Η Διαθήκη του Μωάμεθ υπέρ Ορθοδόξων Χριστιανών και Ελλήνων

1
Η Διαθήκη του Μωάμεθ υπέρ Ορθοδόξων Χριστιανών και Ελλήνων

Την κρατούν κρυμμένη οι Τούρκοι

Κάτι που πραγματικά θα σας εκπλήξει. * Ο άγνωστος Έλληνας ευεργέτης και σωτήρας του Μωάμεθ * Οι αυστηρότατες εντολές του Μωάμεθ για προστασία Ελλήνων και Χριστιανών ως το τέλος του κόσμου!
Πόσοι από εσάς γνωρίζετε την ύπαρξη αυτής της ιδιόχειρης διαθήκης – διαταγής του Μωάμεθ προς όλο το γένος του; Προφανώς ελάχιστοι, πράγμα λογικό αφού γενικώς τις λεπτομέρειες άλλων δογμάτων τις γνωρίζουν μόνο οι ενδελεχείς μελετητές θρησκειών.
Ομοίως όμως, ελάχιστοι γνώριζαν τη διαστρέβλωση των Χριστιανικών γραφών από τους δυτικούς χριστιανούς προς όφελος των λατινικών αλλά και της άκρατης κρεοφαγίας (κύριο στοιχείο του “πολιτισμού” του Τζων Γουέιν).
Σήμερα λοιπόν έχουμε άλλη μία τρανταχτή απόδειξη της διαστρέβλωσης των θρησκειών από μισανθρώπους ώστε αυτές να συνηγορούν στις εγκληματικές τους επιδιώξεις αντί να χαλιναγωγούν τα μισαλλόδοξα τους ένστικτα. Μιλάμε για την ηθελημένη απόκρυψη ενός μοναδικού χειρογράφου του Μωάμεθ το οποίο βεβαίως παραδόθηκε στα χέρια ενός Τούρκου …ευσεβούς το 1517. Διαβάστε τα μοναδικά στοιχεία και τις λεπτομέρειες όπως αυτές ήρθαν πρώτη φορά στην επιφάνεια από την εκπληκτική έρευνα του Β. Μισύρη στο περιοδικό ΙΧΩΡ (τ. 45, Μάιος 2004). Αξίζει όμως πριν από όλα να διαβάσουμε το περιεχόμενο της διαθήκης σε μετάφραση του πατριάρχου Ιεροσολύμων Νεκταρίου.
ΘΕΡΜΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ αξίζουν και στο πανεπιστήμιο Κρήτης για την τιτάνια προσπάθεια που κάνει με το πρόγραμμα “Ανέμη”, την ψηφιακή βιβλιοθήκη δηλαδή που κάνει διαθέσιμα τέτοια έργα όπως αυτό του Νεκταρίου ώστε να είναι προσβάσιμα σε κάθε ερευνητή.
Πρέπει νά διευκρινίσουμε ότι ό πατριάρχης από υπερβολική θρησκολη­ψία αρνείται να άποδώση τήν έννοια τής λέ­ξης Έλλην στην αντίστοιχη Αραβική (Γιουνάν) και την μεταφράζει χριστιανός. Ό Μωάμεθ όμως ξεχωρίζει μέ σαφήνεια τις δυο έννοιες. Τούς Έλληνες τούς ονομάζει φυλή των Γιουνάν και τούς χριστιανούς γενεά των Ναζωραίων.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ:
«Τό παρόν γράμμα, επειδή ό θεός εστί μέ­γας και κυβερνήτης, ύστερον άφού ήλθον πά­ντες οι προφήται, δια νά μή μείνη μαρτυρία αδικίας προς τον θεόν, δια τά προς ανθρώ­πους διδόμενα χαρίσματα έγραψεν ό Μωά­μεθ, ό υιός τού Άμπτουλάχ και απόστολος τοϋ θεού, ό θεωρός και επιμελητής τοϋ παντός κό­σμου προς όλους τοϋ έθνους του και τής θρη­σκείας του, ώς στερεόν και βέβαιον τάξιμον και ϋπόαχεσιν, διά τήν φυλήν τών Γ ιουνάν (Ελλήνων) και διά τήν γενεάν τών Ναζωραίων (χριστιανών) όπου και αν εύρίσκωνται, σιμά ή μακράν, ευγενείς νά ήναι ή δυσγενείς, ένδο­ξοι ή και άδοξοι λέγον ούτω.
»Α’) “Οποιος άπό τό έθνος μου θέλει χαλά­σει τήν υπόσχεσιν και τον όρκον όπου είναι εις τήν παρούσαν συμφωνίαν, φθείρει τήν υπόσχεσιν τοϋ θεοϋ, και αρνείται τον όρκο του, και έναντι είτα εις τό πρόσταγμα του, αντι­στέκεται τής πίστεως του (μή γένοιτο θεέ) γί­νεται άξιος τοϋ αναθέματος, ή Βασιλεύς νά ήναι ό τοιούτος ή και πτωχός, και απλώς ειπείν όστις και αν ήναι.
»Β’) Λοιπόν οπόταν τινάς άπό τους μονα­χούς περιηγητάς θέλει κατοίκηση εις κανένα όρος, ή κορυφήν, ή σπήλαιον, ή χωρίον και τό­πον οίκούμενον, ή περιγιάλι ή αμμουδιά ή εις μονοστήριον, ή έκκλησίαν και οίκον εύκτήριον, έγώ είμαι έν μέσω αυτών προστάτης και φύλαξ αύτονών και όλων τών πραγμάτων τους μέ τήν ιδίαν μου ψυχήν και μέ τήν βοήθειαν και προστασίαν μου, και μέ όλον μου τό έθνος-διατί αύτοι είναι μέρος μου και τιμή μου.
»Γ) “Ετι προστάζω και εμποδίζω τούς έμίνηδες νά μή γυρεύουσιν όπ’ αυτούς χαράτσι, ή άλλα νέα δοσίματα ότι εις αυτούς βία και δυ­ναστεία δέν γίνεται.
»Δ’) Τούς κριτάς τους, και ηγουμένους τους νά μήν τούς άλλάσση τινάς, άλλά νά μένουσι άμετάτρεπτοι.
»Ε’) Τούς περιηγητάς τους νά μήν τούς έμποδίζη τινάς άπό τήν περιήγησίν τους.
»ΣΤ’) Άπό τά υπάρχοντα τών εκκλησιών τους κανένα νά μήν ήμπορή νά έξοδιασθή εις κτί-σιμον Μετζιτίου, ή άλλου τινός τόπου Μου­σουλμανικού.
»Ζ’) “Οποιος θέλει κάμη κανένα από ταύτα, όπου όπηγόρευσα, άς ήξεύρη βέβαια πώς έλυ­σε τον όρισμόν τοϋ θεοϋ και έναντιώθη τοϋ Αποστόλου του.
»Η’) “Ετι νά μή πληρώνουσι χαράτσι ο’ι Κριταί τους, και ηγούμενοι τους, και δούλοι τους, και μαθηταί τους, και άλλοι πώς υποτακτικοί ούτε νά πειράζωνται, ότι έγώ είμαι προστάτης αυτών όπου και αν εύρίσκωνται εις τήν γήν ή εις τήν θάλασσαν, εις Άνατολήν και Δύσιν, εις “Αρκτον και Μεσημβρίαν επειδή αυτοί και πά­ντα τά περί αυτούς είναι χρέος μου, και όρκος και παρακαταθήκη μου.
»Θ’) Και άπό εκείνους όπού έν ησυχία όσκητεύουσιν εις τά όρη, νά μή πέρνουσι χαράτσι, ούτε δέκατον διά τά εισοδήματα τους- ούτε τινάς μουσουλμάνος νά γίνεται σύντροφος μετ’ αύτούς, επειδή και αύτοί άλλοι δέν εργά­ζονται μόνον τά προς τροφήν.
»Ι΄) “Οταν φθόση έν εύθηνία ό καιρός τοϋ καρπού, νά τούς δίδουσιν εις κάθε έρπέτι ένα καυχι.
»ΙΑ’) Ούτε εις τον καιρόν του πολέμου νά τους εύγάζουσι διά νά ευγουν ες τον πόλεμον, οϋτε νά τούς ζητοΟσι χαράτσι.
»ΙΒ’) “Ετι άπό τους χριστιανούς ο’ι εντόπιοι και πλούσιοι όπου με πλούτο πραγματεύονται και είναι άξιοι διά χαράτσι νά μην πληρόνουσι άλλο παρά δώδεκα δραχμάς.
»ΙΓ) “Εξω άπό τό κεφαλοχάρατζον, άλλο νά μή τούς ζητούσι, κατά τό πρόσταγμα τού Θεού όπού λέγει. Μή ένοχλήται τούς σεβόμενους τά έκ τοϋ Θεού πεμφθέντα βιβλία, άλλά κατά τον άγαθώτερον τοϋ άγαθωτέρου τρόπον νά τούς άγαθοποιήσετε και μάλιστα με τούτους συναναστράφητε’ και εκείνους όπού τούς πειράζουσι (όποιοι και άν ήναι) νά τους έμποδίζητε.
