Επικοινωνήστε μαζί μας στο εμαιλ: filoumenosgr@ hotmail.gr

Άντιχρίστοι γεγόνασι πολλοί…άνατρέποντας τήν τάξη…

Η νέα τάξη πραγμάτων καταργεί τούς νόμους, αύτό σημαίνει ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ. Οταν λέμε καταργεί τούς νόμους δέν άναφερόμαστε μόνο στά συντάγματα καί τούς νόμους πού ίσχύουν σε κάθε χώρα, το τερατώδες είναι ότι καταργούν τήν έννοια τού νόμιμου, τήν έννοια τού έθνους κράτους, όπου μπορούν φυσικά καί όπου τούς βολεύει. Ετσι άδύναμα ή πουλημένα από τίς ήγεσίες τους κράτη διαλύονται με 5 νόμους πού περνάνε οί παγκόσμιοι έντολοδότες δία τών πρακτόρων τους πού άνεβάζουν στήν έξουσία, όπως κακή ώρα έδώ, στήν δοξασμένη Έλλάδα μας. Εδώ βρέθηκαν οί κατάλληλοι πράκτορες πού άμαυρώνουν τή δόξα τής Έλλάδας άλλά άποκαλύπτουν καί τήν άποστασία, τόν ξεπεσμό τού νεοέλληνα.

Οί ένέργειες πού καταργούν τούς νόμους τών κρατών καί τά συντάγματά τους στηρίζονται σέ ένέργειες ύπερεθνικών άρχών πού έγκαταστάθηκαν μέσα στά κράτη με το ύπουλο τέχνασμα τών ’’δικαιωμάτων τού άνθρώπου’’. Δέν ύπήρχε καμιά άπολύτως άνάγκη να έπικαλούνται τά δικαιώματα αύτά, διότι όλα τα συντάγματα τών χωρών τα έχουν κατοχυρωμένα, ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΑ. Αύτά τά ’’δικαιώματα’’ πάνε πολύ πίσω ώς έφεύρημα καί έχουν σχέση πρακτικά, με τήν άποκατάσταση τών Έβραίων τό 18 αίώνα πού ήταν πολίτες β’ κατηγορίας, διεσπαρμένοι στίς χώρες. Ούσιαστικά έχουν σχέση με τόν άνθρωπο Θεό τών άθέων τής Γαλλικής έπανάστασης, τών Ίλλουμινάτι, τών μασόνων, τού διεθνούς σιωνισμού. Είναι δηλαδή ή θεωρία τής άναρχίας άναμεμιγμένη με ότι βολεύει σε κάθε έποχή, σήμερα π.χ. ή νέα έποχή είναι ύπέρμαχος τών άνθρωπίνων δικαιωμάτων, ποιών άνθρωπίνων δικαιωμάτων; Τών άνθρώπων πού μετακινούνται βίαια καί τεχνητά γιά να συντελέσουν νόμιμα στή διάλυση τών κρατών. Τών άνθρώπων πού ρίχνουν στό μπλέντερ, στό μίξερ τού κόσμου καί μετά πατάνε τό κουμπί.

Οί τεχνιτοί πρόσφυγες δημιουργούνται από άνελεύθερα καί διεφθαρμένα καθεστώτα, από θρησκευτικό φανατισμό, από προγραμματισμένη έξαθλίωση, από γεωπολιτικούς λόγους, άλλά κυρίως είναι τό όπλο πού χρησιμοποιεί ή νέα έποχή γιά να σπάσει τή συνοχή τών έθνών, μιά συνοχή πού στηρίζεται σέ πολιτισμικά, θρησκευτικά καί φυλετικά χαρακτηριστικά. Καί διαλέγει ή νέα έποχή, ή νέα τάξη πραγμάτων, τούς κατάλληλους άνθρώπους γιά να πετύχει τό σχέδιό της, πού τό προωθεί μέσω δουλεμπόρων καί μυστικών ύπηρεσιών. Ο μουσουλμανισμός συγκεντρώνει όλα έκείνα τά στοιχεία πού μπορούν να διαλύσουν ένα όποιοδήποτε έθνος καί ίδίως ένα μή μουσουλμανικό έθνος. Εχει φανατισμό, έχει καθοδηγητές, έχει ρητά τού κορανίου πού πολεμούν ώς άπιστους μέχρι έξοντώσεως όσους είναι μή μουσουλμάνοι, έχει μάζες άναλφάβητες χαμηλού μορφωτικού έπιπέδου, έχει στοιχεία κυριαρχίας τού έδάφους πού βρίσκονται καί γενικά θέλουν μιά άνθρωπότητα μουσουλμανική ΔΙΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ. Εμείς οί όρθόδοξοι θέλουμε μιά άνθρωπότητα χριστιανική διά τής άγάπης, διά τής ίεραποστολής, δηλαδή πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τά έθνη…Καί λέμε για τά στοιχεία έκείνα πού μπορούν να άφηνιάσουν τούς πιστούς τους μεσω φανατικών κηρυγμάτων, κι όχι γιά τούς λαούς πού ζούν στόν τόπο τους χωρίς όξυνση τού φανατικού μίσους, ένα τέτοιο κράτος είναι ή Ίορδανία νομίζω.

