Σύμφωνο συμβίωσης και ομοφυλοφιλία.Τι λέει η Ορθοδοξία και οι Πατέρες.

1
Λόγος γιά τήν ὁμοφυλοφιλία, Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου«Ἀλλ’ ἀκόμη δέν ἀνέφερα τό ἀποκορύφωμα τῶν κακῶν, οὔτε τό κυριώτερον μέρος τῆς συμφορᾶς ἀπεκάλυψα, διότι πολλάκις, πού ἠτοιμάσθην νά τό εἰπῶ ἐκοκκίνησα, πολλάκις δέ ἐντράπηκα. Ποῖον λοιπόν εἶναι αὐτό; Διότι πρέπει πλέον νά τό ἀποτολμήσωμεν νά τό εἴπωμεν. Ἄλλωστε θά ἦτο μεγάλη ἀνανδρία, ἐνῶ πρόκειται νά ἐκριζώσωμεν κάτι κακόν, νά μή τολμῶμεν οὔτε κἄν νά ὁμιλήσωμεν δι’ αὐτό, ὡσάν νά πρόκειται ἡ σιωπή νά ἰατρεύση ἀφ’ ἑαυτῆς τήν ἀσθένειαν.

Δέν θά σιωπήσωμεν λοιπόν, καί ἄν ἀκόμη πρόκειται μυριάκις νά ἐντραπῶμεν καί νά κοκκινίσωμεν. Διότι καί ὁ ἰατρός, προκειμένου νά καθαρίση τήν μολυσμένην πληγήν, θά παραιτηθῆ ἀπό τοῦ νά χρησιμοποίηση τόν σίδηρον, καί νά βυθίση τά δάκτυλά του εἰς τόν πυθμένα τοῦ τραύματος;Λοιπόν, οὔτε καί ἡμεῖς πρόκειται νά σταματήσωμεν τόν λόγον αὐτόν, καθ’ ὅσον ἡ μόλυνσις εἶναι χειροτέρα. Ποῖον λοιπόν εἶναι τό κακόν; Κάποιος παράδοξος καί παράνομος πόθος εἰσῆλθεν εἰς τήν ζωήν μας. Ἐπέπεσεν ἀσθένεια βαρεία καί ἀθεράπευτος καί ἐνέσκηψε πανώλης χειροτέρα ὅλων. Ἐπενοήθη κάποια νέα καί φοβερά παρανομία, διότι ἀνατρέπονται ὄχι μόνον οἱ ἀνθρώπινοι, ἀλλά καί οἱ φυσικοί νόμοι. Κατήντησε λοιπόν μικρόν πρᾶγμα ἡ πορνεία θεωρουμένη ὡς συνήθης ἀσέλγεια. Καί ὅπως εἰς τάς ὀδύνας, τό τυραννικώτερον πάθος, ὅταν ἐπέλθη, καλύπτει τήν ἐντύπωσιν τοῦ προηγουμένου, ἔτσι καί τό ὑπερβολικόν μέγεθος αὐτῆς τῆς ὕβρεως κάμνει τό ἀνυπόφορον, νά μή φαίνεται πλέον ὡς ἀνυπόφορον, δηλαδή τήν ἀκολασίαν περί τήν γυναίκα.

Διότι φαίνεται ὅτι εἶναι εὐχάριστον τό νά ἠμπορέση νά διαφύγη κανείς ἀπό τά δίκτυα αὐτά καί κινδυνεύει εἰς τό ἑξῆς νά γίνη περιττόν τό γυναικεῖον φύλον, ἐφ’ ὅσον οἱ νέοι ἀναπληρώνουν ἀντί ἐκείνων, ὅλα τά εἰς ἐκείνας ἀνήκοντα. Καί δέν εἶναι μόνον αὐτό τό κακόν, ἀλλ’ ὅτι μέ πολλήν ἐλευθερίαν ἀποτολμᾶται τοιαύτη ἀκολασία καί ἐνομιμοποιήθη ἡ παρανομία. Κανείς λοιπόν δέν φοβεῖται καί δέν τρέμει. Κανείς δέν ἐντρέπεται οὔτε κοκκινίζει, ἀλλά καί ὑπερηφανεύεται διά τήν γελοίαν αὐτήν πράξιν καί θεωροῦνται παράφρονες οἱ σώφρονες καί ὅτι δῆθεν παραπλανῶνται οἱ νουθετοῦντες. Καί ἄν μέν τύχη νά εἶναι κατώτεροι σωματικῶς, δέρονται, ἄν δέ εἶναι ἰσχυρότεροι χλευάζονται, καταγελῶνται, περιλούονται μέ μυριάδας ἐμπαιγμούς. Εἰς τίποτε δέν ὠφελοῦν τά δικαστήρια, οὔτε οἱ νόμοι, οὔτε οἱ παιδαγωγοί, οὔτε οἱ πατέρες, οὔτε οἱ ὑπηρέται, οὔτε οἱ διδάσκαλοι.

Διότι ἄλλους μέν κατώρθωσαν νά διαφθείρουν διά χρημάτων, αὐτοί δέ ἐνδιαφέρονται πῶς νά ἀποκτήσουν μισθόν. Ἐξ ἐκείνων δέ πού εἶναι φρονιμώτεροι καί φροντίζουν διά τήν σωτηρίαν αὐτῶν, πού τούς ἔχουν ἐμπιστευθῆ, ἄλλοι μέν πολύ εὐκόλως ἀποκοιμίζονται καί ἐξαπατῶνται, ἄλλοι δέ φοβοῦνται τήν δύναμιν τῶν ἀνηθίκων. Ἄλλωστε εὐκολώτερον θά ἠδύνατο νά γλυτώση κάποιος, ὁ ὁποῖος ἔχει γίνει ὕποπτος ὅτι ἐποφθαλμιᾶ τό βασιλικόν ἀξίωμα, παρά νά ξεφύγη ἀπό τά χέρια τῶν μιαρῶν ἐκείνων, ἄν προσπαθήση νά ἁρπάξη ἀπό αὐτούς τά παιδιά. Ἔτσι, ὡσάν εἰς μεγάλην ἐρημίαν, μέσα εἰς τάς πόλεις οἱ ἀρσενικοί μέ ἀρσενικούς διαπράττουν τήν ἀκολασίαν. Ἐάν δέ μερικοί ἔχουν ξεφύγει τάς παγίδας αὐτάς, δυσκόλως θά ἀποφύγουν ὅμως τήν κακήν φήμην αὐτῶν, οἱ ὁποῖοι διαπράττουν τάς ἀσχήμιας αὐτάς. Πρῶτον μέν, διότι εἶναι πάρα πολύ ὀλίγοι καί κατ’ αὐτόν τόν τρόπον εὐκόλως θά ἠμποροῦσαν νά κρύπτωνται ἀνάμεσα εἰς τό πλῆθος τῶν κακῶν, δεύτερον δέ, διότι καί οἱ ἴδιοι οἱ μιαροί καί οἱ μολυσμένοι ἐκεῖνοι δαίμονες, ἐπειδή δέν ἠμποροῦν κατ’ ἄλλον τρόπον νά βλάψουν αὐτούς οἱ ὁποῖοι τούς περιεφρόνησαν, προσπαθοῦν νά τούς τιμωρήσουν διά τοῦ τρόπου αὐτοῦ. Διότι, ἀφοῦ δέν ἠμπόρεσαν νά τούς πλήξουν θανασίμως οὔτε νά ἐγγίσουν τήν ἰδίαν τήν ψυχήν των, ἐπιχειροῦν λοιπόν νά πληγώσουν τουλάχιστον τόν διάκοσμον τῆς σωφροσύνης των, τόν ὁποῖον λαμβάνουν ἀπό τήν κοινωνίαν καί νά καταστρέψουν τήν καλήν ὑπόληψίν των.

Διά τοῦτο καί ἤκουσα ὅτι πολλοί παραξενεύονται, πῶς ἀκόμη καί σήμερον δέν ἔβρεξε ἄλλην πυρίνην βροχήν, πῶς δέν ἐπαθεν ἡ πόλις μας αὐτά, ποὺ ἔπαθον τά Σόδομα ἐνῶ εἶναι ἀξία διά πολύ σκληροτέραν τιμωρίαν, καθόσον δέν ἐσωφρονίσθη οὔτε μέ τά κακά ἐκείνων; Ἀλλά μολονότι λοιπόν ἡ χώρα ἐκείνη ἐπί δύο χιλιάδες ἔτη βοᾶ διά τῆς ὄψεώς της λαμπρότερον καί ἀπό φωνήν, πρός ὅλην τήν οἰκουμένην, διά νά μή ἀποτολμήση παρόμοιον ἁμάρτημα, ὄχι μόνον δέ ἐμειώθη ἡ τάσις των διά τήν ἁμαρτίαν αὐτήν, ἀλλά καί περισσότερον αὐθάδεις ἔγιναν, ὡσάν νά φιλονεικοῦν καί μάχωνται μέ τόν Θεόν καί προσπαθοῦν νά ἀποδείξουν ἐμπράκτως ὅτι τόσον περισσότερον θά εἶναι προσκεκολλημένοι εἰς τά κακά αὐτά, ὅσον περισσότερον τοὺς ἀπειλεῖ. Πῶς λοιπόν δέν ἔγινε τίποτε τέτοιο, ἐνῶ τά μέν Σοδομιτικά ἁμαρτήματα διαπράττονται, ὅμως, δέν ἐπιβάλλονται αἱ τιμωρίαι τῶν Σοδόμων; Ἐπειδή τούς ἀναμένει ἄλλο πῦρ καυστικώτερον καί τιμωρία ἀτελεύτητος. Ἄλλωστε καί ἐκεῖνοι, ἐνῶ διέπραξαν πολύ βαρύτερα ἁμαρτήματα ἀπό τούς καταστραφέντας διά τοῦ κατακλυσμοῦ, ἐννοῶ τούς μετέπειτα, καμμία τέτοια ραγδαία βροχή, δέν ἔγινε μετά ἀπό ἐκεῖνον.