»ΙΔ’) Μία γυναίκα χριστιανή έάν ύπανδρευθή μέ έναν μουσουλμάνο νά κάνη τό θέ­λημα της γυναικός εκείνης και νά μή τήν έμποδίζη άπό τήν έκκλησίαν, και προσευχή της και ταίς συνήθειες της πίστεως της.
»ΙΕ’) Τινάς νά μή τούς έμποδίζη εις τό νά άνακαινίζουσι τάς εκκλησίας τους.
»ΙΣΤ’) Όστις θέλει κάμη τι παρά ταύτην τήν ύπόσχεσιν, ή νά πιστεύση τό εναντίον γίνεται βέβαια αποστάτης τοϋ Θεού, και τού Θεϊκοϋ Αποστόλου: Ότι τούτο είναι μία βοήθεια εις αυτούς κατά τάς υποσχέσεις τους.
»ΙΖ’) Και εις αυτούς απάνω νά μήν σηκώνη τινάς άρματα, μάλιστα οι μουσουλμάνοι δι’ αυτούς νά πολεμούσι.
»ΙΗ’) Και διά τοϋτο προστάζω ούδεις άπό τό έθνος μου νά άποκοτήση νά κάμη τό εναντίον ταύτης της υποσχέσεως έως νά άφανισθη ό Κόσμος.
Μάρτυρες
Άλής, υιός τοϋ Άμπιταλίπ- Ομάρ, υιός τοϋ Χατάβ’ Άμπουντελντάρ, υιός τοϋ Αμπομπέρ’ Άββάς, υιός τοϋ Άμτελμουταλίβ- Ζιβήρ, υιός τοϋ Άββάμ- Σαάτ, υιός τοϋ Μαάτ Θηβήτ, υιός τοϋ Νεφίς’ Μπουχανιβέ, υιός τοϋ Αβίδ’ Μοκαδέμ, υιός τοϋ Καρσή Άμπτιλαζίμ, υιός τοϋ Χα-σάν Άζίβ, υιός του Γιασίν Άμπομπέκερ, υιός τοϋ ‘Αμπι κααφί’ ‘Οτμάν, υιός τοϋ Γαφάς’ Αμπουλάχ, υιός τοϋ Μεσούτ Φαζέρ, υιός τοϋ ‘Αββάς· Ταλάτ, υιός τοϋ ‘ΑμπτουλάχΣαάτ, υιός τοϋ ΑββάτΖεήτ, υ’ιός τοϋ ΘαβίτΧασμέρ, υιός τοϋ Αβίδ’ Χάτιθ, υιός τοϋ Θαβίτ- Άμπτουλάχ, υιός τοϋ Όμέρ.
Τό παρόν έγραψε ό οδηγός και διάδοχος Αλής τοϋ Άμπιταλίπ, βάλλοντας τό χέρι του ό προφήτης είς τό Μεντζήτι τοϋ προφήτου (εν ω εϊη ειρήνη) τω δευτέρω χρόνω τής φυγής (Έγείρας 624 μ.Χ.) τήν τρίτη ήμερα τοϋ Μα-χαρέμ μηνός».
Οι λόγοι για τη συγγραφή αυτής της διαθήκης – διαταγής προστασίας ες αεί Ελλήνων και Χριστιανών, έχουν ορισμένες ιστορικές εξηγήσεις:
Α’) Όταν ό Μωάμεθ έγινε δώδεκα ετών συ-νώδευσε τόν θείο του στήν Συρία, όπου φιλο­ξενήθηκε άπό κάποιον “Ελληνα μοναχό. Πολ­λοί εκείνη τήν εποχή πίστευαν ότι όσοι ήταν γνώστες τής Βίβλου γνώριζαν και τήν προφη­τική αποστολή τοϋ Μωάμεθ. Φημολογείται λοιπόν ότι μόλις ό καλόγηρος άντίκρυσε τό παιδί «άνεφώνησε ως άλλος Σαμουήλ ίδών τόν Δαβίδ: Ούτος έστι ό μέγας προφήτης!». Και συ­νεπαρμένος ψηλάφισε τήν ωμοπλάτη τοϋ νε­αρού Μωάμεθ, όπου βρήκε τήν σφραγίδα τής προφητείας. (“ΙΧΩΡ” No 16, σελ. 66).
Εικάζεται λοιπόν ότι αυτός είναι ό ένας λό­γος συμπάθειας τοϋ γιου τής Έρημου προς τούς ορθοδόξους χριστιανούς, οί όποιοι κα­τάλαβαν άπό τήν άρχή τήν άξια τών προφη­τικών λόγων του.
Β’) Ό άλλος, ό όποιος εκφράζει και τήν ευγνωμοσύνη τοϋ προφήτη προς τούς “Ελλη­νες, είναι ό έξης: ΟΊ «βοηθοί» (μαθητές) τοϋ Μωάμεθ άνεκάλυψαν ένα σχέδιο δολοφονίας τοϋ προφήτη έκ μέρους τών έχθρων του, γι’ αυτό τόν πήραν εσπευσμένα κα’ι έφυγαν άπό τήν Μέκκα μέ κατεύθυνση τήν Μεδίνα. Ή επι­τυχία αυτής τής φυγής συνδέεται άμεσα μέ τήν επέμβαση ενός πλούσιου “Ελληνα, ό όποιος, προκειμένου νά πραγματοποιηθή ή έξοδος τοϋ Μωάμεθ άπό τήν Μεδίνα, προσέ­φερε αντάλλαγμα ολόκληρη τήν τεράστια πε­ριουσία του. Αυτόν τόν “Ελληνα ό προφήτης τόν ονομάζει “Πρώτο καρπό τής Ελλάδος”. Ή φυγή τοϋ Μωάμεθ λέγεται Έγειρα και πραγ­ματοποιήθηκε στίς 20-24 Σεπτεμβρίου τοϋ 622 μ.Χ. (“ΙΧΩΡ” Νο 16, σελ. 70). Φαίνεται ότι τήν εποχή τής ‘Εγείρας ό Σινάί’της ηγούμενος, αντιλαμβανόμενος έγκαιρα τήν αύξηση τής δύναμης τοϋ άσημου τότε Μωάμεθ κα’ι γνωρί­ζοντας ότι ή μονή τοϋ Σινά όπως κα’ι ή αξιό­λογη “Ελληνική εμπορική κοινότητα τής Πε-τραίας Αραβίας θά ήταν εκτεθειμένες στις δηώσεις τών Αράβων, έζήτησε κα’ι έλαβε άπό αυτόν τό υπέρ τής “Ελληνικής κοινότητας κα’ι τών ορθοδόξων μοναστηριών ευεργετικό διά­ταγμα. Ό Μωάμεθ, ευχαριστημένος κα’ι κολα­κευμένος άπό τήν “Ελληνική αναγνώριση τής αλήθειας τών λόγων του, όχι μόνον εξέδωσε τό διάταγμα, άλλά, όπως γράφει ό πατριάρχης “Ιεροσολύμων Νεκτάριος, «ήγάπα πολλά τό γέ­νος τών’Ελλήνων(Γιουνάν) παρά άλλο κανένα γένος, κα’ι πολλά έσπούδαζε νά φυλάττωνται άπείρακτοι έν ειρήνη- όθεν κα’ι δέν φαίνεται εις άλλο γράμμα νά βάλλη τό ϊδιόν του χέρι παρά εις αυτό όποΟ έδωκε τών χριστιανών» (Νέκταρ. Ίεροκ. Ίστορ., σελ. 275). Αρχικά οι προσπάθειες τοϋ Μωάμεθ επικεντρώθηκαν όχι στον προσηλυτισμό τών “Ελλήνων χριστιανών, άλλά στό νά μήν επικριθούν κα’ι πολεμηθούν οί προφητείες του και τό ύπό διαμόρφωση θρήσκευμα τοϋ Ισλάμ.
Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η αποκάλυψη θα ήταν η καλύτερη απάντηση στους Σουνίτες που γίνονται πειθήνια όργανα των βάρβαρων επιδιώξεων της Δύσης. Για τους Τούρκους, ας μην το συζητάμε. Εκεί η θρησκεία είναι αλα κάρτ και όταν γίνεται “ενοχλητική”, επιστρατεύεται είτε ο Κεμάλ ή το “συνταγματικό δικαστήριο”.
Ίσως λοιπόν κύριε Ραγκούση να έπρεπε οι μουσουλμάνοι που συρρέουν στη χώρα να διδάσκονται πρώτα αυτό το ιστορικό στοιχείο. Αλλά είπαμε, πρέπει να είναι άβουλοι και εχθρικοί για να υπηρετούν χωρίς ερωτήσεις τα κελεύσματα των βαρώνων – κατασκευαστών αλλά και του real estate της “αριστεράς” ρίχνοντας κατά το δοκούν τιμές περιοχών – φιλέτων που έπειτα άξαφνα γίνονται mall και lofts.
Αναζητήστε οπωσδήποτε το ΙΧΩΡ, τεύχος 45 (Μάιος 2004) για να δείτε τα συνταρακτικά ιστορικά στοιχεία που παραθέτει ο Βασίλης Μισύρης σχετικά με τη διαθήκη, καθώς και άγνωστε πτυχές της συνεργασίας Ελλήνων – Μουσουλμάνων σε κοινούς πολέμους.
Συμπληρώστε την έρευνα σας (όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει) με το προηγούμενο άρθρο μας που αναφέρεται στην διαστρέβλωση της Χριστιανικής θρησκείας προς όφελος των Δυτικών ιμπεριαλιστών:

-http://olympia.gr/2009/12/19/christ-and-meat/


Περιμένουμε από τους ευσεβείς Μουσουλμάνους να τηρούν κατά γράμμα το λόγο του προφήτη ! :cooll
Η γνώμη είναι σαν την κ*λ*τρυπίδα...Όλοι έχουν από μία! Κι οι εξουσιαστές...αυτοί που διαμορφώνουν τις απόψεις της μάζας...έχουν προωθήσει την ιδέα ότι "κάθε άποψη είναι σεβαστή"...Κι έπεισαν τον κάθε ηλίθιο στον πλανήτη, να ταμπουρωθεί πεισματικά και με φανατισμό...πίσω από την υποβολιμιαία..."προσωπική" του άποψη ! 

Re: Η Διαθήκη του Μωάμεθ υπέρ Ορθοδόξων Χριστιανών και Ελλήνων

2
ΡΕ ΜΗΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΤΟ ΕΥΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟ Η ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΛΕΜΕ ΑΧ ΤΙ ΚΑΛΟΣ Ο ΜΩΑΜΕΘ ΕΙΔΕΣ ΜΑΣ ΑΓΑΠΟΥΣΕ ΣΦΑΞΕΜΕ ΑΓΑ ΝΑ ΑΓΙΑΣΩ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΠΟ ΜΕΝΑ ΤΕΛΟΣ
Δεν είμαστε όσα πιστεύουμε, αλλά όσα πράττουμε.

Re: Η Διαθήκη του Μωάμεθ υπέρ Ορθοδόξων Χριστιανών και Ελλήνων

3
Μπορεί,μην ξεχνάς οτι υπάρχει η άποψη οτι ο μουσουλμανισμος ειναι δημιούργηαμα των εβραίων και οτι ο Μωαμεθ ηταν εβραίος.

http://www.filoumenos.com/index.php/ind ... Itemid=110
Caer está permitido, levantarse es obligatorio....."Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς"
Xαμένη μάχη,είναι αυτή που φοβήθηκες να δώσεις
Πριν γράψεις σκέψου! Πριν κατακρίνεις περίμενε! Πριν προσευχηθείς συγχώρα! Πριν παραιτηθείς προσπάθησε!
Καλό είναι το να υπάρχεις …μα το να ζεις εν Χριστώ είναι άλλο πράγμα !

