Ἡ ὄγδοη ἡμέρα καὶ ἡ ἀτελεύτητος βασιλεία τῶν οὐρανῶν.

1
Μεγάλου Βασιλείου -- ΟΜΙΛΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΞΑΗΜΕΡΟΝ
Εἰ δὲ πολλοὺς ἡμῖν αἰῶνας παρίστησιν ἡ Γραφή, αἰῶνα αἰῶνος, καὶ αἰῶνας αἰώνων πολλαχοῦ λέγουσα, ἀλλ᾿ οὖν κἀκεῖ οὐχὶ πρῶτος, οὐδὲ δεύτερος, οὐδὲ τρίτος ἡμῖν αἰὼν ἀπηρίθμηται· ὥστε μᾶλλον καταστάσεων ἡμῖν καὶ πραγμάτων ποικίλων διαφορὰς, ἀλλ᾿ οὐχὶ περιγραφὰς καὶ πέρατα καὶ διαδοχὰς αἰώνων ἐκ τούτου δείκνυσθαι. Ἡμέρα γὰρ Κυρίου, φησὶ, μεγάλη καὶ ἐπιφανής. Καὶ πάλιν, Ἵνα τί ὑμῖν ζητεῖν τὴν ἡμέραν τοῦ Κυρίου; Καὶ αὕτη ἐστὶ σκότος καὶ οὐ φῶς. Σκότος δέ, δηλονότι τοῖς ἀξίοις τοῦ σκότους. Ἐπεὶ ἀνέσπερον καὶ ἀδιάδοχον καὶ ἀτελεύτητον τὴν ἡμέραν ἐκείνην οἶδεν ὁ λόγος, ἣν καὶ ὀγδόην ὁ ψαλμῳδὸς προσηγόρευσε, διὰ τὸ ἔξω κεῖσθαι τοῦ ἑβδοματικοῦ τούτου χρόνου. Ὥστε κἂν ἡμέραν εἴπῃς, κἂν αἰῶνα, τὴν αὐτὴν ἐρεῖς ἔννοιαν. Εἴτε οὖν ἡμέρα ἡ κατάστασις ἐκείνη λέγοιτο, μία ἐστὶ καὶ οὐ πολλαί· εἴτε αἰὼν προσαγορεύοιτο, μοναχὸς ἂν εἴη καὶ οὐ πολλοστός. Ἵνα οὖν πρὸς τὴν μέλλουσαν ζωὴν τὴν ἔννοιαν ἀπαγάγῃ, μίαν ὠνόμασε τοῦ αἰῶνος τὴν εἰκόνα, τὴν ἀπαρχὴν τῶν ἡμερῶν, τὴν ὁμήλικα τοῦ φωτὸς, τὴν ἁγίαν κυριακήν, τὴν τῇ ἀναστάσει τοῦ Κυρίου τετιμημένην. Ἐγένετο οὖν ἑσπέρα, φησὶ, καὶ ἐγένετο πρωΐ, ἡμέρα μία.

Σε νεοελληνική απόδοση,ένα απόσπασμα


Ἡμέρα γὰρ Κυρίου, φησὶ, μεγάλη καὶ ἐπιφανής. Καὶ πάλιν, Ἵνα τί ὑμῖν ζητεῖν τὴν ἡμέραν τοῦ Κυρίου;Καὶ αὕτη ἐστὶ σκότος καὶ οὐ φῶς. Σκότος δὲ βέβαια εἶναι διὰ τοῦς ἀξίους τοῦ σκότους.Διότι ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ διδάσκει ὅτι ἐκείνη ἡ ἡμέρα θὰ εἶναι ἀνέσπερος καὶ ἄνευ τέλους,τὴν ὁποίαν καὶ ὁ ψαλμωδὸς ὠνόμασεν ὀγδοην,έπειδὴ κεῖται ἔξω τοῦ ἑβδοματικοῦ χρόνου.....Διὰ νὰ μεταφέρη λοιπὸν τὴν σκέψιν μας εἰς τὴν μέλλουσαν ζωήν,"μίαν" ὠνόμασε τὴν ἡμέραν ἐκείνην,ἡ ὁποὶα ἐξεικονίζει τὴν αἰωνιότητα,τὴν ἀρχὴν τῶν ἡμερῶν,τὴν συνομήλικα τοῦ φωτός,τὴν ἁγίαν Κυριακήν,τὴν τιμημένην διὰ τῆς ἀναστἀσεως τοῦ Κυρίου.
Caer está permitido, levantarse es obligatorio....."Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς"
Xαμένη μάχη,είναι αυτή που φοβήθηκες να δώσεις
Πριν γράψεις σκέψου! Πριν κατακρίνεις περίμενε! Πριν προσευχηθείς συγχώρα! Πριν παραιτηθείς προσπάθησε!
Καλό είναι το να υπάρχεις …μα το να ζεις εν Χριστώ είναι άλλο πράγμα !