Καί ἐδῶ πάλιν ὁ λόγος εἶναι ὁ ἴδιος. Διατί τάχα οἱ πρῶτοι ἄνθρωποι, ὅταν οὔτε δικαστήρια ὑπῆρχον, οὔτε φόβος ὑπῆρχε ἀπό τούς ἄρχοντας, οὔτε νόμος νά τούς ἀπειλῆ, οὔτε ὅμιλος προφητῶν διά νά τούς ἐπαναφέρη εἰς τάξιν, οὔτε φόβος κολάσεως, οὔτε ἐλπίς βασιλείας αἰωνίου, οὔτε ἄλλη γνῶσις ἀληθείας, οὔτε καί τά θαύματα, πού ἠμποροῦν νά ἀναστήσουν καί τούς λίθους, πῶς λοιπόν αὐτοί, πού δέν ἀπήλαυσαν τίποτε ἀπό αὐτά, ἐτιμωρήθησαν τόσον αὐστηρά διά τάς ἁμαρτίας των καί αὐτοί, πού ἔχουν συμμετάσχει εἰς ὅλα αὐτά καί ζοῦν μέσα εἰς τόσον φόβον καί θείων καί ἀνθρωπίνων δικαστηρίων, δέν ἐτιμωρήθησαν ἀκόμη μέχρι σήμερον μέ τάς αὐτὰς τιμωρίας, ἐνῶ εἶναι ἄξιοι σκληροτέρας τιμωρίας; Ἄρα, δέν εἶναι εὐνόητον καί εἰς ἕνα παιδί, ὅτι τούς ἐπιφυλάσσεται αὐστηροτέρα τιμωρία; Διότι, ἐάν ἐμεῖς ὀργιζώμεθα ἔτσι καί ἀγανακτῶμεν, ὁ Θεός, πού φροντίζει δι’ ὅλα καί ἰδιαιτέρως διά τό ἀνθρώπινον γένος καί ἀποστρέφεται καί μισεῖ σφοδρῶς τήν κακίαν, πῶς θά ἠνείχετο νά ἀποτολμῶνται αὐτά χωρίς τιμωρίαν;

Δέν εἶναι ἔτσι, ὄχι! Ἀλλά θά ἐπιφέρη ἐπ’ αὐτῶν τήν παντοδύναμον χείρα του καί τήν ἀφόρητον πληγήν καί τήν ὀδύνην τῶν βασανιστηρίων ἐκείνων, πού εἶναι τόσον φοβερά, ὥστε αἱ συμφοραί τῶν Σοδόμων συγκρινόμενοι πρός αὐτά, θά θεωροῦνται ἀστεῖαι. Διότι ποίους βαρβάρους δέν ἐξεπέρασαν, ποῖον γένος θηρίων, διά τῆς μιαρᾶς αὐτῆς σαρκικῆς μίξεως; Ὑπάρχει εἰς μερικά ἀπό τά ἄλογα ζῶα μεγάλη γενετήσιος ὁρμή καί ἐπιθυμία ἀσυγκράτητος, πού δέν διαφέρει καθόλου ἀπό τήν τρέλλαν. Ἀλλ’ ὅμως, δέν γνωρίζουν τόν ἔρωτα αὐτόν τοῦ ἀρσενικοῦ πρός τό ἀρσενικόν, ἀλλά στέκονται εἰς τά ὅρια, πού ἔθεσεν ἡ φύσις. Καί ἄν ἀκόμη μυριάκις κοχλάζει μέσα των τό πάθος, ὅμως, δέν ἀνατρέπουν τούς νόμους τῆς φύσεως. Οἱ δῆθεν, ὅμως, λογικοί, πού ἐγνώρισαν τήν θείαν διδασκαλίαν καί διδάσκουν εἰς ἄλλους τί πρέπει καί τί δέν πρέπει νά κάμνουν καί ἤκουσαν Γραφάς, πού κατῆλθον ἀπό τόν οὐρανόν, συνάπτουν σχέσεις ὄχι τόσον ἐλευθέρως μέ τάς πόρνας, ὅσον μέ τούς νέους. Ὡσάν νά μή εἶναι ἀκριβῶς ἄνθρωποι, μήτε νά ὑπάρχη ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία τιμωρεῖ τάς παρανομίας, ἀλλά ὡσάν σκότος, πού κατέλαβε τά πάντα καί κανείς πλέον οὔτε βλέπει αὐτά οὔτε τά ἀκούει, τοιουτοτρόπως ἀποτολμοῦν τά πάντα, καί μάλιστα μέ τόσην μεγάλην μανίαν. Οἱ δέ πατέρες τῶν διαφθειρομένων παιδιῶν ὑπομένουν αὐτά σιωπηλῶς καί δέν ἐξαφανίζονται μαζί μέ αὐτά, οὔτε σκέπτονται καμμίαν διόρθωσιν τοῦ κακοῦ.

Διότι καί ἐάν ἔπρεπε νά μεταφέρουν τά παιδιά των ἐξορία εἰς ξένην χώραν ἐξ αἰτίας τοῦ πάθους αὐτοῦ, εἴτε εἰς τήν θάλασσαν, εἴτε εἰς τάς νήσους, εἴτε εἰς ἀπάτητον γῆν, εἴτε εἰς τήν ὑπεράνω ἡμῶν οἰκουμένην, δέν θά ἔπρεπε νά κάνουν τό πᾶν καί νά προσπαθήσουν, ὥστε νά μή συρθοῦν αὐταί αἱ αἰσχρότητες; Καί ἄν ὑπάρχη κάπου ἕνα χωρίον προσβληθέν ἀπό ἀσθένειαν καί μάλιστα χολέραν, δέν θά μεταφέρωμεν ἀπό ἐκεῖ τοὺς υἱούς καί ἄν ἀκόμη πρόκειται νά κερδίσουν ἐκεῖ πολλά καί ἡ ὑγεία των εἶναι ἀρίστη; Τώρα δέ, ὅμως, πού τόση διαφθορά ὑπάρχει παντοῦ, ὄχι μόνον σύρομεν αὐτούς πρός τά βάραθρα αὐτά, ἀλλά ἀπομακρύνομεν καί αὐτούς, πού θέλουν νά τούς ἀπαλλάξουν, ὡσάν καταστροφεῖς. Καί πόσης ὀργῆς ἄξια δέν εἶναι αὐτά καί πόσων κεραυνῶν, ὅταν τό μέν λεκτικόν αὐτῶν προσπαθοῦμεν νά τό διορθώσωμεν καί νά τά καθαρίσωμεν διά τῆς κοσμικῆς σοφίας, τήν δέ ψυχήν, πού κεῖται μέσα εἰς τόν βόρβορον τῆς ἀσελγείας καί σαπίζει διαρκῶς, ὄχι μόνον παραμελοῦμεν, ἀλλά καί ὅταν θέλη νά ἀνορθωθῆ, τήν ἐμποδίζωμεν;

Ἀκόμη λοιπόν θά τολμήση νά εἰπῆ κανείς ὅτι εἶναι δυνατόν αὐτοί, ποὺ εἶναι τόσον βυθισμένοι εἰς τοιαύτας ἁμαρτίας νά σωθοῦν; Ἀπό ποῦ; Διότι αὐτοί, πού διέφυγον τήν μανίαν τῶν ἀκολάστων (εἶναι δέ ὀλίγοι αὐτοί), τούς τυραννικούς ἐκείνους ἔρωτας, πού διαφθείρουν τά πάντα, ὅμως, δέν διαφεύγουν τόν πόθον τοῦ πλούτου καί τῆς δόξης. Οἱ περισσότεροι, ὅμως, καί ἀπό τά ἴδια αὐτά πάθη καί ἀπό τά πάθη τῆς ἀσελγείας καταλαμβάνονται μέ μεγαλυτέραν ὁρμήν. Ἔπειτα θέλοντες νά τούς καλλιεργήσωμεν τήν εὐγλωττίαν, δέν ἀπορρίπτομεν μόνον τά ἐμποδίζοντα τήν παίδευσιν, ἀλλά δημιουργοῦμεν καί τά συντελοῦντα διορίζοντες καί παιδαγωγούς καί διδασκάλους καί χρήματα δαπανῶντες καί ἀπαλλάσσοντες αὐτούς ἀπό τάς ἄλλας ἀσχολίας καί τονίζοντες εἰς αὐτούς τακτικώτερον ἀπ’ ὅσον οἱ παιδοτρίβαι εἰς τούς Ὀλυμπιακούς ἀγώνας ἀφ’ ἑνός μέν δέ τήν πενίαν λόγω τῆς ἀπαιδευσίας καί ἀφ’ ἑτέρου τόν πλοῦτον, πού ἀποκτᾶ κανείς ἀπό τήν μόρφωσιν καί πράττοντες καί λέγοντες τό πᾶν καί μόνοι μας καί μέ ἄλλους, ὥστε νά τούς ὁδηγήσωμεν εἰς τό τέλος τῆς ἐν λόγω παιδείας καί παρά ταῦτα πολλάκις οὔτε ἔτσι τό ἐπιτυγχάνομεν.

Νομίζομεν δέ ὅτι θά προκύψη καλλιέργεια συμπεριφορᾶς καί ὀρθότητος ἀρίστου βίου, ἐνῶ ὑπάρχουν τόσον πολλά, ποὺ τήν διακόπτουν; Καί τί χειρότερον θά ἠδύνατο νά γίνη ἀπό τόν παραλογισμόν αὐτόν; Τό μέν εὐκολώτερον δηλαδή νά γίνεται ἀντικείμενον τόσον μεγάλης τιμῆς καί ἐπιμελείας, ὡσάν νά μή εἶναι δυνατόν χωρίς αὐτήν νά κατορθωθῆ ποτέ αὐτό, ἐκεῖνο δέ πού εἶναι δυσκολώτερον, τοῦτο νά νομίζωμεν ὅτι θά μᾶς ἔλθη ἐνῶ κοιμούμεθα, ὡς νά ἦτο κάτι ἀπό τά εὐτελῆ καί μηδαμινά; Διότι ἡ παίδευσις τῆς ψυχῆς εἶναι ἔργον τόσον δυσκολώτερον καί ἐπιπλέον, ὅσον τό νά πράττη κανείς ἀπό τό νά λέγη καί ὅσον τά ἔργα εἶναι κοπιαστικώτερα τῶν λόγων.

