Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 

Άσφαλέστερον μή ζητείν τό όνομα τού Άντιχρίστου

Ή περιέργεια πάντα έκινούσε πρός έρευναν για τό όνομα καί τό πρόσωπον τού Άντιχρίστου. Οί χριστιανοί πάντοτε έζούσαν μέ τήν έσχατολογικήν προσδοκίαν τού έρχομένου Ί. Χριστού. Έπειδή πρίν από την Β' παρουσίαν τού Ί. Χριστού θά έμφανισθη ό Άντίχριστος, σέ κάθε διωγμόν την δύσκολην περίοδον έγεννάτο ή ύποψία μήπως ένεφανίσθη ό Άντίχριστος.

Μέ ζωηρόν ένδιαφέρον και πολυπραγμοσύνην έρευνούσαν νά άνακαλύψουν τό όνομα καί πρόσωπον τού Άντιχρίστου.

«'Ή ούκ ήκούσατε πολλάκις έν παισίν όντες καί περί τού όνόματος τού Άντιχρίστου πολλά λεγόντων τινών... ; » 224, έπισημαίνει ό Χρυσόστομος.

Ή άθεολόγητη πολυπραγμοσύνη καί ή φιλοδοξία ώρισμένων νά έμφανισθούν ώς σοφοί έφευρέτες τού όνόματος τού Άντιχρίστου, ώδήγησε σέ άκρότητες καί άπίθανες ύποθέσεις μέ κίνδυνον πλάνης τών πιστών.

Ό Ειρηναίος έκτός τών κινδύνων, πού έπεσημάναμε άνωτέρω πρόσθεσε καί τόν έξης: «Έπακολουθήσει δέ καί ετερος ούχ ό τυχών κίνδυνος τοίς ψευδώς προειληφόσιν εΙδέναι (= άπό αύτούς, πού ψευδώς προλαμβάνουν νά πούν ότι γνωρίζουν) τό τού 'Αντιχρίστου όνομα' Εί γάρ άλλο μέν ουτοι δοκούσιν, άλλο δέ έκείνος έχων έλεύσεται, ραδίως έξαπατηθήσονται παρ' αύτού' ώς μηδέπου παρόντος έκείνου, δν φυλάσσεσθαι προσήκει»225.


Ή τυχόν άστοχία περί τό όνομα καί άσφαλώς καί τό πρόσωπον τού ,Αντιχρίστου δύναται νά όδηγήση σέ μεγάλην πλάνην, νά νομισθη δηλαδή γιά Άντίχριστος αύτός, πού δέν είναι, καί νά περάση άπαρατήρητος καί νά πλανήση τούς πιστούς ό άληθινός Άντίχριστος. Χρειάζεται λοιπόν έπιφυλακτικότητα σχετικά μέ τό όνομα τού Άντιχρίστου. Ποτέ δέν πρέπει νά είμαστε βέβαιοι οτι είναι αύτό ή έκείνο, αν δέν έμφανισθη αύτός ό Άντίχριστος μέ τό όνομά του, τό όποίον θά είναι ίσόψηφον μέ τόν άριθμόν «χξς'» (666).

Ό Ίππόλυτος λέγει: «'Ώστε ούτε προκηρύσσειν δεί ώς όντος τούτου όνόματος (Λατείνος κλπ), ούτε πάλιν άγνοείν... έχοντες δέ τό μυστήριον τού Θεού έν τη καρδία, μετά φόβου φυλάσσειν πιστώς τά ύπό τών μακαρίων προφητών προειρημένα, ίνα γινομένων αύτών προίδόντες μή σφαλλώμεθα.»226.