Re: Ἡ ὄγδοη ἡμέρα καὶ ἡ ἀτελεύτητος βασιλεία τῶν οὐρανῶν.

2
Μάξιμος ο Ομολογητής - ΚΕΦΑΛΑΙΑ Σ´ ΠΕΡΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΙΚΑ Α' ἘΚΑΤΟΝΤΑΣ

να´. Ἡ ἕκτη κατὰ τὴν Γραφὴν ἡμέρα, τὴν τῶν ὑπὸ φύσιν ὄντων εἰσηγεῖται συμπλήρωσιν· ἡ δὲ ἑβδόμη, τῆς χρονικῆς ἰδιότητος περιγράφει τὴν κίνησιν· ἡ δὲ ὀγδόη, τῆς ὑπὲρ φύσιν καὶ χρόνον ὑποδηλοῖ καταστάσεως τὸν τρόπον.
Σε Νεοελληνική απόδοση

51. Η έκτη ημέρα, κατά τη Γραφή, διηγείται τη συμπλήρωση των όντων της φύσεως. Η έβδομη τελειώνει την κίνηση του χρόνου. Και η όγδοη υποδηλώνει τον τρόπο της καταστάσεως που υπερβαίνει και την φύση και τον χρόνο.

νδ´. Ὁ τὴν ἕκτην θεϊκῶς μετὰ τῶν προσφόρων ἔργων καὶ ἐννοιῶν ἑαυτῷ συμπληρώσας ἡμέραν, καὶ αὐτὸς μετὰ τοῦ Θεοῦ καλῶς τὰ ἑαυτοῦ συντελέσας ἔργα, διέβη τῇ κατανοήσει πᾶσαν τὴν τῶν ὑπὸ φύσιν καὶ χρόνον ὑπόστασιν, καὶ εἰς τὴν τῶν αἰώνων καὶ τῶν αἰωνίων μετετάξατο μυστικὴν θεωρίαν· σαββατίζων ἀγνώστως κατὰ νοῦν, τὴν ὁλικὴν τῶν ὄντων ἀπόλειψίν τε καὶ ὑπέρβασιν. Ὁ δὲ καὶ τῆς ὀγδόης ἀξιωθείς, ἐκ τῶν νεκρῶν ἀνέστη· τῶν μετὰ Θεὸν λέγω πάντων, αἰσθητῶν τε καὶ νοητῶν, καὶ λόγων καὶ νοημάτων· καὶ ἔζησε τὴν τοῦ Θεοῦ μακαρίαν ζωήν, τοῦ μόνον κατ᾿ ἀλήθειαν κυρίως ζωῆς καὶ λεγομένου καὶ ὄντος· οἷα καὶ αὐτὸς γενόμενος τῇ θεώσει θεός.
Νεοελληνική απόδοση

54. Εκείνος που συμπλήρωσε την έκτη ημέρα κατά το θέλημα του Θεού με κατάλληλα έργα και σκέψεις και ολοκλήρωσε και αυτός, όπως ο Θεός, τα έργα του, πέρασε δια μέσου της κατανοήσεως όλο το κόσμο των όντων, που τα εξουσιάζουν η φύση και ο χρόνος, και ήρθε στη μυστική θεωρία των αιώνων και των αιωνίων, όπου σαββατίζει νοερά κατά τρόπο ακατάληπτο με την ολοκληρωτική εγκατάλειψη και υπέρβαση των όντων. Εκείνος τώρα που αξιώθηκε και την όγδοη ημέρα, αναστήθηκε και αυτός όπως ο Θεός από τους νεκρούς - δηλαδή από όλα, από τα αισθητά και τα νοητά, τους λόγους και τα νοήματα - και έζησε την μακάρια ζωή του Θεού, του μόνου που αληθινά και λέγεται και είναι κατά κυριολεξίαν ζωή, γιατί έγινε και ο ίδιος Θεός με τη θέωση.
νε´. Ἕκτη ἡμέρα ἐστίν, ἡ τῶν πρακτικῶν περὶ ἀρετὴν τῶν κατὰ φύσιν ἐνεργειῶν, παντελὴς ἀποπλήρωσις· ἑβδόμη δέ ἐστιν, ἡ τῶν θεωρητικῶν περὶ τὴν ἄῤῥητον γνῶσιν πασῶν τῶν φυσικῶν ἐννοιῶν ἀποπεράτωσις καὶ ἀπόπαυσις· ὀγδόη δέ, ἡ πρὸς θέωσιν τῶν ἀξιῶν μετάταξίς τε καὶ μετάβασις. Καὶ μήποτε ταύτην τὴν ἑβδόμην καὶ τὴν ὀγδόην τυχὸν μυστικώτερον ὑποφαίνων ὁ Κύριος, προσηγόρευσεν ἡμέραν συντελείας καὶ ὥραν, ὡς πάντων περιγράφουσαν τὰ μυστήρια καὶ τοὺς λόγους. Ἃς οὐδὲν οὐδαμῶς τὸ παράπαν τῶν ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων Δυνάμεων γνῶναι πρὸ πείρας τοῦ παθεῖν δυνήσεται, πλὴν αὐτῆς τῆς ταῦτα ποιούσης μακαρίας θεότητος.
Νεοελληνική απόδοση

