Επικοινωνήστε μαζί μας στο εμαιλ: filoumenosgr@ hotmail.gr

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΑ ΑΝΤΙΠΑ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΠΕΡΓΑΜΟΥ

Εαν λαϊκός άρχεται: Δι’ ευχών των Αγίων πατέρων ημώς Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς.Αμήν).

Ψαλμός ρμβ΄ (142)

Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτισαι την δέησίν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μή εισέλθης εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιοθήσεται ενώπιόν σου πάς ζών. ’Οτι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου. Εταπείνωσε εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινοίς ως νεκρούς αιώνας, και ηκηδίασεν επ’ εμέ το πνεύμα μου, εν εμοί εταράχθη η καρδία μου. Εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάσι τοις έργοις σου, εν ποιήμασι των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς σε τας χείρας μου, η ψυχή μου ως γή άνυδρός σοι. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου.

Μή αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ’ εμού και ομοιωθήσομαι τοις καταβαίνουσιν εις λάκκον. Ακουστόν ποίησόν μοι το πρωί το έλεός σου, ότι πρός σε ήρα την ψυχήν μου. Εξελού με εκ των εχθρών μου, Κύριε, πρός σε κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιείν τό θέλημά σου, ότι σύ εί ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γή ευθεία, ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκ θλίψεως την ψυχήν μου, και εν τω ελέει σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολείς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου ειμί.

Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.

ΗΧΟΣ Δ Ο υψωθείς εν τω Σταυρώ

Τον ισαπόστολον Χριστού ιεράρχην, και αθλητήν παναληθή του Σωτηρος, και ιατρόν πανάριστον των νόσων και εν ωδαίς, άπανταις τιμήσωμεν, προς αυτόν εκβοώντες ΄πρόφθασον και λύτρωσαι, της οδόντων οδύνης ΄της αφορήτου ίνα σε αεί, ως ευεργέτην Αντίπα γεραίρωμεν.

Δόξα . Ομοιον.

Τον της Περγάμου ιεράρχην φανώτον, και μαργαρίτην του Χριστού πανυπέρτιμον, Αντίπαν τον αοίδιμον οδόντων ιατρόν. Πάντες ευφημήσωμεν, προς αυτόν εκβοώντες, πρόφθασον και λύτρωσαι, της τοιαύτης ανάγκης • μη παραβλέψης δέησιν οικτράν, των προσφυγόντων τη σκέπη σου άγιε.

Και νύν.

Τη Θεοτόκω εκτενώς νυν προσδράμωμεν, αμαρτωλοί και ταπεινοί και προσπέσωμεν, εν μετανοία κράζοντες εκ βάθους ψυχής. Δέσποινα βοήθησον, εφ ημίν σπλαγχνισθείσα, σπεύσον απολλύμεθα υπό πλήθους πταισμάτων. Μη αποστρέψης σους δούλους κενούς. Σε γαρ και μόνην ελπίδα κεκτήμεθα.

Ψαλμός Ν΄ (50)
Ελέησον με ο Θεός, κατά το μέγα έλεός σου και κατά το πλήθος των οικτιρμών σου εξάλειψον το ανόμημά μου. Επί πλείον πλύνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισον με. ‘Οτι την ανομίαν μου εγώ γινώσκω, και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστί διά παντός. Σοι μόνω ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου εποίησα, όπως αν δικαιωθής εν τοις λόγοις σου, και νικήσης εν τω κρίνεσθαί σε. Ιδού γάρ εν ανομίαις συνελήφθην και εν αμαρτίαις εκίσσησε με η μήτηρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν ηγάπησας, τα άδηλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μοι. Ραντιείς με υσσώπω και καθαρισθήσομαι, πλυνείς με, και υπέρ χιόνα λευκανθήσομαι. Ακουτιείς μοι αγαλλίασιν και ευφροσύνην, αγαλλιάσονται οστέα τεταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου, και πάσας τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμοί ο Θεός, και πνεύμα ευθές εγκαίνισον εν τοις εγκάτοις μου. Μη απορρίψης με από του προσώπου σου, και το Πνεύμα σου το άγιον μη αντανέλης απ’ εμού. Απόδος μοι την αγαλλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικώ στήριξόν με. Διδάξω ανόμους τας οδούς σου, και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρύσαι με εξ αιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις, και το στόμα μου αναγγελεί την αίνεσιν σου. ‘Oτι ει ηθέλησας θυσίαν, έδωκα άν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκήσεις. Θυσία τω Θεώ πνεύμα συντετριμμένον, καρδίαν συντετριμμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθυνον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών, και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανοίσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους.
Κανών

