Αξιολόγηση Χρήστη:  / 1
ΧειρότεροΚαλύτερο 

Για την αντιμετώπιση του πειρασμού του Αντιχρίστου οι Χριστιανοί θα πρέπει να είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι.

Τα όπλα, με τα οποία θα δυνηθούν οι Χριστιανοί να πολεμήσουν τον Αντίχριστο, είναι η θεωρία και πράξη της Χριστιανικής Εκκλησίας. Άλλωστε, αυτά τα δύο είναι στην ουσία αχώριστα.

Το πρώτο, λοιπόν, όπλο των Χριστιανών θα είναι η διδασκαλία των σημείων του Αντιχρίστου και η θεωρητική κατάρτιση πάνω στο ζήτημα των εσχάτων και της έλευσης του θηρίου. Όπως ήδη δείξαμε σε άλλο σημείο της εργασίας μας, ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων θεωρεί απαραίτητο οι Χριστιανοί να διδάσκονται τα σημεία του Αντιχρίστου, ώστε να τον αναγνωρίσουν, όταν έρθει, και να μην πλανηθούν. Το ίδιο λέγει και ο Άγιος Εφραίμ. Ο Άγιος Αυγουστίνος γράφει πως αυτοί που θα νικήσουν τον διάβολο την εποχή του Αντιχρίστου θα βοηθηθούν απ’ τις Γραφές και τη χάρη του Θεού.

 

 

Δεν πρέπει να είμαστε « χαύνοι » αλλά έτοιμοι για αγώνα.

Το δεύτερο όπλο των Χριστιανών θα είναι η έντονη πνευματική ζωή και η εγρήγορση. Επίσης, η πνευματική γνώση και το χάρισμα της διακρίσεως των πνευμάτων. Ο Άγιος Εφραίμ τονίζει ιδιαίτερα τη σημασία του ενάρετου και χριστιανικού βίου ως προϋπόθεσης για την τήρηση της σωστής στάσης στο ζήτημα του Αντιχρίστου. Η γνωσιολογική ενημέρωση δεν αρκεί. Η ενημέρωση θα ωφελήσει αυτόν που έχει πνευματικά ενδιαφέροντα. Οι υλικοί άνθρωποι, ακόμη και αν τους παρασχεθεί η σχετική ενημέρωση, απλά, δεν θα δώσουν σημασία και θα αποστραφούν αυτόν που τους λέει την αλήθεια. Κατά τον Όσιο Εφραίμ, χρειαζόμαστε πολλά δάκρυα και προσευχές, για να μπορέσουμε να μείνουμε εδραίοι και να αντιμετωπίσουμε με επιτυχία τους πειρασμούς του Αντιχρίστου. Απαιτείται ακλόνητη πίστη, αμετακίνητος λογισμός και σταθερότητα. Δεν πρέπει να είμαστε « χαύνοι » αλλά έτοιμοι για αγώνα. « Τὴν ἀκλινῆ πίστιν τοῦ Χριστοῦ εἰλικρινῶς βαστάζοντες, εὐρίπιστον ποιήσομεν τὴν δύναμιν τοῦ τυράννου. Λογισμὸν ἀμετάθετον κτησώμεθα καὶ εὐστάθειαν, καὶ ἀφίσταται ἡμῶν ὁ ἀσθενής, μὴ ἔχων τὸ τί ποιήσῃ. Ἐγὼ ὁ ἐλάχιστος, ἀδελφοί, παρακαλῶ ὑμᾶς, φιλόχριστοι, μὴ γενώμεθα χαῦνοι, ἀλλὰ μᾶλλον δυνατοὶ τῇ δυνάμει τοῦ σταυροῦ. Ἀπαραίτητος ἀγὼν ἐπὶ θύραις ἐστί. Τὸν θυρεὸν τῆς πίστεως ἀναλάβωμεν πάντες. Ἕτοιμοι οὖν γίνεσθε, ὥσπερ οἰκέται πιστοί, ἄλλον μὴ δεχόμενοι », γράφει χαρακτηριστικά.