Ποτέ, κανείς δέν μπορεί νά εΙναι βέβαιος γιά τό όνομα τού Άντιχρίστου, έκτός τού Ίωάννου, πού είδε τό όραμα. Ό Ειρηναίος παρατηρεί: «Ήμείς ουν ούκ άποκινδυνεύομεν περί τού όνόματος τού Άντιχρίστου, άποφαινόμενοι βεβαιωτικώς.».227

Έάν οί αγιοι Πατέρες εΙναι τόσον έπιφυλακτικοί καί δέν άποφαίνωνται μέ βεβαιότητα ότι τό όνομα τού 'Αντιχρίστου είναι αύτό ή έκείνο, πόσον μάλλον πρέπει νά είναι έπιφυλακτικοί όσοι δέν διαθέτουν τήν αγιότητα καί σοφίαν έκείνων;


Είναι ίδιον τών όργάνων τού Άντιχρίστου ή απάτη. Πολλοί θά παραστήσουν ή τόν έαυτόν τους Χριστόν ή θά όδηγήσουν σέ ψευδοχρίστους. Οι νηφάλιοι όμως καί σώφρονες δέν σπεύδουν νά χαρακτηρίσουν τούτον τι έκείνον ώς τόν «Ιδιοτρόπως Άντίχριστον» καί νά γνωστοποιήσουν τό όνομά του.

Ό Ίππόλυτος λέγει: «Διό καί έν τη έσχάτη ήμέρα της συντελείας, δεί πάλιν αναστηναι ψευδοχρίστους άνδρας λέγοντας, ότι έγώ είμι ό Χριστός καί πολλούς πλανήσουσι.

Καί πολλοί τών ανθρώπων δραμούσιν από ανατολών έως δυσμών καί από βορρά έως θαλάσσης λέγοντες Πού ώδε ό Χριστός; Πού έκεί ό Χριστός; Άλλά μάταιον φρόνημα κεκτημένοι, καί τάς Γραφάς έμμελώς ούκ αναγινώσκοντες, ούκ όρθά φρονούντες ζητήσουσιν όνομα, όπερ εύρείν ού δυνήσονται.».228

Πρό της ήμέρας τού Άντιχρίστου είναι πολύ έπικίνδυνον νά λέγουν μερικοί ότι εύρηκαν τό όνομα τού Άντιχρίστου καί νά κηρύσσουν αύτό δημοσίως, θά είναι αύτοί οι «ούκ όρθά φρονούντες» καί «ζητήσουσιν όνομα, όπερ εύρείν ού δυνήσονται».


Οι Πατέρες μάς προφυλάσσουν όπό τήν αβεβαιότητα καί τήν σύγχυσιν περί τήν εύρεσιν τού όνόματος τού 'Αντιχρίστου καί μάς ασφαλίζουν μέ τήν νηφαλίαν έγκαρτέρησιν γιά τήν έκπλήρωσιν πρώτον της προφητείας καί τόν έρχομόν τού Άντιχρίστου.


ΕΙναι πολύ έπικίνδυνον νά στοχάζεται καί νά μαντεύη κανείς τό όνομα τού Άντιχρίστου. Άντιθέτως «Άσφαλέστερον, ουν καί ακινδυνότερον, τό περιμένειν τήν έκβασιν της προφητείας, ή τό καταστοχάζεσθαι, καί καταμαντεύεσθαι όνόματος.»229.

Άναφερόμενος ό Λεοντοπόλεως Σωφρόνιος στήν όλην σύγχυσιν περί τήν εύρεσιν τού όνόματος γράφει: «τό φρονιμώτερον καί ασφαλέστερον έν τη περιστάσει ταύτη είναι ή σιωπή.., Ό σκοτεινός καί μυστηριώδης άριθμός έμεινε σκοτεινός, καί ό ύπ' αύτόν ζητούμενος άγνωστος ασύλληπτος.».230


Τό όνομα τού Άντιχρίστου μόνον μέ τήν έλευσιν τού Άντιχρίστου θά είναι μέ βεβαιότητα γνωστόν. «Τών γάρ καιρών έπιγινομένων, καί αύτός περί ου ταύτα προείρηται φανερωθήσεται [καί τό όνομα δήλως πάσι σημανθήσεταΙ]»,231