«Περγάμου τον πρόεδρον Αντίπα μέλπω»

Ηχος πλ. Δ’

Ωδή α’ Υγράν διοδεύσας

Πολύ νυν οδύνη περιπεσών, οδοντοαλγίας, σοι προστρέχω τω ιατρώ, Αντίπα τρισμάκαρ εκβοών σοι , την θεραπεία μοι βράβευσον άγιε.

Εδέξω βραβεία χειρί Θεού, νικήσας την πλάνην, ω Αντίπα ιερουργέ, και παύεις οδόντων τας οδύνας, τοις προσκαλουμένοις σου το θείον όνομα.

Ρευμάτων βορβόρου με δυσωπώ, παθών ψυχοφθόρων, και οδόντων της χαλεπής, Αντίπα θεράπευσον οδύνης και καχεκτούνται επίσκεψη άγιε.

Γενού μοι προστάτης και ιατρός, εν νόσοις Αντίπα και οδύνης της χαλεπής, οδόντων με λύτρωσαι τρισμάκαρ, και γαρ πλουσίως την χάριν απείληφας.

Θεοτοκίον.

Αγία Παρθένε μητήρ Θεού, δυσώπει απαύστως τον Υιόν σου υπέρ ημών, τω πίστει και πόθω σε τιμώντων, και της οδόντων οδύνης με λύτρωσαι.

Ωδή γ’ Ουρανίας Αψίδος

Μυροβλύτα Αντίπα, τα της ψυχής ίασαι, πάθη και οδόντων με νόσου τάχος θεράπευσον, όπως γεργαίρω σε, και εκτελώ σου εκ πόθου την πανέορτον, ω ιεροαθλε.

Οδηγόν και προστάτην, προς τον Θεόν ένδοξε, πάντες προβαλλόμεθα μάκαρ και ικετεύομεν, οδύνης λύτρωσαι, της των οδόντων και πάσης, νόσου και κακώσεως τη μεσιτεία σου.

Υπεξήλθες γενναίως, αυτομολών πάνσοφε, προς το της αθλήσεως στάδιον και κατήσχυνας , τον υπερήφανον , και τω τη νίκης στεφάνω, προς Χριστού κεκόσμησαι Αντίπα ένδοξε.

Θεοτοκίον

Την πυρίμορφον χαίρε, του παντουργού σκήνωμα, άνθος μυστικού παραδείσου, χαίρε ηδύπνοον, παρέχων άπασι, την μυστική ευωδίαν, τοις σε μακαρίζουσι και μεγαλύνουσι.

Διάσωσον, της των οδόντων δεινής ημών καχεξίας, ιερομάρτυς Χριστού Αντίπα, τους πόθω προστρέχοντας, της σκέπη σου τη θερμή και αγία.

Επίβλεψον εν ευμενεία πανύμνητε Θεοτόκε, επί την εμήν χαλεπήν του σώματος κάκωσιν, και ιάσαι της ψυχής μου το άλγος.

Αίτησις κ κάθισμα

Κύριε ελέησον χ 3

Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα έλεός Σου, δεόμεθά Σου,επάκουσον και ελέησον.

Ηχος β Πρεσβεία Θερμή

Προστάτης θερμός υπάρχεις και υπέρμαχος , τοις πόθω αεί τη σκέπη σου προστρέχουσιν, ω Αντίπα ιερόαθλε, και βοώσι σοι άγιε, της των οδόντων λύτρωσαι ημάς, πικράς οδύνης και πάσης κακώσεως.

