Επικοινωνήστε μαζί μας στο εμαιλ: filoumenosgr@ hotmail.gr

Ο λαθρομετανάστες συνιστοῦν τόν μεγαλύτερο κίνδυνο γιά τήν Πατρίδα μας

Ἐρώτηση : Κάθε μέρα πείθομαι καί περισσότερο ὄτι οἱ λαθρομετανάστες συνιστοῦν τόν μεγαλύτερο κίνδυνο γιά τήν Πατρίδα μας.
(Μαρίνα, Ἀθῆναι)

Ἀπάντηση : Συμφωνῶ μαζί σας. Ἡ λαθρομετανάστευση (λ/μ) εἶναι ἕνα ἀπό τά στρατόπεδα πού ἀποτελοῦν τό σύστημα τοῦ μετώπου τοῦ πολέμου κατά Ἑλλάδος. Βεβαίως, γιά νά κατατάξουμε τά πράγματα σέ λογικό εἱρμό, ἡ λ/μ κατατάσσεται στό ὁρατό εἶδος ἀπειλῆς, ὅμως μείζονος καταστρεπτικότητος κρίνεται ὁ ἀόρατος πόλεμος, διά τοῦ ὁποίου καί κατευθύνεται ὅλο τό συνοθύλευμα. Ἐπομένως τό πρόβλημα μέ τήν λ/μ ἀποτελεῖ πολύπτυχο ζήτημα, μέ πολλές συνιστῶσες πού θά πρέπει νά θιγοῦν συνεδοχικῶς.

Καταπιανόμενοι μέ τούτη τή μαύρη ἀπειλή, θά πρέπει νά λάβουμε ὡς ἀφετηριακό σημεῖο γνώσεως τό ἠθικό καί νομικό ἀξίωμα ὄτι οὐδείς ἐλεύθερος ἄνθρωπος θά δεχόταν κάποιο εἰσβολέα πού ἀναρριχήθηκε ἀπό τή μάνδρα τῆς οίκίας του, ἀφοῦ θεωρεῖται αὐτόχρημα «κλέπτης καί ληστής»(Ἰω. ι΄1). Ἀντιλαμβάνεστε, οἱ ἴδιοι ὅροι ἰσχύουν καί γιά τή μεγάλη οἰκία πού λέγεται Πατρίδα : κι’εδῶ ὅσοι εἰσέρχονται παράνομα, εἶναι τῆς ἰδιάς κατηγορίας : ἄρα θά πρέπει νά ἀπελαύνονται ἀσυζητητί, πολλῶ μᾶλλον ὅταν πρόκειται γιά μουσουλμάνους πού ἐνεργοῦν βάσει πολεμικοῦ σχεδίου.

Τώρα, ἡ ἀναντιστοιχία, πού παρατηρεῖται στή συμπεριφορά τῶν ἐξουσιαστῶν, νά μή ἐπιτρέπουν νά προσεγγίσει τήν ἔπαυλή τους ἀνεπιθύμητος, ὄμως γιά τή Χώρα, πού κάθησαν στούς ὤμους της, νά εὐνοοῦν τήν προσέλευση ἑκατομμυρίων λαθραίων, ὑποκρύπτει κάποιο μυστικιστικό καί ὑποχθόνιο σχέδιο.