Καί ποίαν ἀνάγκην ἔχουν τά παιδιά μας, λέγει, ἀπό τήν φιλοσοφίαν καί ὀρθότητα βίου; Πράγματι αὐτό εἶναι· αὐτό εἶναι ἐκεῖνο, πού κατέστρεψε τά πάντα, ὅτι δηλαδή πρᾶγμα τόσον ἀναγκαῖον, πού συγκρατεῖ τήν ζωήν μας, θεωρεῖται περιττόν καί πάρεργον. Κανείς δέν θά ἔλεγε, ἐάν ἔβλεπε τόν υἱόν του νά ἀσθενῆ κατά τό σῶμα, ποίαν ἀνάγκην ἔχει ἀπό καθαράν καί ἀκριβῆ ὑγείαν;

Αναδημοσίευση από http://www.agiazoni.gr
http://katanixis.blogspot.gr/2012/09/bl ... _6996.html
Caer está permitido, levantarse es obligatorio....."Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς"
Xαμένη μάχη,είναι αυτή που φοβήθηκες να δώσεις
Πριν γράψεις σκέψου! Πριν κατακρίνεις περίμενε! Πριν προσευχηθείς συγχώρα! Πριν παραιτηθείς προσπάθησε!
Καλό είναι το να υπάρχεις …μα το να ζεις εν Χριστώ είναι άλλο πράγμα !

Περί ομοφυλοφιλίας…

2
Περί ομοφυλοφιλίας… είναι ένα πολύ σημαντικό και δυστυχώς αιώνιο θέμα αυτό της ομοφυλοφιλίας… Το γενικεύουμε δυστυχώς … όσοι διαφωνούν το παρατηρούν πάντα ως απλοί θεατές, όσοι φοβούνται να το αντιμετωπίσουν το βλέπουν ως ελευθερία έκφρασης και πολλοί που το βιώνουν πολύ κοντά το θεωρούν ως κάτι φυσιολογικό …θα ήθελα λοιπόν εδώ να βάλω την προσωπική μου άποψη.. Δεν υπάρχει ελεύθερη σεξουαλική προτίμηση στο θέμα της ομοφυλοφιλίας και να σας εξηγήσω το γιατί… Ελεύθερη θα ήταν εάν υπήρχε υποθετικά πάντα μια χώρα που εκεί θα πήγαιναν όσοι θα ήθελαν να δοκιμάσουν η θα ένιωθαν την ανησυχία για μια άλλη μορφή ερωτικής επιλογής. Τότε πραγματικά θα ήταν μόνο θέμα προσωπικής επιλογής ..αλλά δυστυχώς η ομοφυλοφιλία έρχεται όταν κάποιος άλλος προετοιμάζει το έδαφος για αυτό …και εδώ χρειάζεται όλη μας η προσοχή! Ένας ομοφυλόφιλος λοιπόν από κάπου ξεκίνησε… από ένα φίλο ?από ένα συγγενικό πρόσωπο? από βιασμό? από μια ψευτοκουλτούρα των ΜΜΕ? Από μια θέση ισχύος?.Και πολλά άλλα ,ποικίλουν οι περιπτώσεις και είναι λίγες μα πολύ λίγες εκείνες οι περιπτώσεις που τείνουν στην ομοφυλοφιλία από προσωπικές ανησυχίες..στις περισσότερες περιπτώσεις λοιπόν υπάρχει το βρώμικο παιχνίδι της πλάνης και της διεφθαρμένης σεξουαλικότητας. Χωρίς να είναι ρατσιστικό δεν θα ήθελα ομοφυλόφιλο δάσκαλο για το παιδί μου γιατί από ποια οπτική γωνία θα του δίδασκε την ηθική ?κάτω από την ίδια οπτική γωνία δεν θα ήθελα το παππά της ενορίας μου τον γυμναστή στον αθλητισμό τον στρατιωτικό η τον ξάδελφο που θα μπαίνει μέσα στο σπίτι μου ως φίλος και συγγενής..Ας σταματήσουμε να εθελοτυφλούμε δεν μπορεί να θεωρείτε φυσιολογικό γεγονός η ομοφυλοφιλία ούτε όμως και ελευθερία έκφρασης… είναι ένα τέχνασμα για να δρουν ελεύθεροι όλοι αυτοί που έχουν από μικροί διεφθάρη την σεξουαλική τους προσωπικότητα . Η ανθρώπινη φύση είναι επιθετική – η ικανοποίηση των ασυνείδητων ορμών και ενστίκτων (Ζ. Φρόιντ) στο κεφάλαιο της( Γέννεσις )λέει .. Η ανθρώπινη φύση διεφθάρη από την αμαρτία …και κατά συνέπεια .. Η ανθρώπινη φύση διαφθείρεται από την κοινωνία / ευγενής άγριος (Ζ-Ζ Ρουσό) Η κοινωνικοποίηση είναι μια πανίσχυρη και αποτελεσματική διεργασία που καθόριζε τα πάντα. το κοινωνικό περιβάλλον είναι εκείνο που καθορίζει σε σημαντικότερο βαθμό την διαμόρφωση της προσωπικότητας και την ανάπτυξη του ατόμου. Όσο είμαστε χαλαροί σε τύπου απόψεις ότι συμφωνώ στη ελευθερία σεξουαλικής προτίμησης τότε να τα δέχεστε και να τα περιμένετε όλα. Η ομοφυλοφιλία είναι ένα αφύσικο γεγονός και δεν πρέπει να συμβιβαζόμαστε ποτέ! Η συμπεριφορά κακώς κάκιστα ελέγχεται και αναπτύσσεται από περιβαλλοντικές επιρροές παρά από εσωτερικές στο άτομο δυνάμεις. Η θεωρία αυτή δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία εξαρτημένων αντανακλαστικών και στη μάθηση μέσω παρατήρησης προτύπου..και τέλος θα ήθελα να πω το έξης η μόνη προστασία του ατόμου και της ηθικής είναι η ίδια η οικογένεια η σωστή πληροφόρηση η βιωματική ζωή και οι κανόνες της χριστιανικής παιδίας! Δυστυχώς για όσους είναι επίσης χαλαροί και ανημέρωτοι στα θέματα πίστης ποτέ δεν θα βρουν απάγγειο σε οτιδήποτε..... ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ.
<<ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΚΟΤΟΣ ΔΕΝ ΣΚΕΠΑΖΕΙ ΟΥΔΕΝ ΑΠΟ ΣΟΥ ΚΑΙ Η ΝΥΞ ΛΑΜΠΕΙ ΩΣ Η ΗΜΕΡΑ ΕΙΣ ΣΕ ΤΟ ΣΚΟΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΩΣ ΤΟ ΦΩΣ>>

Re: Περί ομοφυλοφιλίας…

3
Ο Αιτωλίας Κοσμάς: «Εάν οι πολιτικοί μας, υπογράψουν τέτοιο νομοθέτημα θα βρουν αντιμέτωπο τον Επίσκοπο»
Εικόνα
Δήλωση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Κοσμά για το «Σύμφωνο Ελεύθερης Συμβίωσης»

Μέσα σε μια ηλιόλουστη χειμωνιάτικη ημέρα, η Ιερά Πόλις του Μεσολογγίου τίμησε και εφέτος τη μνήμη του προστάτου και πολιούχου της Αγίου Σπυρίδωνος, στον ομώνυμο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό.
Την παραμονή της εορτής τελέσθηκε Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετά αρτοκλασίας, στον οποίο προεξήρχε και κήρυξε το θείο λόγο ο αρχιμ. Επιφάνιος Καραγεώργος, πρωτοσύγγελος της Ι. Μητροπόλεως.
Το πρωί της εορτής τελέσθηκε η Ακολουθία του Όρθρου και η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμά. Τόν θείο λόγο κήρυξε ο αρχιμ. Λαυρέντιος Καρανάσιος, ιεροκήρυξ της Ι.Μητροπόλεως.
Με επικεφαλής τον Σεβ. Ποιμενάρχη μας κ. Κοσμά και τον Ιερό Κλήρο, με το πέρας της Θείας Λειτουργίας πραγματοποιήθηκε η Λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος του Αγίου, με κάθε εκκλησιαστική λαμπρότητα και επισημότητα και την προσέλευση πλήθους κόσμου. Κατά την ιερά Λιτάνευση, εκτός από την φιλαρμονική του Δήμου, συμμετείχαν και οι φιλαρμονικές «Διονύσιος Σολωμός» και «Ιωσήφ Ρωγών» της Ιεράς Πόλεως, ενώ προσήλθαν: ο Περιφεριάρχης Δυτικής Ελλάδος, ο Δήμαρχος Ι. Π. Μεσολογγίου, ο Διοικητής του 2/39 Συντάγματος Ευζώνων, ο Αντιπεριφεριάρχης Αιτωλ/νίας, ο Δ/θντής της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αιτωλίας, ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Μεσολογγίου, ο Διοικητής του Λιμενικού Σώματος Μεσολογγίου, πολιτευτές και εκπρόσωποι Εκπαιδευτικών και φορέων.
Σε σχετική ερώτηση για τον λεγόμενο ειδικό νόμο περί «Συμφώνου Ελεύθερης Συμβίωσης» που ήρθε στη δημοσιότητα κατά τις τελευταίες ημέρες, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμάς έκανε την ακόλουθη δήλωση:
« Πρέπει να τονίσουμε πως είναι καιρός πλέον να ομολογούμε! Ας ρωτήσουμε ο καθένας τον εαυτό του: κάνω πολλά, καθημερινά, στη ζωή μου. Όμως, καλλιεργώ αρετές; Για να είμαι αυτός που θέλει ο Θεός και να προοδεύω, τι κάνω; Δίνω παράδειγμα στα παιδιά; Και το Χριστό μου τον ομολογώ; Ή μήπως ντρέπομαι; Μήπως αφέθηκα και είμαι έρμαιο και πιόνι αρνητικών καταστάσεων;»

Δυστυχώς, ακούσαμε ότι πρόκειται να κάνουν νομοθέτημα, οι υπεύθυνοι, για να γίνεται «γάμος ομοφυλοφύλων»(!). Καταλάβαμε πού πάμε άγαπητοί; Στην Ελλάδα του 1821; Στην Ελλάδα του 1940; Στην Ελλάδα του Αγίου Όρους; Θα τολμήσουν να κάνουν ένα τέτοιο ανουσιούργημα;»

Το ομολογώ, χωρίς να θέλω να δημιουργήσω εντυπώσεις: Εάν οι πολιτικοί μας, εδώ, υπογράψουν τέτοιο νομοθέτημα θα βρουν αντιμέτωπο τον Επίσκοπο. Δεν φοράμε το εγκόλπιο για να κερδίζουμε εντυπωσιασμούς, για να εισπράξουμε χειροκροτήματα και επαίνους, αλλά για να δοξάζουμε Εκείνον που έχυσε το Αίμα Του στο Σταυρό.»