Ωδή δ΄Εισακήκοα Κύριε.

Ο ναός σου πανίερε, βρύει τας ιάσεις πάσι τοις χρήζουσι, και οδόντων παύει κάκωσιν , των προσκαλουμένων σε εκ πίστεως.

Νοσημάτων παντοίων με , και της των οδόντων οδύνης ρύσαι με, ω Αντίπα ιερόαθλε, ίνα πόθω μέλπω σου τα θαύματα.

Πας προστρέχων τρισόλβιε, σου τη αντιλήψει λαμβάνει ίασιν, της οδόντων πικράς τύψεως, και γεραίρει πόθω σου τα θαύματα.

Θεοτοκίον

Ρητών χαίρε το πλήρωμα, των προφητικών Χριστόν η κυήσασα, δι ου πλάνη πεφυγαδευται, και φως αληθείας πεφανέρωται.

Ωδή ε’ Ίνα με τι απώσω.

Ο ναός σου τρισμάκαρ, ιατρείον τυγχάνει Χριστού τη χάριτι τυφλοίς γαρ το βλέπειν, και βαδίζειν χωλοίς σαφώς δίδοται, και οδόντων παύει, πικράν οδύνην τοις εν πίστει, εισιούσιν Αντίπα μακάριε.

Εξιάσαι οξέως, πάθη πολυώδυνα Αντίπα ένδοξε, και την ευρωστίαν, τοις νοσούσι βραβεύεις εκάστοτε, και γαρ ο Δεσπότης, πλουσίαν χάριν σοι τρισμάκαρ, ιαμάτων Αντίπα δεδώρηται.

Δωρεαίς φωτοβόλοις, σου καταγλαίζεται το θείον τέμενος, εν αυτώ φοιτών γαρ, ουρανόθεν Αντίπα πανίερε, απελαύνεις νόσους, δαιμονικά στίφη απείργεις, και οδόντων παρέχεις την ίασιν.

Θεοτοκίον.

Ρήματι Αρχαγγέλου, Λόγον τον πανάγαθον εκυοφορήσας και η του Υψίστου κόρη, δύναμις σοι επεσκίασεν, όθεν ως μητέρα, Λόγου Θεού σε νύν ευλόγως, λογικαίς μελωδίαις γεραίρομεν.

Ωδή στ’ Την δέησιν.

Ό έτοιμος, ιατρός των νοσούντων, και οδόντων της οδύνης ακέστωρ, θεραπευτής πάσης άλλης τε νόσου, και των ψυχών σωτηρίας επίσημος, προστάτης και πρέσβυς προς Θεόν, ο Αντίπας ο μέγας τιμάσθω μοι.

Νυγεισά σου, η ψυχή θείω βέλει, της γλυκείας του Σωτήρος αγάπης, και το αυτού πολυπόθητον κάλλος, φανταζομένη διόλου προσέδραμες, οπίσω αυτού μαρτυρικώς, και αυτού νυν τρυφάς αγαλλόμενος.

Αγίως σου, διανύσας Αντίπα, τον ισάγγελον και ένθεον βίον, επί της γής, συναυλίζη Αγγέλοις, και νοσημάτων ελαύνεις κατήφειαν , οδόντων τε παύεις χαλεπήν, των πασχόντων οδύνην πανόλβιε.

Θεοτοκίον.

Νοσούσαν μου, ανιάτως Παρθένε, και τω δήγματι δεινώς πληγωθείσαν, του πονηρού την καρδίαν μου κόρη, τω δραστικώ σου φαρμάκω θεράπευσον, και σωσον με τον επί σοί, πεποιθότα πανάχραντε Δέσποινα.

Διάσωσον, της των οδόντων πικράς οδύνης, ιερόαθλε τρισμάκαρ Αντίπα, και παντοίας επιφοράς τους τιμώντας σε, ως έτοιμος βοηθός εν ανάγκαις.