Περί αὐτοῦ κανείς δέν πρέπει νά ἀμφιβάλλει. Οἱ λαθρομετανάστες (λ/μ), ἅμα τῆ ἀφίξει τους στήν Ἑλλάδα, τυγχάνουν σκανδαλωδῶς εὐνοϊκῆς μεταχειρίσεως. Ἀμέσως καταφθάνουν στελέχη τῶν «μή κυβερνητικῶν (ὅμως ὑπερκυβερνητικῶν) ὀργανώσεων», πού ἐκδηλώνουν ἀνύστακτο ἐνδιαφέρον ὑπέρ αὐτῶν. Τούς κατευθύνουν στόν «οἶκο … τοῦ μετανάστη», ὅπου τούς παρέχουν στέγαση, σίτιση, μέχρι καί κινητό τηλέφωνο! Χωρίς ἀναβολή τούς παραδίδουν μαθήματα ταχυρρύθμου ἐκμαθήσεως τῆς ἑλληνικῆς – ὄχι πολλά πράγματα· λέξεις πού χρησιμοποιεῖ ἕνας μικροπωλητής – Ὕστερα ἀπό λίγες ἡμέρες θά τόν μεταφέρουν στήν ἀπουθήκη τῆς Μαφίας, πού θά τόν ἐφοδιάση μέ ἐμπόρευμα, νόμιμο ἤ παράνομο, ἤ θά τοῦ ὑποδείξει ἄλλο τρόπο ἀποκτήσεως χρημάτων. Πρέπει νά ἐργαστῆ, ὄχι γιά νά ἐξασφαλίση τήν τροφή του –αὐτή τήν προσφέρει πλούσια ἡ «Charitas», οἱ κατά τόπους δημοτικές ἀρχές, πολίτες ὀργανωμένοι ἤ μεμονωμένοι, ἀκόμα καί ἡ Ἐκκλησία ! -. Έκτός ἀπ’ αὐτούς, πού ὑποστηρίζουν περιστασιακά τούς λ/μς εἶναι καί τό μισελληνικό συνονθύλευμα : ἡ ἑκάστοτε κυβέρνηση, τά κόμματα, ὁ ἰουδαϊκός καί ἰουδαιόλειχος καπιταλισμός, οἱ μ.κ.ο., οἱ κουκοῦλοι, τά μέσα μαζικῆς ἐξηλιθιώσεως, δηλαδή ὄλο τό κατακάθι τῆς ρατσιστικῆς μανίας. Αὐτοί ὄλοι εἶναι πού συντηροῦν, μέ φανερές ὑποστηρίξεις καί μυστικές χρηματοδοτήσεις, τούς ψειριάρηδες τοῦ ἰσλάμ (Σᾶς θυμίζω τήν παροιμία πού λέει : «Δέν εἶισαι ἀληθνός μουσουλμάνος, ἐάν δέν ἔχεις ψεῖρες»!) Τά παραπάνω ἐπιβεβαιώνονται ἀπό τήν ἐξῆς λεπτομέρεια: περιεχόμενος τάς ὁδούς καί ρύμας θά συναντήσετε λ/μς νά ζητιανεύουν, ἤ νά ψάχνουν τούς κάδους· μεταξύ αὐτῶν καί πολλούς Ἕλληνες. Ὅμως μουσουλμάνους δέν θά δεἶτε. Διότι αὐτοί πού ἔρχονται ἐδῶ εἶναι ὅλοι τους στρατιῶτες, μισθοδοτούμενοι ἀπό τή ψυχανώμαλη Σαουδική Ἀραβία! Ἀλλά καί οἱ έν Ἑλλάδι ματσαϊκές τράπεζες τούς παρέχουν μυστικά δάνεια – γι’ αὐτό καί ἡ κυβέρνηση τῆς «ν.δ.» δεσμεύτηκε νά χορηγήση στίς τράπεζες 28 δις euros, ὑπέρ τῶν λ/μν!

Οἱ λ/μς πού κατακλύζουν τήν Ἑλλάδα μας καί κοντεύου τά 4 ἑκατομμύρια, εἶναι, κατά ποσοστό 95%, μουσουλμάνοι! Καί μάλιστα, ἐάν μελετήσουμε τά ἡλικιακά καί σωματικά δεδομένα τους, θά πεισθοῦμε ἀβίαστα ὄτι αὐτά τά δίποδα στέλνονται ἐδῶ ὡς ἰσλαμοκατακτητές. Θά δεῖτε, ὅταν δοθεῖ τό σύνθημα πολεμικῆς συρράξεως, αὐτοί ποιμαινόμενοι ἀπό τούς μουφτῆδες καί τους 800 ἰμάμηδές τους, θά παραταχθοῦν στό λόχο του ἕκαστος, ὅπου τούς κατευθύνουν οἱ διαβολικοί μολλάδες. Τότε θά φανοῦν, ὅλοι τους, ἔνστολοι καί ὁπλισμένοι, νά λιανίζουν τούς Ἕλληνες: πακιστανοί, ἀφγανοί, ἰρανοί, ἰρακινοί, σύριοι, αἰγύπτιοι, παλαιστίνιοι, ἀφρικανοί… Ἔτσι ἔδρασαν στό Πακιστάν· τήν Ἰνδονησία· τήν Νιγηρία· Γαλλία, ὄπου τώρα ἀρχίζει ὁ ἰσλαμικός πόλεμος…Ἐναργέστερο παράδειγμα, ἡ Νιγηρία, πού εἰσῆλθαν, ἐντός τῶν ἐδαφῶν της μουσουλμάνοι «φυγάδες» ἀπό τό Τσάντι καί σφάζουν συνεχῶς χριστιανούς, πού ἀρνοῦνται νά δεχθοῦν τόν διαβολικό ψευδοπροφήτη.