Εάν αυτό το νομοθέτημα γίνει πραγματικότητα, οφείλουμε να αντιδράσουμε και να ομολογήσουμε το Χριστό. Γιατί αρκετά πλέον πήρε κατήφορο η Πατρίδα. Όχι και στη διαστροφή τέλος πάντων.. Όχι, επειδή πάμε πίσω από το άρμα της Ευρώπης, να προδώσουμε τα ιδανικά μας, τις αξίες μας, την οικογένειά μας, την τιμή μας! Την ΤΙΜΗ μας! Τι φοβερό πράγμα!

» Ας ευχηθούμε σήμερα, αγαπητοί, μπροστά στον εορταζόμενο Άγιο Σπυρίδωνα, να μιμηθούμε την πίστη και την ομολογία του Αγίου. Γιατί εκείνος έδωσε τον εαυτό του για την Ορθόδοξο Πίστη και ομολόγησε Χριστό Εσταυρωμένο και Αναστάντα. Να τον τιμήσουμε κι εμείς με το να ομολογούμε την Πίστη του αληθινού μας Θεού. Με το να δεχθούμε τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας για να κερδίσουμε κι εμείς αρετές. Να γίνουμε ομολογητές της αληθείας. Να κρατήσουμε ψηλά την οικογένεια την Ορθόδοξη, την Αληθινή, την Ελληνική. Τα παιδιά μας κοντά στο Φως του Χριστού. Τον εαυτό μας στον αγιασμό. Ώστε έτσι, να γίνουμε όλοι άξιοι της Σωτηρίας, την οποία μας χαρίζει μόνο ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο αληθινός μας Θεός! ».
Το λακωνίζειν εστί φιλοσοφείνΠλάτων

Re: Περί ομοφυλοφιλίας…

4
Ένας ομοφυλόφιλος λοιπόν από κάπου ξεκίνησε… από ένα φίλο ?από ένα συγγενικό πρόσωπο? από βιασμό? από μια ψευτοκουλτούρα των ΜΜΕ? Από μια θέση ισχύος?.
Ίσως και απο κάποιο όνειρο που είδε.

Η ομοφυλοφιλία υπήρχε απο αρκετούς αιώνες παλιότερα,τότε δεν υπήρχαν τα ΜΜΕ που σήμερα την διαφημίζουν,άρα κάπως αλλιώς ξεκίνησε.Μάλιστα η ομοφυλοφιλία αναφέρετε και στην Καινή Διαθήκη απο τον απόστολο Παύλο,άρα η διαστροφή αυτή της ανθρώπινης φύσης,που πρόκειται καθαρά περι σαρκικής αμαρτίας προήλθε απο τον μοναδικό διαστροφέα και εχθρό του ανθρώπου ,που σκοπο είχε και είχε και αλλοιώσει τον άνθρωπο σωματικά,να διαστρέψει την φυσική κατάσταση,ώστε να διαστραφεί μέσα απο τα πάθη και το πνεύμα και να μην θεωθεί ποτέ ο άνθρωπος.

Re: Περί ομοφυλοφιλίας…

5
Έχει δικαίωμα η ομοφυλοφιλία;


Έχει δικαίωμα η ομοφυλοφιλία;


Αρχιμ. Δανιήλ Αεράκη, ιεροκήρυκος


Σκληρά συμπεριφέρονται. Πιό σκληρά θά μιλήσουν οι χριστιανοί. Όχι από εκδίκησι. Κανέναν δεν εκδικείται η Εκκλησία. Δεν ανταποδίδει ύβρι στην ύβρι, λάσπη στη λάσπη, βία στη βία. Αλλά και δεν ανέχεται πάνω της βρωμερό, διεστραμμένο, βούρκο!
Πρόκειται γιά τήν ομοφυλοφιλία, ή μάλλον για τους ομοφυλοφίλους, που δεν είναι θύματα αρρώστιας ή αμαρτίας, αλλά είναι δράστες της πιο φρικτής και σκληρής διαστροφής.
• Ομοφυλόφιλος, στρατευμένος στα σκοτεινά και πολυώνυμα κυκλώματα της ψυχοσωματικής ανωμαλίας, δεν μετανοεί. Ας μη ξενίζη η διαπίστωσίς μας.

Είναι τόσο πωρωμένος, ώστε έχει στραγγαλίσει παντελώς την ελευθερία του. Και χωρίς ελευθερία η χάρις του Θεού δεν μπορεί να επενεργήση, για να λειτουργήση η μετάνοια.
• Ξενίστηκαν μερικοί με την πρότασι του μητροπολίτου Πειραιώς π. Σεραφείμ, που δήλωσε, ότι θα αφορίση βουλευτές, που θα ψηφίσουν την καθιέ­ρωσι «συμβολαίου συμβίωσης» ομοφυλοφίλων («γάμου» μεταξύ ανωμά­λων!!!).
• Όσα λέει και πράττει η Εκκλησία αφορούν σε χριστιανούς, που ζουν σε χριστιανική χώρα, όπως η Ελλάδα!
• Ερωτάται: Τι έκανε ο απόστολος Παύλος, όταν πληροφορήθηκε την α­νώμαλη σχέσι του αιμομίκτη στην Κόρινθο; Μήπως σεβάστηκε το... δικαίωμά του; Έχει δικαίωμα κάποιος να ζη σεξουαλικά με τη γυναίκα του πατέρα του, τή μητρυιά του;
Αν μια φορά δεν έχη σε μια χριστιανική κοινότητα κάποιος δικαίωμα να είναι αιμομίκτης, εκατό φορές δεν έχει δικαίωμα να είναι ομοφυλόφιλος.
• Τί ώφειλαν να πράξουν αμέσως οι χριστιανοί της Κορίνθου; Να τον α­φορίσουν, να τον πετάξουν έξω από το χώρο της Εκκλησίας. Είχαν δικαίωμα να τον ανέχωνται στους κόλπους τους; Όχι, λέει ο απόστολος Παύλος.
Ποιός σας είπε, ότι η Εκκλησία αναγνωρίζει «δικαίωμα» στη διαστροφή; Όχι μόνο το καυτηριάζει, αλλά και αποκόπτει τους τύπους, που λέγονται ο­μοφυλόφιλοι.
Αυτό επιτάσσει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. «Υμείς -λέει ο Παύλος- ουκ επενθήσατε, ίνα εξαρθή εκ μέσου υμών ο το έργον τούτο ποιήσας» (Α΄ Κορ. Ε΄ 2). Δηλαδή, όχι απλώς πενθεί η Εκκλησία για τη διαστροφή, όχι μόνο οφείλει να χτυπήση πένθιμα τις καμπάνες, γιατί βρέθηκαν κόμματα και βου­λευτές να προτείνουν νομιμοποίησι «γάμου» μεταξύ ομοφυλοφίλων, αλλά και οφείλει να αφορίση αμέσως όσους θεωρητικά υποστηρίζουν την ομοφυλο­φιλία, όσους ζουν προκλητικά ως ομοφυλόφιλοι, όσους προπαγανδίζουν την ομοφυλοφιλία, όσους θέλουν να σκυλοποιήσουν την κοινωνία. Είμαστε, ως Εκκλησία, ευγενέστεροι του αποστόλου Παύλου, που παρέχει την ψήφο του (Α΄Κορ. Ε΄4) πρός αφορισμόν του διεστραμμένου αιμομίκτη;
• Ερωτάται: Έχει δικαίωμα ο έμπορος ναρκωτικών να εξασκή το βρω­μερό του επάγγελμα; Δικαίωμα νά ζη κανείς την ανάστασι, ασφαλώς έχει. Δεν έχει όμως δικαίωμα να σκοτώνει τους άλλους.
• Οι ομοφυλόφιλοι έχουν φυσικά δικαίωμα νά ζουν, αφού η Εκκλησία δεν έχει δικαίωμα να τους αφαιρή την αναπνοή. Δεν έχουν όμως δικαίωμα να σκοτώνουν το κατά φύσιν, για να προβάλουν και νά... επιβάλουν το παρά φύσιν.
Έχει ο οποιοσδήποτε δικαίωμα να ζη ως άνθρωπος. Αυτό όμως το δι­καίωμα κατ' ουσίαν το απορρίπτει ο ομοφυλόφιλος. Η ζωή νοείται μόνο φυσι­ολογική. Και φυσιολογικά υπάρχουν μόνο ή άντρες ή γυναίκες. 'Αλλα ανθρώ­πινα όντα, μή όντα άντρες ή γυναίκες, δεν υπάρχουν.
• Έχει δικαίωμα εντάξεως στην κοινωνία των ανθρώπων ο οποιοσδή­ποτε άρρωστος ή εξαρτημένος. Όχι όμως όποιος αρνείται την ένταξί του στη φυσιολογική ζωή. Αυτός στιγματίζεται ως κακοποιός και εγκληματίας αισχί­στου είδους.
• Δεν έχει δικαίωμα το κράτος να νομιμοποιή καταστάσεις, με κριτήρια πελατειακά ή κομματικά. Κριτήριο για νομοθετική κάλυψι είναι το ηθικό, το φυσιολογικό, το κοινωνικό, το ανθρώπινο, οι ανάγκες του λαού.
Επειδή υπάρχουν οπωσδήποτε και διεστραμμένοι (ομοφυλόφιλοι), πρέπει και αυτούς να τους νομιμοποιήσουμε; Εν τοιαύτη περιπτώσει, επειδή πολλοί κλέβουν ή είναι φοροφυγάδες ή έχουν επιχειρήσεις με κυκλώματα ναρκωτικών καί εμπορία «λευκής σαρκός», ας νομιμοποιήση το κράτος και την κλοπή και τη φοροδιαφυγή και το εμπόριο ναρκωτικών!
• Το κράτος δεν σκεπάζει με το πάπλωμα Νόμου παλιανθρωπιές, απαν­θρωπιές, ατιμίες, διαστροφές.
• Επειδή πολλοί προβαίνουν σε κτηνοβασίες, να νομιμοποιήσουμε λοιπόν και τη συμβίωσι («γάμο») ανθρώπου μέ ζώο!!! Τα ζώα είναι καλύτερα από τους σκληρούς ομοφυλόφιλους. Δεν λειτουργούν παρά φύσιν.
• Επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωσις έχει διατάξει τη νομιμοποίησι «γάμων» ο­μοφυλοφίλων, θα υπακούσουμε και μεις;
Μά -λένε μερικοί- η Ευρωπαϊκή Ένωσις μας έχει επιβάλει πρόστιμα, ε­πειδή δεν αφήνουμε να παντρεύωνται διεστραμμένοι, ανώμαλοι, μεταξύ τους. Καί λοιπόν;
Οι μάρτυρες της Πίστεώς μας δεν πλήρωσαν απλώς πρόστιμα. Πλήρω­σαν με το αίμα τους, για να μη προδώσουν τη Χριστιανική Αλήθεια και Ζωή.
• Όσο για τους βουλευτές, που στηρίζουν την πρότασι «γάμων» ομοφυ­λοφίλων, μόνοι τους αυτοκαταδικάζονται σε ευτελισμό.
•Η Εκκλησία πάντως έχει τη δύναμι να αντισταθή και να νικήση. Και προ παντός να περιφρουρήση το χώρο της. Τά σκυλιά μπήκαν στην αυλή της, στά Άγια των Αγίων. «Έξω οι κύνες» ('Αποκ. Κβ΄15) καί οι κίναιδοι!