Άχραντε, η δια λόγου τον Λόγον ανερμηνεύτως, επ εσχάτων των ημερών τεκούσα δυσώπησον , ως έχουσαν μητρικήν παρρησίαν.

ΑΙΤΗΣΙΣ Κ ΚΑΘΙΣΜΑ

Κύριε ελέησον χ 3

Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα έλεός Σου, δεόμεθά Σου επάκουσον κ ελέησον.

Αμήν

Ηχος β Προστασία

Ιατρέ της ψυχής και του σώματος άμισθε, της οδόντων οδύνης ακέστωρ σοφώτατε, ω Αντίπα ιερόαθλε, τους ικέτας σου ημάς, σπεύσον θεράπευσον ταχύ, τους κατ αμφω ασθενείς, και προς σε καταφεύγοντας, πράυνος τας οδύνας, σβέσον τας καταιγίδας, των συνεχόντων ημάς δεινών, τη πρεσβεία σου προστρέχοντας.

Κ υπερ του καταξιωθήναι ημάς της ακροάσεως του αγιου Ευαγγελίου, Κύριον τον θεόν ημών ικετεύσωμεν.

Κύριε Ελέησον χ 3

Εκ του Ματθαίον αγίου Ευαγγελίου το Ανάγνωσμα. Πρόσχωμεν.

Το Ευαγγέλιον (Ματθ . γ 1.5-8)

Τω καιρώ εκείνω, προσκαλεσάμενος ο Ιησούς τους δώδεκα Μαθητάς αυτού, έδωκεν αυτοίς εξουσίαν κατά πνευμάτων , ώστε εκβάλλειν αυτά, και θεραπεύειν πάσαν νόσον και πασαν μαλακίαν. Τούτους απέστειλεν ο Ιησούς παραγγείλας αυτοίς, λέγων ‘ εις οδόν εθνών μη απέλθητε, και εις πόλιν Σαμαρειτών μη εισέλθητε. Πορεύεσθε δε μάλλον προς τα πρόβατα τα απολωλότα οίκου Ισραήλ. Πορευόμενοι δε κηρύσσετε, λέγοντες΄ Ότι ήγγικεν η βασιλεία των ουρανών. Ασθενούντας θεραπεύετε, λεπρούς καθαρίζετε, νεκρούς εγείρετε, δαιμόνια εκβάλλετε , δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε.

Και είτα ηχος β’

Δόξα Πατρί και Υιώ κ Αγίω Πνεύματι

Ταις του ιεροάθλου, πρεσβείες, Ελεήμον ,εξάλειψον τα πλήθη των ημών εγκλημάτων .

Και νυν και αει κ εις τους αιώνος των Αιώνων Αμήν.

Ταις της Θεοτόκου, πρεσβείαις, Ελεήμον , εξάλειψον τα πλήθη των εμών εγκλημάτων.

Στιχ Ελέησον με ο Θεός, κατά το μέγα έλεός σου, και κατά το πλήθος των οικτιρμών σου εξάλειψον το ανόμημά μου.

΄Ηχος πλ. Β΄ ΄Ολην αποθέμενοι

Περγάμου τον πρόεδρον, ιεροάθλων το κλέος, Αντίπαν τον πάνσοφον, οδόντων ακέστορα τον σοφώτατον, ασθενών έτοιμον, ιατρόν άμισθον, κατά χρέος ευφημήσωμεν, οι αρυόμενοι παρ αυτού αφθόνως ιάματα, και πόθω εκβοήσομεων προς αυτόν καρδίας ευθύτητι. Αντίπα τρισμάκαρ, πανόλβιε θεράπων του Χριστού, εκ πάσης νόσου περίσωζε, τους πιστώς καλούντας σε.

Σώσον ο Θεός τον λαόν σου…

Κύριε Έλέησον χ12

Ελέει και οικτιρμοίς, και φιλανθρωπία του Μονογενούς σου Υιού, μεθ’ ου ευλογητός ει, σύν τω παναγίω και αγαθώ και ζωοποιώ σου Πνεύματι, νύν, και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων.

