Επικοινωνήστε μαζί μας στο εμαιλ: filoumenosgr@ hotmail.gr

«Νὰ ἔχουμε τὸν νοῦ μας…» Zούμε σε μια πνευματική καταιγίδα

Ἀρχιμανδρίτου Σάββα Ἁγιορείτου
Ἀπόσπασμα 24/10/21
Πρὶν ποῦμε τὸ «δι’ εὐχῶν», θὰ ἤθελα νὰ πῶ στὴν ἀγάπη σας, ὅλοι νὰ μείνουμε σταθεροί, καὶ νὰ μὴν ὑποκύπτουμε στὶς πιέσεις ποὺ ἔρχονται ἀπὸ πολλὰ μέρη γιὰ νὰ κάνουν οἱ ἄνθρωποι αὐτὸ τὸ διαβολικὸ κατασκεύασμα, τὸ ἐμβόλιο, καὶ ἔτσι, νὰ μετατραποῦν σιγὰ-σιγὰ σὲ ἀνθρώπους οἱ ὁποῖοι θὰ εἶναι ζόμπι· γιατὶ αὐτὸς εἶναι ὁ τελικὸς σκοπός, ὅπως ἔχει ἀποκαλυφθεῖ ἀπὸ τὸν Θεό. Αὐτὸς εἶναι ὁ σκοπὸς τοῦ ἀντιχρίστου, νὰ ἔχει ἀνθρώπους-εἵλωτες, δούλους οἱ ὁποῖοι θὰ ὑπακοῦνε τυφλὰ τὶς ἐντολές του. Καὶ μέσα σὲ αὐτὴν τὴν διαδικασία τῆς μετατροπῆς τῶν ἀνθρώπων σὲ ρομπότ, ἐντάσσεται καὶ αὐτὴ ἡ μεγάλη πίεση ποὺ ἀσκεῖται τάχατες γιὰ τὴν ὑγεία μας.
Δὲν πρέπει νὰ ὑποκύψουμε, ἀλλὰ νὰ μείνουμε σταθεροὶ μέχρι τέλους, καὶ νὰ ἔχουμε τὸν νοῦ μας γιατὶ ἐκτὸς ἀπὸ αὐτό, προωθεῖται μέσα στὸ πλαίσιο τῆς παγκοσμιοποίησης καὶ ἡ πανθρησκεία. Ἤδη πρόσφατα, στὶς ἀρχὲς τοῦ Ὀκτωβρίου, ἔγινε πάλι μία συμπροσευχή, ἀπ’ αὐτὲς ποὺ εἶναι ἀπαράδεκτο νὰ γίνονται σύμφωνα μὲ τοὺς Ἱεροὺς Κανόνες, μεταξὺ Ὀρθοδόξων καὶ ἄλλων αἱρετικῶν· κορυφαῖα πρόσωπα συμμετεῖχαν. Καὶ ἐπίσης, ἀνακινεῖται καὶ τὸ θέμα τῆς πενταρχίας τῶν Πατριαρχείων, τὸ ὁποῖο εἶναι καὶ αὐτὸ πάρα πολὺ πονηρό, ἐν ὄψει μάλιστα καὶ τῆς ἕνωσης ποὺ ἔχουν δρομολογήσει, ἀπ’ ὅτι φαίνεται, γιὰ τὸ 2025.
Τί εἶναι ἡ πενταρχία;
Θὰ σᾶς τὸ ἐξηγήσω: εἶναι τὰ πέντε πρεσβυγενῆ Πατριαρχεῖα, τῆς Ρώμης, Κωνσταντινουπόλεως, Ἀντιοχείας, Ἀλεξανδρείας καὶ Ἱεροσολύμων. Αὐτὰ ἦταν τὰ Πατριαρχεῖα ποὺ ὑπῆρχαν, καὶ μετὰ ἔγινε ἡ πτῶσις τοῦ ἑνὸς ἀπὸ αὐτὰ τὸ 1054. Λέμε σχίσμα ἀλλὰ στὴν πραγματικότητα εἶναι αἵρεσις, εἶναι πτώση σὲ αἵρεση τοῦ Πατριαρχείου τῆς Ρώμης, τὸ ὁποῖο πλέον δὲν ὑπάρχει, δὲν ὑφίσταται, ἀλλὰ ἔχει, ὅπως εἴπαμε, ἐκπέσει ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, καὶ ὁ αἱρεσιάρχης ὁ πάπας καὶ ὅλοι αὐτοὶ ποὺ τὸν ἀκολούθησαν καὶ τὸν ἀκολουθοῦν.
Ἀλλὰ τώρα, ἤδη ἀνακινεῖται αὐτὸ τὸ θέμα. Καὶ εἴδαμε καὶ δημοσίευμα ἀπὸ μία Μητρόπολη Ἑλλαδική, τὴν Μητρόπολη τοῦ Πειραιᾶ, ἀπὸ τὸ Γραφεῖο Αἱρέσεων, ὅπου λέγει γιὰ αὐτὸ τὸ θέμα· μιλάει γιὰ αὐτὸ τὸ θέμα.