Re: Περί ομοφυλοφιλίας…

6
Ὁμοφυλοφιλία: Θεομίσητη ἁμαρτία (Τό τρίτο θαῦμα τῶν Χριστουγέννων)Σε σημείωση του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, στα Προλεγόμενα του πεζού Κανόνος της Χριστού Γεννήσεως, από το Εορτοδρόμιο (τόμος Α’, σελ. 145), αναφέρονται τρία θαύματα που ακολούθησαν την Γέννηση του Χριστού.
Παραθέτουμε εδώ το τρίτο συγκλονιστικό θαύμα: «Τρίτον δε και τελευταίον θαύμα ηκολούθησεν εν τη Χριστού Γεννήσει΄ λέγει γαρ ένας Διδάσκαλος, ότι την νύχτα εκείνην, κατά την οποία εγεννήθη ο Δεσπότης Χριστός, έστειλε πρώτον ένα Άγγελον και εθανάτωσεν όλους τους αρσενοκοίτας, όπου ήσαν εις τον Κόσμον, και έπειτα εγεννήθη, διά να μη ευρεθή τότε εις την γην μία τοιαύτη Θεομίσητος αμαρτία (παρά Ιερονύμω)».
Εικόνα

Σχόλιο Άλλης Όψεως: «Ίσως τώρα να γίνεται ακόμα πιο φανερό σε καλοπροαίρετους αναγνώστες ότι το αμάρτημα αυτό αποτελεί βδέλυγμα στα μάτια του Θεού και ότι όσοι επιχειρούν να θεσμοθετήσουν «γάμους» και «σύμφωνα συμβίωσης» μεταξύ ανθρώπων του ιδίου φύλου, βλασφημούν και αντιτίθενται στο θέλημα του Θεού. Η δε προπαγάνδα υπέρ της αφύσικης αυτής κατάστασης πρέπει επιτέλους να παύσει. Αφήστε τους ανθρώπους να μετανοήσουν, γιατί δεν υπάρχει αμαρτία που να μην θεραπεύεται από την άπειρη και άφατη αγάπη του Δημιουργού του ανθρώπου».

http://www.alopsis.gr/modules.php?name= ... e&sid=2975

Mπορείτε να το κατεβάσετε απο εδω

σελ.95
Caer está permitido, levantarse es obligatorio....."Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς"
Xαμένη μάχη,είναι αυτή που φοβήθηκες να δώσεις
Πριν γράψεις σκέψου! Πριν κατακρίνεις περίμενε! Πριν προσευχηθείς συγχώρα! Πριν παραιτηθείς προσπάθησε!
Καλό είναι το να υπάρχεις …μα το να ζεις εν Χριστώ είναι άλλο πράγμα !

Re: Σύμφωνο συμβίωσης και παρελάσεις ομοφυλοφίλων.Τι λέει η Ορθοδοξία.

8
Η ομοφυλοφιλία κάτω από το φως της Αγίας Γραφής

Εικόνα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ

‘‘Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ’’
ΕΔΕΣΣΗΣ 43 Τ. Κ. 12137 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Περιστέρι 16-6-2015

ΑΡΙΘ. ΕΓΚΡ. ΠΡΩΤ. 613/1998 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 509


Προς τον Μακ. Αρχιεπίσκοπο Αθηνών κ. Ιερώνυμο, τους Σεβ. Μητρ. της Εκκλησία
ς της Ελλάδος και τις Ιερές Μονές του Αγίου ΄Ορους.
ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Μέσω των Ιστολογίων‘‘ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟ ΒΗΜΑ’’‘‘ΑΚΤΙΝΕΣ’’, ‘’Αποτείχιση και Πατερική Παράδοση’’ ’’, ‘‘ΚΑΤΑΝΥΞΙΣ΄΄, ‘‘Ομολογία’’ και ‘‘Ο Παιδαγωγός’’.


Ιεζ. 16: 49-50 «Ιδού, αύτη ήτο η ανομία της αδελφής σου Σοδόμων, υπερηφανία…και υψούντο, και έπραττον βδελυρά ενώπιόν μου’όθεν, καθώς είδονταύτα , ηφάνισα αυτάς».


Μακαριώτατε, Σεβασμιώτατοι και σεβαστοί πατέρες ευλογείτε,

Πληροφορηθήκαμε από τα Μ.Μ.Ε. ότι η Κυβέρνηση προωθεί στη Βουλή Νομοσχέδιο σύμφωνα με το οποίο το σύμφωνο συμβίωσης επεκτείνεται και στους ομόφυλους! Όπως έγραψε μεταξύ άλλων σε άρθρο του ο δημοσιογράφος Γ. Παπαθανασόπουλος με τον τίτλο ‘‘Η άλωση της οικογένειας και στην Ελλάδα’’…Στην επίθεση κατά του θεσμού της οικογένειας η αντίδραση του Αρχιεπισκόπου κ. Ιερωνύμου ήταν μαλακή και μάλλον τυπική…

Μετά τη δημοσιοποίηση της κατάθεσης του σχετικού νομοσχεδίου από το Γραφείο Τύπου της Αρχιεπισκοπής εκδόθηκε το ακόλουθο δελτίο Τύπου: «Ερωτηθείς από δημοσιογράφους για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης που προβλέπει την επέκταση του συμφώνου συμβίωσης και στα ομόφυλα ζευγάρια ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος έκανε την ακόλουθη δήλωση:
‘‘Η ένωση δύο ανθρώπων, μέσω του γάμου, αποτελεί Μυστήριο μέγα για την Εκκλησία μας. Κάθε τι, έξω από το Μυστήριο αυτό, είναι ξένο προς την εκκλησιαστική ζωή’’». (Ιστολόγιο ‘’ΑΚΤΙΝΕΣ’’ 12-6-2015).

Σε όσα μέλη του Συλλόγου διαβάσαμε το παραπάνω δελτίο,αυθόρμητα είπαν. «Για το μόνο που δεν αναφέρεται ο Μακαριώτατος στο δελτίο τύπου είναι στο σύμφωνο συμβίωσης ομοφύλων. «΄Αχρουν, άοσμο, άγευστο» από Αγιογραφική και Πατερική άποψη!
Ο Μητρ. Πειραιώς κ. Σεραφείμ εξέδωσε ανακοίνωση καταδικαστική του ανωτέρω συμφώνου συμβίωσης ομοφύλων. Παραθέτουμε από το Ιστολόγιο‘‘ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟ ΒΗΜΑ’’ 12-6-2015«Ποταμός ο Μητρ. Πειραιώς κατά του συμφώνου συμβίωσης ομοφύλων -Συγκρίνει τον υπουργό με τον Νέρωνα!Γιατί υποστηρίζει πως θα αυξηθεί ο τζίρος των πολυεθνικών του φαρμάκου!»


Εμείς, θα εστιάσουμε την κριτική μας στο φοβερό αμάρτημα της ομοφυλοφιλίας, με αλάθητο οδηγό το Ιερό βιβλίο της Πίστεώς μας την Αγία Γραφή,την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη.Δευτ. 5:32-33,Ιησ. Ναυή 1: 8,Ψαλμ. 1: 2. Ματθ. 28: 20.


