Επικοινωνήστε μαζί μας στο εμαιλ: filoumenosgr@ hotmail.gr

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΟΥ.

Ποίημα Δρος Χαραλάμπους Μ. Μπονσια
Εύλογήσαντος τοΰ Ιερέως τό Κύριε είσάκουσον
μεθ’ο Θεος Κύριος, ώς συνήθος, και τό έξης:

Ηχος δ’. Ό υψωθείς έν τώ Στανρο.
Τόν καταράξαντα έχθροΰ μεθοδείας, έν τρόποις ξένοις, έν σαλότητι βίου, έν πνεύματος πραότητι και έν άκλινεΐ έμπαιγμώ, τιμήσωμεν θεοφόρον πατέρα, τον κλεινόν συνώνυμον Πρωτοκλήτου, βοώντες• υπέρ ημών, Ανδρέα, εκτενώς Χριστόν δυσώπει, τών ΰμνοις τιμώντων σε.

Δόξα, Τό αυτό. Και νΰν. Θεοτοκίον.
Ου σιωπήσομέν ποτε, Θεοτόκε, τάς δυναστείας σου λαλεί ν οί ανάξιοι. Εί μή γάρ συ προΐστασο πρεσβεύουσα, τίς ημάς έρρύσατο εκ τοσούτων κινδύνων; Τίς δε διεφύλαξεν έως νΰν ελευθέρους; Ουκ άποστώμεν, Δέσποινα, εκ σοΰ• σούς γάρ δούλους σώζεις αεί εκ παντοίων δεινών.

Είτα ό Ν’ ψαλμός και ο κανών, ού ή άκροστιχίς• «Ανδρέα, επίγειε άγγελε, έπάκουσόν μοι. Χ.»

‘Ωδή α’. ~Ηχος πλ. δ’. Ύγράν διοδευσας.

Ανδρέα, επίγειε άσκητά, συνόμιλε δόξης, τών αγγέλων έν ούρανοις αυτών της χαράς άξίωσόν με, τον έκδεχόμενον χάριν την θείαν σου.

Νικήσας, Ανδρέα, τον πονηρόν, ασκήσει συντόνω, ταπεινώσει και προσευχή, όδόν καθυπέδειξας άρίστην, ήμΐν βαδίσαι τοις σέ μακαρίζουσι.

Δικαίως ήξίωσαι δωρεών, άφθίτων, Ανδρέα, ό γυμνότητι και λιμώ, άνύσας τόν βίον, ϊνα πάντας λιμοΰ έπάρσεως σώσης σους πρόσφυγας.

θεοτοκίον.

Ροάς τών δακρύων μου, Μαριάμ, άπόσμηξον μάκτρω τών ενθέρμων σου προσευχών, προς “Ον άπεκύησας άφράστως, μονογενή σου ΥΙόν, Μητροπάρθενε.

“Ωδή γ’. Ουρανίας άψϊδος.

Εγκωμίοις, Ανδρέα, σε μυστικοΐς στέφοντες, τάς προς τόν Θεόν ικεσίας, σου έκδεχόμεθα, ϊνα έχθροΰ μηχανάς, τάς πολύπλοκους ταχέως, άσκητά Θεόφιλε, καταπατήσωμεν.

Ασκητών ώραιότης, ό βιοτήν πρόσκαιρον, άπαθώς έμπαίζων, Ανδρέα, πάσιν ύπόδειξον, ήμΐν άρίστην όδόν, προς ουράνιους επάλξεις, άγουσαν τοις μέλπουσι, σά κατορθώματα.

Εξανθήσας ώς ρόδον, έν ταΐς αύλαϊς εύοσμον, τοΰ θεού ημάς εύωδίας, έπλησας απαντάς, τους έκ-βοώντας πιστώς• χαίρε, Ανδρέα, μεσίτα ένθερμε προς Κύριον, τών εύφημούντων σε.

Θεοτοκίον
.
Παναγία Παρθένε, των ασθενών ίασις, και τραυματιών θεραπεία, σου τών δεήσεων, φαρμάκω άλγη ψυχών, ημών θεράπευσον τάχος, και σωμάτων, άχραντε Θεογεννήτρια.

Ομόζηλε αγγέλων δόξης, Ανδρέα πνευματοφόρε, ό σαλότητος την όδόν βαδίσας ώς έξηχος, άξίωσον δόξης ημάς άφθίτου.

Επίβλεψον έν εύμενεία, πανύμνητε Θεοτόκε, έπί την έμήν χαλεπήν του σώματος κάκωσιν, και ίασαι της ψηχής μου τό άλγος.

