Επικοινωνήστε μαζί μας στο εμαιλ: filoumenosgr@ hotmail.gr

Έλεγχος του νου

Για να κατανοήσουμε το θέμα πρέπει να θέσουμε ερωτήματα:

1. Υπάρχει καταρχήν προσπάθεια για τον έλεγχο του μυαλού
2. Ποιοι το επιχειρούν
3. Γιατί επιχειρείται αυτο
4. Πώς το επιχειρούν

Αυτα πρέπει να σκεφτούμε ώστε να καταλήξουμε σε ασφαλές και τεκμηριωμένο συμπέρασμα. Κατά την γνώμη μου όλα γίνονται βάση οργανωμένου σχεδίου, από την Νέα Τάξη, για να μας ελέγξουν, να μας πολτοποιήσουν το μυαλό ώστε να ότι κάνουμε να εξυπηρετεί τα συμφέροντα τους και τον δικό τους “Μεσσία” που δεν θα είναι άλλος από τον Αντίχριστο.

Καταρχήν…Έλεγχο του νου ονομάζουμε το σύνολο των διαδικασιών με τις οποίες ο τρόπος σκέψης, συμπεριφοράς και κοινωνικής δράσης ενός ατόμου ή ενός συνόλου ατόμων μεταβάλλεται και καθοδηγείται χωρίς τη γνώση και τη συγκατάθεση των ατόμων αυτών.

Πως επιτυγχάνεται όμως ο έλεγχος του νου;

α) Με τις κλασσικές μεθόδους της προπαγάνδας.
β) Με τη βοήθεια της προηγμένης τεχνολογίας, που οι φυσικές επιστήμες και η βιολογία προσφέρουν.

Γιατί επιχειρείται ο έλεγχος των μαζών;
Ο απόλυτος έλεγχος του πλανήτη έρχεται μόνο με τον έλεγχο των κα­τοίκων του.

Ποιοι επιχειρούν τον έλεγχο του νου;

Εκείνοι που προσπαθούν να επιβάλλουν τη νέα τάξη των πραγμάτων και την παγκόσμια δικτατορία. Εκείνοι δηλαδή που έχουν ανάγκη τον πα­γκόσμιο έλεγχο. Είναι ο ίδιοι που θέλουν να ελέγχουν και την παγκόσμια οικονομία. Είναι σαφές όμως ότι ο έλεγχος της παγκόσμιας οικονομίας είναι απλά μία μέθοδος υποδούλωσης του νου με το να δίνουν διαρκώς οικονομικής φύσης προβλήματα στους λαούς. Εκείνο που θέλουν είναι η υποδούλωση της θέλησης και η εξαφάνιση κάθε διάθεσης αγώνα για ε­λευθερία και δημοκρατία.

Όσο αφορά την «τεχνολογία του ελέγχου του νου» (mind control technology) θα δώσουμε τις βασικότερες γνωστές της εφαρμογές που εί­ναι:
1. Τα εμφυτεύσιμα βιοτσίπ
2. Το σύστημα H.A.A.R.P. και η γενικότερη χρήση μικροκυμάτων.
3. Οι από αέρος ψεκασμοί όλου του πλανήτη με συγκεκριμένες ουσίες και σωματίδια.

Για τα βιοτσίπ και το σύστημα H.A.A.R.P θα μιλήσουμε άλλη φορά, όλα μαζί δεν γίνεται. Όμως τα παρακάτω έχουν μεγάλη σημασία δώστε βάση και μείνετε με το στόμα ανοιχτό :

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΤΕΝΤΕΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

1) Πατέντα ΗΠΑ 4.717.3.43 – Μέθοδος αλλαγής ανθρώπινης συμπε­ριφοράς.
Μια μέθοδος αλλαγής του υποσυνείδητου, με σκοπό την αλλαγή της ανθρώπινης συμπεριφοράς χωρίς τις υπηρεσίες των ψυχοθεραπευτών. Αντί για ψυχοθεραπευτή ο άνθρωπος βλέπει ένα έργο και λαμβάνει τα μηνύματα υποσυνείδητα. Το πρόγραμμα όμως που προβάλλεται αλλάζει τον τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς υποσυνείδητα.

2) Πατέντα ΗΠΑ 5.270.800 – Γεννήτρια υποσυνείδητων μηνυμάτων.
Είναι ένας συνδυασμός υποσυνείδητων και συνειδητών μηνυμάτων από μηχάνημα, το οποίο χρησιμοποιείται με έναν δέκτη τηλεόρασης. Αυτή η γεννήτρια (μηχάνημα) εmτρέπει τον πλήρη έλεγχο των υποσυνείδητων μηνυμάτων. Ένας ανιχνευτή ς συγχρονισμού βίντεο (video synchronization detector) εmτρέπει το μηχάνημα παρουσίασης βίντεο να παράγει ένα σή­μα «μήνυμα» που να αντιστοιχεί στο εισερχόμενο κωδικοποιημένο μήνυ­ μα σε συνδυασμό με το εισερχόμενο τηλεοπτικό σήμα. Ένα βίντεο μίξερ διαλέγει ή το εισερχόμενο σήμα βίντεο ή το μήνυμα του βίντεο για προ­ βολή. Τα μηνύματα που παράγονται από την «γεwήτρια» μηνυμάτων εm­ λέγονται κατά βούληση από το χρήστη μέσω ενός υπολογιστή.