55. Έκτη ημέρα είναι η τέλεια από τους πρακτικούς εκπλήρωση των φυσικών ενεργειών των σχετικών με την αρετή. Έβδομη, είναι η αποπεράτωση και η παύση από τους θεωρητικούς όλων των φυσικών εννοιών γύρω από την ανέκφραστη γνώση. Όγδοη είναι η μετάταξη και μετάβαση των αξίων προς την θέωση. Και ίσως ο Κύριος υποδηλώνοντας μυστικότερα αυτήν την έβδομη και την όγδοη ημέρα τις ονόμασε "ημέρα και ώρα συντελείας"(Ματθ. 24,36), επειδή περικλείουν τα μυστήρια και τους λόγους των πάντων. Αυτή την "ημέρα και την ώρα", καμία απολύτως από τις επουράνιες και επίγειες δυνάμεις δεν θα μπορέσει να τις γνωρίσει προτού να τις ζήσει, εκτός από την ίδια την μακάρια θεότητα που δημιουργεί αυτά τα πράγματα.


νστ´. Ἡ ἕκτη ἡμέρα, τὸν τοῦ εἶναι τῶν ὄντων λόγον ὑποδηλοῖ· ἡ δὲ ἑβδόμη, τὸν τοῦ εὖ εἶναι τῶν ὄντων τρόπον ὑποσημαίνει· ἡ δὲ ὀγδόη, τὸ τοῦ ἀεὶ εὖ εἶναι τῶν ὄντων ἄῤῥητον μυστήριον ὑπαγορεύει.
Νεοελληνική απόδοση

56. Η έκτη ημέρα υποδηλώνει το λόγο της υπάρξεως των όντων. Η έβδομη υπονοεί τον τρόπο της ευδαιμονίας των όντων, και η όγδοη υπαγορεύει το άρρητο μυστήριο της αιώνιας ευδαιμονίας των όντων.


Πηγή αρχαίου κειμένου: http://users.uoa.gr/~nektar/orthodoxy/t ... s-maximos/
Πηγή νεοελληνικού κειμένου: http://paterikakeimena.blogspot.gr/2010/04/200.html
Caer está permitido, levantarse es obligatorio....."Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς"
Xαμένη μάχη,είναι αυτή που φοβήθηκες να δώσεις
Πριν γράψεις σκέψου! Πριν κατακρίνεις περίμενε! Πριν προσευχηθείς συγχώρα! Πριν παραιτηθείς προσπάθησε!
Καλό είναι το να υπάρχεις …μα το να ζεις εν Χριστώ είναι άλλο πράγμα !

Re: Ἡ ὄγδοη ἡμέρα καὶ ἡ ἀτελεύτητος βασιλεία τῶν οὐρανῶν.

3
54. Εκείνος που συμπλήρωσε την έκτη ημέρα κατά το θέλημα του Θεού με κατάλληλα έργα και σκέψεις και ολοκλήρωσε και αυτός, όπως ο Θεός, τα έργα του, πέρασε δια μέσου της κατανοήσεως όλο το κόσμο των όντων, που τα εξουσιάζουν η φύση και ο χρόνος, και ήρθε στη μυστική θεωρία των αιώνων και των αιωνίων, όπου σαββατίζει νοερά κατά τρόπο ακατάληπτο με την ολοκληρωτική εγκατάλειψη και υπέρβαση των όντων. Εκείνος τώρα που αξιώθηκε και την όγδοη ημέρα, αναστήθηκε και αυτός όπως ο Θεός από τους νεκρούς - δηλαδή από όλα, από τα αισθητά και τα νοητά, τους λόγους και τα νοήματα - και έζησε την μακάρια ζωή του Θεού, του μόνου που αληθινά και λέγεται και είναι κατά κυριολεξίαν ζωή, γιατί έγινε και ο ίδιος Θεός με τη θέωση.
Δηλαδή οι μέρες αντιπροσωπεύουν τα πνευματικά στάδια του ανθρώπου. Η όγδοη υπαγορεύει το αιώνιο ευ των άρρητων μυστηρίων. Την ένωση με το αιώνιο.
1.Σοφία πάντων κάλλιστον, η δε αμάθεια πάντων κάκιστον
2. ζητεῖτε τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν

Re: Ἡ ὄγδοη ἡμέρα καὶ ἡ ἀτελεύτητος βασιλεία τῶν οὐρανῶν.

4
Ετσι οπως το καταλαβαίνω και εγω ναι,αλλά αναφέρεται απο την εκτη της δημιουργίας, στην έβδομη του σαββατισμού και στην όγδοη της θέωσης που είναι και ο σκοπός του Χριστιανού.
Caer está permitido, levantarse es obligatorio....."Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς"
Xαμένη μάχη,είναι αυτή που φοβήθηκες να δώσεις
Πριν γράψεις σκέψου! Πριν κατακρίνεις περίμενε! Πριν προσευχηθείς συγχώρα! Πριν παραιτηθείς προσπάθησε!
Καλό είναι το να υπάρχεις …μα το να ζεις εν Χριστώ είναι άλλο πράγμα !

Re: Ἡ ὄγδοη ἡμέρα καὶ ἡ ἀτελεύτητος βασιλεία τῶν οὐρανῶν.

5
dominique έγραψε:Ετσι οπως το καταλαβαίνω και εγω ναι,αλλά αναφέρεται απο την εκτη της δημιουργίας, στην έβδομη του σαββατισμού και στην όγδοη της θέωσης που είναι και ο σκοπός του Χριστιανού.
Άρα η θέση ότι οι ημέρες τις Δημιουργίας περιγράφουν χρονικά τη Δημιουργία του κόσμου αποκτάει επιφανειακό νόημα αφού υπάρχει ενδότερη έννοια, η οποία επισημαίνει ότι οι ημέρες συμβολίζουν τα στάδια του ανθρώπου προς τη θέωση.

Αν η όγδοη είναι η θέωση , αν η έβδομη είναι ο σαββατισμός και η έκτη αναφέρεται στην δημιουργία, τότε οι υπόλοιπες μέρες που αναφέρονται ; Διότι για να περάσεις στην όγδοη πρέπει να περάσει πρώτα από όλες τις υπόλοιπες που προηγούνται. Ποιες είναι λοιπόν αυτές και τι συμβολίζουν;
1.Σοφία πάντων κάλλιστον, η δε αμάθεια πάντων κάκιστον
2. ζητεῖτε τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν

Re: Ἡ ὄγδοη ἡμέρα καὶ ἡ ἀτελεύτητος βασιλεία τῶν οὐρανῶν.

6
LAPTONAS έγραψε:...Άρα η θέση ότι οι ημέρες τις Δημιουργίας περιγράφουν χρονικά τη Δημιουργία του κόσμου αποκτάει επιφανειακό νόημα...
Φίλε LAPTONAS, οι ημέρες τις Δημιουργίας δεν έχουν καθόλου επιφανειακό νόημα. Αυτό έχει ξεκαθαριστεί, με την υπεύθυνη θέση που έχει πάρει η Ορθόδοξη Εκκλησία:
ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟ ΜΕΓΑ (σελίδα 251)
http://books.google.gr/books?id=xdkGAAA ... F%CE%B4%CF%
Η ακατάληπτος αύτη και ανερμήνευτος γέννησις του Χριστού εγένετο, κατά την χρονολογίαν της Ανατολικής Εκκλησίας, τω 5508, από κτίσεως κόσμου…

Re: Ἡ ὄγδοη ἡμέρα καὶ ἡ ἀτελεύτητος βασιλεία τῶν οὐρανῶν.