Re: Η Διαθήκη του Μωάμεθ υπέρ Ορθοδόξων Χριστιανών και Ελλήνων

5
KostasL έγραψε:Η Διαθήκη του Μωάμεθ υπέρ Ορθοδόξων Χριστιανών και Ελλήνων

Την κρατούν κρυμμένη οι Τούρκοι

Κάτι που πραγματικά θα σας εκπλήξει. * Ο άγνωστος Έλληνας ευεργέτης και σωτήρας του Μωάμεθ * Οι αυστηρότατες εντολές του Μωάμεθ για προστασία Ελλήνων και Χριστιανών ως το τέλος του κόσμου!
Πόσοι από εσάς γνωρίζετε την ύπαρξη αυτής της ιδιόχειρης διαθήκης – διαταγής του Μωάμεθ προς όλο το γένος του; Προφανώς ελάχιστοι, πράγμα λογικό αφού γενικώς τις λεπτομέρειες άλλων δογμάτων τις γνωρίζουν μόνο οι ενδελεχείς μελετητές θρησκειών.
Ομοίως όμως, ελάχιστοι γνώριζαν τη διαστρέβλωση των Χριστιανικών γραφών από τους δυτικούς χριστιανούς προς όφελος των λατινικών αλλά και της άκρατης κρεοφαγίας (κύριο στοιχείο του “πολιτισμού” του Τζων Γουέιν).
Σήμερα λοιπόν έχουμε άλλη μία τρανταχτή απόδειξη της διαστρέβλωσης των θρησκειών από μισανθρώπους ώστε αυτές να συνηγορούν στις εγκληματικές τους επιδιώξεις αντί να χαλιναγωγούν τα μισαλλόδοξα τους ένστικτα. Μιλάμε για την ηθελημένη απόκρυψη ενός μοναδικού χειρογράφου του Μωάμεθ το οποίο βεβαίως παραδόθηκε στα χέρια ενός Τούρκου …ευσεβούς το 1517. Διαβάστε τα μοναδικά στοιχεία και τις λεπτομέρειες όπως αυτές ήρθαν πρώτη φορά στην επιφάνεια από την εκπληκτική έρευνα του Β. Μισύρη στο περιοδικό ΙΧΩΡ (τ. 45, Μάιος 2004). Αξίζει όμως πριν από όλα να διαβάσουμε το περιεχόμενο της διαθήκης σε μετάφραση του πατριάρχου Ιεροσολύμων Νεκταρίου.
ΘΕΡΜΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ αξίζουν και στο πανεπιστήμιο Κρήτης για την τιτάνια προσπάθεια που κάνει με το πρόγραμμα “Ανέμη”, την ψηφιακή βιβλιοθήκη δηλαδή που κάνει διαθέσιμα τέτοια έργα όπως αυτό του Νεκταρίου ώστε να είναι προσβάσιμα σε κάθε ερευνητή.
Πρέπει νά διευκρινίσουμε ότι ό πατριάρχης από υπερβολική θρησκολη­ψία αρνείται να άποδώση τήν έννοια τής λέ­ξης Έλλην στην αντίστοιχη Αραβική (Γιουνάν) και την μεταφράζει χριστιανός. Ό Μωάμεθ όμως ξεχωρίζει μέ σαφήνεια τις δυο έννοιες. Τούς Έλληνες τούς ονομάζει φυλή των Γιουνάν και τούς χριστιανούς γενεά των Ναζωραίων.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ:
«Τό παρόν γράμμα, επειδή ό θεός εστί μέ­γας και κυβερνήτης, ύστερον άφού ήλθον πά­ντες οι προφήται, δια νά μή μείνη μαρτυρία αδικίας προς τον θεόν, δια τά προς ανθρώ­πους διδόμενα χαρίσματα έγραψεν ό Μωά­μεθ, ό υιός τού Άμπτουλάχ και απόστολος τοϋ θεού, ό θεωρός και επιμελητής τοϋ παντός κό­σμου προς όλους τοϋ έθνους του και τής θρη­σκείας του, ώς στερεόν και βέβαιον τάξιμον και ϋπόαχεσιν, διά τήν φυλήν τών Γ ιουνάν (Ελλήνων) και διά τήν γενεάν τών Ναζωραίων (χριστιανών) όπου και αν εύρίσκωνται, σιμά ή μακράν, ευγενείς νά ήναι ή δυσγενείς, ένδο­ξοι ή και άδοξοι λέγον ούτω.
»Α’) “Οποιος άπό τό έθνος μου θέλει χαλά­σει τήν υπόσχεσιν και τον όρκον όπου είναι εις τήν παρούσαν συμφωνίαν, φθείρει τήν υπόσχεσιν τοϋ θεοϋ, και αρνείται τον όρκο του, και έναντι είτα εις τό πρόσταγμα του, αντι­στέκεται τής πίστεως του (μή γένοιτο θεέ) γί­νεται άξιος τοϋ αναθέματος, ή Βασιλεύς νά ήναι ό τοιούτος ή και πτωχός, και απλώς ειπείν όστις και αν ήναι.
»Β’) Λοιπόν οπόταν τινάς άπό τους μονα­χούς περιηγητάς θέλει κατοίκηση εις κανένα όρος, ή κορυφήν, ή σπήλαιον, ή χωρίον και τό­πον οίκούμενον, ή περιγιάλι ή αμμουδιά ή εις μονοστήριον, ή έκκλησίαν και οίκον εύκτήριον, έγώ είμαι έν μέσω αυτών προστάτης και φύλαξ αύτονών και όλων τών πραγμάτων τους μέ τήν ιδίαν μου ψυχήν και μέ τήν βοήθειαν και προστασίαν μου, και μέ όλον μου τό έθνος-διατί αύτοι είναι μέρος μου και τιμή μου.
»Γ) “Ετι προστάζω και εμποδίζω τούς έμίνηδες νά μή γυρεύουσιν όπ’ αυτούς χαράτσι, ή άλλα νέα δοσίματα ότι εις αυτούς βία και δυ­ναστεία δέν γίνεται.
»Δ’) Τούς κριτάς τους, και ηγουμένους τους νά μήν τούς άλλάσση τινάς, άλλά νά μένουσι άμετάτρεπτοι.
»Ε’) Τούς περιηγητάς τους νά μήν τούς έμποδίζη τινάς άπό τήν περιήγησίν τους.
»ΣΤ’) Άπό τά υπάρχοντα τών εκκλησιών τους κανένα νά μήν ήμπορή νά έξοδιασθή εις κτί-σιμον Μετζιτίου, ή άλλου τινός τόπου Μου­σουλμανικού.
»Ζ’) “Οποιος θέλει κάμη κανένα από ταύτα, όπου όπηγόρευσα, άς ήξεύρη βέβαια πώς έλυ­σε τον όρισμόν τοϋ θεοϋ και έναντιώθη τοϋ Αποστόλου του.
»Η’) “Ετι νά μή πληρώνουσι χαράτσι ο’ι Κριταί τους, και ηγούμενοι τους, και δούλοι τους, και μαθηταί τους, και άλλοι πώς υποτακτικοί ούτε νά πειράζωνται, ότι έγώ είμαι προστάτης αυτών όπου και αν εύρίσκωνται εις τήν γήν ή εις τήν θάλασσαν, εις Άνατολήν και Δύσιν, εις “Αρκτον και Μεσημβρίαν επειδή αυτοί και πά­ντα τά περί αυτούς είναι χρέος μου, και όρκος και παρακαταθήκη μου.
»Θ’) Και άπό εκείνους όπού έν ησυχία όσκητεύουσιν εις τά όρη, νά μή πέρνουσι χαράτσι, ούτε δέκατον διά τά εισοδήματα τους- ούτε τινάς μουσουλμάνος νά γίνεται σύντροφος μετ’ αύτούς, επειδή και αύτοί άλλοι δέν εργά­ζονται μόνον τά προς τροφήν.
»Ι΄) “Οταν φθόση έν εύθηνία ό καιρός τοϋ καρπού, νά τούς δίδουσιν εις κάθε έρπέτι ένα καυχι.
»ΙΑ’) Ούτε εις τον καιρόν του πολέμου νά τους εύγάζουσι διά νά ευγουν ες τον πόλεμον, οϋτε νά τούς ζητοΟσι χαράτσι.
»ΙΒ’) “Ετι άπό τους χριστιανούς ο’ι εντόπιοι και πλούσιοι όπου με πλούτο πραγματεύονται και είναι άξιοι διά χαράτσι νά μην πληρόνουσι άλλο παρά δώδεκα δραχμάς.
»ΙΓ) “Εξω άπό τό κεφαλοχάρατζον, άλλο νά μή τούς ζητούσι, κατά τό πρόσταγμα τού Θεού όπού λέγει. Μή ένοχλήται τούς σεβόμενους τά έκ τοϋ Θεού πεμφθέντα βιβλία, άλλά κατά τον άγαθώτερον τοϋ άγαθωτέρου τρόπον νά τούς άγαθοποιήσετε και μάλιστα με τούτους συναναστράφητε’ και εκείνους όπού τούς πειράζουσι (όποιοι και άν ήναι) νά τους έμποδίζητε.