Τό ἰσλάμ εἶναι θρησκεία τοῦ μίσους καί ἐξαπλώνεται διά τοῦ ξίφους. Δέν εἶναι θρησκεία τοῦ λυτρωμοῦ, δέν εἶναι τῆς ἐλευθερίας οὐδέ τῆς πειθοῦς. Περιμένετε καί θα δῆτε.

Ἀλλά θά διερωτᾶσθε· Γιατί οἱ ἐξουσιάζοντες ὑποστηρίζουν τούς λ/μς καί δή τούς μουσουλμάνους; Διότι, κατά πρῶτον, ἀποβλέπουν, διά τῆς ἐπιμειξίας στήν κατάλυση πολιτισμικῶν συνόλων πού ὑπερέχουν τοῦ σκοταδιστικοῦ ἰσλάμ καί τοῦ γεννήτορά του ταλμουδισμοῦ. Κατά δεύτερο λόγο, μυστικό καί ἄγνωστο, εἶναι πώς ὁ ἰουδαϊσμός καό τό ἰσλάμ ἔχουν κοινή ἐσχατολογία –οἱ πρῶτοι περιμένουν, επί 20 αἰῶνες, τόν Messiah καί οἱ δεύτεροι, κατά ἰουδαϊκή ἔμπνευση, περιμένουν ἐπί 13 αἰῶνες, τόν Mahdi. Οἱ δύο ἀπατεῶνες, ὁ Messiah καί ὁ Mahdi, ταυτίζονται -. Ἔτσι ἐξηγεῖται πού ἡ παγκόσμια ἰουδαιοεξάρτητη θολούρα προάγει τό ἰσλάμ ὡς τήν αἰχμή τοῦ δόρατος.

Ὅμως ἀπομακρυνθήκαμε, ὄχι ἀδικαιολόγητα. Ἄς γίνουμε πιό πρακτικοί. Οἱ λ/μς, ὄπως εἴπαμε, τυγχάνουν σκανδαλώδους ὑποστηρίξεως ἀπό τήν παρηκμασμένη φαυλοκρατία. Ζῶντες σέ κράτος, ὄπου ὁ ρατσισμός. εἰς βάρος τῶν αὐτοχθόνων ἐκδηλώνεται προκλλητικά, οἱ λ/μς αἰσθάνονται ἐξουσιαστές. Τό διαπιστώνουμε ἀμέσως ἀπό τό αἴσθημα ὑπεροχῆς, τήν ὑπεροψία νά ποῦμε, ἀκριβέστερα, πού ἐκδηλώνουν ἀπέναντι τῶν ἀνυπεράσπιστων Ἑλλήνων.

Πολύ ρατσισμό ἐναντίον τῶν Ἑλλήνων διακρίνουμε στούς ἀλβανούς, ὄση καί στούς ἀφρικανούς. Τούς τελευταίους παρατηροῦμε ὠς διανομεῖς –«βαποράκια»-μέ τό σκιάδι τοῦ καπέλου τους πρός τά ἐμπρός, ὄταν διαθέτουν «δόση· πρός τά πίσω δέ, ὄταν δέν διαθέτουν. Παρατηροῦμε τούτους πῶς συμπεριφέρονται· τό βαρύ καί ἀλαζονικό ὔφος τους, ὡσάν νά εἶναι ὁ καθένας τους καί ἕνας πλανητάρχης.

