Επικοινωνήστε μαζί μας στο εμαιλ: filoumenosgr@ hotmail.gr

Ἕνα, κάπως «περίεργον» ἐρωτηματολόγιον, ποὺ διανέμεται στὰ σχολεῖα μας καὶ εἶναι …ὑποχρεωτικό!

Μὲ εἰδοποίησε ἡ Χλόη γιὰ αὐτό, τὴν ὁποίαν εἰδοποίησε φίλος της γονέας.
Ἕνα ἐρωτηματολόγιον ποὺ ΔΙΕΤΑΧΘῌ (ναί, καλὰ διαβάσατε, διετάχθῃ παρακαλῶ!!!) ἐχθὲς ἐκ τοῦ διευθυντοῦ κάποιου σχολείου νὰ συμπληρωθῇ καὶ νὰ ἐπιστραφῇ σήμερα.  
Ἕνα ἐρωτηματολόγιον ποὺ ἔχει σὰν τίτλο τὴν πολὺ ἀθώα διατύπωσι:

Διατροφή, φυσικὴ δραστηριότητα καὶ ὑγεία στὴν παιδικὴ καὶ ἐφηβικὴ ἡλικία.

 Φαίνεται πολὺ ἀθῶο, μὲ μίαν πρώτη ματιά. 
Γιὰ κάθε ἐνδεχόμενον πάντως ἐπισκέφθηκα τὴν σελίδα τοῦ ΔΙΑΥΓΕΙΑ καὶ τὸ βρῆκα ἐδῶ

,

μὲ λίγο ἀλλαγμένο τίτλο:

 Σχετικὰ μὲ ἀπασχόλησι τακτικοῦ προσωπικοῦ γιᾶ τὶς ἀνάγκες τῆς ὀριζόντιας πράξης «Ἐθνικὸ Σχέδιο Δράσης γιὰ τὴν Δημόσια Ὑγεία: Ἀποτύπωση, Πρόληψη καὶ Ἀντιμετώπιση τῆς Παιδικῆς Παχυσαρκίας – Δράσεις γιὰ τὴν ἄσκηση».

