Επικοινωνήστε μαζί μας στο εμαιλ: filoumenosgr@ hotmail.gr

Μην θυσιάζεις την ελευθερία σου για να έχεις επίπλαστη ειρήνη

Υπάρχει μία άποψη την οποία καταθέτει ο Πλάτωνας στο βιβλίο του “Πολιτικός”, το οποίο ασχολείται γενικώς μ την οργάνωση της πολιτείας. Εκεί λοιπόν αναφέρει ότι υπάρχει ένα “πάθος ανυπόφορο και τρομερό”. Είναι εκείνο το πάθος κατά το οποίο οι πολίτες προκειμένου να διατηρήσουν την πλασματική ειρήνη τους καταντάνε να χάνουν την αξιοπρέπεια τους και να γίνονται εν τέλει δούλοι.

 
Ξένος.
Αυτή λοιπόν η διαφορά τούτων των ειδών είναι βεβαίως μία παιδική
άσκησις. Εις τα σπουδαία όμως ζητήματα καταντά να γίνη η χειροτέρα
ασθένεια διά μίαν πόλιν.
Νέος Σωκράτης.
Ποία εννοείς λοιπόν;
Ξένος.
Φυσικά εννοώ όλην την προπαίδευσιν διά την ζωήν. Διότι βεβαίως άλλοι
μεν είναι υπερβολικά αξιοπρεπείς και είναι πρόθυμοι να ζουν πάντοτε
ήσυχα
, και όσον εξαρτάται από αυτούς φροντίζουν μόνον διά τας ιδικάς
των υποθέσεις, διότι και μέσα εις τον τόπον των φέρονται κατ’ αυτόν
τον τρόπον προς όλους, και απέναντι των εξωτερικών πολιτειών είναι
επίσης πρόθυμοι με πάσαν θυσίαν να έχουν ειρήνην. Και λοιπόν εξ
αιτίας αυτής της μεγάλης κλίσεως η οποία είναι υπέρ το δέον
υπερβολική, όταν ζουν κατά την προαίρεσίν των, και οι ίδιοι γίνονται
απόλεμοι
χωρίς να το καταλάβουν και τους νέους τους διαθέτουν κατά
τον ίδιον τρόπον, και κάθε στιγμήν είναι εις την διάθεσιν των εχθρών των, και δι’ αυτό εις ολίγα έτη και οι ίδιοι και τα παιδιά των και
όλη η πόλις από ελεύθεροι γίνονται πολλάκις δούλοι χωρίς να το
καταλάβουν.

Νέος Σωκράτης.
Είπες ένα πάθος ανυπόφορον και τρομερόν.
Ξένος.
Αλλά πάλιν τι γίνονται όσοι έχουν κλίσιν περισσοτέραν προς την
ανδρείαν; Άραγε δεν προδιαθέτουν τας πόλεις των πάντοτε προς κάποιον
πόλεμον, και ένεκα της υπερβολικής επιθυμίας της τοιαύτης ζωής
καταντούν να γίνουν εχθροί με πολλούς και δυνατούς, και ή τας
καταστρέφουν ολότελα, ή τας κάμνουν υποδούλους και υποτελείς εις τους
εχθρούς των τας ιδικάς των πατρίδας;
Νέος Σωκράτης.
Αυτό είναι αληθές

Φυσικά ο Πλάτωνας εδώ αναφέρει ότι υπάρχει και το ανάποδο, δηλαδή η υπερβολική ανδρεία, η οποία εκθέτει τους ανθρώπους να είναι συνεχώς εχθρικοί κάτι που επίσης είναι ανεπιθύμητο.

Σκοπός του θέματος είναι να φανεί ότι η “πλαστή ειρήνη” και μάλιστα “πάση θυσία” μπορεί να έχει κακές συνέπειες έως και υποδούλωση των πολιτών.

– κατά τον Πλάτωνα πάντα.

 

Laptonas

 

– See more at: http://www.filoumenos.com/forum/viewtopic.php?f=44&t=16529#sthash.7SxVNwO8.dpuf

Related Posts
0 Comments

No Comment.