Επικοινωνήστε μαζί μας στο εμαιλ: filoumenosgr@ hotmail.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ: Σεβ. Μητροπολίτην Μεσσηνίας κ Χρυσόστο- μον, προς ενημέρωσιν.

Εν Αιγίῳ τη 19η Ιανουαρίου 2010
Προς
την ΙΕΡΑΝ ΣΥΝΟΔΟΝ της Εκκλησίας της Ελλάδος
Ιω. Γενναδίου, 14
115 21 ΑΘΗΝΑΣ
Μακαριώτατε,
Σεβασμιώτατοι εν Χριστώ Αδελφοί,

Εκ των πραγμάτων έχει τεθή ήδη προς δημοσίαν διαβούλεσιν, κατά τον όρον τον οποίον εισήγαγεν η Κυβέρνησις, το ζήτημα της χορηγήσεως της ελληνικής ιθαγενείας εις τους εν Ελλάδι αλλοδαπούς.
Φρονούμεν ταπεινώς, ότι το ζήτημα τούτο είναι εξαιρετικής σημασίας και σπουδαιότητος, εάν θέλωμεν να διαφυλάξωμεν τόσον την θρησκευτικήν όσον και την εθνικήν μας ταυτότητα και ακεραιότητα.
Εις τας καθ’ ημέραν συζητήσεις και τα αντίστοιχα δημοσιεύματα εμφανίζεται μία εκ διαμέτρου διατύπωσις απόψεων μεταξύ εκκλησιαστικών παραγόντων και δη και μεταξύ των Σεβ. Ιεραρχών. Ούτως ο Σεβασμιώτατος Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος, εις συνέντευξιν, παραχωρηθείσαν προς τον δημοσιογράφον κ. Νικ. Παπαχρήστου και δημοσιευθείσαν εις την εφημερίδα «Καθημε- ρινή» της προλαβούσης Κυριακής (17ης Ιανουαρίου), προβαίνει εις την διατύπωσιν απόψεων, αίτινες δι’ ημάς θεωρούνται εσφαλμέναι, παρά το γεγονός, ότι ο εν Χριστώ αγαπητός ούτος Αδελφός τυγχάνει και Πανεπιστημιακός Καθηγητής.
Η ελαχιστότης μας εθεώρησε αναγκαίον να αντικρούση τας θέσεις του Σεβ. Μεσσηνίας δι’ αναρτήσεως, ήτις εδημοσιεύη ήδη σήμερον εις τον προσωπικόν μας ιστότοπον
(blog: mkka.blogspot.com),
όπου εκφράζεται η αγωνία της ψυχής μας ως ορθοδόξου Αρχιερέως και ως Έλληνος πολίτου. Ως είναι φυσικόν, η δημοσιοποίησις των ημετέρων -ακραίων ίσως κατά τινας η και πεπλανημμένων ακόμη αντιλήψεων- θα διεγείρη ου μόνον απορίας εις το Χριστεπώνυμον Πλήρωμα, αλλά και σύγχυσιν περί του ποία είναι η ορθή δόξα επί του προκειμένου ζητήματος.
Εν επιγνώσει του κινδύνου τούτου προέβημεν εις την δημοσιοποίησιν των απόψεών μας, καθ’ όσον εθεωρήσαμεν ως πρόκλησιν την διατύπωσιν: «Ο κ. Χρυσόστομος χαρακτηρίζει απηρχαιωμένες τις απόψεις εκείνων, που υποστηρίζουν ότι οι μετανάστες δεν έχουν θέση στην ελληνική κοινωνία….». Η διατύπωσις αύτη, όπου και εάν οφείλει την πατρότητά της, είτε δηλ. εις τον δημοσιογράφον κ. Παπαχρήστου, είτε εις τον συν- εντευξιαζόμενον Μητροπολίτην, κατά την ημετέραν ταπεινήν άποψιν, τυγχάνει αυτόχρημα προσβλητική, προκλητική και όχι μόνον!
Ούτω πως εχόντων των πραγμάτων, θεωρούμεν ότι επί του ζητήματος τούτου οφείλει να λάβη θέσιν η Ιερά Σύνοδος, επειγόν-τως μάλιστα, ώστε να απομακρυνθή η αχλύς και να γνωρίζουν τόσον η Κυβέρνησις, όσον και το Πλήρωμα της Εκκλησίας την επ’ αυτού επίσημον θέσιν της εκκλησιαστικής Διοικήσεως.
Όθεν, υποβάλλοντες προς Υμάς τόσον το δημοσίευμα της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ, όσον και το ημέτερον, παρακαλούμεν ευλαβώς όπως λάβητε θέσιν και διά τα καθ’ Υμάς.
Επί δε τούτοις διατελούμεν
Ελάχιστος εν Χριστώ Αδελφός

+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ: Σεβ. Μητροπολίτην Μεσσηνίας κ Χρυσόστο- μον, προς ενημέρωσιν.

Related Posts
0 Comments

No Comment.