Αίτησις και τό Κάθισμα.

~Ηχος β’. Πρεσβεία θερμή.

Ανδρέα σοφέ, μωράνας προσποιήσεσι μωραϊς σου έχθρόν, τον σοφιστήν, πανόλβιε, της κακίας, τήρησον απαθείς έν τω κόσμω σους πρόσφυγας, και κοινωνούς άνάδειξον ημάς, χαράς αιωνίου τούς τιμώντας σε.

Ώδή δ’. Είσακήκοα Κύριε.

Ιθυνόν με, επώνυμε της ανδρείας, κήπον προς εύωδέστατον σωφροσύνης και συνέσεως, θαυμαστέ Ανδρέα, κήπε χάριτος.

Γεγηθότες βοώμέν σοι ό εις ύψος φθάσας αποκαλύψεων θείον, ίσχυσον ίκέτας σου νόμων εις Ύψιστου φθάσαι πλήρωσίν.

Εκ Θεοϋ κλήσιν εϊληφας, όσιε Ανδρέα, της προσποιήσεως του έξήχου, και τήν δύναμιν προστατεύειν ύμνοις τους τιμώντας σε.

Θεοτοκίον.

Ισχυρούς δεΐξον, Δέσποινα, έν του βίου μάχαις τους μακαρίζοντας σε εύτάκτως, και τήν χάριν σου αρετής προς κτήσιν έκζητοΰντάς σου.

Ώδή ε’. Φώτισον ημάς.

Εν σεπτώ ναώ, Βλαχερνών ό θεασάμενος Θεοτόκον, περισκέπουσαν πιστούς, σκέπε, απαντάς, Ανδρέα, τους τιμώντας σε.

Ανερ ιερέ, ό κυσί συναυλισάμενος και γευσάμενος, Ανδρέα, διωγμούς, έλκυσόν με προς ζωήν, τήν αιωνίζουσαν.

Γνώναι τοΰ Θεου, τά σωτήρια εντάλματα καταξίωσον, Ανδρέα, τους πιστώς ώσπερ γνώσεως Θεου, φανόν ύμνουντας σε.

Θεοτοκίον.

Γήθεν προς νομάς, ουρανών ημάς άνάγαγε τους
βοώντας Χαίρε, Μήτερ τον Θεοΰ, χαρμονής αιωνίζοΰσης, κόσμου πρόξενε.

‘Ωδή στ’. Την όέησιν.

Επάκουσον πάντων δεομένων σου, άσκητά πνευματοφόρε, Ανδρέα, Αναστασίας Φαρμακολυτρίας και Θεολόγου δεχθείς την βεβαίωσιν, εύαρεστήσεως Θεοΰ, έκ σαλότητος τρόπων τών ξένων σου.

Λαμπρότησιν ό καλλωπιζόμενος αρετών, και υπέρ λόγον σοφίας, ό έν τή γή τών πραέων σκηνώσας, και ενωθείς τή αγάπη τοΰ Κτίσαντος, Ανδρέα, ένωσον ημάς, τοις χοροΐς τών φιλούντων τον Ύψιστον.

Εκδίωξον χαλεπά νοσήματα τών τιμώντων σε, Ανδρέα θεόφρον, και καταπράϋνον τάς άλγηδόνας τών εύφη μουντών σους τρόπους σαλότητος, δι’ ών έδέξω αληθώς, τό βραβεΐον άφθίτου λαμπρότητος.

Θεοτοκίον.

Εφύμνιον άσμα, Μητροπάρθενε, σοι προσάγομεν πιστών αί χορείας οτι έν πάσαις κακώσεσι βίου και πειρασμοΐς και δεινοΐς καταφεύγομεν, σή προστασία άκλινεΐ, και θερμή μεσιτία, πανύμνητε.

Ομόζηλε αγγέλων δόξης, Ανδρέα πνευματοφόρε, ό σαλότητος τήν όδόν βαδίσας ως έξηχος, άξίωσον δόξης ημάς άφθίτου.

Αχραντε, ή διά λόγου τόν Λόγον άνερμηνεύτως, έπ’ εσχάτων τών ήμερων τεκοΰσα, δυσώπησον, ως έχουσα μητρικήν παρρησίαν.
Αίτησις και Κοντάκιον.Ηχος Β’. Τοϊς τών αιμάτων σου.