Γιά τούς ἀλβανούς, τίν να ποῦμε! Βλέπουμε τόν ρατσισμό τους νά ὑφέρπει ὑπογείως, μεταδιδόμενος ἀπό τόν ἕνα στόν ἄλλο, εἶναι δέ κραταιός καί ἀκραῖος μισελληνικός. Ἀρκεῖ ἡ ἀναφορά τοῦ τελευταίου συμβάντος, στό Διαβατό Ἠμαθίας. πού ἀλβανοί μαχαίρωσαν τέσσερα ἑλληνόπουλα (29/7/2010) καί τά ρατσιστικά κανάλια τοῦ ἀφέντη Μάτσα τό ἀποσιώπησαν! Ἐγώ ὁ ἴδιος έξεπλάγην ὄταν κάποιοι ἀλβανοί μοῦ πέταξαν πώς, ἐδῶ -στήν Πατρίδα μας! -εἶναι ἀλβανία καί πώς αύτοί εἶναι οἱ νεοέλληνες. Ἀλλά ἐάν θέλετε νά ἰδῆτε ραστισμό ἀνένδοτο καί ἀκατασίγαστο, παρατηρῆστε τίς ἀλβανέζες καί τούς ἀλβανόπαιδες, αὐτούς πύ γεννήθηκαν στή Χώρα μας. Οἱ μέν ἀλβανέζες πού θυμίζουν ἐκεῖνες τίς κυράδες τοῦ Λάλα, τοῦ δημοτικοῦ ἄσματος, πού ἐξέφραζαν ὠμη τήν περιφρόνησή τους κατά τῶν Ἑλλήνων· οἱ δέ ἀλβανόπαιδες, πού θά τούς χαρακτηρίζαμε ὠς φίδια στόν κόρφο μας, ἀφρίζουν ἀπό ρατσιστική μανία. Προσωπικά μέ ἐβλεβακε σέ σκέψεις ὁ λόγος ἑνός δεκαπεντάχρονου ἀλβανοῦ, πού μοῦ ἀπεκάλυψε σέ στιγμή φυλετικοῦ παροξυσμοῦ, πώς, «Ὅταν ἔρθη ἡ ὤρα, θά σφάξουμε ὄλους τούς Ἕλληνες…»! Στούς ἀλβανούς, γιγαντώνεται, ἐξίσου, ἐκτός τοῦ ρατσισμοῦ, καί ὁ θρησκευτικός φανατισμός. Ἔχω προσωπική ἐμπερία. Πρό ἐτῶν μοῦ προσεκολλήθη κάποιος ἀλβανός πού ἐξέφρασε τήν ἐπιθυμία νά βαπτισθῆ χριστιανός. Ὅμως στόν ὕπνο του εἶδε ὄνειρο –τον «Προφήτη», νά τόν ἀπειλεῖ, σέ περίπτωση πού θα μετακινηθῆ ἀπό τη διαβολική θρησκεία τοῦ ἰσλάμ- καί αὐτό, ὄχι μόνο τόν ἀπέτρεψε νά ἐκχριστιανισθῆ, ἀλλά καί τόν παρέπεισε νά γίνη φανατικός ὀπαδός τοῦ Ψευδοπροφήτη. Ὁ ἀλβανός ἐκεῖνος, ὄποτε μέ ἀκολουθοῦσε στίς πορεῖες μου, ἀνά τάς ὁδούς μικρᾶς πόλεως τῆς Μακεδονίας, οἱ ἄλλοι ἑκατοντάδες ἀλβανοί τόν προπηλάκιζαν μέ ὕβρεις καί ἀπειλητικές χειρονομίες. Κι’ ἐγώ πού νόμιζα ὅτι οἱ ἀλβανοί εἶναι θρησκευτικῶς ἀδιαφοροι…

Διεπίστωσα καί τοῦτο καί σᾶς τό παραθέτω· ἄς χρησιμεύσει δέ ὡς ἀφετηρία στήν ἀνάληψη μελέτης, ἐπί τοῦ ἠθικοῦ προβλήματος, πού δημιουργήθηκε ἀπό τήν ἀνεξέλεγκτη λ/μ. Ὁ προαναφερθείς ἀλβανός, σέ σχετική ἐρώτησή μου, ἀπάντησε ἀφοπλιστικά, ὅτι «’Εμεῖς δέν ψωνίζουμε ἀπό τήν Λαϊκή, διότι, ὅ,τι θέλουμε, τό παίρνουμε ἀπό τά ξένα περιβόλια»! Σκεφθῆτε δέ ὅτι ὅλοι ἐργάζονται μέ ὑψηλούς μισθούς· ὅμως ἔχουν τούς Κινέζους, νά ἐργάζονται στήν Ἀλβανία δωδεκάωρο ἔναντι 8 euros.