 Ὅλα θὰ ἦταν θαυμάσια, ἐὰν δὲν ἔβλεπα τὸ ΕΣΠΑ ἀφ’ ἑνός, μίαν λίστα 18 νοματαίων ποὺ συμφωνοῦν παμψηφεῖ γιὰ τὴν λειτουργία αὐτοῦ τοῦ χρηματοδοτουμένου προγράμματος μὲ 65.000 εὐρόπουλα(!!!) κι ἐὰν δὲν ἐρευνοῦσαν τὸ θέμα τῆς …παιδικῆς παχυσαρκίας, εἰδικῶς τώρα, ποὺ μᾶλλον ὁδεύουμε γιὰ παιδικὸ ὑποσιτισμό!!!! (Ἐδῶ μπορεῖτε νὰ διαβάσετε ὅλα τὰ σχετικὰ ἔγγραφα.)  Κριτήριον ἐπιλογῆς τὸ χαμηλὸν κόστος!!!
Ἄς πιάσουμε ἀρχικῶς τὴν λίστα τῶν «παμψηφεῖ συμφωνούντων» γιὰ τὴν ἔγκρισι τῆς δαπάνης.
Εἴπαμε 18!!! Ἀπὸ τοὺς 18 αὐτοὺς νοματαίους ὅμως οἱ 14 δὲν εἶναι ἰατροὶ ἤ ψυχολόγοι ἤ τέλος πάντων κάτι σχετικὸ μὲ τὴν ὑγεία τῶν παιδιῶν. Εἶναι  λογιστές, διευθυντὲς προμηθειῶν,  οἰκονομικοὶ παράγοντες… Ἀλλὰ ἰατροὶ δὲν εἶναι!!!!
Κι αὐτὸ εἶναι κάπως …«περίεργον»! Δῆλα δὴ γιὰ ἔνα θέμα ποὺ ἀφορᾷ ὑγεία παιδιῶν, ἀποφασίζουν οἰκονομικοὶ παράγοντες. Καί δέν εἶναι νά ἀναρωτιόμαστε;
 Ἕνα ἀκόμη «περίεργον» αὐτοῦ τοῦ ἐρωτηματολογίου εἶναι ἡ συγχρηματοδότησις ἐκ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐνώσεως, ποὺ ἐν ᾦ μᾶς ἔχει ἀλλάξει τὰ φῶτα στὶς δανειακὲς συμβάσεις, τώρα κόπτεται γιὰ τὸ ἐὰν τὰ παιδάκια μας τρῶνε τὸ φαγητό τους…
Ἀλλὰ ἄς τὸ παρακάμψουμε κι αὐτό, παραμένοντας στὸ ἐρωτηματολόγιον.  
 Ξεκινᾶ λοιπὸν μὲ τυπικὲς ἐρωτήσεις, σχετικὰ μὲ ὕψη, βάρη, τόπους γεννήσεως, καταγωγὴ γονέων, καὶ φθάνουμε στὴν 3η σελίδα ὅπου τίθεται ἐρώτημα γιὰ τὸ ἐκπαιδευτικὸ ἐπίπεδον τῆς μητέρας, τοῦ πατέρα, τὸ ἐὰν διαμένουν τὰ παιδιὰ σὲ ἰδιόκτητο σπίτι ἤ ὄχι καὶ τὸ ἐὰν οἱ γονεῖς ἐργάζονται ἤ ὄχι. 
Τὸ ἐνδιαφέρον ἐδῶ εἶναι σὲ δύο σημεῖα.
1ον. τετραγωγικὰ σπιτιοῦ!!!! (:;;;)
2ον. πόσα ἰδιόκτητα αὐτοκίνητα ὑπάρχουν στὴν οἰκογένεια!!! (;;;)
Ἀλήθεια, γιατί τό ἐάν ἔχῃ ἤ ὄχι κάποια οἰκογένεια περισσότερα ἀπό ἕνα αὐτοκίνητα, θά τῆς προκύψῃ παιδί παχύσαρκο ἤ ὄχι; Καί ποιόν ῥόλο ἀκριβῶς παίζουν στήν παιδική παχυσαρκία τά τετραγωνικά μία οἰκίας; Γιατί δέν τίθεται ἐρώτημα γιά διαμονή σέ αὐτοκίνητο, σέ παγκάκι ἤ σέ γέφυρα;
Ἐξ ἴσου ἐνδιαφέρουσα φυσικὰ εἶναι καὶ ἡ τελευταία ἐρώτησις. α.  «Πόσο σίγουρη(ος) αἰσθάνεστε ὅτι τὸ ἐπάγγελμά σας θὰ σᾶς ἐξασφαλίσῃ ἀρκετὰ εἰσοδήματα γιὰ νὰ μπορεῖτε νὰ συντηρεῖτε τὴν οἰκογένειά σας γιὰ τὰ ἐπόμενα χρόνια.» καὶ β. «Πόση ἱκανοποίησι παίρνετε ἀπό τό ἐπάγγελμα πού κάνετε;»


Χμμμ… 
Ἀντιλαμβάνομαι πὼς μία μητέρα, ἤ ἀκόμη κι ἔνας πατέρας, ποὺ ἐργάζονται πολλὲς ὥρες, ἐὰν φυσικὰ ἐργάζονται, ἀπουσιάζουν ἀπὸ τὶς ζωὲς τῶν παιδιῶν τους καὶ κατ’ ἐπέκτασιν γιὰ αὐτὸν τὸν χρόνο τὴν ἐπίβλεψι τὴν ἔχει ἄλλος, στὸν τομέα τῆς διατροφῆς τῶν παιδιῶν. 
Ἐπίσης ἀντιλαμβάνομαι πὼς ἕνας γονέας ποὺ δὲν ἀγαπᾶ τὴν ἐργασία του, πολὺ πιθανὸν νὰ συμπεριφερθῇ περίεργα ἔως καὶ βίαια, κάποιες φορές, σὲ πολλὲς ἀπὸ τὶς συναναστροφές του. Ἄν τὲ νὰ δεκτῶ πὼς κάτι τέτοιο θὰ ἔχῃ κι ἐπιπτώσεις στὴν παχυσαρκία τῶν παιδιῶν. Ὅμως, ἀπό τήν παιδική παχυσαρκία γιατί περάσαμε, καί μάλλιστα ἀπό τήν τρίτη σελίδα, σέ ἔρευνα τῆς ψυχολογικῆς καταστάσεως τῶν γονέων;