Oι ταπεινοί, δίκαιοι και αληθινοί Χριστιανοί, αυτοί που υπήρξαν όχι μόνο κλητοί αλλά και εκλεκτοί, δεν θα εξαπατηθούν απ’ τον Αντίχριστο.

Αν η αγιότητα συνιστάται σε κάθε εποχή, στους έσχατους καιρούς θα είναι κάτι παραπάνω από απαραίτητη. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ερωτά ρητορικά: « Ποταποὺς δὲ δεῖ ἡμᾶς εἶναι ἐν ἁγίαις ἀναστροφαῖς καὶ εὐσεβείαις, προσδοκῶντας τὴν παρουσίαν τῆς τοῦ Θεοῦ ἡμέρας; ». Κατά τον Άγιο Εφραίμ, η απόρριψη της μέριμνας αυτής της ζωής θα οπλίσει τους Χριστιανούς με δύναμη. Ο Άγιος Αυγουστίνος τονίζει τη σημασία της ταπείνωσης. Ο Χριστιανός πρέπει να είναι ταπεινός και να επιζητεί όχι τη δική του δόξα αλλά τη δόξα του Θεού, όπως ο Χριστός απέδιδε δόξα στον Πατέρα. Κατά τον Άγιο Καισάριο της Αρελάτης, οι ταπεινοί, δίκαιοι και αληθινοί Χριστιανοί, αυτοί που υπήρξαν όχι μόνο κλητοί αλλά και εκλεκτοί, δεν θα εξαπατηθούν απ’ τον Αντίχριστο.
Η πνευματική γνώση και το χάρισμα της διάκρισης των πνευμάτων θα είναι στοιχεία « ἐκ τῶν ὧν οὐκ ἄνευ » για την αναγνώριση του Αντιχρίστου. Κατά τον Ιερό Χρυσόστομο, είναι αναγκαίο να έχουμε το χάρισμα του Αγίου Πνεύματος που ονομάζεται « διάκρισις πνευμάτων », για να μπορούμε με γνώση να διακρίνουμε τα πνεύματα, ώστε στο ένα – το Θεϊκό – να πιστεύουμε, και στο άλλο – το δαιμονικό – να αντιστεκόμαστε.  Σύμφωνα με τους Οσίους Εφραίμ και Ιγνάτιο Μπριαντσιανίνωφ, τον Αντίχριστο θα καταλάβουν αυτοί που έχουν πνευματική γνώση. « Τοῖς γὰρ ἔχουσι γνῶσιν, εὐχερῶς ἡ τούτου γνωρίζεται ἔλευσις », γράφει ο Όσιος Εφραίμ. Και ο Άγιος Ιγνάτιος Μπριαντσιανίνωφ σημειώνει: « Εκείνος που δέχτηκε μέσα του τη Βασιλεία του Θεού… μπορεί ν’ αναγνωρίσει και ν’ αποφύγει τον Αντίχριστο ή και να τον αποκρούσει ».