Παρετήρησα, περισσότερες τῆς μιᾶς φορές, ἕναν πακιστανό –οἱ πακιστανοί, μέ τήν τελευταία μεγάλη ληστεία τῆς 4/8/2010, τῆς κλοπῆς φορτηγοῦ αὐτοκινήτου καί τῶν καλωδίων τῆς Δ.Ε.Η., πού τά φόρτωσαν σ’ ἐκεῖνο, ἔδειξαν πώς ἀνταγωνίζονται τούς γύφτους-, ἐργαζόμενο σέ ἰχθυοπωλεῖο ἰδιοκτησίας μεσήλικης γυναίκας, πῶς προμήθευε θρησκειοκρυφίως τούς ὁμοθρήσκους του, πού τόν ἐπισκέπτονταν, μέ ψάρια στίς τσέπες. Ἤ νά αναφέρω τούς δύο ρουμάνους πού ἐργάζονταν σέ προσκυνηματική Μονή τῆς Στερεᾶς Ἑλλάδοςκαί τῆς ἀφαίρεσαν ὄλο τόν πλοῦτο (οἱ δύο ἱερόσυλοι μετέβησαν στή χώρα τους καί ἔθεσαν ὑποψηφιότητα γιά βουλευτές!). Νά ἀναφέρω μόνο τή συμμορία τῶν ἀλβανῶν, πού ἔκλεψε μιά νταλίκα καί τή φόρτωσε μέ οἰκοδομικά ἐργαλεῖα καί μηχανήματα ἀπό οἰκοδομές τῆς Ἀττικῆς. Καταπαύσω τοῦ λόγου, ἀναφερόμενος σέ μία νοικοκυρά, πού δεν εἶναι ἡ μόνη, ἡ ὁποία ἐμπιστεύθηκε μιά γεωργιανή «τιμιώτατη», κατά τήν πρώτη ἐντύπωση. Λοιπόν αὐτή, ἀφοῦ κέρδισε τήν ἐμπιστοσύνη τῆς νοικοκυρᾶς, ὑπέδειξε σέ συμμορία ὁμοεθνῶν της τήν μυστική εἴσοδο τῆς οἰκίας. Ὅταν δέ ἡ συμμορία ἄδειαζε τήν οἰκία, αὐτή εἶχε άλλοθι.

Εἶιναι αὐτονόητο, μέ τόση ἀδικία, πού διαπράττεται εἰς βάρος τοῦ Ἔθνους μας, νά ἀποκλείεται κάθε προκοπή. Ἐπισημαίνεται καί ἄλλο βαρύτερο ἀπότοκο: ἡ μετάπτωση τοῦ εὐφυεστέρου πάντων τῶν λαῶν σέ βοσκήματα μαμμακύθων, δειλῶν καί ἠλιθίων, παροιμιώδους ἠλιθιότητος, ἔχει γιά συνέπεια τήν ὑποτίμησή μας ἀπό πολλά μοχθηρά καί ἀπολίτιστα ἔθνη. Παρεχώρησε ὁ Θεός νά κανταντήσουμε «ὄνειδος τοῖς γείτοσιν ἡμῶν, μυκτηρισμός καί χλευασμός τοῖς κύκλῳ ἡμῶν…. κίνησις κεφαλῆς ἐν τοῖς λαοῖς» (Ψαλ. μγ΄14-15).

Τό να βουλιάζουμε σέ τέτοια πάθη ψεκτά δέν ἀποσποῦμε τό θεῖον ἔλεος, ἀλλά τόν ταλανισμό. Ἡ βλακεία, θεωρούμενη ἀπό τήν Φιλοκαλία ἁμαρτία (τό ἴδιο ἔλεγε καί ὁ ἀείμνηστος Φώτης Κόντογλου) δέν τυγχάνει τοῦ Κυριακοῦ ἐπαίνου, «Εὖ, ἀγαθέ δοῦλε…» (Λουκ. ιθ΄17).

