Επικοινωνήστε μαζί μας στο εμαιλ: filoumenosgr@ hotmail.gr

Ὁ τρίτος βάτραχος

Ὁ σατανᾶς ἁλωνίζει τὸν κόσμο. Πάντοτε τὸ ἔκανε. Στὶς μέρες μας περισσότερο. Γιατί; Διότι οἱ μέρες μας εἶναι περίοδος ἀποστασίας, διάστημα προετοιμασίας τοῦ ἐρχομοῦ τοῦ Ἀντιχρίστου.
Τὸ ἱερὸ βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως μᾶς πληροφορεῖ ὅτι κατὰ τὴν περίοδο τῆς κυριαρχίας τοῦ Ἀντιχρίστου στὸν κόσμο θὰ δρᾶ τὸ κακὸ μὲ τὴ μορφὴ σατανικῆς τριάδας, τὴν ὁποία θὰ συνιστοῦν: ὁ σατανᾶς, ὁ ἀντίχριστος καὶ ὁ ψευδοπροφήτης. Ὁ σατανᾶς, ὁ ἀρχηγὸς τῶν ἀποστατημένων ἀγγέλων. Ὁ ἀντίχριστος, τὸ κατεξοχὴν ὄργανο τοῦ σατανᾶ, ποὺ θὰ ἐπιβάλει ἐπὶ 3,5 χρόνια παγκόσμια σατανικὴ αὐτοκρατορία στὴ γῆ. Καὶ ὁ ψευδοπροφήτης, ὁ θρησκευτικὸς ἀρχηγὸς τῆς ἐποχῆς τοῦ ἀντιχρίστου, ποὺ θὰ παρακινεῖ καὶ θὰ πείθει τοὺς λαοὺς νὰ δεχθοῦν ὡς Χριστὸ τὸν ἀντίχριστο.
Αὐτὴ ἡ σατανικὴ τριάδα ἐμφανίζεται νὰ δρᾶ ἀπὸ κοινοῦ στὸ 13ο κεφάλαιο τῆς Ἀποκαλύψεως. Κατόπιν τὴ συναν τοῦμε ξανὰ στὸ 16ο κεφάλαιο, ὅπου ἡ δράση της παρουσιάζεται μὲ μιὰ παράδοξη εἰκόνα. Μᾶς πληροφορεῖ δηλαδὴ ὁ ἱερὸς Εὐαγγελιστὴς ὅτι εἶδε νὰ βγαίνουν ἀπὸ τὸ στόμα τῶν τριῶν ἀντίθεων συμμάχων «τρία πνεύματα ἀκάθαρτα, ὡς βάτραχοι» (Ἀποκ. ις΄ 13).

Τὸ κατεξοχὴν χαρακτηριστικὸ τῆς δράσεως τοῦ καθενὸς συμβολίζεται μὲ ἕνα ἀπὸ τὰ θεωρούμενα ἀκάθαρτα ἀηδιαστικὰ αὐτὰ ζῶα, τοὺς βατράχους. Γιατί ἄραγε; Νεότεροι ἑρμηνευτὲς τοῦ βιβλίου τῆς Ἀποκαλύψεως ἀποδίδουν στὸν σατανᾶ τὸ πνεῦμα τῆς ψευδοεπιστήμης ποὺ ἀπομακρύνει τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὸν Θεό· στὸν ἀντίχριστο τὸ πνεῦμα τῆς παραπληροφορήσεως καὶ προπαγάνδας ποὺ ἐξαπατᾶ τοὺς λαοὺς τῆς γῆς· καὶ στὸν ψευδοπροφήτη τὸ πνεῦμα τῆς ψευδοθρησκείας.