Οι ίδιες απόψεις συναντώνται και στην ευρύτερη χριστιανική γραμματεία. Κατά τον συγγραφέα του Περί Συντελείας, στους έσχατους καιρούς θα σωθούν όσοι ακούν με προσοχή τις Θείες Γραφές, τις κρατούν στα χέρια τους και τις κατανοούν με το μυαλό τους. Γράφει χαρακτηριστικά: « Οἱ δὲ ἀκροώμενοι τῶν Θείων Γραφῶν καὶ ἐπὶ χεῖρας ἔχοντες καὶ ἐν τῷ νῷ ταύτας ἐννοούντες πολλοὶ ἀποδράσονται ἐκ τῆς αὐτοῦ πλάνης. Νοήσουσι γὰρ τῆς ἐπιβουλῆς αὐτοῦ τὴν ἐμφάνειαν καὶ τῆς πλάνης αὐτοῦ τὴν ἀλαζονείαν καὶ ἐκφεύξουσιν ἐκ τῶν χειρῶν αὐτοῦ… ». Για τον Αρέθα Καισαρείας, η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη είναι οι δύο πτέρυγες που θα επιτρέψουν στην Εκκλησία να πετάξει μακρυά απ’ τον πειρασμό του Αντιχρίστου. Ειδικά, η υπενθύμιση της παροδικότητας του Αντιχρίστου και της τρομερής υπεροχής του Χριστού θα συμβάλει στην κατανίκηση του φυσιολογικού αισθήματος του φόβου. Ο Οικουμένιος γράφει χαρακτηριστικά: « Οὐ μην φοβητέον φησὶ τὸ ἀπηνὲς καὶ ψυχοφθόρον θηρίον, τὸν Ἀντίχριστον κἄν ἀπειλῇ καὶ δρᾷ χαλεπώτερα. Ἦλθε γὰρ, φησίν, ἡ ὥρα τῆς κρίσεως αὐτοῦ ». Η νήψη θα είναι απαραίτητη. Τα σχετικά με τον Αντίχριστο « ὁ χρόνος ἀποκαλύψει καὶ ἡ πεῖρα τοῖς νήφουσι », σημειώνει ο Ανδρέας Καισαρείας. Σχετικά με την άσκηση των αρετών, στην οποία θα επιδοθούν οι Χριστιανοί του τέλους των καιρών, ο συγγραφεύς του Περί Συντελείας γράφει: « Ὁρᾶς οἵαν νηστείαν καὶ προσευχὴν ἐκτελέσουσι τότε οἱ ἅγιοι ».


( Απόσπασμα – χωρίς τις υποσημειώσεις – από το βιβλίο του Βασιλείου Ταμιωλάκη Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΑ )

    Kατεβάστε το άρθρο σε pdf:
     
  •   
  •   

Προσθήκη νέου σχολίου

Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση

  • Ότι είσαι, αυτό βλέπεις, ότι ζητάς, αυτό βρίσκεις. Αν έλθεις στο Άγιον Όρος και ζητάς να βρεις αρετή, θα ψάξεις και θα την ανακαλύψεις. Αν ζητάς σκάνδαλα, θα τα βρεις. Όμως το πραγματικό, το άλλο Άγιον Όρος θ' αγρυπνεί μυστικά και θα υφαίνει την ιστορία του υπόγεια και σιγαλά. Μοναχός
  • «Ὅσοι ἀπομείναμε πιστοὶ στὴν παράδοση, ὅσοι δὲν ἀρνηθήκαμε τὸ γάλα ποὺ βυζάξαμε, ἀγωνιζόμαστε, ἄλλος ἐδῶ, ἄλλος ἐκεῖ, καταπάνω στὴν ψευτιά. Καταπάνω σ᾿ αὐτοὺς ποὺ θέλουνε την Ἑλλάδα ἕνα κουφάρι χωρὶς ψυχή, ἕνα λουλούδι χωρὶς μυρουδιά.» Φώτης Κόντογλου
«
»

Bίος Αγίου Φιλουμένου

Ο ιερομάρτυρας Φιλούμενος μαρτύρησε στο ιστορικό Φρέαρ του Ιακώβ στις 29 Νοεμβρίου του 1979, καθώς τελούσε την ακολουθία του Εσπερινού.

Περισσότερα

Κυπρος η πραγματική αλήθεια για το '74

 Μέρος Α κ'   Μέρος Β'


 

Η μασωνία στην Ελλάδα

Η ΕΒΡΑΙΟΜΑΣΩΝΙΑ ΞΕΣΚΕΠΑΖΕΤΑΙ!

Περισσότερα

Δωρεάν τρόφιμα

Δωρεάν τρόφιμα ,ρούχα και φάρμακα.

Μάθετε που μπορείτε να τα βρείτε.

Κάντε κλικ στην εικόνα