Ἀντιλαμβάνεστε, μᾶς ἐπικόλλησαν τό στίγμα τῆς σπιλώσεως καί τοῦ γελοιασμοῦ ( ἡ «παλιόψαθα» τῶν ἐθνῶν, τοῦ ἐνδόξου Στρατηγοῦ Μακρυγιάννη), συνάμα μένουμε καί ἀνελέητοι. Ἀλλ’ ὄχι μέχρι τέλους….

Κατ’ ἐμέ ἡ βλακεία κορυφούμενη ἐντοπίζεται στό αἶσχος τῆς καταστάσεως τοῦ ὀπαδοῦ. Ποτέ δέν θά ὑποστηρίζαμε ὄτι ὁ ὀπαδός, ἔστω μιᾶς ποδοσφαιρικῆς ὁμάδος, πολλῶ μᾶλλον ἑνός κόμματος, εἶναι εὐφυής καί ἔχει αἰσθηση τῆς ἐλευθερίας. Εἶναι ἕνα δίποδο ἐξαρτημένο, ἀνάξιο λόγου.
Ἀναλογιζόμενος τόν ἰλλιγγιώδη ἀριθμό τῶν ἀδικημάτων πού διαπράττονται ἐτησίως, ἀπό τή συντριπτική πλειονότητα τῶν λ/μν (αὐτοί πού δέν ἀδικοπραγοῦν μόλις καί ἐγγίζουν τό 1%), ἀφοῦμόνο τόν μόλις ἀπελθόντα Ἰούνιο κατεγράφησαν 6.833.000 ἀδικήματα, κλοπές, ληστεῖες, βιασμοί, φόνοι, ἀναφωνῶ:

Ἔλεος, Κύριε!

Συνάμα στρέφομαι πρός τήν ἐξουσία, διότι καί στή διάνοιά σας θά ἀνεβαίνει αἰχμῆεν καί ἐπιθετικό τό ἐρώτημα: “Τί κάνει τό κράτος;” Διαπιστώνεται γάρ, χωρίς προσπάθεια, ὅτι αὐτό εἶναι ὁ ὑπαίτιος. Ἀλλά, κυρία μου, τό κράτος τοῦτο ἀπό τήν ἀρχή τῆς θεμελιώσεως, τό 1833, εἶναι μηχανισμός πολέμιος τοῦ παλαιφάτου καί δεδοξασμένου Ἑλληνισμοῦ. Οἱ ἐντιμότατοι ἐξουσιαστές, ἀπό τότε καί μέχρι σήμερα, εἶναι στοιχισμένοι, μασονικῶ τῳ τρόπῳ, στόν συγκεκαλυμμένο, ἐσχάτως καί ἀσυγκάλυπτο, πόλεμο ἐναντίον μας. Πρόκειται γιά καθάρματα τοῦ κερατᾶ, γιά μισελληνικά βδελύγματα, γιά ἐπιτρίμματα θιάσου χορευτριῶν, μιᾶς γενεᾶς κανθάρων. Ἀπό τόν πρωθυπουργό, τούς ὑπουργούς, τούς βουλευτές, τίς δικαστικές ἀρχές, τήν ἀστυνομία, πλήν ὁρισμένων ἑλληνοψύχων, ὅλοι τους εἶναι σάπιοι, ὄζουν πτωμαϊνης καί θά πρέπει νά ταφούν ἐσπευσμένα, νά μή μολύνουν τόν ἀέρα.

Εἶναι πολλά ἀκόμα: οἱ παιδικές συμμορίες τῶν λ/μν, οἱ ἐμπρησμοί, οἱ ἀρπαγές σταυρῶν λαιμοῦ, ἡ συγκάλυψη τῶν m.m., ἡ λαθρομεταναστοφιλία τῶν ὑπουργῶν, οἱ ἐπιμειξίες….

http://dorotheosmonahos.blogspot.com/20 … _7275.html

Related Posts
0 Comments

No Comment.