Ο άνθρωπος, σύμφωνα με το Ιερό Βιβλίο της Πίστεώς μας, την Αγία Γραφή, είναι ελεύθερος να επιλέξει το «αγαθό ή το πονηρό»1. Ο Σοφός Σειράχ, στο βιβλίο του «Σοφία Σειράχ» κεφ. 15 λέγει χαρακτηριστικά Στίχ. 14 «αυτός εξ’ αρχής εποίησενάνθρωπον και αφήκεν αυτόν εν χειρί διαβουλίου αυτούστίχ. 15 εάν θέλης συντηρήσεις εντολάς και πίστινποίησαι ευδοκίας. Στίχ. 16 παρέθηκέ σοι πυρ και ύδωρ’ ου εάν θέλης, εκτενείς την χείρα σου. Στίχ. 17 έναντι ανθρώπων η ζωή και ο θάνατος, και ο εάν ευδοκήση, δοθήσεται αυτώ».
Ελεύθερος είναι ο άνθρωπος να ξεδιψάσει από ‘’το ύδωρ το ζων’’2, το οποίο χορηγεί ο Ιησούς Χριστός3. Το ζωντανό νερό είναι το ‘ Αγιο Πνεύμα4. Με την επιλογή αυτή ο άνθρωπος κληρονομεί την αιώνια ζωή5. Ελεύθερος είναι να επιλέξει «…οδό(ν)ς ήτις φαίνεται ορθή εις τον άνθρωπον, αλλά τα τέλη αυτής φέρουσιν εις θάνατον»6. Να επιλέξει ζωή απιστίας και διαφθοράς, μακριά από τον Ιησού, και να πορευτεί με δική του υπαιτιότητα στο πυρ το αιώνιο, το άσβεστο, στην λίμνη που καίγεται η πνευματική φωτιά και το θειάφι7. Με την επιλογή του αυτή ο άνθρωπος, αντί για την αιώνια ζωή γνωρίζει τον δεύτερο θάνατο8!
Ο Πατέρας, ο Υιός και το ΄Αγιο Πνεύμα εποίησε τον άνθρωπον Γεν. 1: 26. Εποίησε τον άνθρωπο άρσεν και θήλυ Γεν. 1: 27. Εποίησε ένα άνδρα και μία γυναίκα.Επειδή ως Παντογνώστης Θεός προγνώριζε την παρακοήΡωμ. 16: 25-26, 1 Κορ. 2: 7, Εφεσ. 1: 3-5, 3: 9, 11, Κολ. 1: 26-27, 2 Τιμ. 1: 9-10, 1 Πέτρ. 1: 19-20, Αποκ. 13: 8, 17: 8, έδωσε την εντολή οι άνθρωποι να αυξάνονται και να πληθύνονται Γεν. 1: 28, 4: 1-2. Oι άνθρωποι αυξήθηκαν, αλλά έγιναν σαρκικοί. Οι απόγονοι της γενεάς του ευσεβούς Σηθ ήλθαν σε γάμο με τις όμορφες γυναίκες απογόνους της ασεβούς γενεάς του Καίν Γεν. 6: 1-3.
Αποτέλεσμα της επιμειξίας αυτής ήταν ότι γεννήθηκαν άνθρωποι χωρίς να έχουν πνευματικά ενδιαφέροντα.Οι απόγονοι της επιμειξίας αυτής έγιναν σαρκικοί,έγιναν δηλαδήδούλοι των παθών της σάρκας. Ο Θεός τότε αποφάσισε να καταστρέψει τους ανθρώπους όλης της γης με κατακλυσμό ύδατος. Διεφύλαξε ως «ζύμη» μόνο τον Νώε, τη γυναίκα του, τους τρεις γιους του και τις τρεις νύφες του. Άφησε δηλαδή 4 άνδρες και 4 γυναίκες. Γεν. 6: 4-5, 8, 18, κεφ. 7ο. Στην πορεία του χρόνου, οι κάτοικοι των Σοδόμων, των Γομόρρων και των περιχώρων αυτών, εγκατέλειψαν την φυσική γενετήσια χρήση και διέπρατταν την παρά φύση ασέλγεια. Το αποτέλεσμα ήταν ο Θεός να τους κατακαύσει.
Οι άνθρωποι, άνδρες και γυναίκεςέχουν το δικαίωμα από τον Θεό να έρθουν σε γάμο κοινωνίαΓεν.2: 24, Ματθ. 19: 3-9, Μάρκ. 10: 4-12.Για τους χριστιανούς ο γάμος είναι μυστήριο μέγαΙωάν. 2: 1-11, Εφεσ. 5: 31-33.Κάθε σαρκική σχέση έξω από το γάμο χαρακτηρίζεται ως πορνεία ή μοιχεία Εβρ. 13:4.Επίσης, μερικοί χριστιανοίέχουν το δικαίωμα και τη δυνατότητα με τη βοήθεια του Ιησού Χριστού και του Αγίου Πνεύματος, να υπερβούν και να δαμάσουν το γενετήσιο ένστικτό τους, για τη βασιλεία του Θεού, να φτάσουν δηλαδή στην προπτωτική, τηνυπέρ φύσηκατάσταση. Η κατάσταση αυτή της εκούσιας κατά Χριστόν αγαμίας,είναι ανώτερη από τον έγγαμο βίοΜατθ. 19: 11-12, 1 Κορ. 7: 1, 7-9, 32-34.
Υπάρχουν όμως και άνθρωποι οι οποίοι δεν ακολουθούν τις ανωτέρω δύο ευλογημένες από τον Θεό καταστάσεις, την κατά φύση και την υπέρ φύση. Αυτοί επιλέγουν την παρά φύση κατάσταση, που ενώπιον του Θεού δεν αποτελεί δικαίωμά τους, αλλάκάνουν κακή χρήση του αυτεξουσίου τους, με τραγικά γι’ αυτούς αποτελέσματα. Είναι οι ομοφυλόφιλοι.
Παραθέτουμε κατωτέρω συντόμως τη θέση της Αγίας Γραφής για την ομοφυλοφιλία.
Ο ΄Αγιος και Τριαδικός Θεός, καταδικάζει με βαρύτατες ποινές την ομοφυλοφιλία. Από την Παλαιά Διαθήκη παραθέτουμε από το Εβραϊκό, σε μετάφραση του Ν. Βάμβα, για καλύτερη κατανόηση του νοήματος από τους αναγνώστες των ιστολογίων. Στο 18ο και 19ο κεφάλαιο της Γενέσεως έχουμε περιγραφή της εμφανίσεως της Αγίας Τριάδος στον Αβραάμ με τη μορφή τριών ανδρών, και της πληροφορήσεως του Αβραάμ ότι ο ίδιος ο Θεός (Γιαχβέ Εβρ.) θα κατέβαινε στα Σόδομα και θα τα πυρπολούσεγια την φοβερή και σιχαμερήόπως χαρακτηρίζεται από την Αγία Γραφή, αμαρτία της ομοφυλοφιλίας. Γεν. 18: 20, 19: 4-13.
Στα Σόδομα κατέβηκαν οι δύο από τους τρεις «άνδρες»-«αγγέλους»,ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, και έκαναν κάρβουνα τασώματα που τα είχαν ατιμάσει οι ίδιοι οι ομοφυλόφιλοι. Παραθέτουμε από το 19ο κεφ. τουςστίχ. 24-25. «Και έβρεξεν ο Κύριος(Γιαχβέ Εβρ.) επί τα Σόδομα και Γόμορρα θείον και πυρ παρά Κυρίου(Γιαχβέ Εβρ.) εκ του ουρανού και κατέστρεψε τας πόλεις ταύτας, και πάντα τα περίχωρα, και πάντας τους κατοίκους των πόλεων, και τα φυτά της γης». Παραθέτουμε και το Αμώς 4: 11«Σας κατέστρεψα, καθώς ο Θεός κατέστρεψε τα Σόδομα και τα Γόμορρα…και δεν επεστρέψατε προς εμέ, λέγει Κύριος».
Λευτ. 18: 22-23 «Και μετά άρρενος δεν θέλεις συνουσιασθή, ως μετά γυναικός’ είναι βδέλυγμα. Ουδέ θέλεις συνουσιασθή μετ’ ουδενός κτήνους, δια να μιανθής μετ’ αυτού’ ουδέ γυνή θέλει σταθή έμπροσθεν κτήνους, δια να βατευθή’είναι μυσαρόν».
Λευτ. 20: 13 «Εάν δε τις κοιμηθή μετά άρρενος, καθώς κοιμάται μετά γυναικός, βδέλυγμα έπραξαν αμφότεροι’ εξάπαντος θέλουσιθανατωθή’ το αίμα αυτών θέλει είσθαι επ’ αυτούς».Στην Καινή Διαθήκη, όπως βλέπουμε από τη στάση που κράτησε ο Κύριος Ιησούς απέναντι στη μοιχαλίδα,Ιωάν. 8: 3-11, δεν ισχύει η ποινή του σωματικού θανάτου. Ισχύει όμως, όπως θα δούμε στη συνέχεια, ο δεύτερος θάνατος, η αιώνια κόλαση.Αποκ. 21: 8.
Δευτ. 23: 17-18«ΠΟΡΝΗ δεν θέλει υπάρχει εκ των θυγατέρων Ισραήλ, ουδέ θέλει είσθαι κίναιδος εκ των υιών Ισραήλ. Δεν θέλεις φέρει πληρωμήν πόρνης,ουδέ μίσθωμα κυνός, εις τον οίκον Κυρίου του Θεού σου, δι’ ουδεμίαν ευχήν’διότι αμφότερα ταύτα είναι βδέλυγμα εις Κύριον τον Θεόν σου». Βλέπε και Δευτ. 29: 23, Ησ. 13: 19, Ιερ. 50: 40, Σοφ. 2: 9. Πολύ περισσότερο δεν πρέπει να υπάρχει γυναίκα πόρνη και κίναιδος στον Ισραήλ της χάριτος, στην Ορθόδοξη Εκκλησία, αφού βαπτίστηκαν στο όνομα της Αγίας Τριάδος και έγιναν μέλη του σώματος του Χριστού. Ματθ. 28: 19, 1 Κορ. 6: 15-18.
Β’ Βασιλέων (Δ’ Βασιλειών)23: 7 «Και κατεκρήμνισε τους οίκους των σοδομιτών, τους εν τω οίκω του Κυρίου…».
Ιεζ. 16: 48 «Ζω εγώ, λέγει Κύριος ο Θεός, η αδελφή σου Σόδομα δεν έπραξεν, αυτή και αι θυγατέρες αυτής, ως έπραξας, συ και αι θυγατέρες σου.στίχ. 49-50 «Ιδού, αύτη ήτο η ανομία της αδελφής σου Σοδόμων, υπερηφανία, πλησμονή άρτου, και αφθονία τρυφηλότητος, αυτής και των θυγατέρων αυτής’ τον πτωχόν δε και τον ενδεή δεν εβοήθει’ και υψούντο, και έπραττον βδελυρά ενώπιόν μου’ όθεν, καθώς είδονταύτα, ηφάνισα αυτάς».