Σταυρόν σαλότητος άναλαβόμενον έπ’ ώμων, και τόν μωρόν προσποιοΰμενον, ϊνα κερδήση ζωήν τήν αίώνιον, Άνδρέαν μέλψωμεν, πόθω αιτούμενοι αύτοϋ τάς πρεσβείας προς Κύριον.

Προκείμενον. “Ηχος δ’. Τίμιος εναντίον Κυρίου ό θάνατος του Όσιου Αύτοϋ.

Στίχος. Θαυμαστός ό Θεός έν τοις ‘Αγίοις Αύτοϋ.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
Έκ τοΰ κατά Ματθαίον (ια’ 27-30)

Είπεν ό Κύριος τοϊς εαυτού μαθηταϊς• Πάντα μοι παρεδόθη υπό τοΰ πατρός μου-…

Δόξα. Ταΐς τοΰ Σοΰ Όσιου πρεσβείαις, Έλεήμον,… Και νΰν. Ταΐς της Θεοτόκου πρεσβείαις, Έλεήμον,…

Στίχ. Έλεήμον, έλέησόν με, ό Θεός, κατά τό μέγα έλεος Σου, και κατά τό πλήθος τών οικτιρμών Σου έξάλειψον τό άνομημά μου.

Προσόμοιον. ΈΙχος πλ. β’. “Ολην αποθεμένοι.

Τόν πολιτευσάμενον, επί τής γής ίσαγγέλως, και
έχθροΰ όλέσαντα, φάλαγγας ώς έξηχον προσποιήσεσι, ταϊς μωραϊς μέλψωμεν, εύκλεή Άνδρέαν, Βασιλίδος ενδιαίτημα, και θείον μέτοχον, δόξης και εύκλείας ατέρμονος, έκθύμως άνακράζοντες• έμψυχε ναέ ταπεινώσεως, ρΰσαι σούς ίκέτας, έχθίστου επήρειας και δεινών, επερχομένων πρεσβείαις σου, προς Θεόν τον εύσπλαγχνον.

Ό Ιερεύς: Σώσον, ό Θεός, τον λαόν Σου.

‘Ωδή ζ’. Οί έκ της Ιουδαίας.

Πολυτίμητον σκεύος, Παρακλήτου, Ανδρέα, ό τά έσόμενα, δυνάμενος προλέγειν και βλέπειν τα έν πόλω, μυστικά και αθέατα, πέμψον ήμΐν δαψιλώς, ελέη του Υψίστου.

Απολαΰσαι, Ανδρέα, ευφροσύνης άληκτου ημάς άξίωσον, σε άνυμνολογοϋντας ώς σύσκηνον Αγγέλων, και συνόμιλον τάγματος Όσίων, διά Χριστόν σαλών άποκληθέντων.

Κατ’ εχθρού μισοκάλου, νικητάς σούς ίκέτας ταχύ άνάδειξον, τούς επικαλούμενους τήν θείαν σου πρεσβείαν, προς τόν εύσπλαγχνον Κύριον, Ου απο¬λαύεις τό φως, μορφής τής πανιέρου.

Θεοτοκίον.

Ουρανών ύπερτέραν, τήν άγνήν Θεοτόκον και παντευλόγητον, Κυρίαν σκηνωμάτων τής δόξης μελωδούντες, εύλαβώς άνακράζομεν προστάτις χριστιανών, Θεοκυήτορ, πέλεις.

‘Ωδή η’. Τόν Βασιλέα.

Υμνολογοΰντές σε, θεοφόρε Ανδρέα, ώς άείρρυτον κρήνην ελέους, σάς θερμάς προς Κτίστην εύχάς άποζητοΰμεν.

Σταυρού δυνάμει περιφραχθείς, τας ενέδρας του έχθίστου διέλυσας, πάτερ θεαυγές, Ανδρέα, ημών άκέστορ θείε.

Οδήγησαν με προς σωτηρίας επάλξεις, ό σαλό-τητι, μάκαρ Ανδρέα, σε αυτόν ίθύνας προς θεϊκάς σκηνώσεις.
Θεοτοκίον.

Νικήσαι πάθη σαρκός, άγνή Θεοτόκε, καταξίω-σον σέ τους ύμνοΰντας και δοξολογοΰντας τον άχραντόν σου Τόκον.

Ωδή θ’. Κυρίως Θεοτόκον.

Μωράνας τής κακίας σοφιστήν, Ανδρέα, ταις
σαις μωραις προσποιήσεσι, σοφισον τους σους ικέτας, δεικνύων αύτοϊς τά κρείττονα.