Είναι έπικίνδυνον καί μάταιον πρίν από τήν έμφάνισιν τού Άντιχρίστου νά λέγη κανείς οτι εύρηκε τό όνομα τού Άντιχρίστου καί ότι είναι βέβαιος ότι αυτό τό όνομα θά φέρη ό Άντίχριστος. Κανένα από όλα τά πιθανά όνόματα δέν είναι βέβαιον ότι θά φέρη ό Άντίχριστος.


224.Ίω. Χρυσοστόμου, Ύπόμνημα εΙς τήν Β' Θεσ.,Μ.62,470.
225.Ειρηναίου, Contra Haereses, ν, Μ. 7,1204. C-1205. Α (Β.Ε.Π. 5, 169).
226. Ίππολύτου, Περί Χριστού καί Άντιχρίστου, Μ. 10,772. Α (Β.Ε.Π. 6,215).
227. Ειρηναίου, Ενθ΄ ανωτ. 1207. Α.
228.Ίππολύτου, Περί συντελείας τού κόσμου, Μ. 10,912. 0-913. Α. (Β.Ε.Π. 6. 279).
229.ΕΙρηναίου.΄Ενθ' ανωτ. 1205. C.
230. + Πρ. Λεοντοπόλεως Σωφρονίου. -Ενθ' ανωτ. σελ.313.
231. Ίππολύτου, Περί Χριστού καί Άντιχρίστου, Μ. 10.772. Α. (Β.Ε.Π. 6, 215).


Πηγή

Το χάραγμα του Αντιχρίστου κατά την Γραφήν και τους Πατέρες,Εμμ.Καλυβάς

    Kατεβάστε το άρθρο σε pdf:
     
  •   
  •   

Προσθήκη νέου σχολίου

Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση

  • Ότι είσαι, αυτό βλέπεις, ότι ζητάς, αυτό βρίσκεις. Αν έλθεις στο Άγιον Όρος και ζητάς να βρεις αρετή, θα ψάξεις και θα την ανακαλύψεις. Αν ζητάς σκάνδαλα, θα τα βρεις. Όμως το πραγματικό, το άλλο Άγιον Όρος θ' αγρυπνεί μυστικά και θα υφαίνει την ιστορία του υπόγεια και σιγαλά. Μοναχός
  • «Ὅσοι ἀπομείναμε πιστοὶ στὴν παράδοση, ὅσοι δὲν ἀρνηθήκαμε τὸ γάλα ποὺ βυζάξαμε, ἀγωνιζόμαστε, ἄλλος ἐδῶ, ἄλλος ἐκεῖ, καταπάνω στὴν ψευτιά. Καταπάνω σ᾿ αὐτοὺς ποὺ θέλουνε την Ἑλλάδα ἕνα κουφάρι χωρὶς ψυχή, ἕνα λουλούδι χωρὶς μυρουδιά.» Φώτης Κόντογλου
«
»

Bίος Αγίου Φιλουμένου

Ο ιερομάρτυρας Φιλούμενος μαρτύρησε στο ιστορικό Φρέαρ του Ιακώβ στις 29 Νοεμβρίου του 1979, καθώς τελούσε την ακολουθία του Εσπερινού.

Περισσότερα

Κυπρος η πραγματική αλήθεια για το '74

 Μέρος Α κ'   Μέρος Β'


 

Η μασωνία στην Ελλάδα

Η ΕΒΡΑΙΟΜΑΣΩΝΙΑ ΞΕΣΚΕΠΑΖΕΤΑΙ!

Περισσότερα

Δωρεάν τρόφιμα

Δωρεάν τρόφιμα ,ρούχα και φάρμακα.

Μάθετε που μπορείτε να τα βρείτε.

Κάντε κλικ στην εικόνα