»ΙΔ’) Μία γυναίκα χριστιανή έάν ύπανδρευθή μέ έναν μουσουλμάνο νά κάνη τό θέ­λημα της γυναικός εκείνης και νά μή τήν έμποδίζη άπό τήν έκκλησίαν, και προσευχή της και ταίς συνήθειες της πίστεως της.
»ΙΕ’) Τινάς νά μή τούς έμποδίζη εις τό νά άνακαινίζουσι τάς εκκλησίας τους.
»ΙΣΤ’) Όστις θέλει κάμη τι παρά ταύτην τήν ύπόσχεσιν, ή νά πιστεύση τό εναντίον γίνεται βέβαια αποστάτης τοϋ Θεού, και τού Θεϊκοϋ Αποστόλου: Ότι τούτο είναι μία βοήθεια εις αυτούς κατά τάς υποσχέσεις τους.
»ΙΖ’) Και εις αυτούς απάνω νά μήν σηκώνη τινάς άρματα, μάλιστα οι μουσουλμάνοι δι’ αυτούς νά πολεμούσι.
»ΙΗ’) Και διά τοϋτο προστάζω ούδεις άπό τό έθνος μου νά άποκοτήση νά κάμη τό εναντίον ταύτης της υποσχέσεως έως νά άφανισθη ό Κόσμος.
Μάρτυρες
Άλής, υιός τοϋ Άμπιταλίπ- Ομάρ, υιός τοϋ Χατάβ’ Άμπουντελντάρ, υιός τοϋ Αμπομπέρ’ Άββάς, υιός τοϋ Άμτελμουταλίβ- Ζιβήρ, υιός τοϋ Άββάμ- Σαάτ, υιός τοϋ Μαάτ Θηβήτ, υιός τοϋ Νεφίς’ Μπουχανιβέ, υιός τοϋ Αβίδ’ Μοκαδέμ, υιός τοϋ Καρσή Άμπτιλαζίμ, υιός τοϋ Χα-σάν Άζίβ, υιός του Γιασίν Άμπομπέκερ, υιός τοϋ ‘Αμπι κααφί’ ‘Οτμάν, υιός τοϋ Γαφάς’ Αμπουλάχ, υιός τοϋ Μεσούτ Φαζέρ, υιός τοϋ ‘Αββάς· Ταλάτ, υιός τοϋ ‘ΑμπτουλάχΣαάτ, υιός τοϋ ΑββάτΖεήτ, υ’ιός τοϋ ΘαβίτΧασμέρ, υιός τοϋ Αβίδ’ Χάτιθ, υιός τοϋ Θαβίτ- Άμπτουλάχ, υιός τοϋ Όμέρ.
Τό παρόν έγραψε ό οδηγός και διάδοχος Αλής τοϋ Άμπιταλίπ, βάλλοντας τό χέρι του ό προφήτης είς τό Μεντζήτι τοϋ προφήτου (εν ω εϊη ειρήνη) τω δευτέρω χρόνω τής φυγής (Έγείρας 624 μ.Χ.) τήν τρίτη ήμερα τοϋ Μα-χαρέμ μηνός».
Οι λόγοι για τη συγγραφή αυτής της διαθήκης – διαταγής προστασίας ες αεί Ελλήνων και Χριστιανών, έχουν ορισμένες ιστορικές εξηγήσεις:
Α’) Όταν ό Μωάμεθ έγινε δώδεκα ετών συ-νώδευσε τόν θείο του στήν Συρία, όπου φιλο­ξενήθηκε άπό κάποιον “Ελληνα μοναχό. Πολ­λοί εκείνη τήν εποχή πίστευαν ότι όσοι ήταν γνώστες τής Βίβλου γνώριζαν και τήν προφη­τική αποστολή τοϋ Μωάμεθ. Φημολογείται λοιπόν ότι μόλις ό καλόγηρος άντίκρυσε τό παιδί «άνεφώνησε ως άλλος Σαμουήλ ίδών τόν Δαβίδ: Ούτος έστι ό μέγας προφήτης!». Και συ­νεπαρμένος ψηλάφισε τήν ωμοπλάτη τοϋ νε­αρού Μωάμεθ, όπου βρήκε τήν σφραγίδα τής προφητείας. (“ΙΧΩΡ” No 16, σελ. 66).
Εικάζεται λοιπόν ότι αυτός είναι ό ένας λό­γος συμπάθειας τοϋ γιου τής Έρημου προς τούς ορθοδόξους χριστιανούς, οί όποιοι κα­τάλαβαν άπό τήν άρχή τήν άξια τών προφη­τικών λόγων του.
Β’) Ό άλλος, ό όποιος εκφράζει και τήν ευγνωμοσύνη τοϋ προφήτη προς τούς “Ελλη­νες, είναι ό έξης: ΟΊ «βοηθοί» (μαθητές) τοϋ Μωάμεθ άνεκάλυψαν ένα σχέδιο δολοφονίας τοϋ προφήτη έκ μέρους τών έχθρων του, γι’ αυτό τόν πήραν εσπευσμένα κα’ι έφυγαν άπό τήν Μέκκα μέ κατεύθυνση τήν Μεδίνα. Ή επι­τυχία αυτής τής φυγής συνδέεται άμεσα μέ τήν επέμβαση ενός πλούσιου “Ελληνα, ό όποιος, προκειμένου νά πραγματοποιηθή ή έξοδος τοϋ Μωάμεθ άπό τήν Μεδίνα, προσέ­φερε αντάλλαγμα ολόκληρη τήν τεράστια πε­ριουσία του. Αυτόν τόν “Ελληνα ό προφήτης τόν ονομάζει “Πρώτο καρπό τής Ελλάδος”. Ή φυγή τοϋ Μωάμεθ λέγεται Έγειρα και πραγ­ματοποιήθηκε στίς 20-24 Σεπτεμβρίου τοϋ 622 μ.Χ. (“ΙΧΩΡ” Νο 16, σελ. 70). Φαίνεται ότι τήν εποχή τής ‘Εγείρας ό Σινάί’της ηγούμενος, αντιλαμβανόμενος έγκαιρα τήν αύξηση τής δύναμης τοϋ άσημου τότε Μωάμεθ κα’ι γνωρί­ζοντας ότι ή μονή τοϋ Σινά όπως κα’ι ή αξιό­λογη “Ελληνική εμπορική κοινότητα τής Πε-τραίας Αραβίας θά ήταν εκτεθειμένες στις δηώσεις τών Αράβων, έζήτησε κα’ι έλαβε άπό αυτόν τό υπέρ τής “Ελληνικής κοινότητας κα’ι τών ορθοδόξων μοναστηριών ευεργετικό διά­ταγμα. Ό Μωάμεθ, ευχαριστημένος κα’ι κολα­κευμένος άπό τήν “Ελληνική αναγνώριση τής αλήθειας τών λόγων του, όχι μόνον εξέδωσε τό διάταγμα, άλλά, όπως γράφει ό πατριάρχης “Ιεροσολύμων Νεκτάριος, «ήγάπα πολλά τό γέ­νος τών’Ελλήνων(Γιουνάν) παρά άλλο κανένα γένος, κα’ι πολλά έσπούδαζε νά φυλάττωνται άπείρακτοι έν ειρήνη- όθεν κα’ι δέν φαίνεται εις άλλο γράμμα νά βάλλη τό ϊδιόν του χέρι παρά εις αυτό όποΟ έδωκε τών χριστιανών» (Νέκταρ. Ίεροκ. Ίστορ., σελ. 275). Αρχικά οι προσπάθειες τοϋ Μωάμεθ επικεντρώθηκαν όχι στον προσηλυτισμό τών “Ελλήνων χριστιανών, άλλά στό νά μήν επικριθούν κα’ι πολεμηθούν οί προφητείες του και τό ύπό διαμόρφωση θρήσκευμα τοϋ Ισλάμ.
Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η αποκάλυψη θα ήταν η καλύτερη απάντηση στους Σουνίτες που γίνονται πειθήνια όργανα των βάρβαρων επιδιώξεων της Δύσης. Για τους Τούρκους, ας μην το συζητάμε. Εκεί η θρησκεία είναι αλα κάρτ και όταν γίνεται “ενοχλητική”, επιστρατεύεται είτε ο Κεμάλ ή το “συνταγματικό δικαστήριο”.
Ίσως λοιπόν κύριε Ραγκούση να έπρεπε οι μουσουλμάνοι που συρρέουν στη χώρα να διδάσκονται πρώτα αυτό το ιστορικό στοιχείο. Αλλά είπαμε, πρέπει να είναι άβουλοι και εχθρικοί για να υπηρετούν χωρίς ερωτήσεις τα κελεύσματα των βαρώνων – κατασκευαστών αλλά και του real estate της “αριστεράς” ρίχνοντας κατά το δοκούν τιμές περιοχών – φιλέτων που έπειτα άξαφνα γίνονται mall και lofts.
Αναζητήστε οπωσδήποτε το ΙΧΩΡ, τεύχος 45 (Μάιος 2004) για να δείτε τα συνταρακτικά ιστορικά στοιχεία που παραθέτει ο Βασίλης Μισύρης σχετικά με τη διαθήκη, καθώς και άγνωστε πτυχές της συνεργασίας Ελλήνων – Μουσουλμάνων σε κοινούς πολέμους.
Συμπληρώστε την έρευνα σας (όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει) με το προηγούμενο άρθρο μας που αναφέρεται στην διαστρέβλωση της Χριστιανικής θρησκείας προς όφελος των Δυτικών ιμπεριαλιστών:

-http://olympia.gr/2009/12/19/christ-and-meat/


Περιμένουμε από τους ευσεβείς Μουσουλμάνους να τηρούν κατά γράμμα το λόγο του προφήτη ! :cooll
ιδιαίτερα εντυπωσιακό κείμενο εφόσον ίσχυε, αναρωτιέμαι κατά πόσο μπορεί να σταθεί ως έγκυρο χειρόγραφο... Η ιστορία δείχνει ότι οι μουσουλμάνοι "ανέδειξαν" με το τρόπο τους πλήθος Χριστιανών μαρτύρων οπότε το ακόλουθο δεν έγινε ποτέ πράξη :
»ΙΖ’) Και εις αυτούς απάνω νά μήν σηκώνη τινάς άρματα, μάλιστα οι μουσουλμάνοι δι’ αυτούς νά πολεμούσι.
1.Σοφία πάντων κάλλιστον, η δε αμάθεια πάντων κάκιστον
2. ζητεῖτε τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν

Re: Η Διαθήκη του Μωάμεθ υπέρ Ορθοδόξων Χριστιανών και Ελλήνων

6
Η Διαθήκη (Αχτιναμές) του Μωάμεθ προς την Ιερά Μονή Σινά


Η λέξη Αχτναμές προέρχεται από τις αραβικές λέξεις «αχδ», που σημαίνει υποχρέωση και «ναμέ» που σημαίνει έγγραφο δηλαδή «Διαθήκη». Καθώς το έγγραφο αυτό του Μωάμεθ εγράφη κατά το 2ο έτος του Μουσουλμανικού ημερολογίου (624 μ.Χ.), έχει διαδραματίσει πρωτεύοντα ιστορικό ρόλο ως σημείο θρησκευτικής καταλαγής και διαθρησκευτικού εν γένει διαλόγου μεταξύ Μουσουλμάνων και Χριστιανών έκτοτε. Κύριο σημείο των όρων του είναι ότι ζητά από τους Μουσουλμάνους να υπερασπίζονται τους Μοναχούς, να τους αφήνουν απερίσπαστους στα καθήκοντά τους και να μην εισπράττουν από αυτούς φόρους. Επίσης απετέλεσε προηγούμενο για τα αντίστοιχα προνόμια των Πατριαρχείων Κωνσταντινουπόλεως, Αλεξανδρείας, Αντιοχείας και Ιεροσολύμων. Το γεγονός της συμβιώσεως και επιβιώσεως του σιναϊτικού μοναχισμού επί 1380 έτη εντός Μουσουλμανικού περιβάλλοντος (από το σύνολο των 1700 της συνολικής του ιστορίας), αποδεικνύει τον έμπρακτο σεβασμό του Μουσουλμανικού κόσμου προς τις σχετικές εντολές του Προφήτη του. Αντίγραφο του Αχτναμέ εκτίθεται σήμερα στη νέα έκθεση του Σκευοφυλακίου της Μονής. Στην ενότητα των Σιναϊτικών Κειμένων και Καταλόγων περιέχεται πλήρες το κείμενο της Διαθήκης του Μωάμεθ.

http://www.sinaimonastery.com/index.php?lid=108


Το κείμενο είναι το ακόλουθο που μπορείτε να το βρείτε εδω
http://www.sinaimonastery.com/index.php?lid=232

ΑΧΔΝΑΜΕ

Ἐν ὀνόματι τοῦ ἐλεήμονος καὶ φιλευσπλάγχνου Θεοῦ, ἐξ οὗ ἡ aἀντίληψις.