Στα ανωτέρω εδάφια ο Κύριος ο Θεός μας αποκαλύπτει ότι η κύρια αιτία που πυρπόλησε τα Σόδομα και τα Γόμορρα ήταν η υπερηφάνεια των κατοίκων της για τα πλούτη τους και το βδελυρό αμάρτημα της παρά φύσιν ασέλγειάς των! Αυτό ας το έχουν υπόψη οι ομοφυλόφιλοι που κάνουν παρελάσεις υπερηφάνειας για την ομοφυλοφιλία τους!Προκαλούν ευθέως τον Κύριον! Σημειώνουμε ότι και στη Μετάφραση των Εβδομήκοντα(Ο’), το νόημα σε όλα τα εδάφια που παραθέσαμε από τη μετάφραση του Ν. Βάμβα, είναι ταυτόσημο με το Εβραϊκό.
ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ
Ρωμ.1ο κεφάλαιο. Παραθέτουμε τους στίχους σε νεοελληνική απόδοση από τη Μετάφραση του μακαριστού Νικ. Σωτηροπούλου. «Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ με μετάφρασι στη δημοτική Ν. Ι. Σωτηροπούλου θεολόγου-φιλολόγλου ΑΘΗΝΑ 2001» ΈκδοσιςΑδελφότητος «Ο Σταυρός». Ζωοδόχου Πηγής 44.Οι εντός παρενθέσεως λέξεις είναι δικές μας, εκτός εάν γράφεται διαφορετικά.Στίχ. 24. «Γι’ αυτό και τους άφησε ο Θεός να παραδοθούν (οι εθνικοί-ειδωλολάτρες) στις επιθυμίες των καρδιών τους για να κάνουν βρωμερές πράξεις, ώστε ν’ ατιμάζωνται τα σώματά τους απ’ αυτούς τους ιδίους, στίχ. 25 αφού την αλήθεια για το Θεό αντικατέστησαν με το ψεύδος, και προσκύνησαν και λάτρευσαν την κτίσι αντί του Κτίστου,, ο οποίος είναι δοξασμένος στους αιώνες. Αμήν.
Στίχ. 26 Γι’αυτό και τους άφησε ο Θεός να παραδοθούν σε ατιμωτικά πάθη. Και έτσι οιγυναίκες τους μετέβαλαν τη φυσική χρήση στην παρά φύσι. Στίχ. 27 Ομοίως δε και οι άνδρες άφησαν τη φυσική χρήση της γυναίκας, και άναψαν από το σφοδρό πάθος τους ο ένας για τον άλλο. Αρσενικοί με αρσενικούς διαπράττουν την ασχημία, και έτσι για την(ειδωλολατρική) πλάνη τους λαμβάνουν την αρμόζουσα τιμωρία από τους ιδίους τους εαυτούς τους(αυτοτιμωρούνται ατιμάζοντας τα σώματά τους). Σημ. Η εντός παρενθέσεως φράση είναι του μακ. Νικ. Σωτηροπούλου.Στίχ. 28 Επί πλέον, επειδή δεν θεώρησαν άξιο να έχουν επίγνωσι Θεού, τους άφησε ο Θεός να παραδοθούν σε ανάξιο νου, για να κάνουν τα ανάρμοστα…
Στίχ. 32 Αυτοί, αν και γνωρίζουν καλά(από τον έμφυτο ηθικό νόμο) τη δικαιοκρισία του Θεού, ότι όσοι δηλαδή πράττουν τέτοια έργα είναι άξιοι θανάτου,όχι μόνο πράττουν αυτά, αλλά και επιδοκιμάζουν όσους πράττουν αυτά (δεικνύοντας έτσι, ότι δεν αμαρτάνουν από αδυναμία, αλλ’ από κακή θέλησι, και είναι αναιδέστατοι και αναισχυντότατοι)».Σημ. Οι εντός παρενθέσεως φράσεις είναι του μακ. Νικ. Σωτηροπούλου.Οι υπογραμμίσεις είναι δικές μας.
Η παραπάνω ερμηνεία, ουσιαστικά δεν είναι του Αποστόλου Παύλου, αλλά του Αγίου Πνεύματος και του Κυρίου Ιησού Χριστού, γιατί το ΄Αγιο Πνεύμα μένει αιώνια στη Εκκλησία και την οδηγεί σε ολόκληρη την αλήθεια. Οι Απόστολοι είχαν το Αποστολικό χάρισμα και νουν Χριστού. Ιωάν. 16: 13, 1 Κορ. 2: 16, 12: 27. Οι ψυχίατροι, οι ψυχολόγοι και οι κοινωνιολόγοι, ας μην ψάχνουν να ερμηνεύσουν διαφορετικά την ομοφυλοφιλία!
Τα ανωτέρω λόγια του Παύλου, είναι καταπέλτης-φωτιά κατά της ομοφυλοφιλίας των εθνικών-ειδωλολατρών. Ας σκεφτούμε αδελφοί, πόσο βαρύτερη είναι η ευθύνη εκείνων που βαπτίστηκαν στο όνομα της Αγίας ΤριάδοςΜατθ. 28: 19, έγιναν ναός του Αγίου Πνεύματος 1 Κορ. 3: 16-17, 6: 19-20, και ατιμάζουν το σώμα τους με το βδελυρό κατά την Αγία Γραφή αμάρτημα της ομοφυλοφιλίας.Πόσο βαρύτατο είναι το αμάρτημα της ομοφυλοφιλίας για όσους κληρικούς και δη Επισκόπουςτυχόν διαπράττουν αυτό το βδελυρό,κατά τον Θεό αμάρτημα!
Κατά τον αιώνιο λόγο του Θεού,Ησ. 40: 8, 1 Πέτρ. 1: 25,οι ομοφυλόφιλοι ΔΕΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΝ ΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥΓαλ. 5: 19-21, Εφεσ. 5:3, 5, 12, Αποκ. 21: 8,εκτός βέβαια εάν αληθινά μετανοήσουν, εξομολογηθούν και παύσουν το φοβερό αμάρτημα της ομοφυλοφιλίας1 Κορ. 6: 9-11. Είναι αξιοπρόσεκτο ότι οι κάτοικοι των πέντε πόλεων που αποτεφρώθηκαν τα σώματά τους από το Θεό για την ομοφυλοφιλία τους, αποτελούν στην Καινή Διαθήκη παράδειγμα της τιμωρίας τους με φωτιά από τον ουρανό.
Ιούδ. 7«Ωσαύτως τα Σόδομα και τα Γόμορρα και οι γειτονικές πόλεις, που ομοίως με τούτους(τους αιρετικούς) παραδόθηκαν στην ανηθικότητα και διέπραξαν παρά φύσιν αμαρτίες, είναι ενώπιόν μας παράδειγμα με την τιμωρία τους με φωτιά από τον ουρανό.
2 Πέτρ. 2: 6«και αφού τις πόλεις των Σοδόμων και της Γομόρρας με το να μεταβάλη σε στάχτη τιμώρησε με εξαφάνισι, και έτσι έθεσε παράδειγμα γι’ αυτούς, που θ’ ασεβούσαν στο μέλλον…Στίχ. 9 αφού αυτά συνέβησαν, άρα γνωρίζει ο Κύριος να σώζη τους ευσεβείς από δοκιμασία, τους δε ασεβείς να κρατή ήδη σε κατάστασι(μερικής) τιμωρίας για την ημέρα της κρίσεως(και της πλήρους τιμωρίας)». Σημ. Η εντός παρενθέσεως φράσεις είναι του μακ. Νικ. Σωτηροπούλου. Οι υπογραμμίσεις είναι δικές μας.
Οι ομοφυλόφιλοι των Σοδόμων και της Γομόρρας ήδη ως πνεύματα προγεύονται της αιώνιας τιμωρίας. Την εσχάτη ημέρα ο Κύριος θα αναστήσει τα σώματά τους ώστε να λάβουν μέρος στην άτιμη ανάσταση και θα αυτοβασανίζονται στο άσβεστο πυρ της πνευματικής λίμνης με τη φωτιά και το θειάφι. Ματθ. 13:41-42, Ιωάν. 5: 29, Αποκ.21: 8κ.λπ.Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος και ο Μέγας Βασίλειος χρησιμοποιούν βαρύτατους χαρακτηρισμούς για την ομοφυλοφιλία. Επίσης Ιεροί Κανόνες της Εκκλησίας προβλέπουν βαρύτατες ποινές για την αμαρτία της ομοφυλοφιλίας.
Μακαριώτατε, Σεβασμιώτατοι, σεβαστοί πατέρες,
΄Εχετε ιερό καθήκον, από αγάπη στην αλήθεια, την πνευματική προστασία του λογικού ποιμνίου, και τη σωτηρία των ψυχών των ομοφυλοφίλων και των αρχόντων, αφού και γι’ αυτούς ο Ιησούς έχυσε το πανάγιο αίμα του, να ασκήσετε καλοπροαίρετο έλεγχο, με την ελπίδα μήπως κάποιοι έρθουν σε μετάνοια. Δεν χρειάζεται να αναφέρουμε παραδείγματα από την Αγία Γραφή και την εκκλησιαστική ιστορία. Ο καλός ποιμένας αφού ασφαλίσει τα 99 πρόβατα ψάχνει το απολωλός πρόβατο9.
Θα έπρεπε ήδη να έχετε συγκαλέσει την Ιεραρχία και να εκδώσετε εγκύκλιο με την οποία να ενημερώνετε τον λαό του Θεού για το φοβερό αμάρτημα της ομοφυλοφιλίας και τις αιώνιες συνέπειες σε όσους το διαπράττουν. Επίσης να καλέσετε την Κυβέρνηση να μην προχωρήσει στην ψήφιση του Νομοσχεδίου.