Επίσης υπάρχει η δυνατότητα εγγραφής πολλών μηνυμάτων που μπο­ ρούν να αποθηκευτούν και να προβληθούν κατά βούληση. Όλα τα μηνύ­ ματα είναι κωδικοποιημένα. Τα μηνύματα που έχουν στόχο το αριστερό μέρος του εγκεφάλου πα­ ρουσιάζονται ως κείμενο και τα μηνύματα που έχουν στόχο το δεξί χρη­σιμοποιούν τριών διαστάσεων γραφικά. Επίσης ο χρήστης μπορεί να κα­ θορίσει τον χρόνο προβολής τέτοιων υποσυνείδητων μηνυμάτων ανάλογα με τις ανάγκες που έχει να εκπληρώσει. Φανταστείτε αυτή τη μέθοδο να εφαρ­μόζεται σε παιδικά προγράμματα κινουμένων σχεδίων.

3) Πατέντα ΗΠΑ 5.123.899 – Μέθοδος και σύστημα για την αλλαγή συ­ νείδησης.
Είναι ένα σύστημα για την αλλαγή της κατάστασης της συνείδησης και περιλαμβάνει ταυτόχρονη χρήση διάφορων πολλαπλών ερεθισμάτων (ήχους και κύματα).

4) Πατέντα ΗΠΑ 4877027 – Ακουστικό σύστημα
Ήχος παράγεται στον εγκέφαλο ενός ανθρώπου με μικροκύματα συ­ χνότητος 100 megahertz μέχρι 10.000 megahertz. Ο κυματισμός αποτελεί­ ται από ξαφνικές αυξήσεις της συχνότητας που καθορίζει ο χρήστης. Κά­ θε εκπομπή (έκρηξη) αποτελείται από 10 ως 20 παλμού ς σφιχτά δεμένους μαζί. Το πλάτος της εκπομπής είναι 50-100 νανοδευτερόλεπτα. Η διάρκεια του παλμού είναι 10 νανοδευτερόλεπτα έως 1 δευτερόλε­πτο.

5) Πατέντα ΗΠΑ 6.011.991 – Σύστημα επικοινωνίας και μέθοδος που περιλαμβάνει την ανάλυση κυμάτων του εγκεφάλου.
Είναι ένα σύστημα με το οποίο μπορούν οι άνθρωποι να επικοινωνή­ σουν βάση της ανάλυσης των κυμάτων που παράγει ο εγκέφαλος. Η κυματική δραστηριότητα ενός εγκεφάλου καταγράφεται και στέλνε­ ται σε δορυφόρο. Εκεί συγκρίνεται με προ – αποθηκευμένες δραστηριό­ τητες του ανθρώπινου εγκεφάλου και βγαίνει ένα συμπέρασμα στο τι σκέφτεται εκείνη την στιγμή ο συγκεκριμένος άνθρωπος.

6) Πατέντα ΗΠΑ 4.858.612 – Ακουστική συσκευή
Μια συσκευή που αντικαθιστά την ακοή στα θηλαστικά, χρησιμο­ποιώντας τα μικροκύματα που περνάνε από ένα μικρόφωνο και αφού κω­ δικοποιηθούν γίνονται μικροκύματα και ερεθίζουν το τμήμα του εγκεφά­ λου, που είναι υπεύθυνο για την ακοή και έτσι ο εγκέφαλος αντιλαμβάνε­ ται τον αρχικό ήχο που κατέγραψε το μικρόφωνο.

7) Πατέντα ΗΠΑ 3.951.134 – Συσκευή και μέθοδος για παρακολού­θηση και αλλαγή κυμάτων του εγκεφάλου.
Συσκευή που μπορεί να παρακολουθεί τα εγκεφαλικά κύματα σε μα­ κρινή απόσταση και να εκπέμπει ηλεκτρομαγνητικά σήματα που αλλά­ ζουν την αρχική κατάσταση του εγκεφάλου. Η καινούρια κατάσταση μπορεί να παρακολουθείται από κομπιούτερ για το αν επέφερε το επιθυ­μητό αποτέλεσμα.

8] Πατέντα ΗΠΑ 5.159.703 – Σύστημα αθόρυβης επιρροής υποσυνει­δήτου
Ένα αθόρυβο επικοινωνιακό σύστημα που χρησιμοποιεί ακουστικές συχνότητες πολύ χαμηλές ή θψηλές για να επηρεάσει το υποσυνείδητο του ανθρώπου. Συνήθως χρησιμοποιούνται ηχεία ή ακουστικά για την με­ταφορά του μηνύματος.

9) Πατέντα ΗΠΑ 562967F – Συσκευή και μέθοδος για παρακολούθη­ ση της ανθρώπινης ψυχικής κατάστασης.

 

http://rudy2.wordpress.com/e-%ce%ad%ce%bb%ce%b5%ce%b3%cf%87%ce%bf-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bd%ce%bf%cf%85/

Related Posts
0 Comments

No Comment.