Ωδή Ζ΄ Παίδες Εβραίων

Τείνας τον νουν σου ιεράρχα, προς τον μόνον Θεόν τε και Δεσπότην, σως τρυφάς τας πολλάς υπέμεινας βασάνους , νυν δε ιάσαι άγιε, των οδόντων ημών πόνους.

Ινα σε πόθω ευφημούμεν, και τιμώμεν σου την μνήμη ω Αντίπα, τας οδύνας ημών θεράπευσον τρισμάκαρ, και των οδόντων ιάσιν, παράσχου των καλούντων.

Πύλαι ηνοίγησαν σοι πόλου, ως βαδίσαντα οδόν του μαρτυρίου, και Αγγέλων χοροί, υπήντων σοι Αντίπα, αναβοώντες είσεθλε, εν αυλαίς ταις του Κυρίου.

Θεοτοκίον.

Άνοιξον πύλας μοι Παρθένε, παραδείσου ας έκλεισεν η Εύα και εντός με αγνή εισάγαγε βοώντα, ευλογημένος πάναγνε, ο καρπός της σής κοιλίας.

Ωδή Η΄ Τον εν όρει αγίω.

Νυν τα άνω κατώκησας Αντίπα, συν Αγγέλοις βασίλεια τον πάντων, Θεόν υμνών και σώζων τους καλουντας σε, εκ πικράς οδύνης, οδοντοαλγίας, ως ευμενής προστάτης.

Μνείαν Πάτερ ποιού των σε τιμώντων, και τελούντων την ευσημόν σου μνήμην, τας αιτήσεις πληρών και λύων τας οδύνας, οδόντων και ουλών ημών, ιερόαθλε Αντίπα.

Εντρυφώντες θαυμάτων χαρακτήρος, του σεπτού σου Αντίπα καθ εκάστην, ευχαριστίους ύμνους σοι προσφέρωμεν, ακέστορι τω θίω, ανυμνολογούντες, Περγάμου μέγα κλέος.

Θεοτοκίον.

Χαίρε κούφη νεφέλη θεοτόκε, χαίρε στάμνα χρυσή του θείου μάννα, χαίρε η κλίμαξ πάντας η μετάγουσα, από γής προς πόλον, τους υμνολογούντας, του τόκου σου το ξένον.

Ωδή Θ´ Εξέστη επί τουτω.

Λαμπρός και φεραυγής σου ο χαρακτήρ, της εικόνος Αντίπα αείμνηστε , ως αληθώς, Κύριον δοξάσας γαρ επί της γής, αυτό σε αντεδόξασε, χάριν δεδωκώς σοι τους δαψιλώς, παρέχειν τας ιάσεις τοις πόθω προσιούσι, και αιτουμένους σην αντίληψιν.

Παράσχου τοις τελούσι χαρμονικώς , σου την μνήμην Αντίπα αείμνηστε, λύσιν πολλών ,παθών και πταισμάτων και δυσχερών, και αφορήτου λύτρωσαι, οδόντων οδύνης της χαλεπής, όπως σε κατά χρέος, δοξάζωμεν απαύστως, και σην εικόνα ασπαζόμεθα.

Ως άστρον φαεινότατον η σεπτή, του σοφού ιεράρχου επέλαμψε μνήμη και γάρ, Κύριον εδόξασεν αληθώς, τοις θείοις αυτού μέλεσιν, ώσπερ ολοκαύτωμα ιερόν, και νυν συν τοις Αγγέλοις, ευφραίνεται αξίως, υπερ ημων αεί δεόμενος.

Θεοτοκίον.

Φωνάς των οικετών σου ως αγαθή, μη παρίδης πανάμωμε Δέσποινα, αλλ εκτενώς, αιτήσαι τον πάντων Δημιουργόν, τω βασιλεί τα τρόπαια, και την ευρωστία την ψυχικήν, δωρήσασθαι Παρθένε, και θείας βασιλείας, την μετουσίαν και λαμπρότητα.