Να υπενθυμίσετε στους άρχοντες, αδιάφορα εάν πιστεύουν ή όχι στο Θεό και την θεοπνευστία της Αγίας Γραφής, ότι οι εξουσίες ανήκουν στον Ιησού Χριστό και θα πρέπει να μην αντινομοθετούν στον αιώνιο Νομοθέτη Ιησού Χριστό. Ματθ. Κεφ. 5-7, 28: 18, Ρωμ. 13: 1-6.Oι άρχοντες θα πρέπει να ψηφίζουν νόμους σύμφωνα με το Νόμο του Θεού και όχι αντίθεους και αντίχριστους νόμους Ματθ. 22: 21, Πράξ. 5: 28-29.
Σε περίπτωση ψηφίσεως του αντίθεου και αντιχριστιανικού αυτού Νομοσχεδίου, τότε εσείς θα είστε απαλλαγμένοι ενοχής γιατί θα έχετε δώσει τη μαρτυρία σας. Εάν σιωπήσετε από έλλειψη θάρρους, ή για οικονομικά συμφέροντα του κλήρου και προνόμια δικά σας, ή για άλλους λόγους,όπως σχεδόν όλοι σιωπήσατε σε προδοσίες της Ορθοδόξου Πίστεως από τους Οικουμενιστές, τότε θα αποδείξετε ότι δεν έχετε ομολογιακό φρόνημα και θέτετε τον «χρυσό» πάνω από τον Χριστό10. Την ημέρα του θανάτου σας και την Βα Παρουσία του Κυρίου, ο Ιησούς θα σας καταλογίσει άρνηση ομολογίας στο Πρόσωπό του και θα σας καταδικάσει με τον αιώνιο χωρισμό, την αιώνια κόλαση δηλαδή11.
Εμείς δεν τρέφουμε αυταπάτες! Η χλιαρή ή και ανύπαρκτη μέχρι σήμερα στάση σας σε σοβαρότατα θέματα που έχουν σχέση με την Ορθόδοξη Πίστη και την υπεράσπιση της Χριστιανικής ηθικής, μας κάνει τελείως απαισιόδοξους!
Για τοναντι-Αγιογραφικό και ανθελληνικό «αντιρατσιστικό νόμο», όπως χαρακτηρίστηκε από πολλά ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα, ουδεμία αντίδραση υπήρξε εκ μέρους σας, πλην ελαχιστότατων εξαιρέσεων. Στο Σαμπεζύ της Γενεύης,τον Φεβρουάριο τρ. έτους, σε συνεδρίαση της Ειδικής Διορθοδόξου Επιτροπής, όπως διαβάσαμε σε Ιστολόγια,ελέχθησαν από Iεράρχες, εκπροσώπους ελληνοφώνων εκκλησιών, «πράματα και θάματα» για τα δικαιώματα των ‘‘σεξουαλικών μειονοτήτων’’! Μετά παρέλευση 1 μήνα! υπήρξε διάψευση, αλλά σε πολλούς αναγνώστες έμειναν «σκιές» και αμφιβολίες για το εάν και τι ακριβώς ελέχθη!
Καλούμε όσους Ιεράρχες ονομαστικά φέρονται ότι τοποθετήθηκαν στο ζήτημα των ‘’σεξουαλικών μειονοτήτων’’, να λάβουν δημόσια θέση για το σύμφωνο συμβίωσης των ομοφυλοφίλων, ώστε να πληροφορηθούμε τις απόψεις τους.
Οι περισσότεροι πιστοί Ορθόδοξοι Χριστιανοί λένε ότι ‘‘έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε τους επισκόπους μόνο σε ενθρονίσεις, σε ονομαστικές εορτές Ιεραρχών και σε πανηγύρια’’!Εάν και τώρα δεν υπάρξει αντίδραση από την Ιεραρχία, τότε εκ μέρους μας δεν θα έχετε την καλή μαρτυρία 1 Τιμ. 3: 7!
Η Αγία Γραφή μας πληροφορεί ότι η αιτία του επικείμενου θερμοπυρηνικού πολέμου θα είναι η κατωτέρω. Ησ. 24. Στίχ. 1 «ΙΔΟΥ, ο Κύριος κενόνει την γην, και ερημόνει αυτήν, και ανατρέπει αυτήν, και διασκορπίζει τους κατοίκους αυτής….Στίχ. 3 Ολοκλήρως θέλει κενωθή η γη, και ολοκλήρως θέλει γυμνωθή’ διότι ο Κύριος ελάλησε τον λόγον τούτον.
Στίχ. 5 Και η γη εμολύνθη υποκάτω των κατοίκων αυτής’ διότι παρέβησαν τους νόμους, ήλλαξαν το διάταγμα, ηθέτησανδιαθήκην αιώνιον. Στίχ. 6 Δια τούτο η αρά κατέφαγε την γην, και οι κατοικούντες εν αυτή ηρημώθησαν’δια τούτο οι κάτοικοι της γης κατεκαύθησαν και ολίγοι άνθρωποι έμειναν….Στίχ. 10 Η πόλις της ερημώσεως ηφανίσθη’ πάσα οικία εκλείσθη, ώστε να μη εισέλθημηδείς...Στίχ. 13 ΄Όταν γείνη ούτως εν μέσω της γης μεταξύ των λαών, θέλει είσθαιως τιναγμός ελαίας, ως το σταφυλολόγημα αφού παύση ο τρυγητός…
Στίχ. 18…αι θυρίδες άνωθεν είναι ανοικταί, και τα θεμέλια της γης σείονται. Στίχ. 19 Η γη κατεσυντρίφθη, η γη ολοκλήρως διελύθη, η γη εκινήθη εις υπερβολήν. Στίχ. 20 Η γη θέλει κλονηθή εδώ και εκεί ως ο μεθύων, και θέλει μετακινηθή ως καλύβη’ και η ανομία αυτής θέλει βαρύνει επ’ αυτήν’και θέλει πέσει, και πλέον δεν θέλει σηκωθή».
Στον εγγύτατα θερμοπυρηνικό πόλεμο, το πυρ άνωθεν θα είναι από τα όπλα μαζικής καταστροφής, και δεν θα είναι άμεσα από τον Θεό, όπως συνέβη στα Σόδομα και τα Γόμορρα.
Η αιτία του πολέμου;Τα αναφερόμενα στον στίχ. 5 Και η γη εμολύνθη υποκάτω των κατοίκων αυτής’ διότι παρέβησαν τους νόμους, ήλλαξαν το διάταγμα, ηθέτησανδιαθήκην αιώνιον. Στίχ. 6 Δια τούτο η αρά κατέφαγε την γην, και οι κατοικούντες εν αυτή ηρημώθησαν’δια τούτο οικάτοικοι της γης κατεκαύθησαν και ολίγοι άνθρωποι έμειναν…».
Για τον θερμοπυρηνικό πόλεμο προφητεύει με εκπληκτικό τρόπο και ο προφήτης Ζαχαρίας στο Ζαχ. 14:12 «Και αύτη θέλει είσθαι η πληγή, με την οποίαν ο Κύριος θέλει πληγώσει πάντας τους λαούς, τους στρατεύσαντας κατά της Ιερουσαλήμ’η σάρξ αυτών θέλει τήκεσθαι ενώ ίστανται επί τους πόδας αυτών, και οι οφθαλμοί αυτών θέλουσιδιαλυθή εν ταις οπαίς αυτών, και η γλώσσα αυτών θέλει διαλυθή εν τω στόματι αυτών».
Κλείνουμε την επιστολή μας με την επισήμανση ότι αγαπάμε όλους τους αμαρτωλούς, αλλά νιώθουμε αποστροφή προς την ποικιλόμορφη αμαρτία και ιδιαίτερα στα αμαρτήματα εκείνα που οδηγούν τον άνθρωπο στην αιώνια αυτοτιμωρία του. Η αγάπη μας επιβάλλει να κάνουμε διάκριση μεταξύ αμαρτίας και αμαρτωλού, και να ενημερώνουμε καλοπροαίρετες ψυχές για τα τραγικά αποτελέσματα της παράβασης του νόμου του Θεού. Εβρ. 2: 2-4, Iακ. 5: 19. Ιούδ. 23.
Υστερόγραφο: Λίγο πριν αποστείλουμε την επιστολή μας διαβάσαμε στις ‘’ΑΚΤΙΝΕΣ’’ 16-6-2015, ότι ο Μακ. Αρχ. Αθηνών απέστειλε την με αριθ. Πρωτ. 2813/121-6-επιστολή, με εντολή και εξουσιοδότηση της Δ. Ι. Σ, προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης…κ. Ν. Παρασκευόπουλο για το ζήτημα του συμφώνου συμβίωσης ομοφυλοφίλων. Στην επιστολή εκφράζονται οι θέσεις της ΔΙΣ και ζητείται από τον Υπουργό να λάβει υπόψη της θέσεις της Εκκλησίας. Θεωρούμε ορθή την ενέργεια της ΔΙΣ.
Επίσης διαβάσαμε στο ίδιο Ιστολόγιο ανακοίνωση του Σεβ. Μητρ. Νέας Σμύρνης κ. Συμεών για το σχέδιο νόμου για την επέκταση του Συμφώνου Συμβίωσης και στα «ομόφυλα ζευγάρια». Το περιεχόμενο της ανακοινώσεως, μας ικανοποίησε. Συγχαίρουμε τον Σεβασμιώτατο. Ελπίζουμε και άλλοι Ιεράρχες να ακολουθήσουν το παράδειγμά του.
Τα ανωτέρω γράψαμε εν αληθεία και αγάπη12.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΖΙΩΓΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΟΡΤΑΤΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
…………………………………………………………………………..
1. Γέν. 2: 16-17, 3: 1-3, 6-7, 11, 17
2. Iωάν. 4: 10
3. Ιωάν. 4: 10, 14, 7: 37-38
4. Ιωάν. 7: 39
5. Mατθ. 25: 34
6. Παροιμ. 14: 12, 16: 25
7. Mατθ. 3: 7-12, 13: 42, 25: 46, Αποκ. 20: 10
8. Aποκ. 21: 8
9. Mατθ. 18: 11-14
10. Ματθ. 6: 24, Λουκ. 16: 13
11. Ματθ.7: 22-23, 10: 32-33, 25: 31-46, Μάρκ. 8: 38, Εβρ. 9: 27, Αποκ. 21: 8

12. 2 Ιωάν. 1-3


http://aktines.blogspot.gr/2015/06/blog-post_79.html
Απάντηση

Επιστροφή στο “Ορθοδοξία”