Ἑτοιμάζουν δηλαδή, νὰ μᾶς ποῦν ὅτι καὶ ὁ πάπας εἶναι πλέον τὸ Πατριαρχεῖο τὸ παλιό, τὸ καλό, καὶ νὰ ἑνωθοῦμε μὲ μία ἕνωση οὐνιτικοῦ τύπου. Δηλαδή, νὰ κρατήσουμε ἐμεῖς τὰ δόγματά μας, αὐτοὶ νὰ κρατήσουν τὰ δικά τους, καὶ ἔτσι γιὰ τὸ καλό, γιὰ τὴν καλὴ καὶ εἰρηνικὴ συνύπαρξη καὶ ἀγάπη, νὰ εἴμαστε ὅλοι ἕνα. Ἀλλὰ σὲ καμμιὰ περίπτωση αὐτὴ ἡ ἕνωση δὲν εἶναι εὐλογημένη ἀπὸ τὸν Θεό, ἀπὸ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, γιατὶ δὲν ὑπάρχει κοινὴ πίστη. Καὶ σὲ καμμιὰ περίπτωση δὲν ὑπάρχει μετοχὴ τοῦ Φωτὸς μὲ τὸ σκότος· τὸ πικρὸ μὲ τὸ γλυκό, τῆς αἵρεσης μὲ τὴν ἀλήθεια. Δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρξει ποτὲ αὐτὴ ἡ ἕνωσις. Ἄν βεβαίως, οἱ ἄνθρωποι αὐτοί, οἱ παπικοί, οἱ προτεστάντες, μετανοήσουν, ἐπιστρέψουν στὴν Ὀρθοδοξία, τότε βεβαίως, καὶ μόνο τότε, εὐχόμαστε νὰ γίνει αὐτό· τότε μόνο μπορεῖ νὰ γίνει ἡ ἕνωσις.
Νὰ τά ‘χουμε αὐτὰ ὑπόψη μας, γιατὶ τὸ 2025 εἶναι τὰ 1.700 χρόνια ἀπὸ τὴν Α’ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο τὸ 325, καὶ ἑτοιμάζονται γιορτὲς καὶ πανηγύρια. Καὶ θὰ προωθήσουν – ἄν δὲν τὴν ὁλοκληρώσουν- αὐτὴν τὴν ψευδοένωση, θὰ τὴν προωθήσουν πάρα πολὺ, καὶ ὅλες αὐτὲς οἱ προσπάθειες, οἱ συμπροσευχές, οἱ ἀλληλοασπασμοί, τὸ νὰ ἀποκαλοῦν τὸν πάπα «ἁγιότατο πάτερ»…
Πρόσφατα ἕνας ἀρχιεπίσκοπος Ὀρθόδοξος, τὸν ἀναγνώρισε ὡς προϊστάμενό του, οὔτε λίγο οὔτε πολύ, μὲ αὐτὰ ποὺ εἶπε ὅταν τὸν προσφώνησε. Ὅλα αὐτὰ εἶναι ἀκριβῶς, πολὺ ὕπουλα, πολὺ πονηρά, καὶ μᾶς δείχνουν τὶ ἑτοιμάζεται. Μέσα σὲ ὅλη αὐτὴ τὴν καταιγίδα τὴν πνευματικὴ ποὺ ζοῦμε, ἐμεῖς θὰ σταθοῦμε, μὲ τὴ Χἀρη τοῦ Θεοῦ, ἑδραῖοι καὶ ἀμετακίνητοι στὴν Πίστη ποὺ μᾶς περάσανε οἱ Ἅγιοι Πατέρες, καὶ σὲ καμμιὰ περίπτωση δὲν θὰ προδώσουμε τὴν Ὀρθοδοξία μας, τὴν ἀληθινὴ Πίστη, τὸ Φῶς ποὺ εἶναι ὁ Χριστός.
Ὁ Θεός, λοιπόν, νὰ μᾶς ἐλεήσει καὶ νὰ μᾶς ἐνισχύσει! Καὶ ἐμεῖς νὰ ἔχουμε αὐτὴν τὴν ἀπόφαση, μέχρι τέλους νὰ μείνουμε πιστοὶ σ’ Αὐτόν. Σὲ καμμία περίπτωση νὰ μὴν ὑποκύψουμε σ’ αὐτὰ ὅλα τὰ δολοφονικὰ σχέδια, καὶ σὲ καμμιὰ περίπτωση νὰ μὴν συμμετάσχουμε στοὺς φόνους ποὺ ἔχουν γίνει γιὰ νὰ φτιαχτοῦν αὐτὰ τὰ ἐμβόλια-διαβόλια. Φόνοι ἀθώων ἐμβρύων ἔχουν γίνει γιὰ νὰ κατασκευαστοῦν αὐτά, ὅπως οἱ ἴδιοι οἱ κατασκευαστὲς μᾶς τὸ λένε. Δὲν εἶναι συνομωσιολογία αὐτὸ ποὺ λέμε, καὶ ὁ καθένας μπορεῖ νὰ τὸ βρεῖ – ὑπάρχουν οἱ πηγὲς στὸ διαδίκτυο.
Νὰ ἔχουμε, λοιπόν, ὅλοι, τὴν δύναμη τοῦ Χριστοῦ μας καὶ νὰ περάσουμε καὶ τὸν ὑπόλοιπο χρόνο τῆς ζωῆς μας μὲ μετάνοια, καὶ νὰ ἀξιωθοῦμε τῆς σωτηρίας.
Τῷ δὲ Θεῷ ἡμῶν δόξα πάντοτε νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
Δι’ εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς. Ἀμήν.
Related Posts
0 Comments

No Comment.