Γιά τήν έξυπηρέτηση λοιπόν αύτού τού σχεδίου τής νέας έποχής πού είναι μουσουλμανικό, όχι στά χέρια μουσουλμάνων, άλλά στά χέρια τών πλουτοκτρατών τού κόσμου, έχουν δημιουργηθεί άγραφοι νόμοι όπως τά δικαιώματα τού άνθρώπου, τά έκτός συνταγματικής κατοχυρώσεως, πού πρέπει όλη ή άνθρωπότητα να τηρεί. Μεγάλη συνδρομή προσφέρει σε αύτό καί τό λεγόμενο Διεθνές Δίκαιο πού μέ νόμους ’’ανθρωπιστικούς’’ βοηθάει στήν ύλοποίηση τού σχεδίου. Γιά παράδειγμα έρχεται ένας δουλέμπορος στή γραμμή τών θαλασσίων όρίων Έλλάδας τουρκίας με λαθρομετανάστες, ’’βουλιάζει’’ τό σκάφους με 50 άτομα μπροστά στό ναυαγοσωστικό, νέους, γυναίκες γκαστρωμένες καί με τά μωρά στά χέρια, καί άμέσως έφαρμόζεται τό διεθνές δίκαιο γιά τούς έπιβαίνοντες. Τό διεθνές δίκαιο δέν τό νοιάζει άν αύτό γίνεται έπίτηδες καί κατ’ έξακολούθηση ούτε τό νοιάζει σέ ποιά χώρα έγινε ή βύθιση καί γιατί αύτή ή χώρα δέν άναλαμβάνει τίς εύθύνες της καί τό σώσιμο.Τέτοιου είδους ’’άνθρώπινα δικαιώματα’’ ύπάρχουν πολλά, όλα έχουν σχέση με παράνομες διαδικασίες τίς όποίες κάποια άνθρώπινα δικαιώματα νομιμοποιούν…

Βλέπουμε ότι σιγά σιγά κάποιες παγκόσμιες άρχές, ένα άόρατο κέντρο, έχει άρχίσει να μεταστρέφει τούς νόμους βάσει τών όποίων ζούμε χιλιάδες χρόνια τώρα. Βλέπουμε ότι πράγματα συνυφασμένα με τό κακό με τήν παρανομία όπως π.χ. ή κουκούλα άποκαθίστανται σταδιακά καί γίνονται καί μόδα γιά τούς νέους τής γής, κυρίως στίς δυτικές κοινωνίες. Βλέπουμε ότι ή άλήθεια γιά ένα πράγμα, δέν είναι πιά μοναδική λές καί ύπάρχουν δύο καί τρείς άλήθειες γιά αύτό το πράγμα. Ακούμε καί βιώνουμε πρωτοφανή πράγματα ώς πρός τήν άντίληψη πού είχαμε γι αύτά χιλιάδες χρόνια. Η βία διεκδικεί με μιά γενική προβολή στά οπτικοαστικά μέσα τό μερίδιο της ώς καθώς πρέπει συμπεριφορά, διαλεγόμαστε με παράνομους άκούμε τά αίτήματά τους, φροντίζουμε τά δικαιώματά τους, παίρνουν άδειες από τή φυλακή γιά μιά ληστεία πού έχουν σχεδιάσει μέσα στή φυλακή, κωμικοτραγικά πράγματα δηλαδή, άλλά ύπάρχει καί το Γκουανταναμο, γιατί να ύπάρχει Γκουανταναμο καί γιατί να παίρνουν άδειες καί να τό σκάνε οί φυλακισμένοι; Καί τα δύο είναι άκραία. Υπηρετούν τόν ίδιο σκοπό τή μή νομιμότητα.