Σκοπὸς τῶν ἐνεργειῶν τῆς σατανικῆς τριάδας εἶναι νὰ παραπλανήσει τοὺς κυβερνῆτες τῶν λαῶν τῆς γῆς, ὥστε νὰ ἀποστατήσουν ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ νὰ στραφοῦν ἐναντίον Του, ἐναντίον δηλαδὴ τῆς Ἐκκλησίας Του, μὲ πόλεμο φοβερὸ ποὺ ὀνομάζεται Ἁρμαγεδών. Ἂν καὶ ὁ ἀντίχριστος καὶ ὁ ψευδοπροφήτης δὲν ἔ χουν ἐμφανιστεῖ ἀκόμη, δὲν εἶναι παράδοξο ὅτι τὰ ἀκάθαρτα πνεύματα, μὲ τὴ σημασία ποὺ περιγράψαμε παραπάνω, ἤδη ἐνεργοῦν στὸν κόσμο. Καὶ ψευδοεπιστήμη καλλιεργεῖται, μὲ ποικίλες θεωρίες ποὺ ἐπιχειροῦν νὰ ἑρμηνεύσουν τὸν κόσμο χωρὶς τὴν παρουσία τοῦ Θεοῦ. Καὶ ἡ προπαγάνδα καὶ παραπληροφόρηση ἔχει γίνει ὁλόκληρη ἐπιστήμη ποὺ παραπλανᾶ καθημερινὰ τοὺς λαοὺς τῆς γῆς. Τέλος καὶ ἡ ψευδοθρησκεία ἐξαπλώνεται ταχύτατα σὲ ὅλα τὰ ἔθνη.
Σ’ αὐτὸ τὸ τελευταῖο πνεῦμα τῆς ψευδοθρησκείας θὰ ἐπιμείνουμε στὴ συνέχεια περισσότερο· γι’ αὐτὸ ἄλλωστε ἐπιγράψαμε τὸ κείμενο τοῦτο μὲ τὸν τίτλο: «ὁ τρίτος βάτραχος».
Τί ἐννοοῦμε λοιπόν, ὅταν λέμε ψευδοθρησκεία;