Αξιον εστίν ως αληθώς μακαρίζειν Σε την Θεοτόκον, την αειμακάριστον και παναμώμητον και μητέρα του Θεού ημών.
Την τιμιωτέρα των Χερουβίμ, και ενδοξοτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρως, Θεόν Λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον, σε μεγαλύνομεν.
…μεγαλυνάρια..

Χάριν ιαμάτων παρα θεού, ειληφώς Αντίπα, θεραπεύεις πάθη δεινά, διό τοις εν πίστει σε επικαλουμένοις, θεράπευσον οδόντων, το άλγος πάνσοφε.

Τον εν ιερεύσι θαυματουργόν , και εν αθληφόροις, απροσμάχητον βοηθόν, και τον της οδόντων οδύνης ελατήρα, Αντίπα τον γενναίον, πάντες τιμήσωμεν.

Έχοντες ναόν σου τον θαυμαστόν, Αντίπα τρισμάκαρ, ως προπύργιον οχυρον, προσφεύγομεν τουτω εν πόνοις των οδόντων, και επηρείας πάσης απολυτρούμεθα.

Σκέπε, φρούρει , φύλαττε αθλητά, τους υπό την σκέπην σου , καταφεύγοντας εκτενώς, και λύτρωσαι τάχος οδόντων της οδύνης , ινα ως ευγέρτην σε μεγαλύνομεν.

Πάσαι των Αγγέλων αι στρατιαί, Πρόδρομε Κυρίου, Αποστόλων η δωδεκάς, οι Αγίοι πάντες, μετά της Θεοτόκου, ποιήσατε πρεσβείαν, εις το σωθήναι ημάς.

Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς.
Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς.
Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς.
Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν, και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ιλάσθητι ταις αμαρτίαις ημών, Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψαι και ίασαι τας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε, ελέησον. Κύριε, ελέησον. Κύριε, ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν, και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Πάτερ ημών ο εν τοις ουρανοίς, αγιασθήτω το όνομά Σου, ελθέτω η Βασιλεία Σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών. Και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού. Αμήν.
Ηχος πλ. Β´
Ελέησον ημάς Κύριε, ελέησον ημάς. Πάσης γάρ απολογίας απορούντες, ταύτην σοι την ικεσίαν, ως Δεσπότη οι αμαρτωλοί προσφέρομεν. Ελέησον ημάς.

Δόξα Πατρί και Υιω και Αγίω Πνεύματι.
Κύριε ελέησον ημάς. Επί σοί γάρ πεποίθαμεν. Μη οργισθής ημίν σφόδρα, μηδέ μνησθής των ανομιών ημών. Αλλ’ επίβλεψον και νυν ως εύσπλαχνος, και λύτρωσαι ημάς εκ των εχθρών ημών. Σύ γάρ ει Θεός ημών, και ημείς λαός σου. Πάντες έργα χειρών σου και το όνομά σου επικεκλήμεθα.

Και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Της ευσπλαχνίας την πύλης, άνοιξον ημίν, ευλογημένη Θεοτόκε. Ελπίζοντες εις σε μή αστοχήσωμεν. Ρυσθείημεν διά σού των περιστάσεων. Σύ γάρ εί η σωτηρία του γένους των χριστιανών.

ΑΙΤΗΣΙΣ

Ηχος β οτε του ξύλου

Αγιε Αντίπα τω Χριστώ, νυν ο παριστάμενος σπεύσον ευχήν ποιήσασθαι, υπερ του ικέτου σου, ινα του άλγους ρυσθώ, των οδόντων ο δείλαιος• προς σε γάρ προστρέχω, συ γαρ μόνος άγιε ως παρρησίαν πολλήν, προς τον Ιησούν κεκτημένος, δύνασαι καμέ απαλλάξαι, του οδυνηρου τούτου νοσήματος.

Διευχών

Related Posts
0 Comments

No Comment.