Επικοινωνήστε μαζί μας στο εμαιλ: filoumenosgr@ hotmail.gr

H δολοφονία (;) Παπάγου & το ξεπούληµα της Κύπρου

 

Στις 4 Οκτωβρίου του 1955 ο στρατάρχης Αλέξανδρος Παπάγος απεβίωσε. Ο θάνατός του συνέπεσε,
όχι τυχαία, µε την έναρξη του αγώνα της ΕΟΚΑ για την Ένωση της Κύπρου µε τη µητέρα πατρίδα και
άνοιξε το δρόµο για την άνοδο των «ρεαλιστών» στο τιµόνι της χώρας, οι οποίοι δεν δίστασαν να ξε-
πουλήσουν τον κυπριακό αγώνα, υπακούοντας στις εντολές ξένων κέντρων εξουσίας, µε αντάλλαγµα
τον πρωθυπουργικό θώκο.

 

Ο στρατάρχης Αλέξανδρος Παπάγος απεβίωσε
στις 23.30 της 4ης Οκτωβρίου του 1955, ύ-
στερα από «ακατάσχετη αιµορραγία» που υ-
πέστη στις 22.30. Ο Παπάγος ασθένησε τον
∆εκέµβριο του 1954, όταν δηλαδή ο Μακά-
ριος έθετε το Κυπριακό στην ολοµέλεια των Ηνωµένων
Εθνών, στη Νέα Υόρκη! Ο Παπάγος τελικά έφυγε από
καρδιακή ανεπάρκεια (!) σύµφωνα µε το επίσηµο ανα-
κοινωθέν του γιατρού και βουλευτή Μεσσηνίας Νικό-
λαου Μπόµπολα (!) που τον εξέτασε. Ο συγγενής του
Νικόλαου, ο γνωστός Γιώργος Μπόµπολας, το 1954 κέρ-
δισε το πρώτο του συµβόλαιο για την εκτέλεση δηµοσί-
ου έργου, όταν υπουργός ∆ηµοσίων Έργων ήταν ο Κ.
Καραµανλής!

 

Ο θάνατος Παπάγου & η άνοδος Καραµανλή

Οι ελληνικές κυβερνήσεις πριν από τον Παπάγο δεν
αποτόλµησαν να διεκδικήσουν την Κύπρο. Μόνο το
1941 ο τότε βασιλιάς Γεώργιος είχε ζητήσει από τους
Βρετανούς την παραχώρηση της Κύπρου, αλλά χωρίς α-
ποτέλεσµα.

 

Η κυβέρνηση Πλαστήρα επίσης δεν ανακί-
νησε το Κυπριακό, υποκύπτοντας στις πιέσεις που της
ασκήθηκαν. Στην Ελλάδα οι εκλογές της 16ης Νοεµβρί-
ου του 1952 έφεραν στην εξουσία τον Ελληνικό Συνα-
γερµό του Παπάγου, ο οποίος πέτυχε µεγάλη νίκη, και
χάρη στο εκλογικό σύστηµα έλαβε 240 έδρες στη Βου-
λή.

 

Ο Παπάγος όµως διέπραξε ένα µοιραίο για τα ζωή
του λάθος. Αντίθετα µε τους προκατόχους του, όχι µό-
νο στήριξε τους Κυπρίους αλλά ουσιαστικά ενίσχυσε και
την απόφασή τους για ένοπλο αγώνα από την ΕΟΚΑ, α-
φού πρώτα (22 ∆εκεµβρίου 1952) επιχείρησε να συν-
διαλεχθεί µε τους Βρετανούς χωρίς επιτυχία. Έφερε µά-
λιστα το Κυπριακό στον ΟΗΕ (16 Σεπτεµβρίου 1954). Η
κίνησή του αυτή φυσικά τον έφερε σε σύγκρουση µε
τους Βρετανούς και τους Αµερικανούς.

 

Την 1η Απριλίου του 1955 η ΕΟΚΑ άρχισε τον αγώνα
µε µια σειρά βοµβιστικών επιθέσεων κατά βρετανικών
στόχων. Με έκπληξη όµως ο Γρίβας άκουσε, το ίδιο βρά-
δυ, από το ελληνικό –κρατικό τότε– ραδιόφωνο να κά-
νει λόγο για «τροµοκρατικές επιθέσεις» στην Κύπρο!