Ἐννοοῦμε αὐτὸ τὸ φαινόμενο ποὺ συνήθως περιγράφεται μὲ τὸν ὅρο Πανθρησκεία καὶ βρίσκεται σήμερα σὲ πλήρη ἐξέλιξη. Σύμφωνα μὲ τὸ νόημα αὐτοῦ τοῦ ὅρου θὰ πρέπει κάποτε ὅλοι οἱ λαοὶ νὰ ἀποκτήσουν μία, τὴν ἴδια ὅλοι θρησκεία. Διότι, λένε, ὅλες οἱ θρησκεῖες τὸν ἴδιο σκοπὸ ὑπηρετοῦν. Ἡ καθεμιά τους εἶναι διαφορετικὸς μὲν δρόμος, δρόμος ὅμως σωστὸς ποὺ ὁδηγεῖ στὸν ἴδιο Θεό. Ὅλες οἱ θρησκεῖες εἶναι σωστές. Ἡ μόνη διαφορά τους εἶναι ὅτι ὁδηγοῦν στὸν ἴδιο σκοπὸ ἀπὸ διαφορετικὸ δρόμο ἡ καθεμιά. Συνεπῶς εἶναι παράλογο νὰ ἀποτελοῦν αἰτία χωρισμοῦ τῶν ἀνθρώπων καὶ νὰ δημιουργοῦν μίση καὶ θρησκευτικοὺς πολέμους. Ἂς ἀναγνωρίσουμε ὅλοι ὅλες τὶς θρησκεῖες ὡς σωστὲς καὶ ἂς δημιουργηθεῖ μία Πανθρησκεία ποὺ θὰ μᾶς ἑνώνει μπροστὰ στὸν κοινό μας πατέρα, τὸν Θεό.
Οἱ ἰδέες αὐτὲς ἀρχικὰ διαδόθηκαν στὸν δυτικὸ κόσμο ἀπὸ τοὺς γκουροὺ τοῦ Ἰνδουϊσμοῦ, ὁ ὁποῖος πραγματικὰ τέτοιες ἀντιλήψεις ἔχει. Ἔλεγε π.χ. πρὶν πάνω ἀπὸ ἕναν αἰώνα ὁ Σουάμι Βιβεκανάντα στὴν Ἀμερικὴ ὅπου εἶχε πάει: «Ἂν μιὰ θρησκεία εἶναι ἀληθινή, τότε καὶ ὅλες οἱ ἄλλες εἶναι ἀληθινές… Ἐμεῖς οἱ Ἰνδουϊστὲς ὄχι ἁπλῶς ἀνεχόμαστε, ἀλλὰ ἑνωνόμαστε μὲ κάθε θρησκεία, προσευχόμενοι στὸ τζαμὶ τοῦ μωαμεθανοῦ, λατρεύοντας μπροστὰ στὴ φωτιὰ τοῦ Ζωροάστρη καὶ γονατίζοντας στὸ σταυρὸ τοῦ Χριστιανοῦ». Σήμερα ἡ ἰδέα αὐτὴ ἔχει διεισδύσει ἐπικίνδυνα μέσα σὲ ὅλο τὸν χριστιανικὸ κόσμο.
Δὲν χρειάζεται νὰ σημειώσουμε πὼς ὅλες αὐτὲς οἱ κατὰ καιροὺς διοργανούμενες διαθρησκειακὲς συναντήσεις καὶ μάλιστα οἱ μὲ πρωτοβουλία τοῦ Πάπα συμπροσευχὲς στὴν Ἀσίζη ὅλων τῶν ἀρχηγῶν τῶν διαφόρων θρησκειῶν ὑπηρετοῦν καὶ καλλιεργοῦν αὐτὴ τὴ δαιμονικὴ ἀντίληψη. Πρόκειται γιὰ ἀντίληψη σατανικὴ ποὺ ἐξισώνει τὴν ἀλήθεια μὲ τὸ ψέμα, ἀναμειγνύει τὴ γνησιότητα μὲ τὴν ἀπάτη καὶ συγχέει τὸ φῶς μὲ τὸ σκοτάδι. Τελευταῖα στὴν πατρίδα μας, ὅπως καὶ ἄλλοτε ἔχουμε γράψει, τὸ πνεῦμα αὐτὸ ἐπιχειρεῖται νὰ εἰσχωρήσει καὶ στὴ διδασκαλία τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν στὰ σχολεῖα, ἀκόμη καὶ στὸ Δημοτικό.
Εἶναι φανερὸ πὼς βρισκόμαστε σὲ καιροὺς ἀποστασίας καὶ βαδίζουμε πρὸς τὴν ὥρα τῆς μεγάλης ἀναμετρήσεως. Συνεπῶς οἱ πιστοὶ ὀφείλουμε νὰ μένουμε ἀνεπηρέαστοι καὶ ἀσυμβίβαστοι. Ἡ ἀλήθεια ὑπάρχει μόνο μέσα στὴν Ἐκκλησία, τὴν Ὀρθοδοξία μας. Ποιὰ σχέση μπορεῖ νὰ ἔχει τὸ φῶς μὲ τὸ σκοτάδι, ἡ ἀλήθεια μὲ τὸ ψέμα, ὁ Χριστὸς μὲ τὸν σατανᾶ; Μὴν ἐπηρεαζόμαστε ἂν ἀκοῦμε ὅτι τέτοιες ἰδέες προβάλλονται καὶ ἀπὸ ἐπιφανὴ ἐκκλησιαστικὰ πρόσωπα.
Στὴν Ἑλλάδα ὁ ἀηδὴς τῆς πανθρησκείας τρίτος βάτραχος ἂς μὴ βρεῖ βοῦρκο νὰ κακοφωνήσει τὸ φριχτὸ καὶ παράφωνο κόασμά του.

πηγή http://thriskeftika.blogspot.com/2013/02/blog-post_8506.html

Related Posts
0 Comments

No Comment.