7
Vassilis_1 έγραψε:
LAPTONAS έγραψε:...Άρα η θέση ότι οι ημέρες τις Δημιουργίας περιγράφουν χρονικά τη Δημιουργία του κόσμου αποκτάει επιφανειακό νόημα...
Φίλε LAPTONAS, οι ημέρες τις Δημιουργίας δεν έχουν καθόλου επιφανειακό νόημα. Αυτό έχει ξεκαθαριστεί, με την υπεύθυνη θέση που έχει πάρει η Ορθόδοξη Εκκλησία:
ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟ ΜΕΓΑ (σελίδα 251)
http://books.google.gr/books?id=xdkGAAA ... F%CE%B4%CF%
Η ακατάληπτος αύτη και ανερμήνευτος γέννησις του Χριστού εγένετο, κατά την χρονολογίαν της Ανατολικής Εκκλησίας, τω 5508, από κτίσεως κόσμου…
Τι σχέση έχει αυτό που λέμε παραπάνω με αυτό που λες εσύ ;
1.Σοφία πάντων κάλλιστον, η δε αμάθεια πάντων κάκιστον
2. ζητεῖτε τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν

Re: Ἡ ὄγδοη ἡμέρα καὶ ἡ ἀτελεύτητος βασιλεία τῶν οὐρανῶν.

8
Όπως το καταλαβαίνω,οι ημερες της δημιουργίας ήταν εξι,με το νόημα που περιγράφεται και με αυτό που αναφέρει ο Vassilis.
Εκείνος που συμπλήρωσε την έκτη ημέρα κατά το θέλημα του Θεού με κατάλληλα έργα και σκέψεις και ολοκλήρωσε και αυτός, όπως ο Θεός, τα έργα του, πέρασε δια μέσου της κατανοήσεως όλο το κόσμο των όντων, που τα εξουσιάζουν η φύση και ο χρόνος
Δεν ξεχωρίζει μια μια μέρα,αλλά όλες που συμπληρώνονται με την εκτη,για να πάει στην έβδομη και μετά στην όγδοη.

Σου βάζω το 53 που δεν το παρέθεσα ,για να καταλάβουμε καλύτερα.

53. Εκείνος που περνά την έκτη ημέρα σύμφωνα με το Ευαγγέλιο, αφού πρωτύτερα θανάτωσε τις πρώτες κινήσεις της αμαρτίας, φτάνει δια μέσου των αρετών στην έρημη από κάθε κακία κατάσταση της απάθειας, όπου σαββατίζει το νου του και από αυτή την ψιλή φαντασία των παθών. Εκείνος τώρα που πέρασε τον Ιορδάνη, μετατίθεται στη χώρα της γνώσεως, όπου ο νους, σαν ναός που κτίζεται μυστικά από την ειρήνη, γίνεται πνευματικό κατοικητήριο του Θεού.
Caer está permitido, levantarse es obligatorio....."Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς"
Xαμένη μάχη,είναι αυτή που φοβήθηκες να δώσεις
Πριν γράψεις σκέψου! Πριν κατακρίνεις περίμενε! Πριν προσευχηθείς συγχώρα! Πριν παραιτηθείς προσπάθησε!
Καλό είναι το να υπάρχεις …μα το να ζεις εν Χριστώ είναι άλλο πράγμα !

Re: Ἡ ὄγδοη ἡμέρα καὶ ἡ ἀτελεύτητος βασιλεία τῶν οὐρανῶν.

9
LAPTONAS έγραψε:
...Άρα η θέση ότι οι ημέρες τις Δημιουργίας περιγράφουν χρονικά τη Δημιουργία του κόσμου αποκτάει επιφανειακό νόημα...
LAPTONAS παρατηρεί:
Τι σχέση έχει αυτό που λέμε παραπάνω με αυτό που λες εσύ ;
Η αναφορά σου στα παραπάνω παραπέμπει, και, στις έξι ημέρες τις Δημιουργίας (όπως πολύ σωστά κατάλαβε η dominique), που περιγράφουν χρονικά τη Δημιουργία του κόσμου. Απαραίτητο είναι λοιπόν να επισημανθεί, ότι αυτές οι έξι ημέρες της δημιουργίας είναι πραγματικά έξι 24ωρα, και δεν έχουν κανένα επιφανειακό χρονολογικό νόημα. Γιατί όπως γνωρίζεις στο θέμα αυτό έχουν γίνει πολλές παρεξηγήσεις.
Δεν είναι λοιπόν κατανοητό να αιωρούνται αμφιβολίες, μιας και η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει πάρει ξεκάθαρη και υπεύθυνη χρονολογική θέση:
ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟ ΜΕΓΑ (σελίδα 251)
http://books.google.gr/books?id=xdkGAAA ... F%CE%B4%CF%
Η ακατάληπτος αύτη και ανερμήνευτος γέννησις του Χριστού εγένετο, κατά την χρονολογίαν της Ανατολικής Εκκλησίας, τω 5508, από κτίσεως κόσμου…
Απάντηση

Επιστροφή στο “Διδασκαλιες αγιων και αποστάγματα πατερικης σοφιας”

cron