 

Ο Γρίβας σε επιστολή του προς τον Μακάριο ανέφερε: «Εί-
µαι υποχρεωµένος να επανέλθω επί του ζητήµατος του
περιεχοµένου των εκποµπών της “Φωνής της Πατρίδος”
(σ.σ. εκποµπή του ραδιοφωνικού σταθµού Αθηνών). Η
σηµερινή εκποµπή ήτο χειροτέρα της χθες. Έφθασε µά-
λιστα στο σηµείο να είπη ότι η Ελευθερία δεν αποκτάται
µε τροµοκρατίαν, όπως ο Γκάντι δεν επέτυχε την απε-
λευθέρωσιν των Ινδιών µε τοιαύτα µέσα. Οι παρακολου-
θήσαντες µετ’ εµού έµειναν απολιθωµένοι και διηρωτώ-
ντο εάν έπρεπε να συνεχίσουν τον αγώνα»!

Εξάλλου οι «σύµµαχοί» µας θυµήθηκαν το από τότε α-
ντίπαλο δέος, την Τουρκία. Στις 6 Σεπτεµβρίου του 1955
ο τουρκικός όχλος εξαπέλυσε ένα άνευ προηγουµένου
πογκρόµ κατά των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης. Η
Ελλάδα δεν αντέδρασε, αφού ο Παπάγος αιφνιδίως αρ-
ρώστησε και στις 4 Οκτωβρίου του 1955 πέθανε. Αναφέ-
ρει ο Ριζοσπάστης: «Την 4 Οκτώβρη 1955 ο Παπάγος πέ-
θανε. Για τις συνθήκες του θανάτου του γράφτηκαν πολλά.
∆ιατυπώθηκαν στον Τύπο και υποθέσεις, ότι ίσως να δο-
λοφονήθηκε από τους Εγγλέζους, λόγω διαφωνιών του ως
προς την πολιτική της Μ. Βρετανίας στο Κυπριακό. Ο Πα-
πάγος είχε ταχθεί υπέρ της προσφυγής στον ΟΗΕ για την
Κύπρο, την οποία πραγµατοποίησε, γεγονός που έβρισκε
αντίθετη τη Μ. Βρετανία. Ωστόσο, συγκεκριµένα στοιχεία
δεν είδαν το φως της δηµοσιότητας».

 

Οι σχέσεις Παπάγου-
Βρετανών ήταν τεταµένες από το 1941 και, όπως και ο
Μεταξάς, ο στρατάρχης κατάφερε να γίνει πολύ ενοχλη-
τικός στη Βρετανία, που ακόµα τότε επιχειρούσε να εµ-
φανιστεί ως µεγάλη δύναµη στη Μεσόγειο –επιχειρώντας
το 1956 και την επίθεση στο Σουέζ.

Το Μνηµόνιο του ξεπουλήµατος

Ο θάνατος του Παπάγου, την ώρα ακριβώς που αγώνας
της ΕΟΚΑ ξεκινούσε και η Ελλάδα έπρεπε να τον στηρί-
ξει στα διεθνή φόρουµ, είχε σοβαρές επιπτώσεις στο µέ-
γιστο αυτό εθνικό θέµα. Σε πολιτικό επίσης επίπεδο, έκ-
πληξη προκάλεσε η επιλογή του βασιλιά Παύλου να δώ-
σει εντολή σχηµατισµού κυβέρνησης όχι στους αντι-
προέδρους της κυβέρνησης –Στ. Στεφανόπουλο και Π.
Κανελλόπουλο– αλλά σε έναν δεύτερης σειράς στέλεχος
της κυβέρνησης, τον υπουργό ∆ηµοσίων Έργων Κων-
σταντίνο Καραµανλή, έναν άσηµο δικηγόρο από την Α΄
Σερρών, µε µηδενική αντιστασιακή δράση στην Κατοχή,
ο οποίος επικαλούµενος πρόβληµα βαρηκοΐας δεν είχε
πολεµήσει ούτε το 1940-1941.

 

Οι Βρετανοί είχαν προηγουµένως πλησιάσει τον Στε-
φανόπουλο, επιχειρώντας να εκβιάσουν µια ευνοϊκή για
αυτούς στάση του στο Κυπριακό, µετά το θάνατο του Πα-
πάγου. Αυτό συνέβη στις 5 Σεπτεµβρίου του 1955. Οι
Βρετανοί προφανώς γνώριζαν ότι ο Παπάγος δεν θα
ζούσε πολύ ακόµα!

 

http://www.defence-point.gr/news/media/pdf/ST22_PAPAGOS.pdf.

Related Posts
0 Comments

No Comment.