Εχουμε από τήν άλλη καί τήν έπίθεση από τόν κινηματογράφο καί τή μουσική. Κατ’ άρχάς να πούμε ότι δέν έχουμε τίποτε με τίς τέχνες, ίσα ίσα μάς είναι εύχάριστες καί μάς ξεκουράζουν όπως όλους τούς άνθρώπους, όμως έδώ παρατηρούμε τά τεκταινόμενα από τούς τέκτονες… Ο κιν/φος έχει βαλθεί να μάς πείση ότι δέν ύπάρχει Θεός, πόσο γελοίο καί λιγόμυαλο πράγμα είναι αύτό, καί συνεχώς προβάλει τόν άρχοντα τού κόσμου τούτου, τόν κοσμικό άρχοντα, παρ’ ότι πνεύμα, τόν Διάβολο. Μιά παγκόσμια σατανολατρεία έχει κυριεύσει τόν κόσμο έδώ καί 50 περίπου χρόνια φανερά, μέσα από τή μουσική καί τόν κιν/φο. Είδικά στή Ροκ μουσική γίνεται τό έλα να δείς. Σύμβολα τού διαβόλου όλοι οί γνωστοί Ρόκσταρ, δέν χάνουν έυκαιρία με στίχους καί χειρονομίες να έπιδεικνύουν συνεχώς τό σατανισμό τους. Μπαίνεις σε μιά σελίδα στό Ιντερνετ καί σού χώνει στή μούρη τό βρωμόχερο του με τό σήμα τού έωσφόρου σατανά. Βέβαια καί πολλοί πολιτικοί είναι έωσφοριστές, σατανολάτρες δηλαδή καί κάνουν τό σήμα με τό χέρι τους.

ΑΥΤΑ ΤΑ ΓΡΑΦΩ ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΒΛΕΠΩ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΩ ΡΟΚ ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΑΚΟΥΩ ΑΛΛΑ ΔΙΑΛΕΓΩ ΟΣΟΥΣ ΑΚΟΜΗ ΔΕΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΑΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟ ΦΑΝΕΡΑ. Βέβαια αύτό δέν ίσχύει άπόλυτα γιατί τα παλιά τραγούδια πού άγαπήσαμε, ίδίως δεκαετία ‘70 δέν ξεχνιούνται εύκολα. Ομως πρός άπογοήτευση τών σατανολατρών έχει ξεκινήσει ένα κίνημα άμφισβητήσεως τής σατανολατρείας ένα κύμα πού έκφράζεται στή ΡοκΜεταλ;;; μουσική, πού έχει άνησυχίες θρησκευτικές καί έλληνικές, δηλαδή τού έλληνικού πολιτισμού. Χρησιμοποιούν πολύ σε τίτλους άλμπουμ καί σέ τίτλους συγκροτημάτων έλληνικές λέξεις.Ενα κύμα πού έχει ένδιαφέρον για τά παγκόσμια γεγονότα καί ψάχνεται όχι όπως οί νεοεποχίτες άλλά ξεσκεπάζοντας τίς συνομωσίες. Προέρχεται από χώρες έξω από τό αγγλοαμερικάνικο κύκλωμα μουσικής πού τό έλέγχουν οί Ροτσιλντ όπως καί τόν αγγλοαμερικάνικο κιν/φο, αλλά καί έντός τών τειχών κάτι νέο γεννιέται…

Πάντως ή άντιστροφή τών πάντων έχει άρχίσει από χρόνια, τότε δέν μάς ένοιαζε ή δέν ψιλιαζόμαστε κάτι διότι ύπήρχαν οί νόμοι τού κράτους μας ώς άσπίδα, σήμερα πού όλο τό κράτος ’’έκχωρήθηκε’’ με συμβόλαιο μνημόνιο σέ άλλους, ούσιαστικά έχει έκχωρηθεί στήν παγκόσμια διακυβέρνηση, καταλαβαίνουμε πολύ καλά τί σήμαινε ή κάθε ένέργεια έξω από τό σύνταγμα τής χώρας, σήμαινε τό χτίσιμο τής παγκόσμιας διακυβέρνησης, διότι καί τά δεινά πού δημιουργεί αύτή ή κατάσταση, κάποια στιγμή, θα προσφερθεί να τά λύσει ή παγκόσμια διακυβέρνηση, όταν έμείς οί ίδιοι φωνάξουμε άγανακτησμένοι δέν πάει άλλο αύτή ή κατάσταση, άς έρθει κάποιος νά λύσει τά προβλήματα κι άς κι ό διάβολος, ό άντίχριστος δηλαδή θα έλθει με…λαϊκή ’’έντολή’’…καί έπιθυμία…
http://pointsoftimes.blogspot.com/2010/ … -post.html

Related Posts
0 Comments

No Comment.