Ομόζηλε μαρτύρων και οσίων πάντων, πνευματοφόρε Ανδρέα, ισότιμε, ήμΐν ίλέωσαι Κτίστην, τον πανευΐλατον.

Υπέρτερε γηΐνων και ρευστών, Ανδρέα, σους ύμνητάς ύπερόπτας άνάδειξον, σχέσεως πάσης προσύλου και ματαιότητος.

Θεοτοκίον.

Μή παύση δυσωποϋσα, Κεχαριτωμένη, σύν τω πανσέπτω Ανδρέα τόν Τόκον σου, υπέρ τών ΰμνοις εύήχοις μακαριζόντων σε.

“Αξιον έστι… και τά παρόντα Μεγαλυνάρια.

Χαίροις, τής σοφίας και αρετής, τής ένθέου πλήρης, προσποιήσεσιν ό μωραϊς, διανύσας βίον ίσάγγελον, Ανδρέα, έν πόλει Βασιλίδι, πνευματοφόρητε.

Χαίροίς, προσποιήσεσιν ό μωραΐς, και σκληραγωγία, υπέρ έννοιαν σεαυτόν, ταπεινώσας μάκαρ, Ανδρέα, ϊνα πόλου, εύκλείας απόλαυσης και δόξης κρείττονος.

Ελεημοσύνης τόν τιμητήν, ταπεινοφροσύνης, έργαστήριον και ευχής, άσιγήτου σκεύος, Άνδρέαν, ώς σοφίας, ταμεΐον τής ένθέου, άνευφημήσωμεν.

Χαίροις, έν τεμένει τών Βλαχερνών, τήν άγνήν Παρθένον θεασάμενος τούς πιστούς, σκέπουσαν, Ανδρέα, αυτής τω μαφορίω, τω ίερώ αύτόπτα, ξένου θεάματος.

Χαίροις, ό μωράνας τόν πτερνιστήν, τρόποις σου ένθέοις, και εύφράνας τόν Λυτρωτήν, σή ασκήσει, πάτερ, φωτοειδές Ανδρέα, πολλών θορύβων μέσον, ό βιωσάμενος.

Σμήνος τών δαιμόνων ό τω έσμώ, αρετών σκορπίσας, ώς κηφήνας και τό γλυκύ, μέλι τής σοφίας, τής υπέρ νουν συλλέξας, Ανδρέα, σή ασκήσει, κόσμον καθήδυνας.

Πάσαι τών Αγγέλων αί στρατιαί, Πρόδρομε Κυρίου, Αποστόλων ή δωδεκάς, οι “Αγιοι Πάντες, μετά τής Θεοτόκου, ποιήσατε πρεσβείαν, εις τό σωθήναι ημάς.

Τό Τρισάγιον και τό Άπολυτίκιον.

Ηχος πλ. α’. Τόν συνάναρχον Λόγον.

Τόν μωραΐς προσποιήσεσι και σαλότητι, καθυποτάξαντα πάθη τά ψυχοκτόνα σαρκός, και συντρίψαντα μισόκαλον τόν δόλιον, ώς θείου Πνεύματος ναόν και οσίων ασκητών, τιμήσωμεν λαμπηδόνα, σοφόν Άνδρέαν, πρεσβείας αυτού προς Κύριον αιτούμενοι.

Εκτενής και Άπόλυσις, μεθ’ ήν ψάλλομεν τό εξής•

“Ήχος β’. “Οτε έκ τον Ξύλου.

Πάτερ, ό δουλεύσας τω Χριστώ, ταπεινοφροσύνη τελεία, γυμνώσει και έμπαιγμοΐς, και Βελίαρ δύναμιν τήν διαφθείρουσαν, ήθη σαϊς προσποιήσεσι μωραΐς θριαμβεύσας, λύτρωσαι κακότητος τοΰ παναλάστορος, πάντας και στενώσεων βίου, τους είλικρινώς σε τιμώντας, άνθρωπε, Ανδρέα, ίσουράνιε.

Δέσποινα, πρόσδεξαι τάς δεήσεις τών δούλων σου, και λύτρωσαι ημάς από πάσης ανάγκης και θλίψεως.

Τήν πάσαν ελπίδα μου εις σέ άνατίθημι, Μήτερ τοΰ Θεοΰ, φύλαξαν με υπό τήν σκέπην σου.

Δίστιχον. Δανιηλαίων συνοδίαν, Ανδρέα, σέ τιμώσαν σκέπε, βοα Χαραλάμπης.
 

Related Posts
0 Comments

No Comment.