμή τὸ μικρὸν ὅσον πλέον τὸ πράττεις χωρὶς ἔλεγχον τῆς συνειδήσεως, τόσον εὑρίσκεσαι εἰς μεγαλήτερον κίνδυνον· καὶ ἁπλῶς τὰ μικρὰ παραπτώματα, κάμνουσιν εἰς τὴν ψυχὴν ζημίαν πολλήν, ὅτι ταράττουσι τὴν εἰρήνην τῆς συνειδήσεως, σβύνουσι τὴν θέρμην τῆς ἀγάπης, ὀλιγοστεύουσι τὴν προθυμίαν, σμικρίνουσι τὸν πόθον, ἐλαττώνουσι τὴν εὐλάβειαν τῆς πνευματικῆς πολιτείας, καὶ τέλος πάντων ἐναντιώνονται εἰς τρόπον τινὰ τοῦ ἁγίου Πνεύματος, καὶ ἐμποδίζουσιν εἰς ἠμᾶς τὴν τούτου ἐνέργειαν· διὰ τοῦτο πρέπει, νὰ τὰ φεύγωμεν μὲ σπουδὴν πάσαν καὶ ἐπιμέλειαν, ὅτι ὁ μικρότερος ἐχθρός, ὁπού νὰ ἔχης (ἐὰν δὲν προσέχεις) δύναται κατὰ πολλὰ νὰ σὲ βλάψη.

Ἄπεχε γοῦν ἀπὸ τοιαῦτα ἐγκλήματα, καὶ μάλιστα ἀπὸ ταῦτα. Λοιδορίαν, Πονηρίαν, Καύχησιν, Κενοδοξίαν, Μετεωρισμόν*, Γέλοια, Εὐτραπελίαν, Αἰσχρολογίαν, Πολυϋπνίαν, καὶ ἕτερα ὅμοια, καὶ ἐξόχως παιγνίδια, χοροὺς καὶ τραγώδια, ἀπὸ τὰ ὁποία πρέπει νὰ φεύγης ἐπιμελῶς διὰ νὰ μὴ πέσης εἰς τὰ μεγαλήτερα, καὶ γένης ἐχθρός του Θεοῦ τοῦ Κτίστου σου καὶ ζημιωθῆς ὅλα ἐκεῖνα τὰ ἀγαθὰ ὁπού ἤκουσες.

ΑΜΑΡΤΩΛΩΝ ΣΩΤΗΡΙΑ, ΑΓΑΠΙΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΤΟΥ ΚΡΗΤΟΣ, ΤΟΥ ΕΝ ΤΩ ΑΓΙΩ ΟΡΕΙ ΤΟΥ ΑΘΩ ΑΣΚΗΣΑΝΤΟΣ
ΜΕΡΟΣ Α΄ ΚΕΦ. Δ΄

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΝΥΞΙΣ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ

*Μετεωρισμός:Ο μεγαλύτερος πόλεμος που γίνεται σε κάθε αγωνιζόμενο Χριστιανό είναι ο μετεωρισμός. Παίρνει ο διάβολος το νου μας και τον περιτριγυρίζει όπου αυτός θέλει και ενσπείρει στην καρδία μας, πονηρούς λογισμούς και μολύνει την ψυχήν μας. Από εδώ αρχίζει η ασθένεια της ψυχής. Οι μάταιοι λογισμοί είναι η μεγαλύτερη ταλαιπωρία του συγχρόνου ανθρώπου.

Το καλύτερο μέσον αντιμετωπίσεως του μετεωρισμού είναι να αποκρούει κανείς τον μετεωρισμό στο πρώτο στάδιο, που είναι η προσβολή. Τότε η δύναμις του κακού είναι ακόμη μικρή και μπορούμε να την αποδιώξουμε εύκολα. Η απομάκρυνση της προσβολής του πειρασμού γίνεται διά της νήψεως και της ευχής: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με.

Διά του εγκλεισμού του νου στο βάθος της ψυχής και διά της ενεργείας της ευχής, η οποία λέγεται αυτομάτως μέσα στην καρδία, αποφεύγεται ο μετεωρισμός του, ο οποίος είναι μια περιπλάνηση του νου διά της φαντασίας σε πρόσωπα και πράγματα, τα οποία μας μολύνουν.

Ο μετεωρισμός είναι η πρώτη και η μεγαλύτερη ασθένεια της ψυχής και ο εγκλεισμός το μεγαλύτερο και αποτελεσματικότερο φάρμακο για την υγεία της ψυχής.

Σχετικά με τον μετεωρισμό εδώ

 

Περσσότερα σχετικά με τον Αγάπιο Μοναχό εδώ

Related Posts
0 Comments

No Comment.