Τόδε ἐστὶ γράμμα, ὅπερ ἔγραψε Μωάμεθ, ὁ υἱὸς τοῦ Ἀβδουλλάχ, ὁ Ἀπόστολος τοῦ Θεοῦ, πρὸς πάντας τοὺς ἀνθρώπους τῆς φυλῆς καὶ τῆς θρησκείας αὐτοῦ ὡς στερεὰν ὑποχρέωσιν ὑπὲρ τῆς φυλῆς τῶν Χριστιανῶν ὅπου καὶ ἂν εὑρίσκονται, ἐν τῇ Ἀνατολῇ ἢ ἐν τῇ Δύσει, ἐγγὺς ἢ μακράν, οἷοι δήποτε καὶ ἂν ὦσιν, ἢ ταπεινοί, ἔνδοξοι ἢ ἄσημοι. Τὸ Γράμμα τοῡτο ἔγραψεν ὡς Ἀχδναμέ, παραγγέλων οὕτως:

1. Ὅστις ἐκ τῆς φυλῆς μου ἢ τῆς θρησκείας μου ἤθελε τυχὸν παραβῇ τὸν ὅρκον καὶ τὴν ὑπόσχεσιν, ἅτινα περιλαμβάνονται ἐν τῇ παρούσῃ συμφωνίᾳ, παραβαίνει τὴν ὑπόσχεσιν τοῦ Θεοῦ, περιφρονεῖ τὴν θρησκείαν αὑτοῦ (μὴ γένοιτο, Θεέ!) καὶ καθίσταται ἄξιος τοῦ ἀναθέματος, εἴτε βασιλεὺς εἶναι ὁ τοιοῦτος παραβάτης, εἴτε πτωχὸς καὶ γενικῶς οἷος δή ποτε τῶν Μουσουλμάνων.2. Λοιπόν, ὁπόταν τις τῶν Μοναχῶν ἢ ἀσκητῶν προσφύγῃ ἵνα κατοικήσῃ εἰς ὄρος ἢ κορυφήν, ἢ σπήλαιον, ἢ εἰς πεδιάδα, ἢ παραλίαν, ἢ ἄμμον, ἢ εἰς Μοναστήριον ἢ Ἐκκλησίαν, ἢ ἁπλῶς εἰς εὐκτήριον οἶκον, ἐγὼ ἔσομαι ἐν τῷ μέσῳ αὐτῶν, προστάτης καὶ φύλαξ αὐτῶν καὶ πάντων τῶν πραγμάτων αὑτῶν, μεθ’ ὅλης τῆς ψυχῆς μου ἀμυνόμενος ὑπὲρ αὐτῶν, διότι εἶναι ὑποτελεῖς μου (ραγιᾶ) καὶ ἰδικοί μου, καὶ ἐγὼ θέλω ἀποτρέψει ἀπ’ αὐτῶν τὴν βλάβην τοῦ θανάτου.3. Διατάσσω καὶ ἀπαγορεύω νὰ ζητῆται παρ’ αὐτῶν κεφαλικὸς φόρος (χαρὰτζ) ἢ ἄλλα νέα δοσίματα∙ βία καὶ δυναστεία κατ’ αὐτῶν δὲν ἐπιτρέπεται.4. Οὐδεὶς δικαιοῦται νὰ ἐπιβάλλῃ εἰς αὐτοὺς ν’ ἀλλάξωσιν ἐπίσκοπον ἐκ τῆς ἐπισκοπῆς αὐτοῦ ἢ ἡγούμενον οὔτε νὰ ἐκβάλῃ μοναχὸν ἐκ τῆς μονῆς αὐτοῦ, οὔτε ἀσκητὴν ἐκ τοῦ κελλίου του.5. Οὐδεὶς νὰ παρακωλύῃ τοὺς περιοδεύοντας μοναχοὺς ἀπὸ τῆς περιοδείας αὐτῶν.6. Οὐδὲν τῶν ὑπαρχόντων (ὑλικῶν) τῶν Ἐκκλησιῶν αὐτῶν, Μοναστηρίων ἢ κελλίων ν’ αφαιρεθῇ ποτε πρὸς οἰκοδομὴν Μεσδζὲδ (μουσουλμανικοῦ εὐκτηρίου οἴκου) ἢ οἰκίας Μουσουλμάνου.7. Ὅστις ἤθελε πράξει τι ἐκ τούτων, ὅσα ἀπηγόρευσα, ἔσται παραβάτης τοῦ ὁρισμοῦ τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς Διαθήκης (Ἀχδναμὲ) τοῦ Προφήτου αὐτοῦ.8. Νὰ μὴ ἐπιβαρύνωνται διὰ φόρων οἱ κληρικοί, Ἐπίσκοποι, ἡγούμενοι καὶ μοναχοὶ καὶ οἱ μαθηταὶ καὶ ὑποτακτικοὶ καὶ ὑπηρέται, οἱ ἀφιερωμένοι εἰς τὴν θρησκειαν αὐτῶν, οὔτε νὰ ἐνοχλῶνται ὅπου καὶ νὰ εὑρίσκωνται, ἐν ξηρᾷ ἢ ἐν θαλάσσῃ, κατ’ Ἀνατολὰς ἢ Δυσμὰς ἢ κατ’ Ἄρκτον ἢ Μεσημβρίαν. Ἐγώ εἰμι ὁ προστάτης καὶ φύλαξ τῆς ὑπάρξεως αὐτῶν ἀπὸ παντὸς ἀνιαροῦ, ὅτι πάντες οὗτοι καὶ πάντες οἱ περὶ αὐτούς εἰσιν ὑποτελεῖς μου, καὶ δέον νὰ ὦσιν ἀμέριμνοι κατὰ πάντα.9. Νὰ μὴ ζητηθῶσι φόροι παρ’ ἐκείνων, οἵτινες ἀσκητεύουσιν ἐν ἡσυχίᾳ ἐν τοῖς ὄρεσιν, οὔτε κεφαλικὸς φόρος, οὔτε δέκατον ἐκ τῶν εἰσοδημάτων αὐτῶν, διότι οὗτοι ἐργάζονται μόνον πρὸς ἐπάρκειαν τοῦ βίου αὐτῶν.10. Ἐν καιρῷ σιτοδείας νὰ παρέχηται πρὸς αὐτοὺς ἓν τέταρτον κοιλοῦ ἀπὸ ἑκάστου ἀρδεπίου (μέτρου 100 περίπου ὀκάδων) πρὸς τροφήν των.11. Οἱ κληρικοὶ νὰ μὴ καλῶνται εἰς στρατολογίαν ἐν περιπτώσει πολέμου, οὔτε νὰ καταβάλλωσι φόρον κεφαλικὸν ἐπὶ τούτῳ.12. Ἔτι δὲ ἐκ τῶν Χριστιανῶν οἱ ἰθαγενεῖς, οἱ καταγινόμενοι εἰς ἐμπορίας καὶ κερδαίνοντες ἐξ αὐτῶν, νὰ μὴ καταβάλλωσι κεφαλικὸν φόρον πλέον τῶν δώδεκα δραχμῶν.13. Πλὴν τοῦ κεφαλικοῦ φόρου νὰ μὴ ὑποχρεῶνται εἰς ἄλλην πληρωμήν, κατὰ τὸ πρόσταγμα τοῦ Θεοῦ τοῦ λέγοντος: «Μὴ ἐνοχλῆτε τοὺς σεβομένους τὰ παρὰ τοῦ Θεοῦ πεμφθέντα βιβλία, ἀλλὰ μεταχειρίζεσθε αὐτοὺς κατὰ τὸν ἀγαθώτερον τρόπον, καὶ ἐμποδίζετε πάντα ἐνοχλοῦντα αὐτοὺς». Οὗτοι, ὅπου καὶ ἂν εὑρίσκωνται καὶ ὅπου ἂν μεταβαίνωσι, πρέπει νὰ φυλάσσωνται ὑπὸ τὴν πτέρυγα τῆς χάριτος, πᾶν δὲ κακὸν ν’ ἀποτρέπηται ἀπ’ αὐτῶν.14. Ἐὰν γυνὴ χριστιανὴ ὑπανδευθῇ μετὰ Μουσουλμάνου, οὗτος ὀφείλει νὰ κάμνῃ τὸ θέλημα αὐτῆς, μὴ παραβιάζων ἢ ἐμποδίζων ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν τῆς θρησκείας αὐτῆς, καὶ μὴ ἀποτρέπων αὐτὴν ἀπὸ τῆς προσευχῆς αὐτῆς.15. Νὰ μὴ ἐμποδίζῃ κανεὶς τοὺς Χριστιανοὺς ἀπὸ τῆς ἀνακαινίσεως τῶν Ἐκκλησιῶν αὐτῶν, ἀλλὰ καὶ νὰ χορηγῆται βοήθεια πρὸς τοῦτο.16. Ὅστις παραβῇ τὰς ἐντολὰς ταύτας καὶ ἐνεργεῖ ἐναντίον αὐτῶν γίνεται βεβαίως παραβάτης τῆς διαθήκης τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ Ἀποστόλου αὐτοῦ, διότι τὸ Γράμμα τοῦτο δίδεται εἰς βοήθειαν τῶν Χριστιανῶν πρὸς ἐξάσκησιν τῆς θρησκείας αὐτῶν καὶ ἐκπλήρωσιν τῆς χορηγημένης ὑποσχέσεως.17. Οὐδείς ποτε νὰ ἐγείρῃ χεῖρα ἔνοπλον κατὰ Χριστιανῶν, μάλιστα δὲ οἱ Μουσουλμάνοι ὀφείλουσι ν’ ἀμύνωνται ὑπὲρ αὐτῶν.18. Ταῦτα διατάσσω διὰ τῆς Διαθήκης ταύτης (Ἀχδναμὲ), οὐδεὶς δὲ πιστὸς νὰ τολμήσῃ νὰ πράξῃ τὸ ἐναντίον, διότι θέλω νὰ τηρηθῇ αὕτη ἐν ἰσχύι μέχρι συντελείας τοῦ κόσμου!