Ἀκολουθοῦν ἐρωτήματα ποὺ ἔχουν νὰ κάνουν μὲ γευστικὲς προτιμήσεις καὶ διατροφικὲς συνήθειες τῶν παιδιῶν, καὶ ποὺ πράγματι σχετίζονται μὲ τὴν παιδικὴ παχυσαρκία. Ἐπίσης ἐρωτήσεις σχετικὲς μὲ τὴν συχνότητα τῶν γευμάτων. Πρωϊνό, δεκατιανό, μεσημεριανό, ἀπογευματινό, βραδινό….  Ἄλλες ἐρωτήσεις ποὺ ἀφοροῦν στὸ ἐὰν σιτίζονται ἐκτὸς τοῦ οἴκου τους τὰ παιδιά, καὶ πόσο συχνά… 
Σὲ αὐτὸ τὸ τμῆμα του τὸ ἐρωτηματολόγιον παραμένει στὰ ὅσα τὸ ἀφοροῦν.
Στὴν σελίδα 14 ὅμως ξεκινᾶ κάτι πάρα πολὺ «περίεργο» γιὰ ἐρωτηματολόγιον ποὺ ἀφορᾷ στὴν παχυσαρκία.
Οἱ πέντε ἀπὸ τὶς ἕξι ἐρωτήσεις ἀφοροῦν στὸν …ὑποσιτισμό!

Καὶ ἀκόμη παρακάτω,  μετὰ τὴν 16η σελίδα, ξεκινοῦν πάλι κάτι «περίεργα»…. 
Ἔχει τό παιδί μας ἔντονη ἀθλητική δραστηριότητα; Παίζει τό παιδί μας στήν γειτονιά; Μήπως ἡ ἐγκληματικότης εἶναι αὐξημένη; 


 Στὴν σελίδα 19 πάλι ἀρχίζουν κάτι σχετικά-ἄσχετα. 
Πῶς ἔγινε ἡ σύλληψις τοῦ παιδιοῦ; Φυσιολογικά ἤ μέ ἐξωτερική γονιμοποίησι;  Γεννήθηκε μέ καισαρική ἤ φυσιολογικά; Κάπνιζε ἡ μητέρα ἤ ὄχι; Ποιό τό βάρος τῆς μητέρας πρό τῆς συλλήψεως; Κι ἄλλα ἐνδιαφέροντα, μᾶλλον στατιστικὰ περισσότερο. Πολὺ πιθανὸν νὰ ἔχουν κάποιαν σχέσι, ἀλλὰ σίγουρα δὲν εἶναι οἱ βάσεις γιὰ τὴν παιδικὴ παχυσαρκία.
Διότι σήμερα πάσχουμε ἀπὸ ὑποσιτισμό, ὄχι παχυσαρκία. (Κουραστικὴ γίνομαι, ἀλλὰ βαρέθηκα νὰ πληρώνουμε ἄχρηστα πράγματα!!!)