Μάρτυρες τῆς Διαθήκης ταύτης, ἣν ἔγραψεν ὁ Μωάμεθ, ὁ υἱὸς Ἀβδουλλὰχ (ᾧ δώη ὁ Θεὸς εὐλογίαν καὶ εὐχὴν) πρὸς πάντας τοὺς Χριστιανούς, καὶ ἐκτελέσεως τῶν ὑπεσχημένων ὑπογράφωνται,

Ἀλῆ μπὶν Ἂμπ οὐ Τάλεπ

Ὀμὰρ μπὶν Χαττὰπ

Ἂμπ οὐ Ντιλντὰρ μπὶν Ἐμποῦ Μπέκρ

Ἀμπᾶς μπὶν Ἀμπτοὺλ Ματαλέμπ

Ζιββὲρ μπὶν Ἀβρὰμ

Σαὴτ μπὶν Μαὰτ

Σαβὴτ μπὶν Νεφὶς

Ἀμποῦ Χανιφὲ μπὶν Ἀβὶδ

Μοναδὲμ μπὶν Καρσῆ

Ἂμπτ οὐλ Ἀζὶζ μπὶν Χασὰν

Ἀζὶβ μπὶν Γιασὶν

Ἀμποῦ Μπέκερ μπὶν Ἐμποῦ - Καάφε

Ὀσμὰν μπὶν Γάφας

Ἀβδουλλὰχ μπὶν Μεσσοὺδ

Φαζὲρ μπὶν Ἀμπᾶς

Ταλαὰν μπὶν Ἀβδουλλὰχ

Σαὴτ μπὶν Ἀββὰτ

Ζέητ μπὶν Σαβὴτ

Χασμὲρ μπὶν Ἀβὴδ

Χάτηθ μπὶν Σαβὴτ

Ἀβδουλλὰχ μπὶν Ὀμὰρ.

Τὸ παρὸν ἔγραψεν ἰδιοχείρως ὁ Ἀλῆ μπὶν Ἂμπ - οὐ - Τάλεπ ἐν τῷ Μεσδζὲτ τοῦ Προφήτου, τῷ δευτέρῳ ἔτει τῆς Ἐγείρας, τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ τοῦ Μουχαρέμ, ὁ δὲ προφήτης (ᾧ εἴη εἰρήνη) ἐπέθηκε τὸν τύπον τῆς τιμίας αὐτοῦ χειρός.
Caer está permitido, levantarse es obligatorio....."Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς"
Xαμένη μάχη,είναι αυτή που φοβήθηκες να δώσεις
Πριν γράψεις σκέψου! Πριν κατακρίνεις περίμενε! Πριν προσευχηθείς συγχώρα! Πριν παραιτηθείς προσπάθησε!
Καλό είναι το να υπάρχεις …μα το να ζεις εν Χριστώ είναι άλλο πράγμα !

Re: Η Διαθήκη του Μωάμεθ υπέρ Ορθοδόξων Χριστιανών και Ελλήνων

7
Κύριο σημείο των όρων του είναι ότι ζητά από τους Μουσουλμάνους να υπερασπίζονται τους Μοναχούς, να τους αφήνουν απερίσπαστους στα καθήκοντά τους και να μην εισπράττουν από αυτούς φόρους. Επίσης απετέλεσε προηγούμενο για τα αντίστοιχα προνόμια των Πατριαρχείων Κωνσταντινουπόλεως, Αλεξανδρείας, Αντιοχείας και Ιεροσολύμων.
Γιαυτό δεν πειράζανε το Άγιο Όρος οι Μουσουλμάνοι κατά την Τουρκοκρατία ; Μοναστήρια όμως καίγανε και ανθρώπους πιστούς (που δεν ήταν μοναχοί) τους σφάζανε. Ή μήπως αυτό το έκαναν -τάχα- οι Μουσουλμάνοι οι οποίοι δεν γνώριζαν τις εντολές του Μωάμεθ ;
1.Σοφία πάντων κάλλιστον, η δε αμάθεια πάντων κάκιστον
2. ζητεῖτε τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν
Απάντηση

Επιστροφή στο “Ισλάμ”

cron