Στὴ σελίδα 20 περνᾶμε πλέον σὲ οἰκογενειακὸ ἰατρικὸ ἱστορικό. Κι ἐπεὶ δὴ ἐδῶ συζητᾶμε γιὰ πολὺ  προσωπικὰ στοιχεῖα, θὰ ἀρχίσω νὰ παραξενεύομαι. Εἶναι δυνατόν τώρα νά ἀναζητοῦν σχέσεις μεταξύ τῆς παιδικῆς παχυσαρκίας καί τῶν ἐάν πέθανε ὁ παπποῦς ἀπό καρκίνο ἤ ἐάν ἡ γιαγιά εἶχε κάποιο κάταγμα; Ἤ μήπως τούς ἀφορᾷ ἡ ἐμμηνόπαυσις  καί ἡ ἐμηναρχή τῆς μητέρας; Ἔχει σχέσι μέ τήν παιδική παχυσαρκία; Κι ἀπό πότε; Μήπως τούς ἀφορᾷ ἡ ἐμμηναρχή τοῦ παιδιοῦ; (Συζητᾶμε πάντα γιὰ παιδιὰ ἡλίας ἔξι ἔως δώδεκα ἐτῶν! Νὰ τὸ θυμόμαστε!)

Τέλος, στὴν σελίδα 22 πέφτουμε στὰ βαθιά! 
Εἶχε ποτέ τό παιδί σας βράσιμο; Βράσιμο!!! Ναί, βράσιμο!!! Κόχλασμα ποὺ λέμε…

Δὲν ἔχω νὰ συμπληρώσω κάτι ἄλλο. 
Τὸ ἐρωτηματολόγιον εἶναι «περίεργον» καὶ κυρίως ἔχει συνταχθεῖ ἀπὸ τοὐλάχιστον δύο διαφορετικοὺς φορεῖς. 
Ἀπόδειξις; Στὴν σελίδα ἑπτὰ τὸ  αὐγὸ γράφεται ὤς αὐγό,
 ἐν ᾦ στὴν σελίδα ἐννέα γράφεται ἀβγό!!!

Συνεπῶς;
Κατὰ τὴν κρίσι μου πάντα, τὸ ἐρωτηματολόγιον αὐτὸ δὲν ἐνδιαφέρεται διόλου γιὰ τὴν παχυσαρκία. 
Ἐνδιαφέρεται γιὰ ἄλλα πράγματα. Πολὺ πιθανὸν νὰ χρησιμοποιηθοῦν καὶ γιὰ τὶς ἀντίστοιχες ἔρευνες κάποια στοιχεῖα του, ἀλλὰ οὐσιαστικῶς ἀναζητᾷ τὸ ποῦ ἀκριβῶς στεκόμαστε, σὲ ποιὰν οἰκονομικὴ κατάστασι, πόσο πολὺ ἔχουμε ἐπηρεαστεῖ ἀπὸ τοὺς ψεκασμούς, ἀπὸ τὰ ἐμβόλια καὶ ἀπὸ τὴν ὅλο καὶ πιὸ δηλητηριώδη διατροφὴ ποὺ μᾶς ταΐζουν.
Ἴσως νὰ κάνω λᾶθος.
Ἴσως καὶ νὰ μὴν κάνω.
Παρακάτω σᾶς τὸ παρουσιάζω ὅλο, ὅπως ἀκριβῶς μοῦ τὸ ἔστειλε ἡ Χλόη.
Μελετῆστε τὸ καὶ τὸ συζητᾶμε.
Φιλονόη.
ρωτηματολόγιο
Υ.Γ. Τὸ πλέον περίεργον εἶναι ἡ ἐντολὴ ποὺ ἐδόθῃ ἀπὸ γυμνασιάρχη, πρὸ κειμένου νὰ συμπληρωθῇ ἄμεσα καὶ νὰ ἐπιστραφῇ! Ἐντολή! Γιατί ἐντολή; Δέν εἶναι προαιρετική ἡ συμμετοχή; Ἐάν δῆλα δή ὁ γονέας πού τό ἔλαβε ἀρνηθῇ νά τό συμπληρώσῃ, θά ὑπάρξουν κυρώσεις στό παιδί του; Καί ποιές;

 

Related Posts
0 Comments

No Comment.